نتایج امتحان جغرافیه صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
1720مجیب اللهنجیب الله100
7435ابوبکرمحمد اشرف99
7767یوسفمحمد آصف99
3957رخسارخواجه اکرام99
6720فردیناحمد علی99
8387تبسممحمد اشرف98
6540سحارهسید حسین98
6499مسکاعبدالباقی98
6574احمد بلالمحمد اسلم98
7424نصرت اللهاحمد جاوید97
7355عبدالوارثعبدالقدوس97
7809فاطمهزین الدین96
2442قربان علیخان علی96
1234فرهادسید آقا96
6665تمیمنصیر احمد 96
0998صدیق اللهحبیب الله96
7671عبدالحفیظعبدالرقیب96
2810شفیع اللهمحمد یاسین96
3239بهشتهگل محمد 96
1716مروهفرهاد96
1463لیمهشاه محمود95
2787رخسارجمعه گل95
7458میوندمحب الله95
3506محمد صادقسیف الدین95
6619محمد مزملمحمد داود 95
6636احمد شاهنور محمد 95
4757سمیر آغامحمد شاه آغا95
4731محمد سلیممحمد جان95
1551برشناعبدالخالق95
6520فیصلزلمی95
6005محمد مهدیامیر محمد 95
5647روح اللهحاجی نعمت الله95
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور95
1126بهشتهسید محمد شاه94
1858مصطفیجمشید94
6879عبدالهظورمحمد کبیر94
4573درخشاناسد الله94
6869حکمت اللهمحمد سالم94
6470ذبیح اللهعبدالرحمن94
4872زینتسعد الله94
5875حمیراطاهر محمد 93
6646سمیهاحمد ضیا93
6489برکت اللهنصر الله93
7356فریدونمحمد اجمل93
124693
3383سیف اللهعبدالاجان93
1552اناهیتاعبدالخالق93
020193
1717مدیحهضیا الله93
1718فرحنازخالد93
7404خالدهعظیم الله92
0693فروزانمحمد کریم92
8036مریمعبدالله92
134092
7095سحرعبدالوحید92
6324بینظیرعبدالمجید92
7168سجیهشیرزاد92
1464لیمهفیض محمد 92
6729جعفرکریم داد92
7022واحدعبدالوحید92
6164مبشرمحفوظ شاه92
0769مروهبزرگ92
5401عبدالمومنعلی محمد 92
7802هلنعتیق الله92
2027زهرامحمد حسین92
2051داریوشمحمد ضمیر92
4608نرگس سرادر حسین91
6897سارهسید وزیر91
1341صدفشیر علی91
0692فریالمجیب الرحمن91
012591
268091
1082احمد زبیرگل آقا91
3197مصطفیحسیب الله91
497491
3659مسکاغلام رسول91
4876نورین زینتعبدالقدیر91
4877زحلمحمد ابراهیم91
5271رعنامحمد انور91
7343محمد اللهبهرام91
6094عبیداللهاحمد قاسم91
043691
3278ثناجمال الدین91
1528مروهعبدالصمد91
0817شیر حبیبامیر محمد 90
6389مشعلنثاراحمد 90
0398محمد الهامغلام بهاوالدین90
0476احمد اللهعنایت الله 90
7864عبدالوهابقطب الدین90
6230شعیبعبدالرحیم90
6728انعام اللهآقا محمد 90
4679رحمان الدینویس الدین90
8183شبنمفدا محمد 90
4830غنضفرمحمد سرور90
2057شگیباافغانشاه90
1690احمد فیاضفضل محمد90
6865مریمخان آغا89
7850مروهلعل محمد 89
0982رخسارمحمد عالم89
8029احمد زبیرسلطان محمد 89
6549محمد توابتاج محمد 89
6529محمد ولیدمحمد وحید89
1479بشیر احمدمحمد اشرف89
2293ظریفغلام سخی89
6306نثار احمد عبدالله89
1169زحلسید حمید الله89
6297مقدسههمایون89
1947احمد شبیرمحمد یعقوب89
1969صمیممحمد اکبر89
1167لیداخواجه عبدالواحد89
410888
7132شاکرهمحمد شعیب88
449888
454088
2785محمد شیرزیگل نبی88
3165سپاسمنوچهر88
6218محمد رامینمحمد امان88
6927فرحتسید فیض الله88
7508محمد ناصرسید محمد 88
2676میرویسمحفوظ الله88
6156سعدیهمحمد سخی88
6853سارامحمد ظریف87
1564مریمتیمورشاه87
2162سلمهاحمد ضیا87
7456بهشتهعبدالجبار87
6661سلواکریم الله87
7807مریمعلام الدین87
1462مرسلسید عبدالقیوم87
8268احمد مومنبهرام الدین87
6232فردینمحمد فاروق87
8030احمد فردوساحمد فایق87
6552عثمانمحمد قیس87
6221عبدالمبینعبدالجلیل87
7808شاهینشیر افضل87
6683جوادمحمد انور87
8049شکیبافدا محمد87
7202محمد الیاسغلام علی87
841187
7043احمد جمشیدمحمد نعیم87
4028مدثرحشمت الله87
7785ریحانهمحمد سلیم87
4538ارمانعزیز الله87
2168حجت اللهاحسان الله87
1963رستممومن خان87
1921حشمت اللهزمری87
1658خالدعلی گل87
1002یلداعبدالرازق86
1815طیبهبهاوالدین86
7246تمناعبدالعظم86
6462طیبهمحمد داود86
553086
7783عبدالناصرعبدالقادر86
6346مبشرفدا محمد 86
334786
5407خلیل اللهحبیب الله86
1758احمد عمرانبهاوالدین86
4310محمد ادریسمعراج الدین86
6436احمد نعیم الله86
7065احمد سیرمحمد نبی86
1027مسیح اللهحمید الله86
7104محمد رفیعمحمد شفیع86
5196احمد فرهادمحمد عرب86
7677نادیهعبدالصالح86
0096الیاسمحمد شیرین86
0564ناهیدمحمد قوی85
7455مروهعبدالبشیر85
8162یاسمنخمار الدین85
7920سحرعبدالسعید85
3361احمد ضیاغلام ممتاز85
4289حیات الله محمد نادر85
6269شبیر احمد نیک محمد 85
2030احمد شبیرعبدالحنان85
663785
4796احمد مدثرمحمد یاسین85
4924سحرگل احمد 85
4022گلثوممایل آغا85
1883سید عبدالرحمنسید هاشم85
0451ویس الدینغلام حیدر85
4495سمامحمد وسیم84
7816فاطمه ذبیح الله84
7098زلیخامحمد نجیب84
6390حسام الدینقلم الدین84
