نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
4447حامد عبدالخالق100
0040عبدالمختارعبدالمنان100
1539فریدهعبدالرازق100
2112سمسور الرحمنفدا محمد 100
4418مرسل گل احمد 100
2277نجیب اللهمحمد امین100
0119مامونضیاالحق100
5683حسینامحمد اسماعیل100
2142ایملنصیر احمد100
1353بهمنعبدالمحمد100
1562سجادسید ناصر100
1446حبیب اللهعبدالحسیب100
1387مجتبی غلام جیلانی100
0146تهمینهعبدالواحد99
0341احمد نویدعبدالحبیب99
0540صفی اللهمحمد عوض99
410999
4470صدفبریالی99
2311مدثراللهبهرالدین99
5682یاسمینمحمد شفیع99
5392نصیر احمد ننگیالی99
4630الهامعبدالجمیل99
5742صمیممحمد صابر99
5707محمد خلیلمحمد قاسم99
5575پیمانخواجه زمان99
1461احمد فیروزعبدالسمیع99
1544مصورحشمت الله99
1095ستوریغلام شاه98
3953ذکیهمحمد عیسی98
4518نبی رحمتخالد احمد 98
0264احمد مبشرحشمت الله98
4017عادلهامیرجان98
1072هوسیعبدالحلیم98
0330حسناعبدالصمد98
0050محمد مدثرعبدالله98
6073محمد بشیرمحمد جان98
4083امیر بیکاسلام میر98
2113غوث الدینسیف الدین98
0681محمد عقیلسلطان علی98
1270نوشادفیض محمد 98
1364احمد صفااحمد شاه98
4444نرگسمحمد اسحاق98
4443فوزیهمحمد داود98
4474رونازقمرالدین98
1867بسیناعبدالقیوم98
2346پروانهعبدالبشیر98
5971محمد نویدمحمد شفیق98
1690مروهمحمد رحیم98
0150ابن امینمحمد آصف98
0627زعیمشیر احمد 97
5793نصیب اللهذبیح الله97
2505بلالمحمد قاسم97
0157شبنممحی الدین97
0364باصرهسید داوود97
1352لیدامصطفی97
2408خدیجهامین الله97
0525ملالیشفیق الله97
0426بلال محمد خبیر97
0915زینبمحمد کریم97
1976مصطفیممحمد یونس97
0857فرحنازحکیم الله97
4422فاطمهمحمد صدیق97
0361عبدالباسطعبدالاحمد97
1645نورستهجمعه خان97
0654امیر الدینصلاح الدین97
6101محمد حاشرمحمد کریم97
6031خورشیدارسلان97
5594فریمامحمد رسول97
4540زرلشتحبیب الرحمن97
5630سوماذکر الله97
6008فریحهعبدالمحیط97
1689فاطمهمحمد رحیم97
3033نیاز محمد نجیب الله97
1448سونامحمد رحیم97
0163مروه97
0612عزیزغلام سرور97
1666خدیجهشمس الدین96
1925احمد مدثرعبدالصادق96
1945منیر احمد فهیم احمد 96
4786محمد ادریسمحمد عارف96
0677ایمانعلی مرزا96
0732فردیننصیر احمد 96
0913پریساغلام عباس96
0231پروانهشفیع الله96
1247حمیدهغلام عباس96
0917فریالاحمد سخی96
5778محمد نجیممحمد حکیم96
0843احمد خسرواحمد جان96
6015میترانور احمد96
0959مدثرعبدالجلیل96
0051احمد راشدامین الله96
5850صدیق اللهذبیح الله96
5737معصوبهعبدالعزیز96
1866مروهعبدالقیوم96
4723فاطمهشاه ولی96
1322عمران اللهیار محمد 96
0435میوندعبدالغفار96
0611مریمفرید احمد96
7171نهایشعبدالمحفوظ95
0370عبدالمالکعبدالجلیل95
1593نادرعلیغلام سعید95
3604رویناگل محمد 95
2332یلدامحمد ظاهر95
2600غزلحسیب الله95
2599اسمافیروز الدین95
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه95
4749نصرت اللهفرید95
0724عبدالجبارروکی95
1171ابراهیمرحیم داد95
2492خورشیدعبدالغنی95
3434یاسمینحسیب الله95
6065خنجراسلام الدین95
2797سجیهسید محمد95
2373زحلعبدالصمد95
3402هدیهاسدالله95
1257میلاد احمد مشتاق احمد 95
1029منصورخیر محمد 95
3216آمنهنور الدین95
0595پروانهعلم الدین95
6296زرمینهقربان علی95
4451ساحلمحفوظ الله95
0100محمد شبیرمحمد صابر95
0680اجملنور احمد فهیم95
4308احمد خیاماحمد شاه95
1687فیصلفضل احمد95
0869عبیدالرحمنخدا داد95
0647گهرعبدالمبین95
1423سعدیهبابه جان95
3577حبیبهعبدالحمید94
2156سحرمحمد نبی94
2166طایبهقلندر شاه94
1883حکمت اللهسید احمد 94
0202کوهسارحسیب الله94
2550ډیوهمحمد حنیف94
5783کرشمهمحمد انور94
5775نیلوفرمحم عثمان94
1132ثنامحمد حکیم94
1129نادیهصفی الله94
0845ظفر اللهولی الله94
5999فرشتهخدا داد94
0546محمد الهاممحمد شعیب94
4914نیلوفرمحمد فرهاد94
2643زینبشیرعلی94
1160علیممتاز94
5586ادریس خانمحمد نظیم94
6321عمرانشیر آقا94
4429نیلا صباوحید الله94
2908مریمعبدالقدیر94
5639احمد زیمحمد سلیمان94
0598زهرهنصیر احمد 94
1657سنیهعنایت الله94
1364عبدالوارثعبدالرزاق94
