نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
7356فریدونمحمد اجمل100
1464لیمهفیض محمد 100
1341صدفشیر علی100
0986احمد سلیمانخلیل الله100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
0769مروهبزرگ100
012599
0692فریالمجیب الرحمن99
7809فاطمهزین الدین99
6541مروهرحمت گل99
5133سید اقبالسید فرید99
2442قربان علیخان علی99
3506محمد صادقسیف الدین99
3957رخسارخواجه اکرام99
043699
4877زحلمحمد ابراهیم98
4876نورین زینتعبدالقدیر98
153198
124698
6540سحارهسید حسین98
6899محمد جلیلمحمد نذیر98
6005محمد مهدیامیر محمد 98
1858مصطفیجمشید98
301698
4757سمیر آغامحمد شاه آغا98
7032محمد فوادهمیشه گل98
8177خاطمهشیر هادی98
7928محمد موسیمحمد آغا98
1551برشناعبدالخالق98
1716مروهفرهاد98
7458میوندمحب الله97
6572نصرت اللهشمس آقا97
7435ابوبکرمحمد اشرف97
2030احمد شبیرعبدالحنان97
2787رخسارجمعه گل97
6324بینظیرعبدالمجید97
454097
6865مریمخان آغا97
6549محمد توابتاج محمد 97
7355عبدالوارثعبدالقدوس97
0892صفورامحمد امین97
6927فرحتسید فیض الله97
3278ثناجمال الدین97
7802هلنعتیق الله97
1552اناهیتاعبدالخالق97
012397
2051داریوشمحمد ضمیر97
2027زهرامحمد حسین97
168796
6619محمد مزملمحمد داود 96
1479بشیر احمدمحمد اشرف96
497496
6552عثمانمحمد قیس96
6542شملهرحمت گل96
6310سونیتابصیر الدین96
1126بهشتهسید محمد شاه96
3994سعدیهسید هاشم96
6665تمیمنصیر احمد 96
6585یاسرعبدالکبیر96
3165سپاسمنوچهر96
4968مطیع اللهتیمور بیک96
2293ظریفغلام سخی96
6297مقدسههمایون96
7842فرشتهحبیب الله96
7188معصومهشمس الاحمد 96
8049شکیبافدا محمد96
3659مسکاغلام رسول96
6470ذبیح اللهعبدالرحمن96
1234فرهادسید آقا96
6869حکمت اللهمحمد سالم96
1717مدیحهضیا الله96
1718فرحنازخالد96
225495
0340عبیداللهمحمد اسماعیل95
6474قیام الدیننور الدین95
1564مریمتیمورشاه95
7877مرسلعبدالنذیر95
449895
0398محمد الهامغلام بهاوالدین95
7767یوسفمحمد آصف95
3197مصطفیحسیب الله95
3381امان اللهامام داد95
6367احمد ماهرمحمد رسول95
6389مشعلنثاراحمد 95
8036مریمعبدالله95
6941احمد مصطفیعبدالوحید95
5743فریباخدا داد95
7698بهاعبدالصبور95
0998صدیق اللهحبیب الله95
7734ارسلانجمشید95
6720فردیناحمد علی95
3360عبدالرحمننیک قدم95
4796احمد مدثرمحمد یاسین95
1528مروهعبدالصمد95
2057شگیباافغانشاه95
0693فروزانمحمد کریم94
3186مریمعبدالفهیم94
7168سجیهشیرزاد94
6646سمیهاحمد ضیا94
7456بهشتهعبدالجبار94
0982رخسارمحمد عالم94
6231مروهعبدالجمیل94
5411فیصلعبدالغفور94
072194
6728انعام اللهآقا محمد 94
2536محمد رومانپادشاه میر94
450194
6485وارثهیاسین94
7848احمد فاضلالف خان94
4588ارشادعزیز الله94
6164مبشرمحفوظ شاه94
7573عبدالواحد هدایت الله94
5401عبدالمومنعلی محمد 94
4843سوسنذبیح الله94
607494
7568خجستهعبدالحکیم94
2849بصیرهگلاب الدین94
8183شبنمفدا محمد 94
7494عبدالمالکمحمد یعقوب94
8126رویاولی محمد 94
6446محمد میلادعبدالحمید94
041694
005694
5647روح اللهحاجی نعمت الله94
6765نصرت اللهمحمد رضا94
553794
1496ذکیهشیر محمد94
2241رابعهمحمد ظاهر94
318293
4029برهانممتاز93
1462مرسلسید عبدالقیوم93
1921شبنمعبدالحمید93
4495سمامحمد وسیم93
5874زهرهعبدالمالک93
6574احمد بلالمحمد اسلم93
6408عبدالواحدمحمد سعید93
4181سهرابپاینده محمد 93
6529محمد ولیدمحمد وحید93
7333محمد معیدمحمد فرید93
6489برکت اللهنصر الله93
