نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرجنسنمره
7171نهایشعبدالمحفوظاناث100
0119مامونضیاالحقذکور100
2247فرحتذین العابدیناناث100
4447حامد عبدالخالقذکور100
1866مروهعبدالقیوماناث100
1867بسیناعبدالقیوماناث100
0627زعیمشیر احمد ذکور100
0611مریمفرید احمداناث100
1387مجتبی غلام جیلانیذکور100
4373نورستاعبیداللهاناث99
2277نجیب اللهمحمد امینذکور99
6073محمد بشیرمحمد جانذکور99
0485احمد شکیبشیر پادشاهذکور99
2287رامینمعراج الدینذکور99
0157شبنممحی الدیناناث99
4540زرلشتحبیب الرحمناناث99
6008فریحهعبدالمحیطاناث99
2346پروانهعبدالبشیراناث99
5971محمد نویدمحمد شفیقذکور99
9998ذکور99
4443فوزیهمحمد داوداناث99
5920طیبهعبدالحلیماناث99
0843احمد خسرواحمد جانذکور98
2112سمسور الرحمنفدا محمد ذکور98
0146تهمینهعبدالواحداناث98
2784شبنممحمد شاهاناث98
2150سید علیسید احمد ذکور98
5998سمیع اللهغلام سخیذکور98
5982محمد نوازالحقعبدالجبارذکور98
3404یلدامحمد سلیماناث98
4470صدفبریالیاناث98
5775نیلوفرمحم عثماناناث98
0263هدیهعبدالجباراناث98
0364باصرهسید داووداناث98
0617فایزعبدالفتاحذکور98
5843عبدالغفورعبدالعزیزذکور98
5774لیدا جانالله نوراناث98
0051احمد راشدامین اللهذکور98
0598زهرهنصیر احمد اناث98
5683حسینامحمد اسماعیلاناث98
2311مدثراللهبهرالدینذکور98
1322عمران اللهیار محمد ذکور98
0270محمد یحیخیال محمدذکور98
4418مرسل گل احمد اناث98
4474رونازقمرالدیناناث98
4444نرگسمحمد اسحاقاناث98
2433ارمغانمحمد شعیباناث98
1448سونامحمد رحیماناث98
1171ابراهیمرحیم دادذکور97
0857فرحنازحکیم اللهاناث97
6199محمد عبادالرحمنامر الدینذکور97
0028محمد اقبالفرید احمد ذکور97
0915زینبمحمد کریماناث97
2156سحرمحمد نبیاناث97
0653احمد اللهعبدالطیفذکور97
5667فرحنازمحبوب اللهاناث97
0654امیر الدینصلاح الدینذکور97
1537سید محفوظامیر حمزهذکور97
3651مومنهقربان علیاناث97
5999فرشتهخدا داداناث97
4017عادلهامیرجاناناث97
6753حسنابشیر احمد اناث97
0123عزت الله احمد الله ذکور97
5014ضیارملشیر محمد ذکور97
9011اناث97
0659فریدونمحمد عارفذکور97
1439ملیلامحمد یعقوباناث97
0204عبدالمبینعبدالعزیزذکور97
0860گلاب الدینمعراج الدینذکور96
2999ام البنینسخی داداناث96
0091بی بی اقرأحاجی نور محمداناث96
1603شملههدایت اللهاناث96
1132ثنامحمد حکیماناث96
1129نادیهصفی اللهاناث96
4031فرحنازمحمد سلیماناث96
0546محمد الهاممحمد شعیبذکور96
1270نوشادفیض محمد ذکور96
1707مزملمحمد عباسذکور96
1791نصرت اللهعبدالواسعذکور96
5599فریدعبدالجمیلذکور96
4839حکمت ولیشاه ولیذکور96
1621بی بی رحیمهنورالدیناناث96
5164ذکور96
1645نورستهجمعه خاناناث96
4422فاطمهمحمد صدیقاناث96
0681محمد عقیلسلطان علیذکور96
6015میترانور احمداناث96
3216آمنهنور الدیناناث96
5751حمیرامحمد عثماناناث96
4723فاطمهشاه ولیاناث96
7064محمد الیاسحبیب الرحمنذکور96
5320عبدالرحمنعبدالحفیظذکور96
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبیذکور96
4567سلماسید هاشماناث96
0595پروانهعلم الدیناناث96
2642شبنممحمد تقیاناث96
0028فاطمهاحمد وحیداناث96
0163مروهاناث96
1371محمد میوندمحمد اکبرذکور96
0050محمد مدثرعبداللهذکور95
0310حکمت اللهخان محمد ذکور95
0341احمد نویدعبدالحبیبذکور95
2680عبدالحیعبدالاحدذکور95
3953ذکیهمحمد عیسیاناث95
2550ډیوهمحمد حنیفاناث95
2167سحرمحمد یوسفاناث95
2166طایبهقلندر شاهاناث95
2332یلدامحمد ظاهراناث95
4358اسد اللهدستگیرذکور95
6194حامدمحمد جانذکور95
1959محمد حسنمحمد وزیرذکور95
0053الهام الدینامیر جانذکور95
1114زبیرفضل احمد ذکور95
2373زحلعبدالصمداناث95
4914نیلوفرمحمد فرهاداناث95
2472لمرامرالدیناناث95
2379خدیجهنجیب اللهاناث95
4083امیر بیکاسلام میرذکور95
5586ادریس خانمحمد نظیمذکور95
0525ملالیشفیق اللهاناث95
0231پروانهشفیع اللهاناث95
1345زهراخواجه ظفراناث95
3564نور الههسید فریداناث95
3254بهارهولی احمداناث95
1689فاطمهمحمد رحیماناث95
5737معصوبهعبدالعزیزاناث95
5682یاسمینمحمد شفیعاناث95
0540صفی اللهمحمد عوضذکور95
0361عبدالباسطعبدالاحمدذکور95
0274رضوان اللهمحمد اکرمذکور95
5742صمیممحمد صابرذکور95
1306فرزادمحمد مبینذکور95
4451ساحلمحفوظ اللهذکور95
5639احمد زیمحمد سلیمانذکور95
5252ماه منیرعزیزالرحمناناث95
5636محمد عثمانسردار محمد ذکور95
0201محمد عاطفمیر آقاذکور95
1447فاطمهسخی واللهاناث95
0150ابن امینمحمد آصفذکور95
0040عبدالمختارعبدالمنانذکور94
2122عبدالوهابمحمد فاضلذکور94
5214اناث94