4242احمد شهیراحسان الله84
0340عبیداللهمحمد اسماعیل84
6474قیام الدیننور الدین84
2857سمیر احمد محمد نسیم84
6909محمد اسحاقمحمد یوسف84
1855مرتضیجمشید84
4843سوسنذبیح الله84
6954مژدهاحمد زبیر84
4829خان محمد حسین بخش84
207584
1491مژدهمحمد عارف84
1827شاهدالدینشمس الدین84
1959صدفعصمت الله84
6596فاطمهحبیب الله83
3994سعدیهسید هاشم83
6924مجتبیغلام غوث83
7408علی ناصرنصر الدین83
6319احمد میلادمحمد نسیم83
7887مصطفیامام علی83
8393فردوسعبدالناصر83
6855احمد جواداحمد شاه83
6497شهیرعزیز احمد 83
7142ذکریامحب الله83
8243نداعطا الله83
131183
7716محمد یونسحاجی خیر الدین83
5500منصور اللهگل محمد 83
6765نصرت اللهمحمد رضا83
6944فاطمه الزهرانور محمد 83
5642کاییناتمطیع الله83
7736نازیهبیردی83
2820فردینمحمد عارف83
1765حامد خلیل الله83
0828الههعبدالحکیم83
0102شبیر احمدحاجی ملتان83
7877مرسلعبدالنذیر82
192782
8008انصاراحمد نور محمد 82
7268محمد منصوراحمد شاه82
553982
2843حیات اللهسید مرزا82
2483محمد سجادمحمد فرید82
6572نصرت اللهشمس آقا82
2339بهرامعبدالرقیب82
1496عبدالتوابغلام صدیق82
0726عبدالباعثشهزاد82
2828روح اللهتاج محمد82
5411فیصلعبدالغفور82
6819محمد میلادمحمد سرور82
485582
6764احمد سلیماحمد ضیا82
7842فرشتهحبیب الله82
0371شبنماکرام الدین82
6352مریمشاه محمد 81
6762دیناغلام سخی81
6518شبانهصبر الله81
6898عبدالواحدعبدالمبین81
2536محمد رومانپادشاه میر81
7378عرفانبسم الله81
5187توفیق احمد محمد فاروق81
4181سهرابپاینده محمد 81
7277مصطفینصر الله81
6472عبدالتمیمعبدالستار81
6338منصوررحمت گل81
7432بیژنجاوید81
0892صفورامحمد امین81
6588رخسارمحمد صفا81
5743فریباخدا داد81
0550فاطمهعبدالقاسم81
7737غلام صفدرنظر خدا81
7409صمیممحمد نادر81
6640سید علی سجادسید میر آغا81
7092محب اللهعتیق الله81
7801محمد ادریسمحمد یونس81
8245فریالنصیراحمد 81
4437فیاضمهراب الدین81
0412زلیخااحمد جاوید81
0540بنفشهاکرام الدین81
1904سهیلعبدالخلیل81
1958احمد ضیآعجب گل81
5137صدیقهمحمد جان80
3136آرینمحمد حفیظ80
5202هاجرهعبید الله80
7247رایفهعبدالعظم80
3381امان اللهامام داد80
7863عباسشهباز خان80
7269شایقشیر محمد 80
3783دانشجان الدین80
1806عبدالمبینعبدالجبار80
1403مختارغلام فاروق80
6732محمد غنیزمری80
0839روحید اللهنور الله80
7715سیدالهامسید فرید الله80
7573عبدالواحد هدایت الله80
6484محمد یوسفبریالی80
2451عبداللهصبغت الله80
6556فردوسحضرت نور80
8296محمد یاسینبریالی80
7542احسان اللهعبدالرحیم80
7803هدیهعتیق الله80
5571روید فرید احمد80
553780
1770بی بی زهراهجاوید احمد80
7596سحرگلاب الدین79
7471هیلیعبدالباقی79
0867حماسهمحمد طاهر79
6975طیبهمحمد انیس79
6310سونیتابصیر الدین79
1939نرگسخواجه حکمت79
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد79
8186رمضاننیسم79
5133سید اقبالسید فرید79
5236محمد اجملمحمد نسیم79
7806یاسرعبدالطیف79
6524مسیح اللهسید احمد 79
7589آمنهمحمد صابر79
6805تمیم احمد فضل محمد 79
7837احمد ولیامام الدین79
7276فیض اللهمحمد سلیم79
2201سلیمانغلام حسین79
7843منیژه حبیب الله79
8299صفادل آغا79
2142احمد بلالعبدالمتین79
2145مریم نورآغا79
1644منصورشاهقمبرشاه79
0130سودابهمحمد یاسین79
0923صدفغلام علی79
2551معصومهشاه محمود78
7781هدیهمیر جمال الدین78
5874زهرهعبدالمالک78
3735خدیجهنور محمد 78
7012رنوسمحمد مرزا78
8269حجت اللهعزت الله78
6643فرزادعبدالمنیر78
6327شکیبعبدالباری78
6372ادریسعبید الله78
6555سید مطیع اللهاطیع الله78
168778
7927سونیاعبدالولید78
6825سمیهمحمد رسول78
4864دیباغلام سخی78
6697تهمینهغلام فاروق78
7440حشمت اللهنجم الدین78
7004محمد هارونعبدالهادی78
7495مجیبجاوید78
2835سلیمانمسجدی78
7314فرزادبهمن علی78
1757ناصرمحمد صابر78
1582افسانهخواجه شریف78
0049عشوهغلام مجتبی78
1734محمد عمرعبدالفرید78
1861نظیفهغلام حیدر78
1563دیانارمضان علی77
6516یلداسیف الدین77
7473زهرامحمد عظیم77
8375خاطرهخان آقا77
3186مریمعبدالفهیم77
6417سید ذاکر شاهآقا سعید77
4029برهانممتاز77
7024سید نعمانسید بهاوالدین77
6576عبدالوهابعبدالفتاح77
5496سردار ولیعبدالخالق77
7239عمیربشیر احمد77
6336هادیهعبدالودود77
7188معصومهشمس الاحمد 77
7108شیلامیر آقا77
6743ناجیهمحمد شریف 77
8177خاطمهشیر هادی77
4831سوسنغلام محی الدین77
1721عباد اللهراز محمد77
1762نبیلامحمد صابر77
1878حسنیهعبدالرشید77
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن77
1620مجیب اللهجمعه گل77
4798ریحانههدایت الله76
6854اهداغلام محمد 76
4369سونمغلام فاروق76
7911رنگینهدین محمد 76
6485وارثهیاسین76