6731ادریسعبدالرازق93
6099ساراغلام حضرت 93
4716اقراءغلام فاروق93
4608نرگس سرادر حسین93
2857سمیر احمد محمد نسیم93
522993
020193
7495مجیبجاوید93
5678بهارهبهاوالدین93
4924سحرگل احمد 93
061293
2129سید شعیبمحمد شریف93
1833وحیداللهعبدالروف93
1902فیصلعبدالفتاح93
1658خالدعلی گل93
1167لیداخواجه عبدالواحد93
1878حسنیهعبدالرشید93
6481طوفانطالب محمد 92
4242احمد شهیراحسان الله92
268092
7268محمد منصوراحمد شاه92
7808شاهینشیر افضل92
836092
2843حیات اللهسید مرزا92
7781هدیهمیر جمال الدین92
1002یلداعبدالرازق92
457492
7715سیدالهامسید فرید الله92
7326سلیمانعبدالرسول92
7911رنگینهدین محمد 92
3498مدینهمحمد یوسف92
6817حبیبمحمد داد92
6627شمس العارفینحفیظ الله92
6245محمد عثمانجاوید الله92
6244فیصلعبدالله92
7104محمد رفیعمحمد شفیع92
6696میثمعبدالحق92
2451عبداللهصبغت الله92
6996صدفاحمد وحید92
6499مسکاعبدالباقی92
7737غلام صفدرنظر خدا92
6995محمد یوسفعبدالمتین92
6626احمد خالداحمد وحید92
1576ثناسید احمد فرید92
6805تمیم احمد فضل محمد 92
1332سمیهنجیب الله92
2326مسیح اللهعبدالعزیز92
2238لمرعتیق الله92
0701مجتبی خانعبدالمحمد92
068491
1082احمد زبیرگل آقا91
3383سیف اللهعبدالاجان91
6808مرسلجمال الدین91
6707قدسیهعبدالفتاح91
2162سلمهاحمد ضیا91
6462طیبهمحمد داود91
6488ادریسحیات خان91
6269شبیر احمد نیک محمد 91
6309شیمااسدالله91
1463لیمهشاه محمود91
2299نرگسعبدالواسع91
7604محمد وسیممیر حمزه91
6954مژدهاحمد زبیر91
3361احمد ضیاغلام ممتاز91
2810شفیع اللهمحمد یاسین91
6156سعدیهمحمد سخی91
4628خماربشیر الدین91
6948هدیهمحمد نذیر91
054191
6491احمد فرشیدمحمد حسین91
6853سارامحمد ظریف91
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور91
2176خواجه مسعودخواجه غلام علی91
1916محمد ناشرمحمد بشیر91
1900بهارهمحمد صابر91
6319احمد میلادمحمد نسیم90
7022واحدعبدالوحید90
7076پروانهمحمد هاشم90
1385زهرهعبدالستار90
6248ستارهسید بلال90
6409رامین احمد نعمت الله90
6390حسام الدینقلم الدین90
7783عبدالناصرعبدالقادر90
6477عبدالوهابعبدالطیف90
3136آرینمحمد حفیظ90
6691تجلامحمد یونس90
7061مژدهمحمد ولی90
7471هیلیعبدالباقی90
6571مدینهضیا الدین90
7455مروهعبدالبشیر90
6776مرحبامحمد عظیم90
5454فایزهعبدالفتاح90
6230شعیبعبدالرحیم90
2828روح اللهتاج محمد90
7404خالدهعظیم الله90
7677نادیهعبدالصالح90
1027مسیح اللهحمید الله90
6376سید محفوظسید احمد 90
4854احمد سجادمحمد عارف90
4538ارمانعزیز الله90
6218محمد رامینمحمد امان90
6718مصطفیعبدالقدیر90
6336هادیهعبدالودود90
3406سیاه مویعبدالرب90
8296محمد یاسینبریالی90
8243نداعطا الله90
1491مژدهمحمد عارف90
6570ابرارالحقفضل الحق90
4679رحمان الدینویس الدین90
7542احسان اللهعبدالرحیم90
8245فریالنصیراحمد 90
5501پریسااکبر90
0096الیاسمحمد شیرین90
2302علی رضاءجان آقا90
1720مجیب اللهنجیب الله90
0828الههعبدالحکیم90
1495کاملهمحمد یونس90
0130سودابهمحمد یاسین90
7239عمیربشیر احمد89
7122ادریسعطا الله89
6978حسناعبدالحبیب89
2098نگینهمحمد اسحاق89
321689
1563دیانارمضان علی89
6809فاطمهمحمد اکبر89
5236محمد اجملمحمد نسیم89
6308نیلابعبدالواحد89
506189
6866سوریامسعود89
6518شبانهصبر الله89
6584لیلامحمد زید89
1815طیبهبهاوالدین89
1758احمد عمرانبهاوالدین
89
3432سارهعبیدالله89
7208ادریسمحراب الدین89
6880امید شیر خان89
6524مسیح اللهسید احمد 89