1488مهریهمحمد اسحاق94
985993
0006احمد شعیبمحمد طیب93
0007اسد احسانمحمد حامد93
6068فهیم اللهامیر خان93
1959محمد حسنمحمد وزیر93
0053الهام الدینامیر جان93
2443سمیهعبدالروف93
0392حسیناعبدالستار93
4913رخسارمحمد فرید93
1537سید محفوظامیر حمزه93
0653احمد اللهعبدالطیف93
1919سلیمانعبدالطیف93
3580هدیهعبدالعلی93
1707مزملمحمد عباس93
202393
2559شیرزیبریالی93
4605عبدالجمالعبدالجلیل93
5975پریمابلال احمد 93
0912شگوفهمنیر93
5751حمیرامحمد عثمان93
4692ظریفعبدالطیف93
5693شاهینمحمد جان93
6381عابدهضابت93
1439ملیلامحمد یعقوب93
1655روح اللهاسدالله93
1171الیاسعبدالعلیم93
1603شملههدایت الله92
0498احمد عمراناحمد جاوید92
0147محمد آصفغلام عباس92
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی92
2642شبنممحمد تقی92
0485احمد شکیبشیر پادشاه92
0062انوشمحمد نعیم92
521592
5018بلال احمد محمد عثمان92
5316فطرتفرید احمد 92
5151عیان بیکعزیز بیک92
1681میرجممستی بیک92
2027هاجرهوحیدالله92
4324هجرانمحمد طاهر92
0474رخسارسید اسحاق92
5633جمیلهعبدالمنان92
1546محمد حامدحسین داد92
1590مروهبابه ملا92
1540فاطمه شاه آغا92
1012حسناعبدالغفور92
1371محمد میوندمحمد اکبر92
0335نثار احمد عبدالعزیز91
0296طلب الدینبهاوالدین91
1528احمد صدامفضل محمد91
6194حامدمحمد جان91
2097محمد تقینظر علی91
2517محمد مبشرمحمد عمر91
0093امان اللهمحمد خالد91
1621بی بی رحیمهنورالدین91
0649فتانهمظفرالدین91
0009حماسهشیر محمد 91
1174نادیه آقا ضیا91
3374سومنعبدالکریم91
1962ادریسطاهر حسین91
2999ام البنینسخی داد91
2191شیبادل آغا91
0502احمد ذکیضیاالله91
5664نیک محمد داد محمد 91
4219حسیب اللههدایت الله91
3404یلدامحمد سلیم91
2433ارمغانمحمد شعیب91
2287رامینمعراج الدین91
2412خجستهخالد احمد 91
2148نصیربصیر91
8319حوریهعبدالرزاق91
5914مدینهعبدالوهاب91
6359فهمیهمحمد ذکی91
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ91
4423جوان شیراحمد جاوید91
4586عبدالنوابعبدالوهاب91
3354قدرت اللهمحمد نعیم91
4508سبحانمحمد معروف91
234891
1357علی رضاءعبدالشاپور91
0155نعمت اللهمحمد امین91
0097ادریسمحمد شیرین91
1447فاطمهسخی والله91
214190
1378مدثر اللهحسیب الله90
0860گلاب الدینمعراج الدین90
0861احمد زبیرعبدالحسین90
2475نصرت اللهعبدالبصیر90
5373مصطفیعزیزالله90
0852هنگامهغلام حضرت90
1436عزیز اللهامام علی90
0215آیدامحمد فواد90
0473صدفغلام سرور90
0570هدیغلام فاروق90
0143بشیرالدینبصیر الدین90
5697سید حنظلهسید حشمت الله90
1339سید طاهاسرور الدین90
4636سید رسولغلام رسول90
5367محمد تمیمکرام الدین90
6362اسمامحمد هاشم90
2631آرزومحمد یحی90
5604نگینهجمعه خان90
2379خدیجهنجیب الله90
5869نذیر احمد خان محمد 90
1615نجیب اللهمعقول90
1578شعیبمحمد انور90
0197زهرهمحمد هادی89
6642امر اللهسید حبیب89
2122عبدالوهابمحمد فاضل89
0393سید یوسفسید حامد89
4358اسد اللهدستگیر89
1577نرگسنجیب الله89
0310حکمت اللهخان محمد 89
6425یاسرعبدالرحیم89
1553شکریهعبدالعزیز89
3651مومنهقربان علی89
1508محمد عمرمحمد ضمیر89
0247رامششیراب الدین89
0443علی رضاحفیظ الله89
1198محمد میکایلفضل الرحمن89
1700مریمنورالرحمن89
1338سید عمرانسید محسن89
6000عاشق الرحمنفضل الرحمن89
1258عمرانغلام مصطفی89
0334مجیب احمد سلطان احمد 89
0121سهیلسخی محمد89
5252ماه منیرعزیزالرحمن89
5765هدیهحبیب الرحمن89
2506ذاکرهمحمد صابر89
0307احمد زاهدنورعلی89
2149میونددلاور خان89
5167محمد فرشادجنت گل89
2189پرمیلاغلام سخی89
4620بهشته محمد امین89
3524عایشهعبدالغیور89
5899حسیبافریدون89
0195مروهحکیم خان89
5172ژولیکامحمد مقیم89
5761دیباتاج محمد 89
5347تبسممحمد همایون89
0043تهمینههاشم89
0820احمد فرزادشیر حمزه89
0123عزت الله احمد الله 89
2116عبداللهنورالله89
310089
6206ننگیالیکابلی89
0294احمد سمونپادشاه افضل89
1593امیدشیرین آغا89
0388صدفقطب الدین89
1245سید مصطفیسید محمد 88
0682ارسلانعبدالاحد88
2110احمد فردینعبدالزبور88
0631سهراببسم الله88