0183سمسورمحمد عارفذکور94
4384سید مصورسید آغاذکور94
0604عبداللهچاریارقلذکور94
0215آیدامحمد فواداناث94
3033نیاز محمد نجیب اللهذکور94
2643زینبشیرعلیاناث94
1097سحرمحمد عیسیاناث94
3565عفتاحمد فریداناث94
2073فرحتعبدالحبیباناث94
0661احمد ذکیعبدالستارذکور94
2189پرمیلاغلام سخیاناث94
6138حبیبههمایوناناث94
5657سحرشاه ولیاناث94
5671حفصهنثار احمد اناث94
2797سجیهسید محمداناث94
6031خورشیدارسلاناناث94
5851نجیب اللهعبدالستارذکور94
0103سید الیاسعبدالرحیمذکور94
4308احمد خیاماحمد شاهذکور94
4423جوان شیراحمد جاویدذکور94
0477اناث94
5800محمد حسیبمحمد عمرذکور94
1488مهریهمحمد اسحاقاناث94
1598نازشاسداللهاناث94
1568فروزانعبداللهاناث94
9042ذکور93
0370عبدالمالکعبدالجلیلذکور93
1070سارهعزیز احمد اناث93
0757شفیع اللهحشمت اللهذکور93
1528احمد صدامفضل محمدذکور93
1924سید میر علی شاهسید احمد شاهذکور93
0724عبدالجبارروکیذکور93
0381یلدا لطف اللهاناث93
0474رخسارسید اسحاقاناث93
1577نرگسنجیب اللهاناث93
1539فریدهعبدالرازقاناث93
5245ملالیمحب اللهاناث93
2443سمیهعبدالروفاناث93
0603اسد اللهرحمت اللهذکور93
4692ظریفعبدالطیفذکور93
6065خنجراسلام الدینذکور93
4531وجیههعبدالجلالاناث93
1175زرغونهآقا ضیااناث93
1352لیدامصطفیاناث93
3402هدیهاسداللهاناث93
5172ژولیکامحمد مقیماناث93
4620بهشته محمد امیناناث93
5692شبانهعبدالرشیداناث93
5286عفتامیر جاناناث93
5171کریمهپیوندذکور93
0034فهیمهمحمد محسناناث93
1258عمرانغلام مصطفیذکور93
0307احمد زاهدنورعلیذکور93
2149میونددلاور خانذکور93
5600امیر منصورعبدالبصیرذکور93
4508سبحانمحمد معروفذکور93
6147میترافضل الرباناث93
1690مروهمحمد رحیماناث93
5105زهراغلام سخیاناث93
5707محمد خلیلمحمد قاسمذکور93
1638عبدالوارثعبدالصبورذکور93
0149زرمینهصالح محمد اناث92
0264احمد مبشرحشمت اللهذکور92
4222حسیب اللهوزیر محمد ذکور92
4518نبی رحمتخالد احمد ذکور92
5897لیزاحاجی فدااناث92
3583صبنانعمت اللهاناث92
4590وجیه اللهعبداللهذکور92
1735محمد حسیبمحمد نعیمذکور92
1819ساجد احمد غلام ابوبکرذکور92
5213میر ادریسمیر محمد نعیمذکور92
2517محمد مبشرمحمد عمرذکور92
0062انوشمحمد نعیمذکور92
1347محمد الهاممیر افغانذکور92
6195مرسلاحمد شاهاناث92
0473صدفغلام سروراناث92
5778محمد نجیممحمد حکیمذکور92
4498هنگامهحلیم جاناناث92
6499اناث92
2023ذکور92
6101محمد حاشرمحمد کریمذکور92
0354ماهدشفیع اللهذکور92
5869نذیر احمد خان محمد ذکور92
1617سید محبوبسید محفوظذکور92
5192راحیلهولی محمداناث92
5191انیسهولی محمداناث92
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشماناث92
4586عبدالنوابعبدالوهابذکور92
3577حبیبهعبدالحمیداناث91
1666خدیجهشمس الدیناناث91
0268ساجدهعبدالروفاناث91
6464هیلیمحمد طاهراناث91
1364احمد صفااحمد شاهذکور91
0335نثار احمد عبدالعزیزذکور91
1035محمد راشدرحم الدینذکور91
1957نعمت اللهحضرت ولیذکور91
4913رخسارمحمد فریداناث91
0913پریساغلام عباساناث91
3434یاسمینحسیب اللهاناث91
0054نازیهفرید احمد اناث91
0392حسیناعبدالستاراناث91
0421مدینهامیر گلاناث91
6321عمرانشیر آقاذکور91
4703حبیب الرحمنعبدالرحمنذکور91
2261عفت عبدالحبیباناث91
4559عبدالسلیمعبدالکریمذکور91
0194رڼاحاجی زلمیاناث91
3340محمد بشیرمحمد کبیرذکور91
0680اجملنور احمد فهیمذکور91
2148نصیربصیرذکور91
2198محمد صمیمعبدالخلیلذکور91
6206ننگیالیکابلیذکور91
5575پیمانخواجه زمانذکور91
4719عبدالطیفشیر آقاذکور91
5975پریمابلال احمد اناث91
5684رومل احمد علیذکور91
4772مزملعبدالربذکور91
5773صفامحمد وسیماناث91
0869عبیدالرحمنخدا دادذکور91
0294احمد سمونپادشاه افضلذکور91
0497اصیلاعبدالبشیراناث91
0006احمد شعیبمحمد طیبذکور90
0007اسد احسانمحمد حامدذکور90
8283ذکور90
5793نصیب اللهذبیح اللهذکور90
1744شبانهامین گلاناث90
0649فتانهمظفرالدیناناث90
1825مینهفیض محمداناث90
0673همانجم الدیناناث90
0822محمد سمیرمحمد آصفذکور90
5373مصطفیعزیزاللهذکور90
0433رفیع اللهمحمد نادرذکور90
1160علیممتازذکور90
6068فهیم اللهامیر خانذکور90
0911عابدهمحمد شفیعاناث90
0199مروهزین اللهاناث90
0570هدیغلام فاروقاناث90
1146ویسجان اللهذکور90
0330حسناعبدالصمداناث90
3326سید ادریسسید یاسینذکور90
6093عبدالبشیراحمد علیذکور90
2869روح اللهعبدالحبیبذکور90
5666زحلمحمد عیسیاناث90
4032سوسنمحمد هاروناناث90
3409ساراضیا الدیناناث90
0561حامدسید آورذکور90
1509احمد فرخاحمد شفیعذکور90
8319حوریهعبدالرزاقاناث90
0195مروهحکیم خاناناث90
