نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
8387تبسممحمد اشرف100
1720مجیب اللهنجیب الله100
6005محمد مهدیامیر محمد 99
2442قربان علیخان علی98
6661سلواکریم الله98
6720فردیناحمد علی98
6541مروهرحمت گل97
0986احمد سلیمانخلیل الله97
2787رخسارجمعه گل97
6499مسکاعبدالباقی97
3957رخسارخواجه اکرام97
1551برشناعبدالخالق97
1234فرهادسید آقا96
6389مشعلنثاراحمد 96
1858مصطفیجمشید96
6540سحارهسید حسین96
6542شملهرحمت گل96
012596
1552اناهیتاعبدالخالق96
7435ابوبکرمحمد اشرف95
8036مریمعبدالله95
553795
6552عثمانمحمد قیس95
0476احمد اللهعنایت الله 94
3197مصطفیحسیب الله94
0692فریالمجیب الرحمن94
7424نصرت اللهاحمد جاوید94
1463لیمهشاه محمود94
2293ظریفغلام سخی94
2676میرویسمحفوظ الله94
3278ثناجمال الدین94
1491مژدهمحمد عارف94
7356فریدونمحمد اجمل93
1341صدفشیر علی93
7809فاطمهزین الدین93
6646سمیهاحمد ضیا93
1169زحلسید حمید الله93
6619محمد مزملمحمد داود 92
0398محمد الهامغلام بهاوالدین92
6429احمد فرهاداحمد فواد92
1462مرسلسید عبدالقیوم92
7168سجیهشیرزاد92
454092
1464لیمهفیض محمد 92
1332سمیهنجیب الله92
5571روحیدفرید احمد92
6696میثمعبدالحق92
5647روح اللهحاجی نعمت الله92
1716مروهفرهاد92
124691
3506محمد صادقسیف الدین91
6430احمد سجاداحمد فواد91
1855مرتضیجمشید91
7458میوندمحب الله91
1126بهشتهسید محمد شاه91
0693فروزانمحمد کریم91
6776مرحبامحمد عظیم91
1403مختارغلام فاروق91
2162سلمهاحمد ضیا91
7202محمد الیاسغلام علی91
5554محمد ذاکرشاه لالا91
4789علی رضاعبدالله91
043691
8049شکیبافدا محمد91
0998صدیق اللهحبیب الله91
0892صفورامحمد امین91
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور91
1734محمد عمرعبدالفرید91
7022واحدعبدالوحید90
7504محمد صمیممحمد شفیق90
3136آرینمحمد حفیظ90
6777مریمعبدالفهیم90
1331دیبانحیب الله90
7716محمد یونسحاجی خیر الدین90
6757نیلابخیر محمد90
0769مروهبزرگ90
2027زهرامحمد حسین90
1718فرحنازخالد90
1717مدیحهضیا الله90
1723نور رحمانمسکین90
6439شریف اللهعزیز الله89
6529محمد ولیدمحمد وحید89
8030احمد فردوساحمد فایق89
8186رمضاننیسم89
7848احمد فاضلالف خان89
6221عبدالمبینعبدالجلیل89
153189
1815طیبهبهاوالدین89
7098زلیخامحمد نجیب89
4876نورین زینتعبدالقدیر89
4830غنضفرمحمد سرور89
4877زحلمحمد ابراهیم89
1827شاهدالدینشمس الدین89
268088
8029احمد زبیرسلطان محمد 88
5184نصر اللهمطیع الله88
6574احمد بلالمحمد اسلم88
7174ژیلامحمد ناصر88
1625خاتمهاحمدالدین88
6171رامشغلام محمد 88
5401عبدالمومنعلی محمد 88
2057شگیباافغانشاه88
1830صبورنثار احمد88
1479بشیر احمدمحمد اشرف87
4608نرگس سرادر حسین87
6707قدسیهعبدالفتاح87
6324بینظیرعبدالمجید87
449887
7839حسیب اللهعطا الله87
7785ریحانهمحمد سلیم87
1878حسنیهعبدالرشید87
1879ربیع اللهعصمت الله87
1658خالدعلی گل87
1963رستممومن خان87
7177شبنممحمد الیاس86
0839روحید اللهنور الله86
7920سحرعبدالسعید86
7767یوسفمحمد آصف86
4573درخشاناسد الله86
4829خان محمد حسین بخش86
6462طیبهمحمد داود86
6297مقدسههمایون86
6491احمد فرشیدمحمد حسین86
4464مسیح اللهناصر احمد 86
7432بیژنجاوید86
6336هادیهعبدالودود86
2051داریوشمحمد ضمیر86
1958احمد ضیآعجب گل86
6555سید مطیع اللهاطیع الله85
2030احمد شبیرعبدالحنان85
7456بهشتهعبدالجبار85
1921شبنمعبدالحمید85
6927فرحتسید فیض الله85
513085
4673لیدادین محمد 85
1969صمیممحمد اکبر85
0726عبدالباعثشهزاد84
4242احمد شهیراحسان الله84
2268شبیر احمد مامور84
6970مریم شیرزادمحمد زبیر84
4268نادیهعبدالواحد84
0982رخسارمحمد عالم84
2008اسما سعیدهغلام صادق84
6554شکیبسید حسن84
6489برکت اللهنصر الله84
7734ارسلانجمشید84
2785محمد شیرزیگل نبی84
6728انعام اللهآقا محمد 84
6627شمس العارفینحفیظ الله84
7055برهان الدینمعراج الدین84
8183شبنمفدا محمد 84
2810شفیع اللهمحمد یاسین84
4028مدثرحشمت الله84
6470ذبیح اللهعبدالرحمن84
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن84
3239بهشتهگل محمد 84
1875احمد شیرزیعبدالسعید84
1754محمد عثمانعبدالفتاح84
2743مرتضیپاینده محمد 83
3361احمد ضیاغلام ممتاز83
7808شاهینشیر افضل83
5678بهارهبهاوالدین83
5062سارهعبدالحنان83
7095سحروحید83
321683
4588ارشادعزیز الله83
7844حسینهفیروز احمد 83
4872زینتسعد الله83
2849بصیرهگلاب الدین83
1528مروهعبدالصمد83
1904سهیلعبدالخلیل83
1082احمد زبیرگل آقا82
225482
8008انصاراحمد نور محمد 82
6346مبشرفدا محمد 82
6323یلدا احمد ظاهر82