0010نجیب محمدشیر محمد 88
4117حسیب اللهملک مرزا88
5213میر ادریسمیر محمد نعیم88
6029محمد پناه محمد صدیق88
0273احمد سمیرهدایت الله88
0604عبداللهچاریارقل88
1536مایلمحمود88
0026محمد حامدتاج محمد 88
0269کامرانعبدالجبار88
5168زبیرگل جان88
4824مسعودهداد محمد 88
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم88
4559عبدالسلیمعبدالکریم88
5245ملالیمحب الله88
6195مرسلاحمد شاه88
0194رڼاحاجی زلمی88
6295مرسلپخمن علی88
6147میترافضل الرب88
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم88
4581سید مبشرسید عزیز الله88
5671حفصهنثار احمد 88
5657سحرشاه ولی88
4649لطف اللهعبدالرزاق88
5955صدفرجب علی88
0205فاطمهاحمد شاه88
0253عبدالحفیظعبدالرزاق88
0399سید مصطفیسید اسماعیل87
6060عبدالباعثعبدالصمد87
0401سید مرتضیسید اسماعیل87
6021کبراعبدالواحد87
0673همانجم الدین87
016387
5987ادیبهمحمد زبیر87
4239مطیع اللهمحمد علی87
1525فیصلمحمد آصف87
0632میرویسمحمد یوسف87
0183سمسورمحمد عارف87
6093عبدالبشیراحمد علی87
4055احمد هشامخالد احمد 87
0201محمد عاطفمیر آقا87
0991احمد شاهمحمد ضمیر87
5692شبانهعبدالرشید87
5852برشناعبدالرازق87
1225بختیاررحمت الله87
5286عفتامیر جان87
2353احمد بلالوحید الله87
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد87
5689سعدیهلطف الرحمن87
6138حبیبههمایون87
1368فیصلعبدالقهار87
0659فریدونمحمد عارف87
0387مسرتقطب الدین87
1566لیداعبدالقادر87
0268ساجدهعبدالروف86
0141میرزا حسینمحمد رضا86
1345زهراخواجه ظفر86
0768سعیدهسید نعیم86
4583نرگسمحمد رفیع86
1868حشمت اللهعزت الله86
1961احمد رشادمحمد شفیق86
0354ماهدشفیع الله86
3565عفتاحمد فرید86
2350دنیابشیراحمد86
4531وجیههعبدالجلال86
2365جوادشهنواز86
1117بلالوحید الله86
0028محمد اقبالفرید احمد 86
6046مصطفینور آغا86
0538زهراجمشید86
6594میر حمزهمیر عزیز الله86
4535شایق اللهنجم الدین86
0416عبدالمومنعبدالمبین86
5171کریمهپیوند86
4746مریمعبدالقدیر86
4627فاطمه گلعبدالسلام86
1735محمد حسیبمحمد نعیم86
1555خوشحالمحمد صالح86
1638عبدالوارثعبدالصبور86
1079زبیرهعاشق الله86
0674رعناعبدالله86
1568فروزانعبدالله86
0275عمرداد خدا85
0825فرشاداحمد گل85
0994الیاسغلام حسین85
0360حکمت اللهکفایت الله85
0757شفیع اللهحشمت الله85
5866حسام الدیننظام الدین85
4373نورستاعبیدالله85
210085
4598حاشرشاه محمود85
0149زرمینهصالح محمد 85
0371جواد احمد فواد احمد 85
3881محمد عمرانمحمد امین85
6006محمد راتباحمد سمیع85
5105زهراغلام سخی85
5016عبدالباریغلام رسول85
5782الیاسمحمد اکرام85
6159فروزانغلام فاروق85
4736مرسلگل مزار85
2869روح اللهعبدالحبیب85
5161لطف اللهخلیل الله85
1617سید محبوبسید محفوظ85
5383صلاح الدینعبدالوهاب85
1451عبدالصبورعبدالظهور85
1561هابیلعتیق الله85
1039ذبیح اللهغلام مصطفی85
0358محمد قسیمگل رحمان85
2184حامددولت نظر84
1957نعمت اللهحضرت ولی84
1035محمد راشدرحم الدین84
3376آزادهبشیر احمد 84
0226سهیلاسید محمد84
4336شقایق حمید الله84
0077نبیلهگل نبی84
6424ادریسعبدالکبیر84
2564احمد بلالمعین الدین84
3411فاطمهخان آقا84
3254بهارهولی احمد84
6271عبدالرحمننور محمد 84
5300مریممحمد عظم84
5595سیماعبدالحنان84
3168حماسهعبدالسلام84
4498هنگامهحلیم جان84
4832جمیل الرحمنتاج محمد 84
0099احمد وارثنجیب الله84
4719عبدالطیفشیر آقا84
5340ثنا رفیع الله84
5974بهشتهعبدالتواب84
1450سیاوششریف الله84
2247فرحتذین العابدین83
4750محمد عمرمحمد حلیم83
0874محمد مصطفیعبدالولی83
0055محمد فاضلآقا گل83
3170جلوهعبدالرحیم83
2306ضمیرهسلطان محمود83
0290نرگسمحمد رسول83
2009نیلوفرشاه آقا83
0103سید الیاسعبدالرحیم83
6618سید جعفرآرزو محمد 83
0674شیبانجم الدین83
4476عبدالجلیلعبدالرحیم83
0745تجلاحاجی لطف الله83
1101سلسلهنجیب الله83
1761باسطهعطا محمد 83
1907محمد صابرمحمد نسیم83
787083
1100حمیدهنوروز83
5831آمنهمحمد سعید83
2334ژالهدل آرام83
4286محمد عمرانمحمد فضل83