5592احمد صیاممحمد عمرذکور90
2234عبدالحقمحمد انورذکور90
0660محمد شعیبعبدالواحدذکور90
1641سلیمانداد محمد ذکور90
4445سحرصدر الدیناناث90
6192مروهمحمد عزیزاناث90
4446صدفخواجه شاهاناث90
4207زرمینهغلام نبیاناث90
6006محمد راتباحمد سمیعذکور90
3918احمد حامدعبدالحسینذکور90
3356محمد اسحاقفرید احمد ذکور90
0117جوهر محمدگران محمدذکور90
1458ساراعبدالمبیناناث90
0025فرید احمدفهیم احمدذکور89
0721عبدالمتینعبدالحکیمذکور89
1734رحمت اللهمحمد هارونذکور89
1945منیر احمد فهیم احمد ذکور89
0502احمد ذکیضیااللهذکور89
4400نقیب اللهاحمد ادریسذکور89
3170جلوهعبدالرحیماناث89
0197زهرهمحمد هادیاناث89
5987ادیبهمحمد زبیراناث89
2393بی بی فاطمهغلام رسولاناث89
0804عبدالبصیرگلا جانذکور89
0438دل شادمنگلذکور89
5018بلال احمد محمد عثمانذکور89
0360حکمت اللهکفایت اللهذکور89
0334مجیب احمد سلطان احمد ذکور89
0010نجیب محمدشیر محمد ذکور89
2350دنیابشیراحمداناث89
3684محمد اسماعیلامیر الدینذکور89
5783کرشمهمحمد انوراناث89
0844محمد اقبالمحمد ایوبذکور89
5155مریممحمد صدیقاناث89
5765هدیهحبیب الرحمناناث89
4468صدفعتیق اللهاناث89
2559شیرزیبریالیذکور89
4175حامدنعمت اللهذکور89
3168حماسهعبدالسلاماناث89
1100حمیدهنوروزاناث89
5633جمیلهعبدالمناناناث89
1795عبدالسلیمعبدالحمیدذکور89
1688میوندعنایت اللهذکور89
5168زبیرگل جانذکور89
5315حشمت اللهشیرین آغاذکور89
0115همایونصفا الدینذکور89
0100محمد شبیرمحمد صابرذکور89
4630الهامعبدالجمیلذکور89
5969امین اللهجان آقاذکور89
4997عاقلهامان اللهاناث89
4627فاطمه گلعبدالسلاماناث89
2328احمد ظاهردر محمد ذکور89
0155نعمت اللهمحمد امینذکور89
1171الیاسعبدالعلیمذکور89
3438احمد سیرسلطان محمد ذکور88
0202کوهسارحسیب اللهذکور88
6021کبراعبدالواحداناث88
0009حماسهشیر محمد اناث88
9859ذکور88
0991احمد شاهمحمد ضمیرذکور88
3982ذکور88
3374سومنعبدالکریماناث88
3376آزادهبشیر احمد اناث88
1974روح القوامعبدالقهارذکور88
1152خدیجهعبدالجباراناث88
5316فطرتفرید احمد ذکور88
6196سپوژمی هلالاناث88
5831آمنهمحمد سعیداناث88
0912شگوفهمنیراناث88
5300مریممحمد عظماناث88
3342شبیر احمد محمد عارفذکور88
0190دوست محمد شیرمحمدذکور88
4576محمد الیاسغلام محمدذکور88
6295مرسلپخمن علیاناث88
0990شریفهدولت محمد اناث88
4467عبدالمجیبعبدالحمیدذکور88
1641بصیرهمحی الدیناناث88
1590مروهبابه ملااناث88
1461احمد فیروزعبدالسمیعذکور88
0116جوادولی جانذکور88
0101زینتاحمد فهیماناث88
1565فرزادعبدالقدیرذکور88
0651شیراحمد گل الرحمنذکور87
0225نجیبهسید محمداناث87
0644سمیهمحمد حسناناث87
0674شیبانجم الدیناناث87
1040ثنامحمد ایملاناث87
2366فضل احمد عبدالاحمد ذکور87
0386ذکی محمد عیسیذکور87
1119احمد یاسرفیاضذکور87
0847شاکر حسینسید نوشیروانذکور87
0825فرشاداحمد گلذکور87
6836حبیب اللهبسم اللهذکور87
0848لطیف حسینسید نوشیروانذکور87
1174نادیه آقا ضیااناث87
3671مریمبشیراحمد اناث87
0237محمد زاهدمحمد یونسذکور87
3576نادیهنور محمد اناث87
1444عبدالمجیبعبدالمجیدذکور87
4324هجرانمحمد طاهراناث87
4424صدفسید صابراناث87
2855فیصلگل الرحمنذکور87
3593زهرهشمس الحقاناث87
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیمذکور87
4749نصرت اللهفریدذکور87
5190میرویسولی محمد ذکور87
5630سوماذکر اللهاناث87
1391احمد میلاد احمد فهیمذکور87
0996محمد ظریفمحمد شفیعذکور87
0097ادریسمحمد شیرینذکور87
1039ذبیح اللهغلام مصطفیذکور87
0878عبدالفهیمعبدالقیومذکور86
0768سعیدهسید نعیماناث86
3604رویناگل محمد اناث86
4476عبدالجلیلعبدالرحیمذکور86
1499عبدالسمیععبدالصمدذکور86
0393سید یوسفسید حامدذکور86
4142احمد سیرویس الدینذکور86
0910مقدسعبدالرحمناناث86
4800عبدالحیعبدالهادیذکور86
1095ستوریغلام شاهاناث86
0671محمد عمرمحمد قاسمذکور86
6179اناث86
1343نیلوفرفواداناث86
2225سحرسید احمد اناث86
6594میر حمزهمیر عزیز اللهذکور86
0269کامرانعبدالجبارذکور86
4502هارونغلام محی الدینذکور86
6178نور الامینرحمت ولیذکور86
5590محمد عابدمحمد عالمذکور86
6002فرزانه بصیر احمد اناث86
6060عبدالباعثعبدالصمدذکور86
0806صدفداکتر سمیعاناث86
2348ذکور86
1450سیاوششریف اللهذکور86
4682عبدالرحمنعبدالخالقذکور85
4192فرزادعبدالحلیمذکور85
0631سهراببسم اللهذکور85
2297اکرام اللهنجیب اللهذکور85
4460عبدالحیعبدالقدیرذکور85
6642امر اللهسید حبیبذکور85
4650سیف اللهگلاب خانذکور85
4459فرزادمحمد عارفذکور85
8253اناث85
5867اناث85
4477نجیبهمحمد خواجهاناث85