5196احمد فرهادمحمد عرب82
4864دیباغلام سخی82
6218محمد رامینمحمد امان82
7043احمد جمشیدمحمد نعیم82
4854احمد سجادمحمد عارف82
4538ارمانعزیز الله82
4843سوسنذبیح الله82
2153عرفانعبدالزبور82
647881
6164مبشرمحفوظ شاه81
7841عباداللهوحید عبدالله81
5874زهرهعبدالمالک81
6865مریمخان آغا81
0867حماسهمحمد طاهر81
3381امان اللهامام داد81
7268محمد منصوراحمد شاه81
2852احمد شبیرمحمد یونس81
7247رایفهعبدالعظم81
6516یلداسیف الدین81
7591حمیرامحمد اسحاق81
6809فاطمهمحمد اکبر81
6897سارهسید وزیر81
7061مژدهمحمد ولی81
7455مروهعبدالبشیر81
131181
909781
419481
7801محمد ادریسمحمد یونس81
5093مریمسید جمال81
0550فاطمهعبدالقاسم81
1167لیداخواجه عبدالواحد81
0451ویس الدینغلام حیدر81
1323عبدالرحماننظیر احمد81
3383سیف اللهعبدالاجان80
7404خالدهعظیم الله80
6099ساراغلام حضرت 80
8035تهمینهعاشق الله80
5137صدیقهمحمد جان80
6596فاطمهحبیب الله80
4802اجملسردار الدین80
7589آمنهمحمد صابر80
7188معصومهشمس الاحمد 80
8245فریالنصیراحمد 80
4803فرزادسردارالدین80
6635شمس علیمحمد عوض80
7355عبدالوارثعبدالقدوس80
6094عبیداللهاحمد قاسم80
8177خاطمهشیر هادی80
8181بهارهاحمد الله80
1690احمد فیاضفضل محمد80
1902فیصلعبدالفتاح80
7295احمد واجدحمید الله79
3100محمد شریفمحمد عارف79
7783عبدالناصرعبدالقادر79
6719مزملعبدالهادی79
6406مدیحهمحب الله79
3498مدینهمحمد یوسف79
6231مروهعبدالجمیل79
8162یاسمنخمار الدین79
7877مرسلعبدالنذیر79
5527شایستهاحمد ولید79
7471هیلیعبدالباقی79
7457همامیرک79
7473زهرامحمد عظیم79
8243نداعطا الله79
012379
7344قدریهاحمد طارق79
6156سعدیهمحمد سخی79
2142احمد بلالعبدالمتین79
1751امیدمیرویس79
7378عرفانبسم الله78
7616عشرتاحمد فریدون78
6572نصرت اللهشمس آقا78
6310سونیتابصیر الدین78
6584لیلامحمد زید78
7898سحرنجیب الله78
6561ساحلجانباز78
6390حسام الدینقلم الدین78
6367احمد ماهرمحمد رسول78
4495سمامحمد وسیم78
7737غلام صفدرنظر خدا78
3367طیبهعبدالملک78
7803هدیهعتیق الله78
4679رحمان الدینویس الدین78
8299صفادل آغا78
7698بهارعبدالصبور78
6944فاطمه الزهرانور محمد 78
0371شبنماکرام الدین78
0923صدفغلام علی78
2241رابعهمحمد ظاهر78
127678
0340عبیداللهمحمد اسماعیل77
0118محمد رحیم عبدالکمال77
168777
2843حیات اللهسید مرزا77
6325سید سروشسید عبدالله77
6729جعفرکریم داد77
7411فردینفدا میر77
7065احمد سیرمحمد نبی77
7239عمیربشیر احمد77
7618محمد عمرغلام شاه77
7180ادریسذبیع الله77
8217رخسارعبدالمتین77
6975طیبهمحمد انیس77
7806یاسرعبدالطیف77
4968مطیع اللهتیمور بیک77
2861احمد سنانمحمد ابراهیم77
6549محمد توابتاج محمد 77
7612مصعودهعبدالمقصود77
054177
207577
5271رعنامحمد انور77
7843منیژه حبیب الله77
7842فرشتهحبیب الله77
8329نیلابمحمد اکرم77
0540بنفشهاکرام الدین77
0881عبدالوارثغلام سرور77
0968محب اللهعبدالحیات77
0828الههعبدالحکیم77
6417سید ذاکر شاهآقا سعید76
7868احمد علیحامد76
7094فرامرزنصیراحمد76
6269شبیر احمد نیک محمد 76
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد76
1564مریمتیمورشاه76
6518شبانهصبر الله76
7405خاطرهعبدالقدوس76
6691تجلامحمد یونس76
6338منصوررحمت گل76
2735نقیب محمد شیر محمد 76
410876
7067الهامهعبید الله76
6407منیرهسید عزیزالرحمن76
3825میرویسمحمد ایاز76
6880امید شیر خان76
6520فیصلزلمی76
8328کرشمهخدا داد76
8353دیوهغلام مرتضی76
8176شایستهنعمان76
6524مسیح اللهسید احمد 76
6879عبدالهظورمحمد کبیر76
4757سمیر آغامحمد شاه آغا76
6472عبدالتمیمعبدالستار76
7552احمد ادریسواحد جان76
1762نبیلامحمد صابر76
1880احمد صمیمعصمت الله76
1959صدفعصمت الله76
5133سید اقبالسید فرید75
6319احمد میلادمحمد نسیم75
6308نیلابعبدالواحد75
7024سید نعمانسید بهاوالدین75
4629ساغربشیر الدین75
6033فرشتهفیض الله75
7246تمناعبدالعظم75
2857سمیر احمد محمد نسیم75
5648احمد کیهانمحمد خان75
7076پروانهمحمد هاشم75
5435نیلابسید عظیم75
7781هدیهمیر جمال الدین75
5913نیلابوحید الله75
7003احمد شکیبمحمد قاسم75
7004محمد هارونعبدالهادی75
8105فرشادفخرالدین75
6744صدف غلام مصطفی75
7027ضیاوالحقپیوند75
7495مجیبجاوید75
2835سلیمانمسجدی75
7384شیرازمحمد ظاهر75
2095ناییلهقطب الدین75
7412عبدالرحمنعبدالمنان74
0716روحیدخلیل الرحمن74
5454فایزهعبدالفتاح74
7921مرسلخلیل الله74
1939نرگسخواجه حکمت74
0564ناهیدمحمد قوی74
4610سارهمحمد یوسف74
1447شبنماسدالله74
4628خماربشیر الدین74
6769سدیهمحمد رضا74
7269شایقشیر محمد 74
7238پرویززمری74