6778نرگسعبدالمقیم76
3825میرویسمحمد ایاز76
6844عظمت اللهخواجه آقا76
5394محمد امیرکرام الدین76
6585یاسرعبدالکبیر76
7710سید هاسمسید قاسم76
6562حبیب اللهفضل من الله76
7410سمیع اللهمحمد نادر76
7581محمد تمیمعبدالرحمن76
6948هدیهمحمد نذیر76
7814ذکیهمحمد یوسف76
8182حنیفهسلطان محمد 76
2053عبدالربعبدالواسع76
1751امیدمیرویس76
8164مرسلرشید الدین75
8218زهرهنظام الدین75
2625شکریهشاه محمود75
7411فردینفدا میر75
909175
7734ارسلانجمشید75
6802حشمت اللهعلی محمد75
2861احمد سنانمحمد ابراهیم75
6143واحد اللهنقیب الله75
6227محمد وارثعبدالودود75
5093مریمسید جمال75
6251سما صدیقیمحمد حشم75
6307عصمت اللهعبدالرحمن75
1964بینظیزمحمد سالک75
6872فرخندهصمیم الدین74
7174ژیلامحمد ناصر74
6248ستارهسید بلال74
7921مرسلخلیل الله74
0868ماه رخسید امیر74
7308سارهفضل الدین74
6367احمد ماهرمحمد رسول74
7591حمیرامحمد اسحاق74
6408عبدالواحدمحمد سعید74
6476حارث ابوبکرنجیب الله74
2852احمد شبیرمحمد یونس74
6719مزملعبدالهادی74
3684محمد اسماعیلامیر الدین74
334874
6225پاینده کریم داد74
6896زهرامحمد شریف74
6880امید شیر خان74
6770عباد اللهشفیع الله74
0712مسلمنیک پادشاه74
7451عمر مختار عبدالقادر74
1900بهارهمحمد صابر74
2125خالدمحمد اسحاق74
1754محمد عثمانعبدالفتاح74
0866لیمهمحمد فاروق73
7061مژدهمحمد ولی73
8165نیلوفرمحمد شریف73
7457همامیرک73
6859اسمامحمد محبوب73
5678بهارهبهاوالدین73
7886خلیل الرحمنمیر آقا73
7228مزملعبدالصبور73
3096احمد مزیدعبدالصابر73
6439شریف اللهعزیز الله73
7027ضیاوالحقپیوند73
6895بینظیرمحمد انور73
7287محمد وسیممحمد نسیم73
4588ارشادعزیز الله73
3152احمد عاصمنورالله73
5997توفیق اللهسید امیر73
7515سلماعبدالکبیر73
3367طیبهعبدالملک73
8004حظیفهعلم گل73
4854احمد سجادمحمد عارف73
2054احمد شگیباحمد الدین73
2326سید نجیب اللهسید بصیر73
1970سعیداللهرحمن الله73
7067الهامهعبید الله72
6407منیرهسید عزیزالرحمن72
6808مرسلجمال الدین72
0363سایمهمحمد نعیم72
6858زرلشتشاه محمد 72
333572
7898سحرنجیب الله72
1385زهرهعبدالستار72
6946سیدالرحمننیک محمد 72
3100محمد شریفمحمد عارف72
6528سمیرحاجی محمد 72
6491احمد فرشیدمحمد حسین72
7649احمد طاهانذیر72
0118محمد رحیم عبدالکمال72
6744صدف غلام مصطفی72
6422حامد عبدالشکور72
7418عبدالباسطعبدالجمیل72
6995محمد یوسفعبدالمتین72
6760احمد سالمعبدالمالک72
6882شمس الدینشاه زمان72
6887محمد اسحاقحیات الله72
6751سبحان اللهگل آقا72
1163هاجرهعبدالغفور72
4464مسیح اللهناصر احمد 72
6299مریممحمد حامد72
2045فیاضمحمد ظاهر72
2244محمد فیاضمحمد بشیر72
6809فاطمهمحمد اکبر71
8166مروهمحمد عظم71
5528شکریهعبدالکمال71
7076پروانهمحمد هاشم71
7621زینبگل رسول71
6568زحلمحمد طاهر71
6707قدسیهعبدالفتاح71
3368حسناشاه ولی71
7309سحرفضل الدین71
4268نادیهعبدالواحد71
7283محمد ادریسدین محمد 71
6899محمد جلیلمحمد نذیر71
7387احمد بلالوحید الله71
6410سید علی جوادسید حسن رضا71
7326سلیمانعبدالرسول71
7339مرسلاسد الله71
3406سیاه مویعبدالرب71
7025زهرهاکرام الدین71
7513مدینهمحمد ابراهیم71
5490انعامحفیظ الله71
7755حسام الدینعبدالحکیم71
4803فرزادسردارالدین71
1949بی بی طیبهعبدالواحد71
0881عبدالوارثغلام سرور71
8025زهراسید عالم70
6323یلدا احمد ظاهر70
7612مصعودهعبدالمقصود70
6777مریمعبدالفهیم70
8163فرحنازمحمد شریف70
6970مریم شیرزادمحمد زبیر70
6477عبدالوهابعبدالطیف70
7412عبدالرحمنعبدالمنان70
4146جوادعبدالقهار70
2183جمال الدینعبدالکریم70
6561ساحلجانباز70
4968مطیع اللهتیمور بیک70
6904محمد الهاممحمد صابر70
6326فرزادعبدالطیف70
6525مهرانسمیع الله70
6430احمد سجاداحمد فواد70
5442محمد عمرانعبدالاحد70
5648احمد کیهانمحمد خان70
7602نور علینور احمد 70
6682رحمت اللهمجنون70
7103سید شاکرسید مقتدا70
7100زبید اللهعبدالکبیر70
7493اقبال احمد گل آقا70
498070
6539ذکیهمحمد یاسین70
8239عبدالنذیرعبدالمجید70
419470
6669عزیز اللهاسدالله70
5462ذکی اللهوزیر محمد 70
6757نیلابخیر محمد70
7568خجستهعبدالحکیم70
7858حسناامام یار70
0105فوزیهغلام حیدر70
1919هدیهغلام فرید70
2241رابعهمحمد ظاهر70
1697فریدونمحمد عثمان70
7876مریمعبدالکریم69
7622تمناگل رسول69
6866سوریاعبدالمقصود69
5501پریسااکبر69
3370زهراباهر69
3736شکریهرحمت الله69
7093بهراممحمد نادر69
450169
7538احمد شادابمحمد ظاهر69
8262مبارزمحمد اسلم69
6736احمد مریداحمد جاوید69
7236میثم ملک حسین69
362569
7694فردینغلام محمد 69
7102عبید اللهعبدالکبیر69
6483محمد عمربریالی69
7316فرشتهشکر الله69
6649سمیرامحمد سمیع69
7544میلادمحمد شریف69