4802اجملسردار الدین89
4731محمد سلیممحمد جان89
6227محمد وارثعبدالودود89
8181بهارهاحمد الله89
5093مریمسید جمال89
7858حسناامام یار89
6806منصور مولا داد89
6807جان محمد غلام محمد 89
6764احمد سلیماحمد ضیا89
7343محمد اللهبهرام89
8299صفادل آغا89
6497فایزعزیز احمد 89
1765حامد خلیل الله89
1751امیدمیرویس89
1970سعیداللهرحمن الله89
1959صدفعصمت الله89
1762نبیلامحمد صابر89
2676میرویسمحفوظ الله88
483988
2861احمد سنانمحمد منیب88
8166مروهمحمد عظم88
7098زلیخامحمد نجیب88
0550فاطمهعبدالقاسم88
6416خدیجهمحمد حسین88
6346مبشرفدا محمد 88
410888
6661سلوهکریم الله88
909288
2743مرتضیپاینده محمد 88
7065احمد سیرمحمد نبی88
7457همامیرک88
5407خلیل اللهحبیب الله88
7850مروهلعل محمد 88
1173طارقحکیم خان88
4964محمد ایمانمحمد نبی88
7418عبدالباسطعبدالجمیل88
7589آمنهمحمد صابر88
4028مدثرحشمت الله88
5618احمد ویساحمد فرید88
6640سید علی سجادسید میر آغا88
8143سونیاهدایت الله88
5137صدیقهمحمد جان88
7785ریحانهمحمد سلیم88
6786محمد نذیرمحمد رفیق88
7832محمد نعمانمحمد سلیمان88
0817شیر حبیبامیر محمد 88
7432بیژنجاوید88
6391نور الرحمنمجیب الرحمن88
1647احمد شعیبروح الله88
2297مهرباننورعلی خان88
2240پاکیزهلطف الدین88
0923صدفغلام علی88
1770بی بی زهراهجاوید احمد88
8269حجت اللهعزت الله87
6171رامشغلام محمد 87
7295احمد واجدحمید الله87
1624زیبانجیب الله87
8165نیلوفرمحمد شریف87
4268نادیهعبدالواحد87
1429فرنگیسسلیمان87
7876مریمعبدالکریم87
3915فیصلداد خدا87
6528سمیرحاجی محمد 87
6472عبدالتمیمعبدالستار87
7898سحرنجیب الله87
2483محمد سجادمحمد فرید87
2852احمد شبیرمحمد یونس87
6554شکیبسید حسن87
7277مصطفینصر الله87
7247رایفهعبدالعظم87
8025زهراسید عالم87
7473زهرامحمد عظیم87
2785محمد شیرزیگل نبی87
6399احمد سهیلمحمد سالم87
4864دیباغلام سخی87
6484محمد یوسفبریالی87
2835سلیمانمسجدی87
4798ریحانههدایت الله87
6102معصومهنور آغا87
8182حنیفهسلطان محمد 87
4573درخشاناسد الله87
7647حمیدهصفر87
8027تهمینهفریدون87
1169زحلسید حمید الله87
7887مصطفیامام علی87
5500منصور اللهگل محمد 87
5394محمد امیرکرام الدین87
6327شکیبعبدالباری87
2142احمد بلالعبدالمتین87
1919هدیهغلام فرید87
192286
7285روماننجیب الله86
6225پاینده کریم داد86
7378عرفانبسم الله86
6975طیبهمحمد انیس86
6406مدیحهمحب الله86
7920سحرعبدالسعید86
2008اسما سعیدهغلام صادق86
6769سدیهمحمد رضا86
6221عبدالمبینعبدالجلیل86
0839روحید اللهنور الله86
6716نجیب اللهامان الله86
7093بهراممحمد نادر86
7147مشعل احمد علی محمد 86
7504محمد صمیممحمد شفیق86
8262مبارزمحمد اسلم86
8121نازی رحمت الله86
7612مصعودهعبدالمقصود86
6777مریمعبدالفهیم86
6965مدینهسیدانی86
1403مختارغلام فاروق86
6770عباد اللهشفیع الله86
7202محمد الیاسغلام علی86
6793امیر حسینفرهاد86
7451عمر مختار عبدالقادر86
2820فردینمحمد عارف86
7152هاجرهسید نبیل الله86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
2339بهرامعبدالرقیب86
909786
1969صمیممحمد اکبر86
1754محمد عثمانعبدالفتاح86
0451ویس الدینغلام حیدر86
0105فوزیهغلام حیدر86
2095ناییلهقطب الدین86
0118محمد رحیم عبدالکمال85
6428محمد نذیرمحمد منصور85
7894قیسعنایت الله85
408385
7228مزملعبدالصبور85
6417سید ذاکر شاهآقا سعید85
8164مرسلرشید الدین85
7591حمیرامحمد اسحاق85
6778نرگسعبدالمقیم85