2694زهراعزیزالرحمناناث85
4194فوادعیدی محمد ذکور85
6110محمد فرهادمحمد یعقوبذکور85
4570شریف اللهجاویدذکور85
5893عادلمجیب الرحمنذکور85
5914مدینهعبدالوهاباناث85
2447سعادت اللهنجیب اللهذکور85
0193محمد آرشمحمد هارونذکور85
5367محمد تمیمکرام الدینذکور85
3354قدرت اللهمحمد نعیمذکور85
2365جوادشهنوازذکور85
5392نصیر احمد ننگیالیذکور85
1184مسعودمحمد احسانذکور85
5210نازیهحمید خاناناث85
0126عایشهسید اقبالاناث85
0647گهرعبدالمبیناناث85
0435میوندعبدالغفارذکور85
1593امیدشیرین آغاذکور85
1435اسماجاویداناث85
0566علی حسینمجیب احمد ذکور84
1029منصورخیر محمد ذکور84
2600غزلحسیب اللهاناث84
2599اسمافیروز الدیناناث84
2359میلادمحمد محسنذکور84
4535شایق اللهنجم الدینذکور84
0055محمد فاضلآقا گلذکور84
2370احمد شبابمیرعلیذکور84
4117حسیب اللهملک مرزاذکور84
6070حمزهعبدالمبینذکور84
0371جواد احمد فواد احمد ذکور84
6466حسیب اللهداد اللهذکور84
5716پیمانمحمد امانذکور84
2492خورشیدعبدالغنیاناث84
4336شقایق حمید اللهاناث84
1297حسنامیرزا محمداناث84
2191شیبادل آغااناث84
2144سونیلاعبدال محمد اناث84
0154ذکیهشمس الاحمداناث84
0985محمد یوسفعبدالحبیبذکور84
4587احمد صمیممحمد نسیمذکور84
5209رامینگل محمد ذکور84
4583نرگسمحمد رفیعاناث84
6042روزاسطان محمد اناث84
5385مسکامحمد داوداناث84
5951رقیهمحمد نذیراناث84
5574حسنامحمد عثماناناث84
1919سلیمانعبدالطیفذکور84
5167محمد فرشادجنت گلذکور84
6296زرمینهقربان علیاناث84
6380زینباسد اللهاناث84
6381عابدهضابتاناث84
4167عبدالعزیزمحمداللهذکور84
5836سیرحاجی صابرذکور84
5816اورانوسغلام زبیراناث84
0486آسیه اسما عبدالفتاحاناث84
0387مسرتقطب الدیناناث84
0124اصیلامحمد اسحاقاناث84
1540فاطمه شاه آغااناث84
1357علی رضاءعبدالشاپورذکور84
1364عبدالوارثعبدالرزاقذکور84
4657سید مصطفیسید حیدرذکور83
0226سهیلاسید محمداناث83
0784نسترننظام الدیناناث83
1525فیصلمحمد آصفذکور83
0535محمد نعیمعبدالرحمنذکور83
0093امان اللهمحمد خالدذکور83
0874محمد مصطفیعبدالولیذکور83
1090محمد هاروندوست محمد ذکور83
0397نور جهانمحمد سلیماناناث83
5364صدیقه عبدالحفیظاناث83
1920لیمهعبدالحمیداناث83
0099احمد وارثنجیب اللهذکور83
0551محمد شایقعطا محمد ذکور83
0024صفت اللهنیاز محمد ذکور83
1151الهامشیر خانذکور83
5697سید حنظلهسید حشمت اللهذکور83
8385ذکور83
0388صدفقطب الدیناناث83
0239عبدالودودعبدالفاروقذکور83
0047محمد الهامعبدالمعصومذکور83
0056میلادرجب علیذکور82
4801لینامحمد اللهاناث82
0296طلب الدینبهاوالدینذکور82
3390احمد شبیرمرزا محمد ذکور82
7982اناث82
1123احمد انسعبدالباقیذکور82
2362محمد ضمیرعبدالهادیذکور82
1436عزیز اللهامام علیذکور82
3907میکاییلعبدالشاهذکور82
6425یاسرعبدالرحیمذکور82
0480کوثرمحمد عارفاناث82
1363سحر میرویساناث82
5830پلوشهسید محمد اناث82
9005اناث82
7882نور زیمحمد عالمذکور82
6362اسمامحمد هاشماناث82
1761باسطهعطا محمد اناث82
2031فریدونامیر خانذکور82
5994لیمهمحمد داود اناث82
5211ناجیهمحمد مقیماناث82
0064سید ولیدمحمد کبیرذکور82
5016عبدالباریغلام رسولذکور82
5509تمیممحمد ظریفذکور82
0292مسیرمسعودذکور82
6846محمد بلالهمایونذکور82
1654عبدالمصورعبدالغفارذکور82
1675شایق اللهشفیق اللهذکور82
1982محمد ادریسجمعه گلذکور81
0852هنگامهغلام حضرتاناث81
0785طیبهفضل الدیناناث81
4835لیمهمحمد عظیماناث81
5595سیماعبدالحناناناث81
3826الهامسلیمانذکور81
1084احمد مصطفیاحمد شاهذکور81
1321عطا اللهخلیل اللهذکور81
6369نبی اللهمحمد ابراهیمذکور81
4636سید رسولغلام رسولذکور81
3582معصومهعبدالوکیلاناث81
1305فهیم اللهشکر صاحبذکور81
2750سپوژمیعبدالبصیراناث81
1767برشناسید آقااناث81
5852برشناعبدالرازقاناث81
1101سلسلهنجیب اللهاناث81
5809احمد نور آغاذکور81
4771پریساعبدالرسولاناث81
5638عمر ناصرنور اللهذکور81
6201اکرممحمد سالمذکور81
1681میرجممستی بیکذکور81
5151عیان بیکعزیز بیکذکور81
4832جمیل الرحمنتاج محمد ذکور81
6398هدایت اللهحریف خانذکور81
8356ذکور81
4056مروهمیر سرداراناث81
4730شرارهشجاع الدیناناث81
0266رامینمحمد ظریفذکور81
0674رعناعبداللهاناث81
2801زبیرعبدالحمیدذکور80
1076محمد آغامحمد نعیمذکور80
6075حمید عظیم خانذکور80
1687متینننگیالیذکور80
0592فردینمحمد اسحاقذکور80
1883حکمت اللهسید احمد ذکور80
0877مریم نصیر احمد اناث80
1811محمد فردیندر محمد ذکور80
6029محمد پناه محمد صدیقذکور80
1083ریحانهسید مولاداداناث80
3968الههعبدالقادراناث80
6067میرویسغلام حسینذکور80