0665محمد الطافمحمد اسماعیل83
6380زینباسد الله83
1996تهمینهعاشور محمد 83
0216فاطمهضیا الدین83
665683
2198محمد صمیمعبدالخلیل83
0197محمد بلالمیرویس83
1641بصیرهمحی الدین83
0115همایونصفا الدین82
0038حمیداللهروح الله82
0640نعمانرحمان گل82
1766احمد وهابدلاور82
0193محمد آرشمحمد هارون82
0156شبنمحاجی محمد یوسف82
5920طیبهعبدالحلیم82
1825مینهفیض محمد82
0910مقدسعبدالرحمن82
1734رحمت اللهمحمد هارون82
0547احمد فریدعبدالوهاب82
1509احمد فرخاحمد شفیع82
1088نگاهغلام محی الدین82
6201اکرممحمد سالم82
1369عبدالنصیرعبدالطیف82
4801لینامحمد الله82
5706فهیمهسخی داد82
0034فهیمهمحمد محسن82
2335شگوفهدل آرام82
4576محمد الیاسغلام محمد82
6112تهمینهفضل الرب82
6192مروهمحمد عزیز82
4641احمد فرزادگل آغا 82
5983محمد میلادنجیب الله82
8356فریدونظفر خان82
1416محمد جمشیدمحمد اولیا82
1093احمد رشادجاوید احمد82
6464هیلیمحمد طاهر81
1887حارثعبدالقادر81
0637محمدشاه ولی81
1557احمد مدثرندا محمد 81
0308نقیب اللهکفایت الله81
0421مدینهامیر گل81
3671مریمبشیراحمد 81
3583صبنانعمت الله81
0878عبدالفهیمعبدالقیوم81
5156رضوان اللهعبدالمحمد 81
0158وحیداللهعبدالواحد81
1152خدیجهعبدالجبار81
0935حسناحاجی لطف الله81
0508محمد شعیبعبدالحی81
334781
0865میلادنازک میر81
1094عمران احمد شهاب الدین81
4547فهیمهکاظم علی81
4730شرارهشجاع الدین81
3129منصورعبدالهادی81
5291سهیلمیر آقا81
5659احمد سیرغلام یحیی81
2510سمیع اللهحاجی مایل81
5800محمد حسیبمحمد عمر81
861681
1654عبدالمصورعبدالغفار81
1653محمد نبیمحمد شفیق81
0548عبدالظاهرعزیزالدین81
0056میلادرجب علی80
0445احمد شعیبمایل آغا80
1123احمد انسعبدالباقی80
1752آسیهمحمد حسن80
0601سارهوحید الله80
1010بهشتهسید احمد 80
0025فرید احمدفهیم احمد80
1343نیلوفرفواد80
6196سپوژمی هلال80
0720زاهوش جمالحشمت جمال80
5345شاه رخمحمد حیدر80
5592احمد صیاممحمد عمر80
4207زرمینهغلام نبی80
5474محمد ذاکرمحمد نجیب80
047780
0660محمد شعیبعبدالواحد80
0117جوهر محمدگران محمد80
0982اختر محمدمحمد امین80
1744شبانهامین گل79
0386ذکی محمد عیسی79
6075حمید عظیم خان79
0438دل شادمنگل79
3438احمد سیرسلطان محمد 79
3578علیناانور شاه79
4252ستاره بریالی 79
6261عمرانسید پادشاه79
5731عبدالباسطعبدالرسول79
4506سبحان اللهسمندر79
5960مهراللهذکر الله79
5590محمد عابدمحمد عالم79
1598نازشاسدالله79
009179
1076محمد آغامحمد نعیم78
0551محمد شایقعطا محمد 78
1321عطا اللهخلیل الله78
2234عبدالحقمحمد انور78
1987رفیع اللهداد الله شریف78
5830پلوشهسید محمد 78
3409ساراضیا الدین78
0562فردوسعبدالطیف78
0804عبدالبصیرگلا جان78
1070سارهعزیز احمد 78
1554ماروزهعبدالحکیم78
2678برینگل رحمن78
6256ستایشولی محمد 78
5631صدفمحمد ابراهیم78
8337عتیق اللهغلام علی78
5660ابراهیممحمد داود78
5364صدیقه عبدالحفیظ78
0130احمد فیصلبریالی78
4167عبدالعزیزمحمدالله78
1514نثار احمدغلام ربانی78
0239عبدالودودعبدالفاروق78
0047محمد الهامعبدالمعصوم78
1565فرزادعبدالقدیر78
0785طیبهفضل الدین77
516477
4459فرزادمحمد عارف77
1764سهرابمحمد منصور77
1795عبدالسلیمعبدالحمید77
736077
4457مینامقصود77
1347محمد الهاممیر افغان77
2673حسام الدینویس الدین77
1015وحید اللهاسد الله77
0236سکینهسید سکندر77
4937محمد ربیعحمد رفیع77
5740سمیع اللهشمس الحق77
4496محمد عمراننصر الله77
069977
4287عبدالمصورمحمد سطان77
0098شمس اللهگل لالا77
8345محمد منصورگل محمد 77
0116جوادولی جان77
1242احمد ابرارغلام فاروق77
1062محمد سلیمانمحمد داود77
1596کرشمهمحمد نادر77
0784نسترننظام الدین76
0967حمزهفرهاد76
0063عمرسروشمحمد نعیم76
1049شاه جهان زیببابه جان76
3826الهامسلیمان76
4800عبدالحیعبدالهادی76
6100آمنهمحمد قاهر76
5670زحلفضل احمد76
3593زهرهشمس الحق76
1023محمد شریفخان علی76
8400معصوممحمد عارف76
4939شاه رخعبدالکریم76
2530سید حامدسید داود76
2034فرشتهنور احمد76
2144سونیلاعبدال محمد 76
5921سمیهمحمدعلی76
0833عبدالمصورعبدالجلیل76