5528شکریهعبدالکمال85
6517ناروننعمت الله85
6429احمد فرهاداحمد فواد85
6920زحلشاه ولی85
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد85
7841عباداللهوحید عبدالله85
7807مریمعلم الدین85
8227سمینهعبدالبصیر85
6516یلداسیف الدین85
5985عبدالمختاریوسف علی85
6439شریف اللهعزیز الله85
7012رنوسمحمد مرزا85
6634مصباح العارفینحفیظ الله85
7027ضیاوالحقپیوند85
318385
6681احمد طیبداد الله85
4022گلثوممایل آغا85
6299مریممحمد حامد85
7533زحل غلام فاروق85
8171رنامحمد سلیم85
7814ذکیهمحمد یوسف85
7837احمد ولیامام الدین85
7136عقبهمحمد اسحاق85
5068یوسفعبدالبصیر85
7142ذکریامحب الله85
7506محب اللهنقیب الله85
6300سید سجادسید شاه حسین85
6143واحد اللهنقیب الله85
3240سحرفضل کریم85
1904سهیلعبدالخلیل85
1706احمد زیمحمد مختار85
2053عبدالربعبدالواسع85
0049عشوهغلام مجتبی85
7896امید عصمت الله84
5419محمد فایقمحمد کاظم84
8030احمد فردوساحمد فایق84
6785میلادآقا جان84
7095سحروحید84
287284
7174ژیلامحمد ناصر84
232984
5202هاجرهعبید الله84
1806عبدالمبینعبدالجبار84
7387احمد بلالوحید الله84
6410سید علی جوادسید حسن رضا84
6736احمد مریداحمد جاوید84
6635شمس علیمحمد عوض84
5625شاکر خانخان محمد 84
0868ماه رخسید امیر84
7828مریمبریالی84
3423همیشهمحمد خالد84
7334محمد پرویزعبدالرسول84
3152احمد عاصمنورالله84
0869فوزیهنور علی84
0102شبیر احمدحاجی ملتان84
1721عباد اللهراز محمد84
2145مریم نورآغا84
2129بهشتهحیات الله84
1527رخسارولی محمد84
2155مریمغلام دستگیر84
7283محمد ادریسدین محمد 83
606583
7804مطیع الله عبدالمتین83
8218زهرهنظام الدین83
8163فرحنازمحمد شریف83
6033فرشتهفیض الله83
3100محمد شریفمحمد عارف83
6229معراج الدینمحمد حامد83
7552احمد ادریسواحد جان83
6098حسنامحمد خان83
5565لیزاعبدالرازق83
6832نیک محمد فیض محمد 83
1816سوسنعبدالغفور83
1835ذکریاباز محمد 83
7072نعمت اللهسخی محمد 83
6940عبدالباسطعبدالله خان83
7100زبید اللهعبدالکبیر83
5554محمد ذاکرشاه لالا83
4610سارهمحمد یوسف83
1303آرزوسید میران83
0548مرشیدریس الدین83
6823شریفشیر محمد 83
7615رویانجیب الله83
7314فرزادبهمن علی83
4829خان محمد حسین بخش83
6325سید سروشسید عبدالله83
1106کوثرعبدالصمد83
1921حشمت اللهزمری83
1734محمد عمرعبدالفرید83
0410بهشتهمحمد شریف83
1861نظیفهغلام حیدر83
8263وارثمیر سعدالدین82
8014احمد صهیبسیف الرحمن82
7131هدیهعبدالرحمن82
059882
908882
6630مند اللهلعل محمد 82
7180ادریسذبیع الله82
3783دانشجان الدین82
1855مرتضیجمشید82
1939نرگسخواجه حکمت82
5527شایستهاحمد ولید82
7067الهامهعبید الله82
5435نیلابسید عظیم82
6338منصوررحمت گل82
4019یاسمینمحمد داود82
7365عبدالهادیزلمی82
8050حسنااحمد سعید82
7885مریم82
6334سید یحییسید محمد تقی82
6936احمد فیصلحبیب الرحمن82
6456مصطفیعبدالرحمن82
2201سلیمانغلام حسین82
1023احمد سهیلمحمد صفا82
1767احمداللهمحمد نعیم82
2125خالدمحمد اسحاق82
0371شبنماکرام الدین82
461881
6247الهامعبدالهادی81
3735خدیجهنور محمد 81
6568زحلمحمد طاره81
6405شازیهمحب الله81
7753ماریهمحمد نادر81
6436احمد نعیم الله81
7411فردینفدا میر81
6788سید امین شاهسید نازک میر81
2551معصومهشاه محمود81
1447شبنماسدالله81
3368حسناشاه ولی81
3370زهراباهر81
7864عبدالوهابقطب الدین81
170681
6539ذکیهمحمد یاسین81
7586نظا الدینامر الدین81
4437فیاضمهراب الدین81
6985رخسارسید محمد 81