2828روح اللهتاج محمد74
5985عبدالمختاریوسف علی74
5528شکریهعبدالکمال74
7807مریمعلم الدین74
4494ثنا محمد وسیم74
7755هسام الدینعبدالحکیم74
6793امیر حسینفرهاد74
8352مریمعبدالروف74
7697مریمعبدالرحمن74
3659مسکاغلام رسول74
7451عمر مختار عبدالقادر74
5411فیصلعبدالغفور74
7832محمد نعمانمحمد سلیمان74
6436احمد نعیم الله74
1106کوثرعبدالصمد74
6751سبحان اللهگل آقا74
8360مونسهمحمد نسیم74
1949بی بی طیبهعبدالواحد74
1764صفی اللهمحیب الله74
1833وحیداللهعبدالروف74
1947احمد شبیرمحمد یعقوب74
1527رخسارولی محمد74
0745مریمپوپل74
8263وارثمیر سعدالدین73
6133سمیرزبردست73
6326فرزادعبدالطیف73
6448احمد ابراهیمشیر حسین73
5021آرزواحمد ذکی73
3737کرشمهنور آقا73
7876مریمعبدالکریم73
7376مبشر غلام سرور73
3994سعدیهسید هاشم73
7140پلوشهغلام حیدر73
5875حمیراطاهر محمد 73
3736شکریهرحمت الله73
7418عبدالباسطعبدالجمیل73
5462ذکی اللهوزیر محمد 73
6142احمدمحمد رفیق73
192073
7523بشیر احمد نصیر احمد 73
5936سید عظمسید حسن73
1163هاجرهعبدالغفور73
5642کاییناتمطیع الله73
0130سودابهمحمد یاسین73
2094زینبمحمد نادر73
8269حجت اللهعزت الله72
7804مطیع الله عبدالمتین72
1173طارقحکیم خان72
6408عبدالواحدمحمد سعید72
6805تمیم احمد فضل محمد 72
6909محمد اسحاقمحمد یوسف72
4716اقراءغلام فاروق72
7387احمد بلالوحید الله72
7715سیدالهامسید فرید الله72
1027مسیح اللهحمید الله72
4798ریحانههدایت الله72
6866سوریاعبدالمقصود72
203972
1624زیبانجیب الله72
6765نصرت اللهمحمد رضا72
6954مژدهاحمد زبیر72
7753ماریهمحمد نادر72
6640سید علی سجادسید میر آغا72
4964محمد ایمانمحمد نبی72
8056کرشمهحبیب الرحمن72
6533زهرهعباس72
0105فوزیهغلام حیدر72
1834عید محمد عبدالغفور72
1921حشمت اللهزمری72
4181سهرابپاینده محمد 71
7215محمد فایزعبدالوارث71
6946سیدالرحمننیک محمد 71
6920زحلشاه ولی71
2794خالدعیدی محمد 71
3096احمد مزیدعبدالصابر71
7408علی ناصرنصر الدین71
8166مروهمحمد عظم71
5178جلال الدینعبدالرحیم71
697971
7911رنگینهدین محمد 71
3370زهراباهر71
5202هاجرهعبید الله71
6817حبیبمحمد داد71
6230شعیبعبدالرحیم71
6854اهداغلام محمد 71
1002یلداعبدالرازق71
6736احمد مریداحمد جاوید71
6940عبدالباسطعبدالله خان71
6858زرلشتشاه محمد 71
2820فردینمحمد عارف71
7572شاه آغاعبدالقادر71
6671شفیق اللهحمید الله71
6634مصباح العارفینحفیظ الله71
1164منیژهنعمت الله71
6412مریممحمد نسیم71
7568خجستهعبدالحکیم71
5743فریباخدا داد71
7671عبدالحفیظعبدالرقیب71
6636احمد شاهنور محمد 71
7494عبدالمالکمحمد یعقوب71
6648آریانامحمد اضغر71
6647سوسنمحمد اضغر71
8027تهمینهفریدون71
0534مژگانعبدالقدوس71
0635رشادامیر گل71
1765حامد خلیل الله71
2054احمد شگیباحمد الدین71
0901مرتضیعبدالشکور71
6643فرزادعبدالمنیر70
493970
7285روماننجیب الله70
068470
7398محمد عابدمحمد حامد70
7359مصطفیغلام سخی70
0817شیر حبیبامیر محمد 70
7840عبدلاحدمحمد عزیز70
7128خسرومحمد حنیف70
3360عبدالرحمننیک قدم70
6309شیمااسدالله70
1758احمد عمرانبهاوالدین
70
7696هارونتاج محمد70
0868ماه رخسید امیر70
6784ریحانه صدیقیخواجه مجید70
6376سید محفوظسید احمد 70
7858حسناامام یار70
7818صبریناامر الله70
7927سونیاعبدالولید70
4437فیاضمهراب الدین70
6300سید سجادسید شاه حسین70
7584احمد فهیمنور الرحمن70
6143واحد اللهنقیب الله70
7104محمد رفیعمحمد شفیع70
6649سمیرامحمد سمیع70
8004حظیفهعلم گل70
1794اجملعبدالستار70
0102شبیر احمدحاجی ملتان70
0326احمد عمرانرحمت الله70
6225پاینده کریم داد69
6327شکیبعبدالباری69
6399احمد سهیلمحمد سالم69
2536محمد رومانپادشاه میر69
6630من اللهلعل محمد 69
7886خلیل الرحمنمیر آقا69
6844عظمت اللهخواجه آقا69
674069
098469
6853سارامحمد ظریف69
6808مرسلجمال الدین69
7824حسنانور آغا69
0363سایمهمحمد نعیم69
6158سارهغلام حضرت69
6485وارثهیاسین69
909169
1496عبدالتوابغلام صدیق69
8262مبارزمحمد اسلم69
6528سمیرحاجی محمد 69
3432سارهعبیدالله69
454169
6244فیصلعبدالله69
6102معصومهنور آغا69
7532سومناحمد شاه69
1576ثناسید احمد فرید69
5490انعامحفیظ الله69
6995محمد یوسفعبدالمتین69
390669
6299مریممحمد حامد69
7343محمد اللهبهرام69
6334سید یحییسید محمد تقی69
6227محمد وارثعبدالودود69
0472عبدالنصرتعبدالعلیم69
2053عبدالربعبدالواسع69
2125خالدمحمد اسحاق69
075468
695768
7144محمد یاسرگل الرحمن68
7604محمد وسیممیر حمزه68
8358محب اللهمحمد داود68
6245محمد عثمانجاوید الله68
176468
6859اسمامحمد محبوب68