5173عبدالباسطعبدالولی76
4571آرینشیر علم76
5629یمامحمد حنیف76
1641سلیمانداد محمد 76
1605اسمامحمد اکبر76
220476
5826شیباعبدالبشیر75
2167سحرمحمد یوسف75
1499عبدالسمیععبدالصمد75
1974روح القوامعبدالقهار75
1316صدفعبدالمحمد 75
0480کوثرمحمد عارف75
2225سحرسید احمد 75
328975
6208زهرامحمد حامد75
1444عبدالمجیبعبدالمجید75
6181امید وطن شاه75
4502هارونغلام محی الدین75
5243زهراداراب75
2231سید سایلسید کمال75
4542مصدقذبیح الله75
5315حشمت اللهشیرین آغا75
437775
5766حسینامحمد مختار75
2649فیصلامام محمد 75
6421مسجدیعبدالصیر75
0266رامینمحمد ظریف75
1399احمد یاسرجاوید75
0996محمد ظریفمحمد شفیع75
1504زین العابدینرحیم الدین75
1219رفیع اللهنجیب الله74
0635حیدرشاه ولی74
0049عبدالمدبرعبدالله74
1350احمد مسعودفضل الرحمن74
3625نقیب احمدمحراب الدین74
6198حسیب اللهغلام سخی74
6067میرویسغلام حسین74
899974
4856سلماخوش نظر74
0719زاهد جمالحشمت جمال74
3342شبیر احمد محمد عارف74
4751رضا خانعبدالرحیم74
4587احمد صمیممحمد نسیم74
4570شریف اللهجاوید74
5091فایزهمحمد اسماعیل74
5095محمد ندیمعبدالسعید74
2209مهرانعبدالوکیل73
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین73
0687حسیب اللهمجیب الله73
0397نور جهانمحمد سلیمان73
321373
6836حبیب اللهبسم الله73
4328احمد عابدخدا داد73
4537سید امان اللهسید کبیر73
0592فردینمحمد اسحاق73
4424صدفسید صابر73
3435مرسلمحمد ابراهیم73
4664حسیب اللهخلیل الله73
5705فرخندهاسد الله73
0814الیاسمحمد رحیم73
5995تمنااکرم بیک73
616773
5290احمد فرزادجان آقا73
5220رشادغلام حسن73
1616شازیهمعقول73
0555سلیمانرحم خدا73
0443ضیاالحقمحاکم خان73
1693سید محمد رضاسید صادق شاه72
3696حشمت اللهحفیظ الله72
0925محمد یاسینعبدالقهار72
0144سید مصطفیحسین آقا72
1756احمد جانعبدالرفیع72
1583مهرینسلیم شاه72
1363سحر میرویس72
1083ریحانهسید مولاداد72
3390احمد شبیرمرزا محمد 72
0997احمد نور الله72
3670احمد سیرغلام حضرت72
1767برشناسید آقا72
2921نیلوفرمحمد عمر72
6070حمزهعبدالمبین72
1465حسنامحمد ظفر72
0068مصعبشارخ72
3006احمد ولیدشیر محمد72
6076هومنکفایت الله72
1179عبدالمبینآقا پادشاه72
5349زینبمحمد حسین72
5837ناصر احمد 72
238072
0124اصیلامحمد اسحاق72
1569مقدسفضل محمد72
1153مصباح الدینمحمد غوث72
2289علی اصغرنصیر احمد71
3545احمد زبیراحمد ذکی71
1297حسنامیرزا محمد71
1519طیبهغلام رازق71
1793احمد سمیرمحمد سمیع71
0685شمسیهگل میر خان71
752071
5323احمد صفامحمد صدیق71
1119احمد یاسرفیاض71
4503نجیب اللهرحمت الله71
226271
5210نازیهحمید خان71
4501حامدعبدالرازق71
5809احمد نور آغا71
1581مصطفیمحمد جمعه71
0220احمد شعیبمحمد لقا71
0125مرسیلامحمد اسحاق71
0132ناهیدفهیم الله70
0225نجیبهسید محمد70
798270
2123سید ادریسسید عبدالبصیر70
5950شکر اللهگل محمد 70
0775محمد قسیمعبدالقدوس70
0453عبداللهمحمد سلیم70
4526ادریسزمری70
5102مدینهصفی الله70
5506شفیقهمحمد عمر70
4574احمد روشانهمایون70
5391فدا احمد فیض احمد 70
0489یلدامحمد سلیم70
4425سید حسنسید یوسف69
1146ویسجان الله69
2212شهریارعبدالودود69
0987منصورشیرین آقا69
1498آریامحمد علی69
3427رخسارسید امین69
0605احمد ریحانسیلانی69
6423نورزیعبدالصمد69
2104قیسمحمد داود69
1107مرحباعبدالغفور69
802269
5996اقلیمامحمد باقی69
1369ثنااللهنورآغا69
2680عبدالحیعبدالاحد68
0581محبوب اللهسلیم68
0237محمد زاهدمحمد یونس68
0433رفیع اللهمحمد نادر68
1041هلالمحمد اضغر68
1278عبدالصادقمنصور68
4107عبدالمصورآغا شیرین68
4270عبدالطیفعبدالعزیز68
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود68
3576نادیهنور محمد 68
2801زبیرعبدالحمید68
0001نیک محمد میر محمد 68
190168
5441ضیا الرحمننادر شاه68
6264محمد صابرمحمد حاکم68
5717فرشیدسید میر68
1102احمد موسیعبدالمجید68
1398ادریسعاشق الله68
1458ساراعبدالمبین68
0539ابراهیمزمری68
0100عبدالضمیرعبدالصبور68
3700فرحنازعبدالبشیر67
476767
1175زرغونهآقا ضیا67
3779آمنهمحمد یاسین67