001481
8056کرشمهحبیب الرحمن81
7583احمد فرزادنور الرحمن81
6441میثمفقیر حسین81
7803هدیهعتیق الله81
1947احمد شبیرمحمد یعقوب81
0968محب اللهعبدالحیات81
0316عبدالستارمحمد داود81
1993امان اللهمحمد انور81
1794اجملعبدالستار81
1821بنفشهمیان آقا81
7215محمد فایزعبدالوارث80
312980
5598منیبعبدالطیف80
0726عبدالباعثشهزاد80
3502محمد امینسلطان محمد 80
6729جعفرکریم داد80
7649احمد طاهانذیر80
3825میرویسمحمد ایاز80
0363سایمهمحمد نعیم80
6407منیرهسید عزیزالرحمن80
6158سارهغلام حضرت80
6352مریمشاه محمد 80
7863عباسشهباز خان80
6468مدینهغلام رازق80
6944فاطمه الزهرانور محمد 80
6951سلماگل الرحمن80
6713احمد مجید خان80
6648آریانامحمد اضغر80
2998عبدالروفمرزا نظر80
7831محمد الهاممحمد سلیمان80
5196احمد فرهادمحمد عرب80
1317محمد الیاسمحمد هاشم80
7043احمد جمشیدمحمد نعیم80
7279سباووناحمد ضیا80
1764صفی اللهمحیب الله80
1690احمد فیاضفضل محمد80
0901مرتضیعبدالشکور80
1218زینبنصیر احمد80
1964بینظیزمحمد سالک80
5493عرفانآزاد علی شاه79
464079
6267نور اللهسیف الله79
4494ثنا محمد وسیم79
4369سونمغلام فاروق79
6430احمد سجاداحمد فواد79
7024سید نعمانسید بهاوالدین79
3096احمد مزیدعبدالصابر79
6690هلنمحمد نعیم79
4289حیات الله محمد نادر79
3736شکریهرحمت الله79
5056عبدالقویعبدالغیور79
7236میثم ملک حسین79
2625شکریهشاه محمود79
6562حبیب اللهفضل من الله79
6636احمد شاهنور محمد 79
346879
7092محب اللهعتیق الله79
5571روحیدفرید احمد79
0712مسلمنیک پادشاه79
4673لیدادین محمد 79
6419حمیدشرافت79
7534یلدامحمد هاشم79
7844حسینهفیروز احمد 79
4830غنضفرمحمد سرور79
3239بهشتهگل محمد 79
7344قدریهاحمد طارق79
0881عبدالوارثغلام سرور79
1728خالدعبدالحمید79
2210زهراعتیق الله79
0412زلیخااحمد جاوید79
7094فرامرزنصیراحمد78
7895عمرانعنایت الله78
908378
2348زرساسرد ار محمد 78
7412عبدالرحمنعبدالمنان78
5187توفیق احمد محمد فاروق78
7602نور علینور احمد 78
6844عظمت اللهخواجه آقا78
5648احمد کیهانمحمد خان78
6854اهداغلام محمد 78
6743ناجیهمحمد شریف 78
7004محمد هارونعبدالهادی78
6684لطف اللهمحمد رفیع78
5119سجادفضل ا لحق78
3367طیبهعبدالملک78
7444مروهعزیز الله78
8004حظیفهعلم گل78
6744صدف غلام مصطفی78
2850مرید احمدفرید احمد 78
7154سلیمانمیرداد78
7536مهسااحسان78
6887محمد اسحاقحیات الله78
599778
6094عبیداللهاحمد قاسم78
8176شایستهنعمان78
1807عبدالنعیمعبدالطیف78
1948بی بی صایمهعبدالوحید78
7868احمد علیحامد77
131177
7886خلیل الرحمنمیر آقا77
3395محمد یوسفعبدالقدیر77
3666ظریف اللهنجیب الله77
4310محمد ادریسمعراج الدین77
0564ناهیدمحمد قوی77
6522محمد سمیرمحمد لعل77
7806یاسرعبدالطیف77
8214بلال احمد احمد جان77
620177
7021مهدی جعفررمضان77
7921مرسلخلیل الله77
2890بنفشهحیات الله77
5421محبهحبیب الله77
8265روح اللهشمس الدین77
2181نورالهداعبدالکریم77
6858زرلشتشاه محمد 77
7102عبید اللهعبدالکبیر77
431877
7059اقبال شاهسید غوث الدین77
4743رامینعبدالوهاب77
7108شیلامیر آقا77
0867حماسهمحمد طاهر77
7584احمد فهیمنور الرحمن77
6697تهمینهغلام فاروق77
7617کرزیگل آغا77
6700شایانمحمد صدیق77
0288هوسیحبیب الله77
6422حامد عبدالشکور77
809377
7590بلال احمد محمد الله77
2159فیصلعبدالواحد77
2003شفیعمحمد نجیب77
1963رستممومن خان77
2313هیلهمحمد اکبر77
8029احمد زبیرسلطان محمد 76
063476