2129سید شعیبمحمد شریف69
5554محمد ذاکرشاه لالا69
6994محمد متینغلام سخی69
601269
6709بهرام الدینمیا گل69
6626احمد خالداحمد وحید69
2850مرید احمدفرید احمد 69
6450صفدر غلام حضرت69
5625شاکر خانخان محمد 69
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن69
8027تهمینهفریدون69
2313هیلهمحمد اکبر69
1937الحهغلام جان69
1902فیصلعبدالفتاح69
1323عبدالرحماننظیر احمد69
2090سید شهیرسید مجتبی69
2153عرفانعبدالزبور69
0472عبدالنصرتعبدالعلیم69
6033فرشتهفیض الله68
6965مدینهسیلانی68
3498مدینهمحمد یوسف68
6978حسناعبدالحبیب68
6769سدیهمحمد رضا68
4628خماربشیر الدین68
1392ولولهعبدالعلی68
6405شازیهمحب الله68
6099ساراغلام حضرت 68
8270مطیع اللهروح الله68
6630من اللهلعل محمد 68
0716روحیدخلیل الرحمن68
7055برهان الدینمعراج الدین68
5033عبدالحمیدغلام فاروق68
7616عشرتاحمد فریدون68
4945فضل امینرحمت ولی68
7170رحمت اللهمعصوم علی68
7279سباووناحمد ضیا68
7753ماریهمحمد نادر68
6648آریانامحمد اضغر68
6635شمس علیمحمد عوض68
2998عبدالروفمرزا نظر68
6570ابرارالحقفضل الحق68
6142احمدمحمد رفیق68
6936احمد فیصلحبیب الرحمن68
8056کرشمهحبیب الرحمن68
8171رعنامحمد سلیم68
0492ذکریاعبدالحق68
2314مهرانعبدالمحفوظ68
2056نگینهعبدالستار68
0377علی ساویزمحمد محجوب68
0635رشادامیر گل68
1833وحیداللهعبدالروف68
2008اسما سعیدهغلام صادق67
4610سارهمحمد یوسف67
5454فایزهعبدالفتاح67
8121نازی رحمت الله67
822267
6309شیمااسدالله67
3432سارهعبیدالله67
7867احمد ولیغرزی67
5925مصطفیمحمد ناصر67
7040عباداللهمحمد نادر67
7552احمد ادریسواحد جان67
6247الهامعبدالهادی67
6522محمد سمیرمحمد لعل67
6793امیر حسینفرهاد67
6804الهام حامد الله67
7566نبیهنظام الدین67
6647سوسنمحمد اضغر67
6215بشیر احمد شیر علم67
8238ضمیر الدینعلم الدین67
4867دیدارعاشور بیک67
7749رامشرحمت الله67
6681احمد طیبداد الله67
6440محمد عمرمحمد صفدر67
2795فیصلعبدالرحمن67
7673سعیدهمحمد 67
8126رویاولی محمد 67
8176شایستهنعمان67
1704ثنامحمد عاصم67
8037سمیراشاه آغا67
0410بهشتهمحمد شریف67
0745مریمپوپل67
2240پاکیزهلطف الدین67
1834عید محمد عبدالغفور67
2210زهراعتیق الله67
0701مجتبی خانعبدالمحمد67
0901مرتضیعبدالشکور67
0587ذبیع اللهنظام الدین67
6231مروهعبدالجمیل66
454166
2268شبیر احمد مامور66
6959حسیب اللهضیاالدین66
5056عبدالقویعبدالغیور66
7094فرامرزنصیراحمد66
7144محمد یاسرگل الرحمن66
6832نیک محمد فیض محمد 66
7333محمد معیدمحمد فرید66
7841عباداللهوحید عبدالله66
7647حمیدهصفر66
7489منظور فیض محمد 66
5618احمد ویساحمد فرید66
7003احمد شکیبمحمد قاسم66
7928محمد موسیمحمد آغا66
7506محب اللهنقیب الله66
2140یوسفمیرویس66
1990محمد صابرمحمد اقبال66
5435نیلابسید عظیم65
5421محبهحبیب الله65
6690هلنمحمد نعیم65
6411ثنا اللهمحمد مراد65
6716نجیب اللهامان الله65
5598منیبعبدالطیف65
5270شبیرعبدالمجید65
6788سید امین شاهسید نازک میر65
8358محب اللهمحمد داود65
7810حسیب اللهمحمد نسیم65
7238پرویززمری65
6337محمد عمرمحمد عظیم65
5464عظیم اللهالماس65
3360عبدالرحمننیک قدم65
7787احمد فیصلغلام احمد 65
7497محمد تمیمعارف خان65
7149بهزادذبیح الله65
7567نگینهمیر یوسف65
7487عبداللهحمید الله65
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن65
5493عرفانآزاد علی شاه65
1535ذبیح اللهغلام سرور65
7396عبدالنذیرعبدالرشید65
7395مصطفیمحمد آغا65
1576ثناسید احمد فرید65
7828مریمبریالی65
6675تهمینهنصر الله65
1948بی بی صایمهعبدالوحید65
2327جعفرعبدالحکیم65
0534مژگانعبدالقدوس65
1889محمد انصارمحمد قاسم65
7131هدیهعبدالرحمن64
8227سمینهعبدالبصیر64
7504محمد صمیممحمد شفیق64
8187سید اللهعبدالبصیر64
7385روح اللهنور الله64
6325سید سروشسید عبدالله64
7761اکرامعبدالولی64
7639سید رشادسید قند آغا64
6526حبیب اللهحمید الله64
318364
6102معصومهنور آغا64
6634مصباح العارفینحفیظ الله64
7419شیر دادکریم داد64
6713احمد مجید خان64
6968زهرهمحمد یاسین64
7698بهارعبدالصبور64
4802اجملسردار الدین64
1875احمد شیرزیعبدالسعید64
2302علی رضاءجان آقا64
0602فرشیدمحمد قاسم64
1805انعاممحمد نعیم64
1853عبدالقهارعبدالقایم64
2095ناییلهقطب الدین64
4716اقراءغلام فاروق63
2790سدرهذبیح الله63
8217رخسارعبدالمتین63
5305محمد ساحلمیرویس63
6817حبیبمحمد داد63
6481طوفانطالب محمد 63
276663
7648محمد ادریسعنایت الله63
1807احمد طارقنصیر احمد63
6645حامدعبدالوهاب63
7488سمیع اللهعبدالحمید63
6586شهرامعبدالوهاب63
2193احمد زیمیر پادشاه63
490063
6446محمد میلادعبدالحمید63
6468مدینهغلام رازق63
2326مسیح اللهعبدالعزیز63