2339بهرامعبدالرقیب68
7859ستارهشاه بیک68
8051زینبمحمد یعقوب68
4867دیدارعاشور بیک68
6683جوادمحمد انور68
7184مصطفینجیب الله68
0461عصمت اللهعبدالغیاث68
7799محمد عمرعبدالقیوم68
7524احمد حاجی رسول68
5618احمد ویساحمد فرید68
7525سید مجتبیسید عبدالروف68
2850مرید احمدفرید احمد 68
625068
7885مریمعبدالبصیر68
2210زهراعتیق الله68
2240پاکیزهلطف الدین68
1373بخت زمینعبدالحیات68
1706احمد زیمحمد مختار68
1993امان اللهمحمد انور68
6899محمد جلیلمحمد نذیر67
5236محمد اجملمحمد نسیم67
7443سهیلامحمد طاهر67
4019یاسمینمحمد داود67
2299نرگسعبدالواسع67
1563دیانارمضان علی67
6708بل آروسبای نظر67
6782عروهمحمد اسحاق67
4310محمد ادریسمعراج الدین67
7887مصطفیامام علی67
1806عبدالمبینعبدالجبار67
7085احمد شعیبعبدالوکیل67
3165سپاسمنوچهر67
1317محمد الیاسمحمد هاشم67
6936احمد فیصلحبیب الرحمن67
6770عباد اللهشفیع الله67
8171رنامحمد سلیم67
2325شهیر عبدالرقیب67
6675تهمینهنصر الله67
4796احمد مدثرمحمد یاسین67
6306نثار احمد عبدالله67
5896احمد شهیرشیر محمد 67
7542احسان اللهعبدالرحیم67
5500منصور اللهگل محمد 67
7837احمد ولیامام الدین67
4393میترانجم الدین67
7615رویانجیب الله67
1861نظیفهغلام حیدر67
1970سعیداللهرحمن الله67
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن67
0049عشوهغلام مجتبی67
1996ابراهیموحید67
1245سید مصطفیسید محمد 66
6411ثنا اللهمحمد مراد66
5187توفیق احمد محمد فاروق66
4945فضل امینرحمت ولی66
1385زهرهعبدالستار66
6248ستارهسید بلال66
4369سونمغلام فاروق66
6416خدیجهمحمد حسین66
6232فردینمحمد فاروق66
6677فیاض الدینمهراب الدین66
2182عبدالحلیمعبدالکریم66
2181نورالهداعبدالکریم66
8165نیلوفرمحمد شریف66
2551معصومهشاه محمود66
6483محمد عمربریالی66
8220شکریهمحمد نذیر66
7122ادریسعطا الله66
8182حنیفهسلطان محمد 66
6921عبدالباعثاحمد ضیا66
7720روح اللهمبارک شاه66
7025زهرهاکرام الدین66
810066
6626احمد خالداحمد وحید66
7736نازیهبیردی66
674166
0412زلیخااحمد جاوید66
1496ذکیهشیر محمد66
1721عباد اللهراز محمد66
1994ذکریاکریم الله66
461865
8188وثیقعبدالقاهر65
7228مزملعبدالصبور65
038565
6477عبدالوهابعبدالطیف65
3915فیصلداد خدا65
689465
6463سکندرعتیق الله65
5464عظیم اللهالماس65
7602نور علینور احمد 65
6229معراج الدینمحمد حامد65
8164مرسلرشید الدین65
6337محمد عمرمحمد عظیم65
5407خلیل اللهحبیب الله65
0383عتیق اللهعبد الله خان65
3368حسناشاه ولی65
6568زحلمحمد طاهر65
7396عبدالنذیرعبدالرشید65
547265
7370محمد واسععبدالوحید65
7092محب اللهعتیق الله65
7444مروهعزیز الله65
670265
7142ذکریامحب الله65
7536مهسااحسان65
2155مریمغلام دستگیر65
1218زینبنصیر احمد65
2207محمد کامرانشیرالرحمن65
6576عبدالوهابعبدالفتاح64
7283محمد ادریسدین محمد 64
7538احمد شادابمحمد ظاهر64
7333محمد معیدمحمد فرید64
6788سید امین شاهسید نازک میر64
1747عبدالباسطعبدالواسع64
5496سردار ولیعبدالخالق64
6243محمد فیصلمحمد ظریف64
0288هوسیحبیب الله64
5421محبهحبیب الله64
8121نازی رحمت الله64
6872فرخندهصمیم الدین64
5565لیزاعبدالرازق64
5625شاکر خانخان محمد 64
6884احمد شاهمحمد امان64
1303آرزوسید میران64
7648محمد ادریسعنایت الله64
6758الههعبدالوحید64
6539ذکیهمحمد یاسین64
5135مزملعزیز الله64
7030شادابنظام الملک64
6711فرحنازخان محمد 64
7533زحل غلام فاروق64
7574طوباوزیر محمد 64
6825سمیهمحمد رسول64
1990محمد صابرمحمد اقبال64
6402سید ادیبسید آقا63
646763
7867احمد ولیغرزی63
6476حارث ابوبکرنجیب الله63
7093بهراممحمد نادر63
6457رحیم اللهسلطان محمود63
5056عبدالقویعبدالغیور63
6224حسین علیفیض علی63
3735خدیجهنور محمد 63
6998نوریهمحمد عظیم63
6964مسلمهسیلانی63
7326سلیمانعبدالرسول63
6571مدینهضیا الدین63
6098حسنامحمد خان63
8375خاطرهخان آقا63
7037جمال الدینعطا63
7493اقبال احمد گل آقا63
7395مصطفیمحمد آغا63
7590بلال احمد محمد الله63
6669عزیز اللهاسدالله63
7314فرزادبهمن علی63
0548مرشیدریس الدین63
6968زهرهمحمد یاسین63
6905مروهنقیب الدین63
1770بی بی زهراهجاوید احمد63
6267نور اللهسیف الله62
3989عبیداللهنعمت الله62
6488ادریسحیات خان62
7342محمد امیدمحمد جان62
5119سجادفضل ا لحق62
8268احمد مومنبهرام الدین62
5394محمد امیرکرام الدین62
6222خدا بخشکیامرز62
0287لیداایمل62
5501پریسااکبر62
7129صدیقه کلیم الله62
6497شهیرعزیز احمد 62
8163فرحنازمحمد شریف62
2890بنفشهحیات الله62
6996صدفاحمد وحید62
6798ارحم صادقنصر الله صادق62