6830وسیممحمد سلیم76
7085احمد شعیبعبدالوکیل76
6476حارث ابوبکرنجیب الله76
6946سیدالرحمننیک محمد 76
458676
5496سردار ولیعبدالخالق76
7302محمودفضل ربی76
7129صدیقه کلیم الله76
6628مریممحمد حلیم76
2028علی سجاداحسان الله76
7740ساراعتیق الله76
8046مرسلمحمد رسول76
7859ستارهشاه بیک76
4867دیدارعاشور بیک76
5490انعامحفیظ الله76
1834عید محمد عبدالغفور76
2207محمد کامرانشیرالرحمن76
2054احمد شگیباحمد الدین76
7538احمد شادابمحمد ظاهر75
6402سید ادیبسید آقا75
5270شبیرعبدالمجید75
6970مریم شیرزادمحمد زبیر75
6241اسراجاوید75
1386زحلعبدالستار75
6222خدا بخشکیامرز75
7308سارهفضل الدین75
7172عبدالمتینعبدالله75
7103سید شاکرسید مقتدا75
7508محمد ناصرسید محمد 75
1331دیبانحیب الله75
6515عبدالطیفمحمد رسول75
6440محمد عمرمحمد صفدر75
1841شمس اللهالفت الله75
7396عبدالنذیرعبدالرشید75
3317احمد سدیساحمد ویس75
4464مسیح اللهناصر احمد 75
7153محمد پیامروح الله75
6326فرزادعبدالطیف75
1757ناصرمحمد صابر75
1883سید عبدالرحمنسید هاشم75
1697فریدونمحمد عثمان75
2141حارثعلاوالدین75
6400الهاممحمد حفیظ74
1245سید مصطفیسید محمد 74
2790سدرهذبیح الله74
899974
4718مژگاناحمد الله74
6596فاطمهحبیب الله74
2182عبدالحلیمعبدالکریم74
7376مبشر غلام سرور74
8031ضیاالدینغوث الدین74
6708میلانوسبای نظر74
909174
656074
4146جوادعبدالقهار74
7238پرویززمری74
6629زهراءمحمد حلیم74
7563هندیهمحمد امان74
7648محمد ادریسعنایت الله74
211374
7101احمد شعیبعبدالواحد74
7574طوباوزیر محمد 74
7927سونیاعبدالولید74
0461عصمت اللهعبدالغیاث74
7755هسام الدینعبدالحکیم74
6649سمیرامحمد سمیع74
7567نگینهمیر یوسف74
7678فیاضمحمد حسن اندرابی74
6882شمس الدینشاه زمان74
7276فیض اللهمحمد سلیم74
6968زهرهمحمد یاسین74
2140یوسفمیرویس74
1692عبدالصمدمحمد آقا74
164474
2025ساراغلام فاروق74
7269شایقشیر محمد 73
6959حسیب اللهضیاالدین73
454173
6904محمد الهاممحمد صابر73
6337محمد عمرمحمد عظیم73
5913نیلابوحید الله73
7475رومیلاسید اکبر73
6828شجاع خواجه شفاع الدین73
7843منیژه حبیب الله73
7673سعیدهمحمد 73
7133سلیمهمحمد 73
1990محمد صابرمحمد اقبال73
0540بنفشهاکرام الدین73
6625عادلمعشوق72
7787احمد فیصلغلام احمد 72
907172
5420فیصلسید فواد72
6719مزملعبدالهادی72
6232فردینمحمد فاروق72
7562منورهعبدالمعصوم72
7246تمناعبدالعظم72
6767راز محمد عبدالدیان72
6760احمد سالمعبدالمالک72
7087عزت اللهفضل خدا72
1260تابشعبدالمجید72
7037جمال الدینعطا72
7149بهزادذبیح الله72
7493اقبال احمد گل آقا72
7434سمیهعبدالولی72
820972
5271رعنامحمد انور72
7419شیر دادکریم داد72
256172
6450صفدر غلام حضرت72
8037سمیراشاه آغا72
6906مسیح اللهمحمد سلیمان72
5642کاییناتمطیع الله72
2139بهرامغلام محمد72
0534مژگانعبدالقدوس72
558171
7505مدثربزرگ جمیر71
6224حسین علیفیض علی71
6323یلدا احمد ظاهر71
5442محمد عمرانعبدالاحد71
6803احمد فرهادشیر پادشاه71
5925مصطفیمحمد ناصر71
6675تهمینهنصر الله71
6332ساحلمحمد ایمل71
6233فردوسعبدالطیف71
8279فایزاحمد فرید71
7487عبداللهحمید الله71
6759فرزانهعبدالبصیر71
6414وجیهغازی جان71
544671
6451غیاث الدینسبحان الدین71
5645محمد ادیبحبیب الرحمن71
6709بهرام الدینمیا گل71
7736نازیهبیردی71
6752احمد شجاعمحمد معروف71
6307عصمت اللهعبدالرحمن71
6994محمد متینغلام سخی71
775171
1723نور رحمانمسکین71
0745مریمپوپل71