2025ساراغلام فاروق63
0316عبدالستارمحمد داود63
6240مرسلحفیظ الله62
1816سوسنعبدالغفور62
6098حسنامحمد خان62
8361بهمننور احمد 62
7359مصطفیغلام سخی62
6428محمد نذیرمحمد منصور62
7604محمد وسیممیر حمزه62
7576مسعودحامد62
6399احمد سهیلمحمد سالم62
7376مبشر غلام سرور62
7172عبدالمتینعبدالله62
7295احمد واجدحمید الله62
8263وارثمیر سعدالدین62
2028علی سجاداحسان الله62
7407عبدالستارعبدالغنی62
6923فرشادنورالرحمن62
8143سونیاهدایت الله62
7267معینمحمد شریف62
6332ساحلمحمد ایمل62
5502احمد نویدعبدالواحد62
7510ابراهیمحبیب خان62
7260ویس الدینشیر احمد62
1052شعیبعلی محمد62
2174احمد ذکیمحمد آقا62
0968محب اللهعبدالحیات62
1101احمد فیصلعبدالعزیز62
1747عبدالباسطعبدالواسع61
6839مریمعبدالقهار61
1447شبنماسدالله61
0383عتیق اللهعبد الله خان61
7461مدثرعبدالغفار61
6409رامین احمد نعمت الله61
8388اتلمیر داد61
7618محمد عمرغلام شاه61
238061
7693اجملخوانی61
614461
6334سید یحییسید محمد تقی61
7533زحل غلام فاروق61
1317محمد الیاسمحمد هاشم61
7153محمد پیامروح الله61
7481عمرنیک محمد 61
6300سید سجادسید شاه حسین61
2325شهیر عبدالرقیب61
6171رامشغلام محمد 61
4743رامینعبدالوهاب61
8306پرنیانمحمد نعیم61
7638صدف شیر الله61
7154سلیمانمیرداد61
1373بخت زمینعبدالحیات61
1715سهرابعبدالرزاق61
4494ثنا محمد وسیم60
5021آرزواحمد ذکی60
4629ساغربشیر الدین60
6308نیلابعبدالواحد60
6415محمدساحلمحمد شریف60
5504مزملمحمد داود60
068460
7163احمد مختارمسکین60
7804مطیع الله عبدالمتین60
7072نعمت اللهسخی محمد 60
7114احمد زبیرگوهر علی60
7799محمد عمرعبدالقیوم60
7818صبریناامر الله60
7820نیلوفرنظر محمد 60
7450احمد خسرولعل محمد 60
8280سید موسیسید اورنگ زیب60
7525سید مجتبیسید عبدالروف60
7446محمد عثمانمحمد آصف60
7831محمد الهاممحمد سلیمان60
1841شمس اللهالفت الله60
7032محمد فوادهمیشه گل60
6373رحیم اللهنور الله60
1530بهشتهعبدالمحمد60
1728خالدعبدالحمید60
4019یاسمینمحمد داود59
203959
1473لطیفهصیام الدین59
6241اسراجاوید59
137259
3737کرشمهنور آقا59
5565لیزاعبدالرازق59
7071احمد اقبالمحمد یار59
6488ادریسحیات خان59
6592مجیب الرحمننقیب الله59
7664الیاسنعمت الله59
7285روماننجیب الله59
6554شکیبسید حسن59
5936سید عظمسید حسن59
7696هارونتاج محمد59
0082سید جلالسید ابراهیم59
7338منصورسید گل59
3644روید محمد ظریف59
6891محمد هاشممحمد عالم59
6985رخسارسید محمد نقی59
7475رومیلاسید اکبر59
7584احمد فهیمنور الرحمن59
6441میثمفقیر حسین59
6575خسرو گل محمد 59
6515عبدالطیفمحمد رسول59
4789علی رضاعبدالله59
512759
7534یلدامحمد هاشم59
0287لیداایمل59
0288هوسیحبیب الله59
2003شفیعمحمد نجیب59
1764صفی اللهمحیب الله59
1944مصطفیجمال الدین59
2159فیصلعبدالواحد59
1496ذکیهشیر محمد59
7443سهیلامحمد طاهر58
7177شبنممحمد الیاس58
6830وسیممحمد سلیم58
7398محمد عابدمحمد حامد58
3989عبیداللهنعمت الله58
1245سید مصطفیسید محمد 58
7221فیصلمحمد اکرم58
3915فیصلداد خدا58
6768صفی اللهخان گل58
6973علی محمد عبدالرازق58
6222خدا بخشکیامرز58
6798ارحم صادقنصر الله صادق58
6763عبدالسمیععبدالبصیر58
7152هاجرهسید نبیل الله58
2984صبغت اللهعبدالقدوس58
7059اقبال شمسسید غوث الدین58
6328میرویسویس الدین58
6940عبدالباسطعبدالله خان58
7832محمد نعمانمحمد سلیمان58
6605فدا محمد عبدالظاهر58
6412مریممحمد نسیم58
6724محمد اسودمحمد داود58
7344قدریهاحمد طارق58
1821بنفشهمیان آقا58
2388نوریهگل نور58
2207محمد کامرانشیرالرحمن58
6158سارهغلام حضرت57
674057
7342محمد امیدمحمد جان57
5119سجادفضل ا لحق57
6335زین اللهبهرام شاه57
007057
6722احمد سامعبدالطیف57
6628مریممحمد حلیم57
6414وجیهغازی جان57
482157
7523بشیر احمد نصیر احمد 57
7524احمد حاجی رسول57
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری57
2983حکمت اللهعبدالقدوس57
7051یاسرسمیع الله57
6579عبدالمجیبعبدالخلیل57
2165محمد شبیرعبدالمجید57
4964محمد ایمانمحمد نبی57
2092محمد فهیممعصوم خان57
1692عبدالصمدمحمد آقا57
6998نوریهمحمد عظیم56
5062سارهعبدالحنان56
054156
1624زیبانجیب الله56
0699احمد یاسرنجیب الله56
6849محمد مهدیاحمد الله56
6255صفی اللهمحمد بای56
7467الله دادمحمد قاسم56
2181نورالهداعبدالکریم56
7840عبدلاحدمحمد عزیز56
6224حسین علیفیض علی56
7354عبدالقهارعبدالقدیر56
6413محمد پرویزرحمت خان56
7136عقبهمحمد اسحاق56
212156
1303آرزوسید میران56
7815عبدالحمیدعبدالقیوم56
0548مرشیدریس الدین56
7434سمیهعبدالوحید56
7844حسینهفیروز احمد 56
1930عابده خانشاه ولی خان56
2055سمیهحیات الله56
1806بهرامذبیع الله56