6588رخسارمحمد صفا62
6764احمد سلیماحمد ضیا62
6450صفدر غلام حضرت62
1841شمس اللهالفت الله62
8296محمد یاسینبریالی62
7276فیض اللهمحمد سلیم62
6915عمرانهمراه خان62
7836زحل محمد اجمل62
1964بینظیزمحمد سالک62
1885عبداللهعبدالفهیم62
1757ناصرمحمد صابر62
2145مریم نورآغا62
0316عبدالستارمحمد داود62
4029برهانممتاز61
5305محمد ساحلمیرویس61
6247الهامعبدالهادی61
6785میلادآقا جان61
4289حیات الله محمد نادر61
0265فرزانهعبدالکبیر61
2098نگینهمحمد اسحاق61
6762دیناغلام سخی61
7176بصیرهرحمان الدین61
0866لیمهمحمد فاروق61
7562منورهعبدالمعصوم61
2183جمال الدینعبدالکریم61
1429فرنگیسسلیمان61
7100زبید اللهعبدالکبیر61
7102عبید اللهعبدالکبیر61
7101احمد شعیبعبدالواحد61
6440محمد عمرمحمد صفدر61
7152هاجرهسید نبیل الله61
8046مرسلمحمد رسول61
4831سوسنغلام محی الدین61
7053بکتاشمحمد صفا61
7422ساحلنصیر احمد 61
6681احمد طیبداد الله61
6887محمد اسحاقحیات الله61
7515سلماعبدالکبیر61
8306پرنیانمحمد نعیم61
7513مدینهمحمد ابراهیم61
724561
6895بینظیرمحمد انور61
7710سید هاسمسید قاسم61
0410بهشتهمحمد شریف61
2370عمران اللهرحیم الله61
2174احمد ذکیمحمد آقا61
1975حسیب اللهگل جان61
1756آرمانمحمد منیر61
1883سید عبدالرحمنسید هاشم61
1805انعاممحمد نعیم61
6400الهاممحمد حفیظ60
6904محمد الهاممحمد صابر60
7461مدثرعبدالغفار60
012860
6372ادریسعبید الله60
6517ناروننعمت الله60
7564ستارهنبی60
6778نرگسعبدالمقیم60
2483محمد سجادمحمد فرید60
7308سارهفضل الدین60
6441میثمفقیر حسین60
6562حبیب اللهفضل من الله60
6468مدینهغلام رازق60
7847حمیدهمحمد صابر60
7506محب اللهنقیب الله60
6985رخسارسید محمد نقی60
7828مریمبریالی60
7072نعمت اللهسخی محمد 60
7583احمد فرزادنور الرحمن60
7154سلیمانمیرداد60
012660
6948هدیهمحمد نذیر60
2312مفتاح الدینمحمد غوث60
6830وسیممحمد سلیم59
6768صفی اللهخان گل59
211359
4146جوادعبدالقهار59
8014احمد صهیبسیف الرحمن59
7012رنوسمحمد مرزا59
2790سدرهذبیح الله59
4847غلام مرتضیامین الله59
4078بهزادگل محمد 59
5442محمد عمرانعبدالاحد59
7131هدیهعبدالرحمن59
6241اسراجاوید59
6941احمد مصطفیعبدالوحید59
6446محمد میلادعبدالحمید59
7279سباووناحمد ضیا59
6570ابرارالحقفضل الحق59
0712مسلمنیک پادشاه59
6684لطف اللهمحمد رفیع59
8246زینبسیف الله59
6743ناجیهمحمد شریف 59
7689احمد فهیمعبدلباسط59
674959
7059اقبال شمسسید غوث الدین59
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل59
485559
3152احمد عاصمنورالله59
7555انعام اللهسردار 59
6917مطیع اللهسید مختار59
7831محمد الهاممحمد سلیمان59
7890سجیهمحمد میر59
2264محمد هارونمیر افضل59
2140یوسفمیرویس59
5598منیبعبدالطیف58
7147مشعل احمد علی محمد 58
6924مجتبیغلام غوث58
7385روح اللهنور الله58
7621زینبگل رسول58
5502احمد نویدعبدالواحد58
6886ستارهعبدالرحیم58
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری58
7153محمد پیامروح الله58
7266عبدالصمدزلمی58
3643مدثرمحمد هاشم58
6419حمیدشرافت58
3240سحرفضل کریم58
2025ساراغلام فاروق58
2344خاطرهغلام دستگیر58
1692عبدالصمدمحمد آقا58
1895حافظمحمد نعیم58
5419محمد فایقمحمد کاظم57
7787احمد فیصلغلام احمد 57
6481طوفانطالب محمد 57
7664الیاسنعمت الله57
6922محمد مصطفیمحمود57
6239اندیشهامان الله57
1260تابشعبدالمجید57
6414وجیهغازی جان57
508057
3423همیشهمحمد خالد57
7482مبشربزرگ جمیل57
7446محمد عثمانمحمد آصف57
7638صدف شیر الله57
6752احمد شجاعمحمد معروف57
6556فردوسحضرت نور57
111457
7496فیروزظاهر شاه57
5153سلیمانوزیر احمد 57
7815عبدالحمیدعبدالقیوم57
2141حارثعلاوالدین57
1715سهرابعبدالرزاق57
581056
6522محمد سمیرمحمد لعل56
908356
6842حکمت اللهحیات الله56
6223امان حبیب الله56
8266نذیرامیر محمد 56
6240مرسلحفیظ الله56
276656
478356
7682محمد نجیبمحمد عارف56
6697تهمینهغلام فاروق56
7354عبدالقهارعبدالقدیر56
7133سلیمهمحمد 56
4743رامینعبدالوهاب56
001256
1760احمد یوسفاحمد جاوید56
1767احمداللهمحمد نعیم56
1806بهرامذبیع الله56
192255
7170رحمت اللهمعصوم علی55
8187سید اللهعبدالبصیر55
6410سید علی جوادسید حسن رضا55
6828شجاع خواجه شفاءالدین55
6415محمدساحلمحمد شریف55
8265روح اللهشمس الدین55
098055
6965مدینهسیلانی55
6700شایانمحمد صدیق55
6215بشیر احمد شیر علم55
7743رویامحمد اعظیم55
6951سلماگل الرحمن55
6906مسیح اللهمحمد سلیمان55
7149بهزادذبیح الله55
7740ساراعتیق الله55
5493عرفانآزاد علی شاه55
7497محمد تمیمعارف خان55
8331صدفعبدالصبور55