0476احمد اللهعنایت الله 70
7342محمد امیدمحمد جان70
5875حمیراطاهر محمد 70
6998نوریهمحمد عظیم70
909370
7694فردینغلام محمد 70
6839مریمعبدالقهار70
7309سحرفضل الدین70
6872فرخندهصمیم الدین70
2183جمال الدینعبدالکریم70
6724محمد اسودمحمد داود70
663370
6556فردوسحضرت نور70
3643مدثرمحمد هاشم70
6328میرویسویس الدین70
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری70
0472عبدالنصرتعبدالعلیم70
1889محمد انصارمحمد قاسم70
0756عبدالجبارعیدالجلیل70
1530بهشتهعبدالمحمد70
1949بی بی طیبهعبدالواحد70
5305محمد ساحلمیرویس69
449269
7359مصطفیغلام سخی69
7169حدیث احمد نور الدین69
7128خسرومحمد حنیف69
6683جوادمحمد انور69
6859اسمامحمد محبوب69
7052عبدالجلیلمحمد بشیر69
7026حمیراعبدالکریم69
7512سید زمانسید ابراهیم69
7515سلماعبدالکبیر69
6533زهرهعباس69
001269
7025زهرهکرام الدین69
7524احمد حاجی رسول69
0287لیداایمل69
5870انعام اللهاکرام الله69
2983حکمت اللهعبدالقدوس69
7261حامد پادشاه69
5153سلیمانوزیر احمد 69
1163هاجرهعبدالغفور69
1756آرمانمحمد منیر69
1846احمد بکتاشمحمد حامد69
1944مصطفیجمال الدین69
1 0569
0635رشادامیر گل69
120069
2061فرشتهعبدالمالک69
044468
6411ثنا اللهمحمد مراد68
6762دیناغلام سخی68
6717یونسشیر احمد 68
3343محمد ایوبمحمد معصوم68
6576عبدالوهابعبدالفتاح68
4945فضل امینرحمت ولی68
5502احمد نویدعبدالواحد68
514168
601268
7847حمیدهمحمد صابر68
8057محمد امیدمحمد جاوید68
7370محمد واسععبدالوحید68
7697مریمعبدالرحمن68
6757نیلابخیر محمد68
8178فرشتهنجیب الله68
7511سید نیک محمد سید احمد 68
5634فضل اللهغلام محمد 68
8280سید موسیسید انورنگ زیب68
7775عظیم اللهفهیم الله68
909668
1997نصرت اللهامان الله68
062568
1956تمیمعبدالحبیب68
908067
6239اندیشهامان الله67
0716روحیدخلیل الرحمن67
6897سارهسید وزیر67
7243نوید احمدنور احمد67
7354عبدالقهارعبدالقدیر67
7240سید دانیالسید ذلال67
7482مبشربزرگ جمیل67
6647سوسنمحمد اضغر67
001867
7347فیصلعزت الله67
8048شکریهعبید الله67
1975حسیب اللهگل جان67
2245مرتضیجان آقا67
1875احمد شیرزیعبدالسعید67
0444مریممحمد ظریف67
158267
6223امان حبیب الله66
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق66
8270مطیع اللهروح الله66
8268احمد مومنبهرام الدین66
164166
6240مرسلحفیظ الله66
4847غلام مرتضیامین الله66
5799سید نثار سید حبیب66
7572شاه آغاعبدالقادر66
6388سیاوشمحمد صادق66
6673قیام الدینغلام احسان66
4946محمد باعثمحمد شریف66
1704ثنامحمد عاصم66
7818صبریناامر الله66
6671شفیق اللهحمید الله66
7682محمد نجیبمحمد عارف66
6915عمرانهمراه خان66
6215بشیر احمد شیر علم66
7051یاسرسمیع الله66
419566
7825پروانهعبدالحفیظ66
1827شاهدالدینشمس الدین66
1745احمد میلادمحمد احسان66
1937الحهغلام جان66
5926محمد دانشمحمد شاکر65
362565
7170رحمت اللهمعصوم علی65
8266نذیرامیر محمد 65
7263محمد میلادعبدالطیف65
7222سید نور اللهسید حبیب الله65
0298الطاف حسینغیاث الدین65
6483محمد عمربریالی65
7287محمد وسیممحمد نسیم65
6794اسداللهغلام سخی65
512565
7466زهرهسید محمد رضا65
6923فرشادنورالرحمن65
7523بشیر احمد نصیر احمد 65
8250سلیماننصر الله65
7488سمیع اللهعبدالحمید65
7799محمد عمرعبدالقیوم65
6802حشمت اللهعلی محمد65
7446محمد عثمانمحمد آصف65
6306نثار احمد عبدالله65
7510ابراهیمحبیب خان65
7384شیرازمحمد ظاهر65