2009محمد ناصرراز محمد56
6406مدیحهمحب الله55
7562منورهعبدالمعصوم55
7085احمد شعیبعبدالوکیل55
1835ذکریاباز محمد 55
3666ظریف اللهنجیب الله55
674155
7347فیصلعزت الله55
6629زهراءمحمد حلیم55
8046مرسلمحمد رسول55
5135مزملعزیز الله55
6794اسداللهغلام سخی55
4946محمد باعثمحمد شریف55
6507احمد فرهادعبدالرحمن55
7134مهدیکرم علی55
7148سید حامدسید خان آقا55
6671شفیق اللهحمید الله55
7465مدثرعبدالوکیل55
6821وحید اللهمحمد عارف55
7574طوباوزیر محمد 55
4393میترانجم الدین55
2245بهارهمحمد حامد55
8246زینبسیف الله55
8278سوماسردار خان55
0355احمد فیصلمحمد طارق55
7564ستارهنبی54
6239اندیشهامان الله54
1387کوثرعوض علی54
447954
6782عروهمحمد اسحاق54
6457رحیم اللهسلطان محمود54
7215محمد فایزعبدالوارث54
5420فیصلسید فواد54
6677فیاض الدینمهراب الدین54
5985عبدالمختاریوسف علی54
8266نذیرامیر محمد 54
006054
8214بلال احمد احمد جان54
6223امان حبیب الله54
8237روملحفیظ جان54
7445مسیح اللهعبدالواسیع54
0461عصمت اللهعبدالغیاث54
6700شایانمحمد صدیق54
3643مدثرمحمد هاشم54
7157مشعلعبدالله54
3019شهلانورالدین54
2123سونیلاعبدالعظیم54
1745احمد میلادمحمد احسان54
2324سمیهعبدالحسین54
4718مژگاناحمد الله53
6584لیلامحمد زید53
8031ضیاالدینغوث الدین53
3395محمد یوسفعبدالقدیر53
7629محمد میهنمحمد شاکر53
673953
334053
7833اجملنورالله53
7162جمال الدینحسام الدین53
7520احمد بلالمحمد کاشف53
7849عبدالبصیرعبدالغنی53
7512سید زمانسید ابراهیم53
8244حسنامختارالحق53
322353
6498فیصلفیاض احمد 53
1561مهدی رضامفید احمد 53
4364محمد عادلمحمد علی53
2242فردینسید عالم53
1760احمد یوسفاحمد جاوید53
2060بهشتهعبدالمالک53
1077عبدالمسعودعبدالصبور53
0033ضمیر احمدعزیز احمد53
6775لیزاضیالحق52
2826فروزانمحمد علی52
185952
2422یمامحمد مبین52
237052
8105فرشادفخرالدین52
6550فردینعبدالرازق52
6349محب اللهفضل اکبر52
6752احمد شجاعمحمد معروف52
7592تابشزمری52
699052
724552
7709محمد نویدمحمد فرید52
1994ذکریاکریم الله52
2128عبدالباسطسید مبشر52
2394محمد سمیرخیال محمد 52
2139بهرامغلام محمد52
2370عمران اللهرحیم الله52
7563هندیهمحمد امان51
2890بنفشهحیات الله51
6416خدیجهمحمد حسین51
7057شبانهجمعه خان51
038851
908351
5184نصر اللهمطیع الله51
8301موحدمحمد پناه51
8014احمد صهیبسیف الرحمن51
6818الیاسامان الله51
4847غلام مرتضیامین الله51
5926محمد دانشمحمد شاکر51
7653احمد قسیمعوض گل51
6981سمیرروح الله51
6783محمد بهرامغلام نقشبند51
2351محمد عمرعبدالکبیر51
1647احمد شعیبروح الله51
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن51
6964مسلمهسیلانی50
8265روح اللهشمس الدین50
7756شهرامعبدالحکیم50
7263محمد میلادعبدالطیف50
7222سید نور اللهسید حبیب الله50
6429احمد فرهاداحمد فواد50
909650
4582انورالحقضیاالحق50
8427ابراهیمجاوید50
016150
7570زهرهعبدالظاهر50
7087عزت اللهفضل خدا50
6567حسیب اللهفضل الرحیم50
7109فهیمحاجی فردین50
7217عبدالرحمنمحمد نعیم50
6767راز محمد عبدالدیان50
6419حمیدشرافت50
6577حسیب اللهجان آقا50
8048شکریهعبید الله50
6951سلماگل الرحمن50
1106کوثرعبدالصمد50
7532سومناحمد شاه50
6905مروهنقیب الدین50
8331صدفعبدالصبور50
0756عبدالجبارعیدالجلیل50
2129بهشتهحیات الله50
2141حارثعلاوالدین50
2094زینبمحمد نادر50
8219کرشمهعین الدین49
7180ادریسذبیع الله49
2182عبدالحلیمعبدالکریم49
8228صفت اللهسیدا جان49
0895مشرفدل آقا49
3502محمد امینسلطان محمد 49
7427مصطفیمحمد غوث49
498749
7200صفی اللهعنایت الله49
6233فردوسعبدالطیف49
7216بسم اللهمحمد نعیم49
6587مجیب اللهجان آقا49
6772احسان اللهمرزا رسول49
7834عبدالباعثنثار احمد 49
065049
5153سلیمانوزیر احمد 49
2061فرشتهعبدالمالک49
5398ساراطره باز48
522948
2211عباس الدینعین الدین48
7893مبشر احمد محمد ناصر48
7895عمرانعنایت الله48
8223سلمانزاهد الله48
6833میرویسمیر محمد 48
2514احمد مصورمحمد شاه48
7037جمال الدینعطا48
1260تابشعبدالمجید48
7528باخترسید رحیم48
6915عمرانهمراه خان48
6456مصطفیعبدالرحمن48
7885مریمعبدالبصیر48
7133سلیمهمحمد 48
6710ویدانثاراحمد 48
2245مرتضیجان آقا48
1996ابراهیموحید48
2026رحیمهعبدالله48
6731ادریسعبدالرازق47
3343محمد ایوبمحمد معصوم47
6842حکمت اللهحیات الله47
6999فردینعبدالروف47
6785میلادآقا جان47
0312محمد سجادعبدالبصیر47
6663مصطفیحسن علی47
8401لطف اللهفیض محمد 47
7646رامزالله محمد 47
7894قیسعنایت الله47
419547
7184مصطفینجیب الله47
6312سید سجادسید رضا شاه47
7836زحل محمد اجمل47
7578صدفگلا جان47
8050حسنااحمد سعید47
7740ساراعتیق الله47