7673سعیدهمحمد 55
1821بنفشهمیان آقا55
2245مرتضیجان آقا55
1728خالدعبدالحمید
55
2042سید وهابسید ابراهیم55
1745احمد میلادمحمد احسان55
2128عبدالباسطسید مبشر55
0444مریممحمد ظریف55
2244محمد فیاضمحمد بشیر55
5270شبیرعبدالمجید54
601254
4133نورالرحمننور احمد 54
6945نوریمانسرور54
596354
164154
7236میثم ملک حسین54
7622تمناگل رسول54
2422یمامحمد مبین54
7052عبدالجلیلمحمد بشیر54
604954
271254
7475رومیلاسید اکبر54
6307عصمت اللهعبدالرحمن54
7136عقبهمحمد اسحاق54
7681حبیب اللهعبدالستار54
5492محمد منیبعبدالوارث54
7204احمد میلادنور علی54
6456مصطفیعبدالرحمن54
7108شیلامیر آقا54
1948بی بی صایمهعبدالوحید54
1582افسانهخواجه شریف54
1647احمد شعیبروح الله54
1819محمد رستمعبیدالله54
2061فرشتهعبدالمالک54
6328میرویسویس الدین53
553953
1835ذکریاباز محمد 53
8270مطیع اللهروح الله53
6840خجستهعبدالقهار53
6839مریمعبدالقهار53
1775وجیهخوانین53
6531ایملمحمد عظیم53
7812ساغرشیر آقا53
6484محمد یوسفبریالی53
102153
2667غلام مجتبیمولا داد53
6712سلماعبدالعزیز53
6896زهرامحمد شریف53
8250سلیماننصر الله53
2245بهارهمحمد حامد53
7450احمد خسرولعل محمد 53
1807احمد طارقنصیر احمد53
7275جوادتوریالی53
7573عبدالواحد هدایت الله53
6976ایثار احمد عبدالاحد53
6848ذبیح اللهمنور شاه53
364453
2998عبدالروفمرزا نظر53
830953
2139بهرامغلام محمد53
1848حاجت اللهلطف الله53
1889محمد انصارمحمد قاسم53
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق52
900152
6977الهامنصیر احمد 52
6716نجیب اللهامان الله52
6803احمد فرهادشیر پادشاه52
7563هندیهمحمد امان52
7040عباداللهمحمد نادر52
1816سوسنعبدالغفور52
000052
7620شفیقشنبه52
4731محمد سلیممحمد جان52
6760احمد سالمعبدالمالک52
6994محمد متینغلام سخی52
6348علی جانمحمد روف52
8280سید موسیسید اورنگ زیب52
6527سید توابسید مرزا52
6332ساحلمحمد ایمل52
5997توفیق اللهسید امیر52
7103سید شاکرسید مقتدا52
6451غیاث الدینسبحان الدین52
7260ویس الدینشیر احمد52
2056نگینهعبدالستار52
2318روح اللهعبدالمجید52
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن52
2242فردینسید عالم52
2297مهرباننورعلی خان52
2060بهشتهعبدالمالک52
7864عبدالوهابقطب الدین51
6982محمد ساحلملک محمد 51
3343محمد ایوبمحمد معصوم51
909651
6973علی محمد عبدالرازق51
4718مژگاناحمد الله51
7172عبدالمتینعبدالله51
6335زین اللهبهرام شاه51
5504مزملمحمد داود51
8178فرشتهنجیب الله51
8175تمناحیدر خان51
419551
3379احمد ذکیبلال احمد 51
7407عبدالستارعبدالغنی51
7026حمیراعبدالکریم51
2193احمد زیمیر پادشاه51
7287محمد وسیممحمد نسیم51
764451
2580مطهرهعبدالوکیل51
6413محمد پرویزرحمت خان51
6575خسرو گل محمد 51
8350محمد عرفانگل شاه51
7763محمد الیاسمحمد اقبال51
6819محمد میلادمحمد سرور51
577051
7334محمد پرویزعبدالرسول51
1052شعیبعلی محمد51
1697فریدونمحمد عثمان51
1642احمد ضیانورالرحمن51
5726محمد الیاسحاجی محمد اسماعیل50
362550
7520احمد بلالمحمد کاشف50
7896امید عصمت الله50
7303الیاسشکر الله50
551950
7790شکیلاعبدالودود50
7162جمال الدینحسام الدین50
7639سید رشادسید قند آغا50
649550
8034احمد بلالعزت میر50
1386زحلعبدالستار50
020250
4694ایملامیر جان50
6710ویدانثاراحمد 50
7578صدفگلا جان50
8244حسنامختارالحق50
1704ثنامحمد عاصم50
2984صبغت اللهعبدالقدوس50
6121عاشق اللهنجیب الله50
7121عبدالاسد الله50
1535ذبیح اللهغلام سرور50
6586شهرامعبدالوهاب50
2129سید شعیبمحمد شریف50
2983حکمت اللهعبدالقدوس50
8037سمیراشاه آغا50
7339مرسلاسد الله50
7777ذبیح الله عبدالغفور50
2021زمزمهدور محمد50
1485عبدالرحمننوخان50
2303آرشنصیر احمد50
6663مصطفیحسن علی49
484849
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین49
0699احمد یاسرنجیب الله49
2028علی سجاداحسان الله49
6735عزیز اللهلعل محمد49
5443محمد سلیمانعبدالاحد49
6775لیزاضیالحق49
7816فاطمه ذبیح الله49
8057محمد امیدمحمد جاوید49
6645حامدعبدالوهاب49
7489منظور فیض محمد 49
8279فایزاحمد فرید49
7466زهرهسید محمد رضا49
7109فهیمحاجی فردین49
4364محمد عادلمحمد علی49
6767راز محمد عبدالدیان49
6246محمد اللهنقیب الله49
7510ابراهیمحبیب خان49
065049
2026رحیمهعبدالله49
2086پروانهخالد نظر49
1749سمیع الرحمنحیات الله49
1944مصطفیجمال الدین49
7338منصورسید گل48
7894قیسعنایت الله48
7662احمد یوسفمحمد فرید48
7057شبانهجمعه خان48
082348
5420فیصلسید فواد48
8031ضیاالدینغوث الدین48