6071پیمان الدینمحمد اسحاق67
472167
4455حسیب اللهعقل الدین67
0057سلیمانشین گل67
3148عبدالمتینعبدالحسین67
5219رویناعبدالبصیر67
3396محمد شهابعبدالکبار67
2364خاطمهبختیاری67
5212قند آغاخالق داد67
1632احمد وارثزمری67
1399شفیقتوکل67
1308غلام فیصلشمس الرحمن66
0181یحییمحمد امین66
3684محمد اسماعیلامیر الدین66
0851محمد بصیرمحمد شریف66
3792مهسااحمد بیژن66
7235محمد واقفمحمد عالم66
2561حسیب اللهرحمت الله66
5716پیمانمحمد امان66
4293محمد هادیعبدالحمید66
2254ذاکر اللهاصحاب الدین66
5819عبدالمصورخالق داد66
554866
1434برکت صفرعلی66
5676محفوظ اللهمحمد عثمان66
5253احمد اقبالمحمد عثمان66
5249احمد سخامحمد صدیق66
6466حسیب اللهداد الله66
1982محمد ادریسجمعه گل65
0870رامشمرزا الدین65
1638شهیرعبدالقدیر65
1305فهیم اللهشکر صاحب65
4238سید سیرسید شیرجان65
2316محمد زبیرضمیر محمد 65
5679سید مجیبسید حسیب65
4541صابرهعلی محمد 65
2031فریدونامیر خان65
6166محمد بلالمحمد نادر65
4504شفیقمحمد رفیق65
6753حسنابشیر احمد 65
6002فرزانه بصیر احمد 65
4992عبدالظهورعبدالقیوم65
6471متینعبدالواحد65
1617نازیهمعقول65
0152محمد منصورمحمد رحیم65
2297اکرام اللهنجیب الله64
0154ذکیهشمس الاحمد64
6202میرویسمحمد قاسم64
1354مبشرحبیب الله64
703364
6666شازیهعبدالحمید64
0906شادابخدا داد64
1687متینننگیالی64
1028ذکراللهمراد علی64
4618الهامعبدالودود64
6051پرویزمولا داد64
5336نجمان الدیننجم الدین64
320064
817764
1534عبدالسبحانعبدالفاروق64
1466احمد مختارشیر آقا64
5828عبدالوهابمحمد نذیر63
0167سید عقیلسید حسن63
6083فاطمهنور احمد63
3694محمد مصطفیفریدون63
1571فردینخیر الدین63
0220شعیبمهر علی63
0027عبدالواحدتاج محمد 63
5538صدیق الله حبیب الله63
5321بلالمحمد صدیق63
5845رامیننور الله63
4771پریساعبدالرسول63
0024صفت اللهنیاز محمد 63
0169بشار احمد سنت الله63
3341حکمت اللهسلطان عزیز63
1440مصطفیعبدالمتین63
0252محمد الیاسبرهان الدین63
1435اسماجاوید63
0679آرزومحمد مبین63
660962
2874مهریهمحمد عمر62
6548سید قمرسید حبیب62
1135الهاممحمد هاشم62
5811احمد هارونحمید الله62
4520الهاممحمد یعقوب62
789762
573962
0648محمد صبورمحمد صابر62
0401نیلابعبدالجلیل62
1303عبیداللهگل جمیل62
0234واحد اللهفدا محمد62
0565انعام عبدالمختار61
4261حسنقاسم علی61
5229هارون احمد نصیر احمد61
0711رفیع اللهرحمت الله61
4927احمد رشادرحمت الله61
3606فیصلحبیب جان61
2062محمد حامدمحمد فرید61
3907میکاییلعبدالشاه61
4577محمد اسماعیلنافع الدین61
5155مریممحمد صدیق61
6259سید یوسفسید صالح61
4217فهیمعبدالهادی61
0646احمدعبدالواعظ61
0306احمد اللهاحمد ضیا61
0653اظهرعبدالحسیب61
0786ریحانهعزت الله61
0139عمرانغلام علی60
0815زهرهمیر عبدالاحد60
6205رشادمحمد ضیا60
2612سمیع اللهعطا محمد 60
3011خورشیدمحمد فرید60
2886مجتبیصالح محمد60
0113سید عبداللهسید احمد 60
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی60
4799عبدالودودعبدالهادی60
5842حجتمحمد آصف60
3340محمد بشیرمحمد کبیر60
2624صلاح الدینعبدالقادری60
3514غلام قادرعوض60
0466بلالغلام نبی60
301860
6633ولی اللهنور آغا60
0821احمد شیرزادشیر افضل60
6846محمد بلالهمایون60
5695آخند زادهیحیی59
1207مریممحمد شفیع59
2366فضل احمد عبدالاحمد 59
660259
4469حسیب اللهمحمد اکبر59
2747بصیرهمحمد حسن59
1176میلادعبدالمتین59
0651شیراحمد گل الرحمن59
6835لطف اللهعبدالقادری59
5292عبدالحکیممحمد 59
1637احمد راشدنجیب الله59
5696سمیع اللهاحمد بلال59
1345محمد معصومابن امین59
4448صبورحسیب الله58
6795سایمهمحمد ناصر58
5673سمیهبشیر احمد 58
2370احمد شبابمیرعلی58
0142عبیداللهمحمد 58
5457واسعمیر محمد 58
0853رفعت اللهعبیدالله58
1372محفوظ اللهولی الله58
6473مجدود احمد نثار احمد 57
3558صمیممحمد اکبر57
8134صدفمحمد ناصر57
0155سمیرامحمد نبی57
4667ارشادالرحمنمحمد حسن57
409657
4106بکتاشخان مرزا57
0084زبیرنعمت الله57
1212هدایت اللهمحبوب الله57
4534احمد فایقعبدالغفار57