7030شادابنظام الملک47
5634فضل اللهغلام محمد 47
7266عبدالصمدزلمی47
7053بکتاشمحمد صفا47
3574نرگسنور محمد 47
3240سحرفضل کریم47
2024نگینهغلام فاروق47
2337کریمهعبدالرازق47
2318روح اللهعبدالمجید47
2344خاطرهغلام دستگیر47
2042سید وهابسید ابراهیم47
2157عبدالعزیزعبدالرافیع47
484846
6828شجاع خواجه شفاءالدین46
6982محمد ساحلملک محمد 46
6735عزیز اللهلعل محمد46
6755سبحان الدینعبدالعزیز46
6397محمد یوسفبرات علی46
7232حشمت اللهحیات خان46
7569محمد الیاسرستم46
6943سید الهامسید عمر46
6745محمد ناصرمحمد داود46
7242محمد منیرعبدالغفار46
6916ثنا اللهمحمد حشم46
7383ایملهمایون46
1164منیژهنعمت الله46
8406معراجمحمد شریف46
1993امان اللهمحمد انور46
1855سهیبفقیر احمد46
1956تمیمعبدالحبیب46
6708بل آروسبای نظر45
6977الهامنصیر احمد 45
6463سکندرعتیق الله45
6267نور اللهسیف الله45
6400الهاممحمد حفیظ45
770345
270845
7312محمد ادریسعبدالهادی45
486545
2667غلام مجتبیمولا داد45
7689احمد فهیمعبدلباسط45
1801شهرامحاجی شاپور45
7384شیرازمحمد ظاهر45
7839حسیب اللهعطا الله45
4694ایملامیر جان45
0326احمد عمرانرحمت الله45
1699بلالمحمد داود45
143244
8180حوریهعبدالرسول44
5397مروهغلام جان44
192244
551944
6834عنایت اللهمحرم علی44
6531ایملمحمد عظیم44
7075محمد صادقمحمد هاشم44
6243محمد فیصلمحمد ظریف44
7896امید عصمت الله44
6348علی جانمحمد روف44
2080باز محمد محمد حکیم44
7665محمد ابراهیمحمید الله44
7583احمد فرزادنور الرحمن44
7535اجملهدایت الله44
7516خالدمحمد اکبر44
6917مطیع اللهسید مختار44
6578محمد شکیبوحید الله44
6711فرحنازخان محمد 44
7697مریمعبدالرحمن44
2345روح اللهدین محمد 44
7000مزملمحمد بشیر43
7302محمودفضل ربی43
6831سمیرفضل الرحمن43
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن43
6374محمد هارونصابر43
7121عبدالاسد الله43
5452محمد میرویسمحمد طارق43
6758الههعبدالوحید43
7466زهرهسید محمد رضا43
7701مجتبیلعل محمد43
7275جوادتوریالی43
6786محمد نذیرمحمد رفیق43
6638روح المبینعبدالحی43
7261حامد پادشاه43
6692محمد منصور محمد ذاکر43
7460محمد ادریسمحمد داود43
6801عبدالباسطفدا محمد43
7590بلال احمد محمد الله43
7422ساحلنصیر احمد 43
7811خدابخشسخی بخش43
7223نجیبمحمد نور43
6527سید توابسید مرزا43
8282فریحهمحمد موسی43
3317احمد سدیساحمد ویس43
8326بهارمحمد طاهر43
2358سیف اللهمحمد نادر43
6571مدینهضیا الدین42
5178جلال الدینعبدالرحیم42
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین42
6945نوریمانسرور42
6347نجیب اللهعلی احمد 42
6851توفیقعبدالمحمد 42
7826شکیبسردار آغا42
5726محمد الیاسحاجی محمد اسماعیل42
2029احمد کمیلعنایت الله42
7002نجیمامین الله42
7620شفیقشنبه42
7052عبدالجلیلمحمد بشیر42
7763محمد الیاسمحمد اقبال42
7777ذبیح الله عبدالغفور42
7681حبیب اللهعبدالستار42
606042
6121عاشق اللهنجیب الله42
6712سلماعبدالعزیز42
7890سجیهمحمد میر42
1023احمد سهیلمحمد صفا42
2175توفیق اللهمحمد جان42
2312مفتاح الدینمحمد غوث42
2271مصورمحمد مایل42
1968شوکت اللهساج الدین42
1982سید عصمتسید علیم42
1756آرمانمحمد منیر42
1885عبداللهعبدالفهیم42
1642احمد ضیانورالرحمن42
5913نیلابوحید الله41
1386زحلعبدالستار41
591641
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق41
5443محمد سلیمانعبدالاحد41
7370محمد واسععبدالوحید41
018441
8178فرشتهنجیب الله41
7571ربیع اللهنیک محمد 41
7105محمد ادریسعبدالمقیم41
7490فردینشاه ولی41
1995یونسمحمد انور41
2044روملعزیزالله41
1711محمد وسیممحمد ابراهیم41
732440
8034احمد بلالعزت میر40
6876محمد ندیممحمد نعیم40
6452خدیجهنور محمد 40
6664ادریسامام داد40
7608سلیمانغلام حسن40
8264ادیبعبدالحمید40
8026منیبمحم شریف40
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل40
2580مطهرهعبدالوکیل40
7585بسیمهفیض علی40
7727معراج الدینامانت الله40
4827حمد اللهسید محمد 40
5492محمد منیبعبدالوارث40
7161شهرامخواجه غلام ویس40
5400ذبیح اللهمنظور احمد 40
6242سمیع اللهمحمد اسلم40
6451غیاث الدینسبحان الدین40
7111روح اللهرحیم الله40
7615رویانجیب الله40
7631نبیلااحمد فرید40
7555انعام اللهسردار 40
1986احمد زبیرلعل آقا40
1848حاجت اللهلطف الله40
0121مسعودفیض محمد40
1807عبدالنعیمعبدالطیف40
6840خجستهعبدالقهار39
1625خاتمهاحمدالدین39
6611پرویزمحمد یاسین39
6133سمیرزبردست39
6922محمد مصطفیمحمود39
6993زید احمد عبدالبشیر39
0600سید اسماعیلسید مصطفی39
521939
7026حمیراعبدالکریم39
6750عزیز آغاشیر آقا39
6388سیاوشمحمد صادق39
014539
6886ستارهعبدالرحیم39
6935شریف اللهصالح محمد39