0312محمد سجادعبدالبصیر48
6409رامین احمد نعمت الله48
7221فیصلمحمد اکرم48
6340احمد ضیااحمد ذکی48
5397مروهغلام جان48
2826فروزانمحمد علی48
1801الهامحاجی شاپور48
7163احمد مختارمسکین48
6312سید سجادسید رضا شاه48
2514احمد مصورمحمد شاه48
7454احمد فیصلعبدالبصیر48
5452محمد میرویسمحمد طارق48
5915محمد ادریسمحمد انور48
6567حسیب اللهفضل الرحیم48
7512سید زمانسید ابراهیم48
6981سمیرروح الله48
6823شریفشیر محمد 48
2165محمد شبیرعبدالمجید48
7511سید نیک محمد سید احمد 48
2123سونیلاعبدالعظیم48
2009محمد ناصرراز محمد48
2044روملعزیزالله48
0756عبدالجبارعیدالجلیل48
2157عبدالعزیزعبدالرافیع48
7071احمد اقبالمحمد یار47
7863عباسشهباز خان47
7663سیاووشغلام مجتبی47
5925مصطفیمحمد ناصر47
908047
7846مصطفیلعل محمد 47
6592مجیب الرحمننقیب الله47
7263محمد میلادعبدالطیف47
8189ذبیح اللهامیر محمد 47
7232حشمت اللهحیات خان47
6834عنایت اللهمحرم علی47
3935نرگسخلیل الرحمن47
6832نیک محمد فیض محمد 47
551447
7312محمد ادریسعبدالهادی47
6943سید الهامسید عمر47
7347فیصلعزت الله47
2326مسیح اللهعبدالعزیز47
6993زید احمد عبدالبشیر47
6882شمس الدینشاه زمان47
7541احمد ماهرمحمد یحی47
6638روح المبینعبدالحی47
7114احمد زبیرگوهر علی47
7014عمرعبدالقدیر47
6641ظهورعبدالروف47
6515عبدالطیفمحمد رسول47
6469عبدالمجیبعبدالقادر47
2055سمیهحیات الله47
0355احمد فیصلمحمد طارق47
2129بهشتهحیات الله47
7075محمد صادقمحمد هاشم46
6818الیاسامان الله46
7576مسعودحامد46
8180حوریهعبدالرسول46
141646
5132عبدالمعروفعبدالواحد46
4827حمد اللهسید محمد 46
7445مسیح اللهعبدالواسیع46
6967احمد زبیراکرم شاه46
6689محمد عمرانحیات الدین46
5398ساراطره باز46
7288بوستان علیپاینده محمد 46
016146
7111روح اللهرحیم الله46
3317احمد سدیساحمد ویس46
5634فضل اللهغلام محمد 46
040046
2327جعفرعبدالحکیم46
2092محمد فهیممعصوم خان46
0492ذکریاعبدالحق46
8388اتلمیر داد45
6650شاهدعبدالستار45
7020حسین یوسفیمحرم علی45
098945
7849عبدالبصیرعبدالغنی45
612045
7751احمد اللهمحمد انور45
6553ریحان اللهمحمد عاصم45
7508محمد ناصرسید محمد 45
7509عبدالله امر الدین45
7157مشعلعبدالله45
6709بهرام الدینمیا گل45
6933روملزمری 45
5400ذبیح اللهمنظور احمد 45
496345
6349محب اللهفضل اکبر45
6668محمد عاصممحمد ذاکر45
7775عظیم اللهفهیم الله45
6772احسان اللهمرزا رسول45
6804الهام حامد الله45
7200صفی اللهعنایت الله45
7267معینمحمد شریف45
6577حسیب اللهجان آقا45
7217عبدالرحمنمحمد نعیم45
1077عبدالمسعودعبدالصبور45
2179یاسمیننورآقا45
1700پرویزمحمد داود45
2368احمد رامشمحمد نبی45
2029احمد کمیلعنایت الله44
6255صفی اللهمحمد بای44
8301موحدمحمد پناه44
1473لطیفهصیام الدین44
2625شکریهشاه محمود44
1392ولولهعبدالعلی44
142144
143244
488244
7409صمیممحمد نادر44
6388سیاوشمحمد صادق44
7097مجتبینجیب الله44
6242سمیع اللهمحمد اسلم44
770344
6550فردینعبدالرازق44
7490فردینشاه ولی44
6374محمد هارونصابر44
6821وحید اللهمحمد عارف44
6682رحمت اللهمجنون44
6742عرفان اللهمطیع الله44
7261حامد پادشاه44
7460محمد ادریسمحمد داود44
7419شیر دادکریم داد44
7811خدابخشسخی بخش44
7134مهدیکرم علی44
2079عمران عبدالمالک44
2283عزیزاللهعتیق الله44
447943
551343
7305محمد نبیغلام سخی43
0536آرمانامان الله43
0082سید جلالسید ابراهیم43
8361بهمننور احمد 43
073043
8216قیس احمد نادر محمد 43
7488سمیع اللهعبدالحمید43
7002نجیمامین الله43
7693اجملخوانی43
6422حامد عبدالشکور43
8048شکریهعبید الله43
7601نظر محمد مرزا محمد 43
3955حسیب اللهمحمد امان43
7216بسم اللهمحمد نعیم43
8179ماجبینغلام رسول43
1332نیلابعبدالرسول43
1956تمیمعبدالحبیب43
0175شیرزیگل الرحمن43
1023احمد سهیلمحمد صفا43
2351محمد عمرعبدالکبیر43
1995یونسمحمد انور43
6611پرویزمحمد یاسین42
6833میرویسمیر محمد 42
3684محمد اسماعیلامیر الدین42
1387کوثرعوض علی42
083242
7427مصطفیمحمد غوث42
7665محمد ابراهیمحمید الله42
7535اجملهدایت الله42
7746لطف اللهعبدالنبی42
3392احمد سالارعبدالخلیل42
7522شادابعبدالحنان42
6875عطا اللهمحمد نادر42
7394مجتبیمحمد شفیع42
7593صفی اللهحبیب الله42
7051یاسرسمیع الله42
6857عبدالرحیمعبدالکریم42
6566ذبیح اللهمحمد ظریف42
8223سلمانزاهد الله41
6452خدیجهنور محمد 41
8228صفت اللهسیدا جان41
7758احمد ولیدشیراجان41
108541
586341
6731ادریسعبدالرازق41
693741
6893ریحانهحبیب الله41
7516خالدمحمد اکبر41
7570زهرهعبدالظاهر41
7434سمیهعبدالولی41