5175فردینشیر محمد 57
898857
990057
6088تمناسید علی شاه57
1274محدثهسید عبدالصمد57
5976صدفمحمد نذیر57
611757
1643احمد فیروزعبدالواسع57
4449منصورعظیم گل56
3931احمد عزت اللهعبدالشکور56
903656
0219حسینغلام رسول56
0763زاهدغلام فاروق56
6118عبدالهادیعبدالقدوس56
1851نقیب اللهسیف الرحمن56
5337اقبال الدیننجم الدین56
2328احمد ظاهردر محمد 56
315155
5839هدایت اللهعطا الله55
1739مدینهامیر محمد 55
1911شمس الرحمنعبدالمنان55
3748احمد سروشهدایت الله55
3538عبدالجبارعبدالقهار55
5781بکتاشعبدالجبار55
527355
4387محمد نویدمحمد ظریف55
3449احمد شاهغلام محمد 55
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم55
4089زبیرگل محمد 55
177455
1396مشعلعبدالرشید55
1358زحلالله میر55
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه55
0318علی حسینمحمد یعقوب55
3292عرفانعبدالغفار54
6685حیدر علیمحمد علی54
5801حفاظتشیر جان54
0422نجیب اللهآدم خان54
3450اسحاقمحمد فهیم54
5293عبدالحبیبمحمد 54
5223محمد فهیمعبدالمبین54
1630ذین العابدینشریف54
1421سمیع اللهعبدالله54
1795صادق محمدخواجه دین محمد54
972954
321053
2955سمیععبدالمجید53
2574روح الامینمحمد رقیب53
5882احمد شاکرغلام سرور53
5767زرفشانرضا53
5174محمد کریمکرم خان53
5638عمر ناصرنور الله53
5160مسیح اللهمحمد اسحاق53
8330فیصلمرزا جان53
0312وارثنجیب الله53
0747آریاعبدالغفور53
1967زبید اللهزین العابدین52
2177سمیع اللهعزت الله52
0358محمد شاکرشاه لالا52
1037ارشاد اللهجلال الدین52
4434عبدالرحمندلاور خان52
1122غلام مرتضیرحیم داد52
4260پریعبدالمیر52
4546رحمت اللهیار محمد52
3873فرشادمحمد ناصر52
1017فرشاد آقا محمد 52
5208جاهدملا محمد 52
3697نبیلهبهروز52
5748امنهحسن شاه 52
1864رحمت اللهعبید الله52
0643احمد ساحلدل آقا51
0489نازیلاحبیب الله51
6090خرماهکامل بیک51
4442اجملعمر خان51
0553احمد میلادجلندر خان51
5244زحلنصر الله51
8317حمید شاهمحمد یحیی51
110451
6255صفی اللهمحمد بای51
4593محمد ادیبحبیب الحق51
2389فیاضعبدالرشید51
502051
1683نگینمحمد نعیم51
2243مسعودهفیض محمد 50
4663احمد فرزادمحمد علم50
1442صبغت اللهعبدالرازق50
7237صمدآغاشیرین آغا50
6050داودعلی احمد 50
5298مسیح اللهزلمی50
1214عبدالمصورعبدالمطلب50
2152علی احمدعبدالودود50
1309یحییعبدالواحد50
1646حکمت اللهاختر محمد50
1402فروزانعبدالقیوم50
6369نبی اللهمحمد ابراهیم49
3624مطیع اللهعبدالخلیل49
1158عبدالستارقیام الدین49
5301ننگیالیگل زمان49
6686سعیدهسید نور الله49
2367خلیل احمد علی احمد 49
465249
2307احمد سیرعزیزالرحمن49
5888فردوسمحمد عمر49
4850رویاسید نجیب الله49
5813محمد عادلعبدالسمیع49
8392عطا اللهنعمت الله49
0714مطیع اللهمحمد ایوب49
0609محی الدینمحمد امیر49
0822محمد سمیرمحمد آصف48
801148
1307غلام مجتبیشمس الرحمن48
456548
1890عبدالباسطغلام حضرت48
5886محمد رامیننذیر الله48
5821بصیر احمد داد محمد 48
5413شمیممحمد حیدر48
4810سباوونخواجه مقل48
0894نوابعبدالغفار48
1639صمیمامیرگل48
142048
1380رامشجان داد48
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله48
909147
6188مصطفینبی الله47
2121سید پرویزسید لالا آغا47
0076شکیباخان علی47
394547
5872مریمعین الدین47
3332مسافرسید عبدال47
5001فیصلعیدی محمد 47
5700محمد زمانعوض علی47
131047
5326روح اللهالله محمد 47
6260رحم خداشیر احمد 47
999947
5393محمد میلاداکرام الدین47
0537شیلاعیدی محمد 46
0349وحید اللهنعمت الله46
0071الیاسگل نبی46
2933فریبامحمد اسحاق46
1861مطیع اللهعبدالحنان46
4467عبدالمجیبعبدالحمید46
4683رناسید نجیب الله46
3790زینبمحمد نذیر46
5836سیرحاجی صابر46
0357خالدمحمد صدیق46
0102ذبیح اللهمردان45
1609عابدغلام حیدر45
3614احمد خبیرمحمد قاسم45
903945
179245
5941امین اللهعبدالستار45
5607محمد مصطفیاحمد الله45
1595سودابهاحمد داود45
537745
1556سبحان الله رحیم الله45
0166عبدالرحمننور علی خان45
1748احمد شادابمحمد یعقوب45
0168اورانوسعبدالرسول44