612039
7728محمد سعیدمیر احمد 39
6857عبدالرحیمعبدالکریم39
5896احمد شهیرشیر محمد 39
604939
0669محمد شعیبنبی الله39
1700پرویزمحمد داود39
153338
1656عبدالحفیظعبدالقهار38
457438
8320فیاض شیرین دل38
8189ذبیح اللهامیر محمد 38
2735نقیب محمد شیر محمد 38
6402سید ادیبسید آقا38
6551شهرامعبدالودود38
6893ریحانهحبیب الله38
6856احمد مرتضیعبدالواحد38
6566ذبیح اللهمحمد ظریف38
607438
8368محمد روملمحمد نعیم38
6761مرزا محمد محمد داود 38
1749سمیع الرحمنحیات الله38
581037
7034سید توابسید فیروز الدین37
7825پروانهعبدالحفیظ37
8373مرجانحاجی حمید الله37
7738جلال الدینمحمد رسول37
584837
7273عبدالراشدعبدالرشید37
488237
7617کرزیگل آغا37
6673قیام الدینغلام حسن37
5915محمد ادریسمحمد انور37
7496فیروزظاهر شاه37
6823شریفشیر محمد 37
2179یاسمیننورآقا37
0175شیرزیگل الرحمن37
1830صبورنثار احمد37
2108شمشادگل رحمت37
7758احمد ولیدشیراجان36
7021مهدی جعفررمضان36
6565صمیممحمد ظریف36
762536
4812سید پامیرمیرعبدالله36
7541احمد ماهرمحمد یحی36
6748عاشق اللهدوران36
5068یوسفعبدالبصیر36
0536آرمانامان الله36
1929محمد یونسامرالدین36
1923محمد ادریسمحمد شریف36
2086پروانهخالد نظر36
2155مریمغلام دستگیر36
018935
6625عادلمعشوق35
8216قیس احمد نادر محمد 35
7020حسین یوسفیمحرم علی35
6967احمد زبیراکرم شاه35
7319سعدیهغلام عباس35
6976ایثار احمد عبدالاحد35
3955حسیب اللهمحمد امان35
6871فیصلضیا احمد 35
8179ماجبینغلام رسول35
2416محمد احسانسیف الدین35
1997نصرت اللهامان الله35
1325لیلیاحسام الدین35
0134محمد حارثامام داد35
2317سهرابعبدالحق35
2265رامیننورالدین35
6234صدام حسیناحمد 34
7752مجیب الرحمنحبیب الرحمن34
785334
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق34
0298الطاف حسینغیاث الدین34
7243نوید احمدنور احمد34
102134
7253عنایت اللهمحمد عارف34
6953بسم اللهزمری34
8174احمد فرهادعبدالعلیم34
6766فردینامین جان34
998934
8250سلیماننصر الله34
8425سارهاحمد جمشید34
134934
7636شمیلااستاد رحیم34
6582راشدعبدالملک34
6684لطف اللهمحمد رفیع34
7156احمد مهدیشاه ولی34
7464عبدالبصیرخیر الدین34
1884محمد خالدعبدالله34
1574شفیع اللهعوض محمد34
1910عبدالقادر عبدالرشید34
7252نور اللهامام الدین33
7854محمد سیرغلام سرور33
083533
6641ظهورعبدالروف33
7600نثار احمد داد محمد 33
210033
6668محمد عاصممحمد ذاکر33
2338عبداللهنصرالله33
6396عبدالقاهرعبدالغفار32
3945مقصودنقیب الله32
7672احمد ضیاروح الله32
7101احمد شعیبعبدالواحد32
612232
7204احمد میلادنور علی32
7764سایمهنور علی شاه32
266832
4155عزت اللهمحمد اسحاق32
7678فیاضمحمد حسن اندرابی32
1895حافظمحمد نعیم32
2339خوشمرادملک احمد32
1750مجتبیلعل میر32
4710احمد زبیدنثار احمد 31
7224محمد یاسیناحمد حسین31
7233حلیمهالف بیک31
7743رویامحمد اعظیم31
546931
7081سید الهامسید نعیم31
7775عظیم اللهفهیم الله31
7063حمید آغاخان آغا31
8251سعدیهنور الله31
2021زمزمهدور محمد31
1879ربیع اللهعصمت الله31
1975حسیب اللهگل جان31
318430
6340احمد ضیااحمد ذکی30
098930
6996صدفاحمد وحید30
219630
888830
7452هجرانخان آغا30
2286حمزهشفیق الله30
649529
7682محمد نجیبمحمد عارف29
2752فرقانگل حسن29
6742عرفان اللهمطیع الله29
7288بوستان علیپاینده محمد 29
7394مجتبیمحمد شفیع29
8051زینبمحمد یعقوب29
1708مصطفیمحمد امین29
115328
6680احمد اللهاحمد خان28
7751احمد اللهمحمد انور28
6553ریحان اللهمحمد عاصم28
7586نظا الدینامر الدین28
6875عطا اللهمحمد نادر28
7453رامشذبیح الله28
1880احمد صمیمعصمت الله28
7116ذبیح اللهعبدالحبیب27
7601نظر محمد میرزا محمد 27
6843قدرت اللهحاجی عزت الله27
6813کمیلمراد علی27
5527شایستهاحمد ولید26
502726
6911آرمینمحمد هارون26
195126
809326
693925
1598مامون احمد نصیر احمد 25
7522شادابعبدالحنان25
7305محمد نبیغلام سخی24
7593صفی اللهحبیب الله24
6246محمد اللهنقیب الله23
975623
7417الهامعبدالرحمن23
7662احمد یوسفمحمد فرید19
2399محمد امینعبدالاحد19
246715
7293سهرابمحمد نادرنقل کرده است
8360مونسهمحمد نسیمدو پاسخنامه

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
21
32
43
54
63
71
84
91
104
111
122
132
142
153
164
174
181
192
201
214
223
233
244
251
262
271
283
292
304
311
322
331
343
354
362
374
382
393
404
411
421
432
443
454
462
473
484
491
502
513
524
531
542
552
563
571
583
591
602
613
623
633
644
652
663
673
681
691
704
712
721
731
741
752
762
774
784
792
804
811
821
832
842
851
861
873
883
892
901
912
924
933
942
954
961
972
981
994
1004