6673قیام الدینغلام حسن41
6582راشدعبدالملک41
7156احمد مهدیشاه ولی41
6801عبدالباسطفدا محمد41
7738جلال الدینمحمد رسول41
6578محمد شکیبوحید الله41
1325لیلیاحسام الدین41
2286حمزهشفیق الله41
7368مرتضی شهنانمحم فرید40
038840
318240
7756شهرامعبدالحکیم40
7253عنایت اللهمحمد عارف40
7034سید توابسید فیروز الدین40
010240
7410سمیع اللهمحمد نادر40
6718مصطفیعبدالقدیر40
6843قدرت اللهحاجی عزت الله40
7749رامشرحمت الله40
7571ربیع اللهنیک محمد 40
8278سوماسردار خان40
6579عبدالمجیبعبدالخلیل40
6813کمیلمراد علی40
127540
3945مقصودنقیب الله40
7105محمد ادریسعبدالمقیم40
7678فیاضمحمد حسن اندرابی40
6783محمد بهرامغلام نقشبند40
7631نبیلااحمد فرید40
1789صاحبشالالا40
2345روح اللهدین محمد 40
1699بلالمحمد داود40
1923محمد ادریسمحمد شریف40
1574شفیع اللهعوض محمد40
2143سید مصطفیسید صابر40
7895عمرانعنایت الله39
4582انورالحقضیاالحق39
2211عباس الدینعین الدین39
6397محمد یوسفبرات علی39
5033عبدالحمیدغلام فاروق39
8219کرشمهعین الدین39
0600سید اسماعیلسید مصطفی39
7592تابشزمری39
4690سمیهعبدالبشیر39
2324سمیهعبدالحسین39
2175توفیق اللهمحمد جان39
1101احمد فیصلعبدالعزیز39
1708مصطفیمحمد امین39
703338
7854محمد سیرغلام سرور38
7252نور اللهامام الدین38
7222سید نور اللهسید حبیب الله38
6692محمد منصور محمد ذاکر38
8373مرجانحاجی حمید الله38
7636شمیلااستاد رحیم38
6761مرزا محمد محمد داود 38
7752مجیب الرحمنحبیب الرحمن37
8221فردینعبدالحی37
6664ادریسامام داد37
3723احمد تمیمهدایت الله37
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق37
8167عتیق اللهمحمد اسماعیل37
6072رویاامرالدین37
7161شهرامخواجه غلام ویس37
4155عزت اللهمحمد اسحاق37
898837
7116ذبیح اللهعبدالحبیب37
6763عبدالسمیععبدالبصیر37
7672احمد ضیاروح الله37
7528باخترسید رحیم37
7464عبدالبصیرخیر الدین37
6856احمد مرتضیعبدالواحد37
3574نرگسنور محمد 37
2090سید شهیرسید مجتبی37
0449احمد حمزهمجتبی37
7585بسیمهفیض علی36
6891محمد هاشممحمد عالم36
7481عمرنیک محمد 36
7825پروانهعبدالحفیظ36
4946محمد باعثمحمد شریف36
7617کرزیگل آغا36
7225میر علینور علی36
6507احمد فرهادعبدالرحمن36
2326سید نجیب اللهسید بصیر36
7169حدیث احمد نور الدین35
8264ادیبعبدالحمید35
503435
379435
324335
8237روملحفیظ جان35
8126رویاولی محمد 35
6724محمد اسودمحمد داود35
6605فدا محمد عبدالظاهر35
1711محمد وسیممحمد ابراهیم35
1954ادریسمحمد تمیم35
2072وسیماحمد الله35
2263محمد الیاسعبدالرقیب35
012934
7224محمد یاسیناحمد حسین34
6999فردینعبدالروف34
6396عبدالقاهرعبدالغفار34
7586نظا الدینامر الدین34
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن34
6660یماعلی جان34
7600نثار احمد داد محمد 34
8282فریحهمحمد موسی34
2024نگینهغلام فاروق34
1922عبدالمنیرعبدالبشیر34
7649احمد طاهانذیر33
141833
762533
170033
6722احمد سامعبدالطیف33
6233فردوسعبدالطیف33
7148سید حامدسید خان آقا33
087333
2108شمشادگل رحمت33
1910عبدالقادر عبدالرشید33
7019محب اللهصفی الله32
038932
8215حمید محمد مایل32
693932
265332
7566نبیهنظام الدین32
522232
6514محمدولی محمد 31
7833اجملنورالله31
7319سعدیهغلام عباس31
1997نصرت اللهامان الله31
1750مجتبیلعل میر31
2045فیاضمحمد ظاهر31
4710احمد زبیدنثار احمد 30
7728محمد سعیدمیر احمد 30
7417الهامعبدالرحمن30
6370حسیب الله میرویس30
2337کریمهعبدالرازق30
0033ضمیر احمدعزیز احمد30
6855احمد جواداحمد شاه29
7000مزملمحمد بشیر29
6923فرشادنورالرحمن29
6551شهرامعبدالودود29
7316فرشتهشکر الله29
7834عبدالباعثنثار احمد 29
0587ذبیع اللهنظام الدین28
6234صدام حسیناحمد 27
557327
6806منصور مولا داد27
8226بصیرحفیظ الله27
6911آرمینمحمد هارون27
7453رامشذبیح الله27
2325سید نجیم اللهسید بصیرالله26
197326
011325
6219مجتبیجان الله25
7452هجرانخان آغا25
6565صمیممحمد ظریف25
8251سعدیهنور الله25
168925
820924
8327کیهانهمایون23
6591تمنازلگی19
31747

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
21
34
41
53
64
71
82
94
101
113
121
134
142
153
161
173
181
193
201
211
221
233
242
253
261
273
283
291
302
313
322
332
344
354
363
373
384
392
404
414
421
431
442
454
464
473
482
494
504
511
522
534
541
552
561
572
581
593
603
614
622
631
643
653
662
673
681
693
704
712
724
734
741
752
763
771
781
791
804
813
823
832
843
853
861
872
883
894
902
914
923
932
942
952
961
974
983
994
1002