1950احمد زینورالرحمن44
1884حسیب اللهزلمی44
2627امیر محمد محمد داود44
0992خالق دادرحیم داد44
5369مرتضیمصطفی44
3698عابدهعبدالرحمن44
200244
6274عبدالاللهعبدالفتاح44
667544
0204عبدالمبینعبدالعزیز44
0051سید محفوظسید معروف44
3917نارونسلطان محمد43
0532توابتاج محمد 43
0823پرویز احمد علی محمد 43
025743
5844شمشاد احمد زمان الدین43
5566خیبرتوریالی43
2563صفی اللهمحمد صابر42
0140احمد ولیددر محمد 42
0487احمد فیاضمحمد آجان42
1090محمد هاروندوست محمد 42
4426عفیفهمحمد عیسی42
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 42
5246روملمیر آقا42
5718زبیرحیات الله42
1016غلام مصطفیرحیم42
012042
1433پیمانمحمد الف42
1401آمنهعبدالقیوم42
0348صبیحهعلی شاه42
1635عبدالسمیععبدالحفیظ41
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق41
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 41
6345صدامخلیل الله41
901041
1614قربانعلی احمد 41
903740
5039رحم خداعلی مرزا40
3769عبدالمنیرعبدالستار40
6178نور الامینرحمت ولی40
2894سمیع اللهمبارک شاه40
2555عمرزریالی39
4929فرشتهچراغ علی39
1012عبدالوارثعبدالقسیم39
5572عبدالباعثمحمد نعیم39
3304فاضلزلمی39
786239
6153سید صمیمسید صالح39
5285سیماشاه ولی39
979839
1349سعادت اللهشمس الله39
1352محمد مرتضیخلق الدین39
241738
0448اکرم اللهمحمد سرور38
4180احمد مهدیاحمد ذکریا38
0173مریمغلام مصطفی38
190438
5712فیروزاجمل38
722838
0805محمد غلام رسول38
0490سروشمحمد سلیم38
0098اعجاز اللهمحمد امین38
0048ریحانهغلام مجتبی38
5415عبدالرحمنغلام علی37
3115نیلابعلاوالدین37
637237
6254احمد صمیمعبدالله37
1355احمد سیرعبدالبصیر37
1666توصیفکتوری37
6089شکیلاشیر محمد 36
0830عمران اللهسردار احمد 36
4361ظاهرمحمد حکیم36
5752محمد صمیمعبدالصمد36
1667عبید اللهنعمت الله36
581036
5611فیصلعبدالبصیر36
4931هدایت اللهرحمت الله36
183736
2133منصورشاه مقصود35
3608محمد مرتضیاحمد الله35
0073شکریهعبدالعزیز35
4950عشرت اللهگل شاه35
2179رامینزمری35
4791سیاووشحبیب الرحمن35
4461احمد راشدمحمد ظاهر35
1677عبدالرافیععبدالواسع35
1548جعفرفیض آغا35
506034
1655حبیب اللهخدا داد34
905034
0467صدامغلام نبی34
5412مرسلمحمد حیدر34
0128مجتبیعبدالحبیب34
1500سمیرخان آقا33
3451شبیرحسینایرج میر33
3501رستمعبدالرحمن33
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 33
334333
2469سید حسینمحمد ظاهر33
8131اسماعبدالحمید33
5162مبین شاهمحمد مقیم32
0690احمد رشادمحمد عارف32
5216عبدالواحدضابط32
4230اسعماعیلمحمد حسن32
829032
3465حبیب اللهنجیب الله32
1628ظفرگوهر خان32
1075وارثغلام محی الدین32
2131ادریسمحمد هارون31
2073فرحتعبدالحبیب31
4066محمد روملمحمد انور30
370530
5953صدفانور شاه30
5567عبداللهعبدالخلیل30
1659نیک محمدعبدالرحمن30
642029
659729
2557حیدر زریالی29
5221صالحهعبدالاحد29
3791عایشهمحمد نذیر29
3753محمد ماهرمحمد طاهر29
1560نویدمحمد عباس29
042029
235628
4640عبدالصمیمعبدالحی28
5854علی عطارجب 28
8023ذوالفقارسید فقیر27
618227
6055محمد حامدولی جان27
7514فیض الرحمنعبدالرحمن27
025827
0606میلاد عبدالسلام 26
4175حامدنعمت الله26
758826
0634سید نادرسید داود25
110524
0349محمد صدیقمحمد فرید24
2083احمد طارقنقیب الله23
143222
5371مبصر احمد عبدالکریم21
811121
1679زلمیملک شاه18
781317
811210
5851نجیب اللهعبدالستار5
2000سید علیسید حبیبدو پاسخنامه
5773صفامحمد وسیمدو پاسخنامه

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
24
31
42
52
63
72
81
91
103
112
123
134
143
154
161
174
184
193
204
214
222
234
243
254
264
273
282
293
301
314
323
332
342
351
364
372
383
393
402
414
424
433
441
454
464
471
482
494
501
512
523
531
541
553
564
572
582
592
603
614
621
633
641
651
664
674
684
691
703
711
722
731
743
752
764
772
782
791
804
811
821
833
844
851
864
874
884
891
903
912
922
931
944
954
964
972
984
994
1002