6165امین اللهنقیب اللهذکور80
6519هیلیمیونداناث80
4666ام البنینمحمد اسماعیلاناث80
9012اناث80
2908مریمعبدالقدیراناث80
5717فرشیدسید میرذکور80
0453عبداللهمحمد سلیمذکور80
2000سید علیسید حبیبذکور80
5322الفت ولینصب علیذکور80
0125مرسیلامحمد اسحاقاناث80
1407عمرهگلبدیناناث80
1609عابدغلام حیدرذکور79
0413نیلوفرعبدالقهاراناث79
4667ارشادالرحمنمحمد حسنذکور79
0547احمد فریدعبدالوهابذکور79
2097محمد تقینظر علیذکور79
4018علی الرحمننور علیذکور79
0498احمد عمراناحمد جاویدذکور79
1278عبدالصادقمنصورذکور79
3427رخسارسید امیناناث79
0290نرگسمحمد رسولاناث79
0077نبیلهگل نبیاناث79
0057سلیمانشین گلذکور79
2027هاجرهوحیداللهاناث79
4429نیلا صباوحید اللهاناث79
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمدذکور79
4618الهامعبدالودودذکور79
3790زینبمحمد نذیراناث79
5102مدینهصفی اللهاناث79
1442صبغت اللهعبدالرازقذکور79
6366عبدالمبینعبدالخلیلذکور79
4496محمد عمراننصر اللهذکور79
1399احمد یاسرجاویدذکور79
0956فرخندهحکیم اللهاناث79
1079زبیرهعاشق اللهاناث79
4449منصورعظیم گلذکور78
0181یحییمحمد امینذکور78
6181امید وطن شاهذکور78
5988محمد وزیر احمد ذکور78
1635عبدالسمیععبدالحفیظذکور78
5200ذکور78
1519طیبهغلام رازقاناث78
0145صدفعبدالجباراناث78
3411فاطمهخان آقااناث78
4721ذکور78
5705فرخندهاسد اللهاناث78
1996تهمینهعاشور محمد اناث78
1107مرحباعبدالغفوراناث78
0089بی بی گلثومحاجی نور محمداناث78
0121سهیلسخی محمدذکور78
5547محمد خالدمحمد امانذکور78
1088نگاهغلام محی الدیناناث78
2506ذاکرهمحمد صابراناث78
5761دیباتاج محمد اناث78
5347تبسممحمد همایوناناث78
6256ستایشولی محمد اناث78
5340ثنا رفیع اللهاناث78
6431عهدیهامیر امان الدیناناث78
5850صدیق اللهذبیح اللهذکور78
4728خسرومحمد توابذکور78
6198حسیب اللهغلام سخیذکور78
5208جاهدملا محمد ذکور78
6421مسجدیعبدالصیرذکور78
0410بنفشهحفیظ اللهاناث78
4856سلماخوش نظراناث78
0444همایونضیالدینذکور78
0197محمد بلالمیرویسذکور78
1398ادریسعاشق اللهذکور78
1014احمد فوزاناکرام الدینذکور77
2072عدنانمحمد معصومذکور77
0641سروشابوبکرذکور77
6083فاطمهنور احمداناث77
4448صبورحسیب اللهذکور77
1756احمد جانعبدالرفیعذکور77
1868حشمت اللهعزت اللهذکور77
2921نیلوفرمحمد عمراناث77
6257سهیلامراد محمد اناث77
0538زهراجمشیداناث77
0090فاطمهحاجی نور محمداناث77
1465حسنامحمد ظفراناث77
6053آسیهمیر حسینذکور77
0914یسراعبدالقهاراناث77
4820مهنازعبدالقدیراناث77
6616سعدیهعبدالکریماناث77
3337مجیب غلام حیدرذکور77
8337ذکور77
6261عمرانسید پادشاهذکور77
6081عبدالرافععبدالنورذکور77
4574احمد روشانهمایونذکور77
1546محمد حامدحسین دادذکور77
5960مهراللهذکر اللهذکور77
5740سمیع اللهشمس الحقذکور77
2475نصرت اللهعبدالبصیرذکور77
5506شفیقهمحمد عمراناث77
0105سارهشاه آقااناث77
0205فاطمهاحمد شاهاناث77
1655روح اللهاسداللهذکور77
1643احمد فیروزعبدالواسعذکور77
0637محمدشاه ولیذکور76
0887ذکور76
0416عبدالمومنعبدالمبینذکور76
0732فردیننصیر احمد ذکور76
6202میرویسمحمد قاسمذکور76
2061گیتاعبدالرحیماناث76
6208زهرامحمد حامداناث76
0935حسناحاجی لطف اللهاناث76
1240بهشتهعبدالرحمناناث76
1257میلاد احمد مشتاق احمد ذکور76
1593نادرعلیغلام سعیدذکور76
3694محمد مصطفیفریدونذکور76
0295ذبیح اللهعبدالمحمد ذکور76
0098شمس اللهگل لالاذکور76
1555خوشحالمحمد صالحذکور76
1604خاطرهمحمد داوداناث76
5674توابمحمد اشرفذکور75
3700فرحنازعبدالبشیراناث75
0412سویتامحمد عزیزاناث75
6795سایمهمحمد ناصرذکور75
0308نقیب اللهکفایت اللهذکور75
5301ننگیالیگل زمانذکور75
2564احمد بلالمعین الدینذکور75
0823پرویز احمد علی محمد ذکور75
0677ایمانعلی مرزاذکور75
6424ادریسعبدالکبیرذکور75
0711رفیع اللهرحمت اللهذکور75
2243مسعودهفیض محمد اناث75
1752آسیهمحمد حسناناث75
5173عبدالباسطعبدالولیذکور75
3341حکمت اللهسلطان عزیزذکور75
3524عایشهعبدالغیوراناث75
1616شازیهمعقولاناث75
1504زین العابدینرحیم الدینذکور75
2426منیژه عبدالشکوراناث74
0883آرشعبدالحنانذکور74
2254ذاکر اللهاصحاب الدینذکور74
0605احمد ریحانسیلانیذکور74
1571فردینخیر الدینذکور74
4260پریعبدالمیراناث74
0690احمد رشادمحمد عارفذکور74
0158وحیداللهعبدالواحدذکور74
2015فردوسزلمیذکور74
5243زهراداراباناث74
3584لیمهمسیح اللهاناث74
1508محمد عمرمحمد ضمیرذکور74
1910احمد قیسعتیق اللهذکور74
4501حامدعبدالرازقذکور74
3465حبیب اللهنجیب اللهذکور74
1659حمایت اللهامان اللهذکور74
1399شفیقتوکلذکور74
1369ثنااللهنورآغاذکور74
5828عبدالوهابمحمد نذیرذکور73
210073
0049عبدالمدبرعبداللهذکور73
0967حمزهفرهادذکور73
2649فیصلامام محمد ذکور73
0083سوسنمحمد امیناناث73
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدینذکور73
4520الهاممحمد یعقوبذکور73
3791عایشهمحمد نذیراناث73
3011خورشیدمحمد فریداناث73
0175مرسلنیکو بختاناث73
5091فایزهمحمد اسماعیلاناث73
1179عبدالمبینآقا پادشاهذکور73
0045صوفیهمیر سعیداناث73
0063عمرسروشمحمد نعیمذکور72
1813طوبامحمد سلیماناث72
0763زاهدغلام فاروقذکور72
0482احمد زعیممحمد فهیمذکور72
4425سید حسنسید یوسفذکور72
3881محمد عمرانمحمد امینذکور72
1350احمد مسعودفضل الرحمنذکور72
0489نازیلاحبیب اللهاناث72
8191مجتبیمیر سعدالدینذکور72
3779آمنهمحمد یاسیناناث72
3416ملیناصدیق اللهاناث72
2412خجستهخالد احمد اناث72
4931هدایت اللهرحمت اللهذکور72
2116عبداللهنوراللهذکور72
1904ذکور72
4937محمد ربیعحمد رفیعذکور72
5753محمد امینمحمد امانذکور72
5672احمد تمیمغلام صدیقذکور72
1102احمد موسیعبدالمجیدذکور72
0519ذکور72
6618سید جعفرآرزو محمد ذکور71
8134صدفمحمد ناصراناث71
2288محمد حنیفمحمد شریفذکور71
1536مایلمحمودذکور71
1339سید طاهاسرور الدینذکور71
4457مینامقصوداناث71
2692نیلابمحمد قاسماناث71
0917فریالاحمد سخیاناث71
2874مهریهمحمد عمراناث71
0309صنمنور آغااناث71
5616فیاضخان محمد ذکور71
4542مصدقذبیح اللهذکور71
7880سهرابشمس اللهذکور71
5566خیبرتوریالیذکور71
1617نازیهمعقولاناث71
1578شعیبمحمد انورذکور71
4546رحمت اللهیار محمدذکور70
1037ارشاد اللهجلال الدینذکور70
0635حیدرشاه ولیذکور70
2785ذکور70
2367خلیل احمد علی احمد ذکور70
5698انعمعبدالقهاراناث70
6273بارکزیخالدذکور70
5160مسیح اللهمحمد اسحاقذکور70
5956عبدالرحمننجیب الرحمنذکور70
4503نجیب اللهرحمت اللهذکور70
5970نیکملعبید اللهذکور70
5114شریفهعبدالمحمد اناث70
2389فیاضعبدالرشیدذکور70
1499عبدالوحیدجهانگیرشاهذکور70
1615نجیب اللهمعقولذکور70
2563صفی اللهمحمد صابرذکور69
0640نعمانرحمان گلذکور69
1041هلالمحمد اضغراناث69
1962ادریسطاهر حسینذکور69
1961احمد رشادمحمد شفیقذکور69
0142عبیداللهمحمد ذکور69
1875فرشتهمحمد اکبراناث69
6090خرماهکامل بیکاناث69
1553شکریهعبدالعزیزاناث69
3090رافعهنعمت اللهاناث69
5821بصیر احمد داد محمد ذکور69
0048ریحانهغلام مجتبیاناث69
5950شکر اللهگل محمد ذکور68
0275عمرداد خداذکور68
1911شمس الرحمنعبدالمنانذکور68
4055احمد هشامخالد احمد ذکور68
2554نعماننیک محمد ذکور68
3878احمد مدثرخدای دادذکور68
4929فرشتهچراغ علیاناث68
0073شکریهعبدالعزیزاناث68
0076شکیباخان علیاناث68
0643احمد ساحلدل آقاذکور68
3006احمد ولیدشیر محمدذکور68
1440مصطفیعبدالمتینذکور68
1653محمد نبیمحمد شفیقذکور68
0152محمد منصورمحمد رحیمذکور68
5744احمد نثارمحمد نصیر ذکور67
837967
2110احمد فردینعبدالزبورذکور67
3650ناصرسید احمد ذکور67
4598حاشرشاه محمودذکور67
5229هارون احمد نصیر احمدذکور67
0419ذکور67
5872مریمعین الدیناناث67
0775محمد قسیمعبدالقدوسذکور67
1207مریممحمد شفیعاناث66
0143بشیرالدینبصیر الدینذکور66
2529اسد اللهغلام محمد ذکور66
0685شمسیهگل میر خاناناث66
1311وصالمحمد فقیرذکور66
5631صدفمحمد ابراهیماناث66
5249احمد سخامحمد صدیقذکور66
4755صدف عبید اللهاناث66
3396محمد شهابعبدالکبارذکور66
0719زاهد جمالحشمت جمالذکور66
5253احمد اقبالمحمد عثمانذکور66
2372امیدقیام علیذکور66
5837ناصر احمد ذکور66
5594فریمامحمد رسولاناث66
6100آمنهمحمد قاهراناث66
0364خدیجهشیر احمداناث66
1661دیباعبدالملوکاناث66
1532ساحلشاه محمدذکور66
0051سید محفوظسید معروفذکور66
0882مهدیعبدالحنانذکور65
4469حسیب اللهمحمد اکبرذکور65
2009نیلوفرشاه آقااناث65
1739مدینهامیر محمد اناث65
5952مسکاشاه محمد اناث65
4751رضا خانعبدالرحیمذکور65
4663احمد فرزادمحمد علمذکور65
4927احمد رشادرحمت اللهذکور65
5713الیاس نظر محمد ذکور65
4939شاه رخعبدالکریمذکور65
5095محمد ندیمعبدالسعیدذکور65
0349وحید اللهنعمت اللهذکور64
6728ذکور64
2133منصورشاه مقصودذکور64
1901اناث64
1125محمد اقبالزلمیذکور64
1562سجادسید ناصرذکور64
1774اناث64
0997احمد نور اللهذکور63
5474محمد ذاکرمحمد نجیبذکور63
9036اناث63
5219رویناعبدالبصیراناث63
4506سبحان اللهسمندرذکور63
5001فیصلعیدی محمد ذکور63
3018ذکور63
0585عبدالباعثمحمد نعمیمذکور63
1646حکمت اللهاختر محمدذکور63
0548عبدالظاهرعزیزالدینذکور63
4451ذکور63
1062محمد سلیمانمحمد داودذکور63
1308غلام فیصلشمس الرحمنذکور62
0959مدثرعبدالجلیلذکور62
1049شاه جهان زیببابه جانذکور62
1135الهاممحمد هاشمذکور62
4293محمد هادیعبدالحمیدذکور62
1557احمد مدثرندا محمد ذکور62
1498آریامحمد علیاناث62
6088تمناسید علی شاهاناث62
2209مهرانعبدالوکیلذکور62
8999اناث62
5169بهادرمحمد هارونذکور62
0357خالدمحمد صدیقذکور62
0100عبدالضمیرعبدالصبورذکور62
2184حامددولت نظرذکور61
3514غلام قادرعوضذکور61
1028ذکراللهمراد علیذکور61
0173مریمغلام مصطفیاناث61
0102ذبیح اللهمردانذکور61
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیمذکور61
5457واسعمیر محمد ذکور61
5899حسیبافریدوناناث61
7237صمدآغاشیرین آغاذکور61
1558رابعهمحمد مسعوداناث61
1013اناث61
0925محمد یاسینعبدالقهارذکور60
0399سید مصطفیسید اسماعیلذکور60
1769سپین غرغلام محمد ذکور60
4515ساحلمیرویسذکور60
5060اناث60
4455حسیب اللهعقل الدینذکور60
1554ماروزهعبدالحکیماناث60
4541صابرهعلی محمد اناث60
5842حجتمحمد آصفذکور60
0821احمد شیرزادشیر افضلذکور60
2510سمیع اللهحاجی مایلذکور60
3697نبیلهبهروزاناث60
0306احمد اللهاحمد ضیاذکور60
0532توابتاج محمد ذکور59
6076هومنکفایت اللهذکور59
0219حسینغلام رسولذکور59
5572عبدالباعثمحمد نعیمذکور59
5767زرفشانرضااناث59
3753محمد ماهرمحمد طاهرذکور59
4575هوسیمحمد احساناناث59
0252محمد الیاسبرهان الدینذکور59
0815زهرهمیر عبدالاحداناث58
0027عبدالواحدتاج محمد ذکور58
0068مصعبشارخذکور58
5369مرتضیمصطفیذکور58
0992خالق دادرحیم دادذکور58
5393محمد میلاداکرام الدینذکور58
1606گیتاقند آغااناث58
1451عبدالصبورعبدالظهورذکور58
0318علی حسینمحمد یعقوبذکور58
0258زینبمحمد رسولاناث57
0358محمد شاکرشاه لالاذکور57
1378مدثر اللهحسیب اللهذکور57
5607محمد مصطفیاحمد اللهذکور57
1172عابد الرحمنسیف الرحمنذکور57
5718زبیرحیات اللهذکور57
2307احمد سیرعزیزالرحمنذکور57
0489یلدامحمد سلیماناث57
0555سلیمانرحم خداذکور57
4169قیسخان آغاذکور56
1307غلام مجتبیشمس الرحمنذکور56
1225بختیاررحمت اللهذکور56
4609امید اللهمحمد نعیمذکور56
1795صادق محمدخواجه دین محمدذکور56
8023ذوالفقارسید فقیرذکور55
0144سید مصطفیحسین آقاذکور55
5673سمیهبشیر احمد اناث55
6423نورزیعبدالصمدذکور55
2747بصیرهمحمد حسناناث55
0156شبنمحاجی محمد یوسفاناث55
0508محمد شعیبعبدالحیذکور55
4837ذبیح اللهعبدالواحدذکور55
7235محمد واقفمحمد عالمذکور55
4577محمد اسماعیلنافع الدینذکور55
2204ذکور55
0253عبدالحفیظعبدالرزاقذکور55
3873فرشادمحمد ناصرذکور54
2693اقدس جانعزیزالرحمناناث54
5882احمد شاکرغلام سرورذکور54
4165منصورمحمد اسماعیلذکور54
1214عبدالمصورعبدالمطلبذکور54
6360ارغوانامان الدیناناث54
0853رفعت اللهعبیداللهذکور54
228454
0026محمد حامدتاج محمد ذکور53
2104قیسمحمد داودذکور53
3375مهنازامان اللهاناث53
8040اناث53
4651عبید اللهبشیر احمد ذکور53
6633ولی اللهنور آغاذکور53
6254احمد صمیمعبداللهذکور53
6372اناث53
1556سبحان الله رحیم اللهذکور53
2062محمد حامدمحمد فریدذکور52
1354مبشرحبیب اللهذکور52
0139عمرانغلام علیذکور52
2231سید سایلسید کمالذکور52
3945اناث52
1793احمد سمیرمحمد سمیعذکور52
1369عبدالنصیرعبدالطیفذکور52
0130احمد فیصلبریالیذکور52
0612عزیزغلام سرورذکور52
6418زکریاخدا دادذکور51
2212شهریارعبدالودودذکور51
1010اناث51
5679سید مجیبسید حسیبذکور51
1596صحراحبیب اللهاناث51
6271عبدالرحمننور محمد ذکور51
5326روح اللهالله محمد ذکور51
1016غلام مصطفیرحیمذکور51
1596کرشمهمحمد نادراناث51
1748احمد شادابمحمد یعقوبذکور51
1771اناث51
1967زبید اللهزین العابدینذکور50
0186ډیوهعبدالغفوراناث50
5371مبصر احمد عبدالکریمذکور50
5174محمد کریمکرم خانذکور50
6255صفی اللهمحمد بایذکور50
5216عبدالواحدضابطذکور50
4810سباوونخواجه مقلذکور50
8307اناث50
0539ابراهیمزمریذکور50
1017فرشاد آقا محمد ذکور49
4238سید سیرسید شیرجانذکور49
0634سید نادرسید داودذکور49
9997اناث49
1637احمد راشدنجیب اللهذکور49
4635ذکور49
6548سید قمرسید حبیبذکور48
1627لطف اللهحیات اللهذکور48
0422نجیب اللهآدم خانذکور48
4442اجملعمر خانذکور48
1380حزب اللهمحمد رضاذکور48
0234واحد اللهفدا محمدذکور48
5839هدایت اللهعطا اللهذکور47
2352عبدالوهابعبدالرشیدذکور47
2289علی اصغرنصیر احمدذکور47
7897ذکور47
1655حبیب اللهخدا دادذکور47
5379عبدالواحدمحمد اکبرذکور47
0071الیاسگل نبیذکور46
6883تهمینهاحمد زیاناث46
2673حسام الدینویس الدینذکور46
1560احمد ذکیحاجی شاه ولیذکور46
3616مرتضیمحمد حسیبذکور46
5020ذکور46
9037اناث46
1092روشناعبدالرسولاناث46
6259سید یوسفسید صالحذکور46
4664حسیب اللهخلیل اللهذکور46
6050داودعلی احمد ذکور46
1677عبدالرافیععبدالواسعذکور46
3625نقیب احمدمحراب الدینذکور45
2120سید عبدالقیومسید عبدالحقذکور45
0001نیک محمد میر محمد ذکور45
5444سمیع اللهگل الرسولذکور45
1667عبید اللهنعمت اللهذکور45
2152علی احمدعبدالودودذکور45
0363فرشتهفرید احمداناث45
0466بلالغلام نبیذکور44
0479حشمت اللهحبیب اللهذکور44
0833عبدالمصورعبدالجلیلذکور44
4426عفیفهمحمد عیسیاناث44
2123سید ادریسسید عبدالبصیرذکور44
5819عبدالمصورخالق دادذکور44
0245ذکور44
8102جمعه خانمحمد دینذکور44
5220رشادغلام حسنذکور44
0445احمد شعیبمایل آغاذکور43
4166ذکور43
3115نیلابعلاوالدیناناث43
1659نیک محمدعبدالرحمنذکور43
8317حمید شاهمحمد یحییذکور43
5413شمیممحمد حیدراناث43
5974بهشتهعبدالتواباناث43
1581مصطفیمحمد جمعهذکور43
0348صبیحهعلی شاهاناث43
0870رامشمرزا الدینذکور42
3323ذکور42
6605اناث42
6666شازیهعبدالحمیداناث42
1861مطیع اللهعبدالحنانذکور42
3440لطف اللهدولت خانذکور42
7862ذکور42
0830عمران اللهسردار احمد ذکور41
0537شیلاعیدی محمد اناث41
5109خواجه بصیرخواجه جبیب اللهذکور41
0845ظفر اللهولی اللهذکور41
6173احمد صیامعبدالکریمذکور41
0220احمد شعیبمحمد لقاذکور41
1890عبدالباسطغلام حضرتذکور40
3292عرفانعبدالغفارذکور40
1020سراج الدینشاه عسکرذکور40
5811احمد هارونحمید اللهذکور40
9010ذکور40
4581سید مبشرسید عزیز اللهذکور40
2021محمودمحمد یوسفذکور40
2860ذکور39
0168اورانوسعبدالرسولاناث39
5750یاسمینسعادتاناث39
5670زحلفضل احمداناث39
1779نیلوفرسید رضا شاهاناث39
1116ذکور39
4791سیاووشحبیب الرحمنذکور39
0467صدامغلام نبیذکور38
1023محمد شریفخان علیذکور38
5212قند آغاخالق دادذکور38
0894نوابعبدالغفارذکور38
1412ادریسمحمد یونسذکور38
1673مسرورنور محمدذکور38
2612سمیع اللهعطا محمد ذکور37
5183قیسغلام سخیذکور37
5866حسام الدیننظام الدینذکور37
2113غوث الدینسیف الدینذکور37
1115بکتاشوحید الدینذکور37
5321بلالمحمد صدیقذکور37
5345شاه رخمحمد حیدرذکور37
0166عبدالرحمننور علی خانذکور37
8131اسماعبدالحمیداناث36
0720زاهوش جمالحشمت جمالذکور36
3614احمد خبیرمحمد قاسمذکور36
6046مصطفینور آغاذکور36
0312وارثنجیب اللهذکور36
1416محمد جمشیدمحمد اولیاذکور36
0257ذکور35
0811عبدالسبحانمحمد عادلذکور35
3451شبیرحسینایرج میرذکور35
3304فاضلزلمیذکور35
7634ذکور35
1503اناث35
0609محی الدینمحمد امیرذکور35
0655فهیمنور آغاذکور35
1313ذکور34
3608محمد مرتضیاحمد اللهذکور34
2376محب اللهگل آقاذکور34
4230اسعماعیلمحمد حسنذکور34
5221صالحهعبدالاحداناث34
1153مصباح الدینمحمد غوثذکور34
5567عبداللهعبدالخلیلذکور33
4096ذکور33
4526ادریسزمریذکور33
1614قربانعلی احمد ذکور33
1433پیمانمحمد الفذکور33
4180احمد مهدیاحمد ذکریاذکور32
5247منصورمسعودذکور32
3769عبدالمنیرعبدالستارذکور31
0669ذکور31
4799عبدالودودعبدالهادیذکور31
1122غلام مرتضیرحیم دادذکور31
0687حسیب اللهمجیب اللهذکور31
5725ذکریامحمد اسحاقذکور31
1434برکت صفرعلیذکور31
7813ذکور31
4709نوابنصیرمحمد ذکور30
6260رحم خداشیر احمد ذکور30
2884سمیراعبدالقادراناث29
5801حفاظتشیر جانذکور28
2588محمد مصطفیمحمد امینذکور28
2555عمرزریالیذکور28
2179رامینزمریذکور28
1245سید مصطفیسید محمد ذکور28
1271محمد احسان سمیع اللهذکور27
1408اناث27
5854علی عطارجب ذکور27
1197احمد ذکیعبدالجمیلذکور27
5227کیهانعصمت اللهذکور26
5175فردینشیر محمد ذکور26
1561هابیلعتیق اللهذکور26
0778مرتضیتاج محمد ذکور25
5415عبدالرحمنغلام علیذکور25
0044اناث25
5012اناث25
0490سروشمحمد سلیمذکور25
3399احمد شعیبنثار احمدذکور24
0678محمد تمیمذکور24
0861احمد زبیرعبدالحسینذکور23
2557حیدر زریالیذکور22
1776اناث22
1303عبیداللهگل جمیلذکور22
6581ذکور21
0110محمد ناصرمحمد قاسمذکور18
2316محمد زبیرضمیر محمد ذکور16
2150ذکور15
2894سمیع اللهمبارک شاهذکور14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
33
42
53
64
72
84
93
101
112
123
134
143
151
162
173
181
194
201
213
222
234
242
252
263
272
281
291
302
312
323
331
341
354
363
371
382
393
402
411
424
433
443
453
463
473
483
492
501
511
522
533
541
554
561
573
584
593
604
611
623
633
641
652
661
672
684
691
703
712
721
732
744
754
764
774
782
791
804
811
824
831
841
852
863
874
884
893
904
913
924
931
941
954
963
973
981
993
1004