6121عاشق اللهنجیب الله65
6751سبحان اللهگل آقا65
909965
1715سهرابعبدالرزاق65
0033ضمیر احمدعزیز احمد65
1955احمد فردوسعبدالقادر65
2244محمد فیاضمحمد بشیر65
2174احمد ذکیمحمد آقا65
2358مسیح احمدبشیر احمد 64
7177شبنممحمد الیاس64
3989عبیداللهنعمت الله64
6768صفی اللهخان گل64
7618محمد عمرغلام شاه64
6977الهامنصیر احمد 64
6849محمد مهدیاحمد الله64
1775وجیهخوانین64
2826فروزانمحمد علی64
2029احمد کمیلعنایت الله64
6798ارحم صادقنصر الله صادق64
527364
6891محمد هاشممحمد عالم64
6909محمد اسحاقمحمد یوسف64
4827حمد اللهسید محمد 64
6967احمد زبیراکرم شاه64
8237روملحفیظ جان64
4629ساغربشیر الدین64
7801محمد ادریسمحمد یونس64
6527سید توابسید مرزا64
5462ذکی اللهوزیر محمد 64
7445مسیح اللهعبدالواسیع64
7709محمد نویدمحمد فرید64
2984صبغت اللهعبدالقدوس64
0167عبداللهنجیب الله64
1830صبورنثار احمد64
1749سمیع الرحمنحیات الله64
1930عابده خانشاه ولی خان64
7338منصورسید گل63
4133نورالرحمننور احمد 63
8026منیبمحم شریف63
6415محمدساحلمحمد شریف63
7569محمد الیاسرستم63
7790شکیلاعبدالودود63
7040عباداللهمحمد نادر63
2211عباس الدینعین الدین63
6782عروهمحمد اسحاق63
7385روح اللهنور الله63
7696هارونتاج محمد63
8175تمناحیدر خان63
6710ویدانثاراحمد 63
5452محمد میرویسمحمد طارق63
6588رخسارمحمد صفا63
7836زحل محمد اجمل63
0866لیمهمحمد فاروق63
1561مهدی رضامفید احمد 63
4803فرزادسردارالدین63
6550فردینعبدالرازق63
6917مطیع اللهسید مختار63
7407عبدالستارعبدالغنی63
6896زهرامحمد شریف63
2009محمد ناصرراز محمد63
1373بخت زمینعبدالحیات63
2055سمیهحیات الله63
6255صفی اللهمحمد بای62
7846مصطفیلعل محمد 62
8162یاسمنخمار الدین62
6457رحیم اللهسلطان محمود62
6525مهرانسمیع الله62
0082سید جلالسید ابراهیم62
7520احمد بلالمحمد کاشف62
674062
6372ادریسعبید الله62
3737کرشمهنور آقا62
6964مسلمهسیدانی62
1496عبدالتوابغلام صدیق62
7756شهرامعبدالحکیم62
7114احمد زبیرگوهر علی62
909862
276662
400062
7316فرشتهشکر الله62
4694ایملامیر جان62
3574نرگسنور محمد 62
724562
7571ربیع اللهنیک محمد 62
1535ذبیح اللهغلام سرور62
7513مدینهمحمد ابراهیم62
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن62
2265رامیننورالدین62
1885عبداللهعبدالفهیم62
1485عبدالرحمننوخان62
2060بهشتهعبدالمالک62
537261
6133سمیرزبردست61
6397محمد یوسفبرات علی61
1387کوثرعوض علی61
7176بصیرهرحمان الدین61
8180حوریهعبدالرسول61
6758الههعبدالوحید61
7509عبدالله امر الدین61
7312محمد ادریسعبدالهادی61
4789علی رضاعبدالله61
7701مجتبیلعل محمد61
7242محمد منیرعبدالغفار61
5400ذبیح اللهمنظور احمد 61
7544میلادمحمد شریف61
136961
7555انعام اللهسردار 61
7815عبدالحمیدعبدالقیوم61
172661
1052شعیبعلی محمد61
2175توفیق اللهمحمد جان61
1996ابراهیموحید61
1850الهام الدینغلام الدین61
1760احمد یوسفاحمد جاوید61
7854محمد سیرغلام سرور60
7840عبدلاحدمحمد عزیز60
7646رامزالله محمد 60
3935نرگسخلیل الرحمن60
7144محمد یاسرگل الرحمن60
1392ولولهعبدالعلی60
8035تهمینهعاشق الله60
7162جمال الدینحسام الدین60
6645حامدعبدالوهاب60
770360
2325شهیر عبدالرقیب60
7395مصطفیمحمد آغا60
6750عزیز آغاشیر آقا60
6605فدا محمد عبدالظاهر60
604960
5896احمد شهیرشیر محمد 60
1620مجیب اللهجمعه گل60
2096نجیب اللهعبدالحق60
6592مجیب الرحمننقیب الله59
5397مروهغلام جان59
6973علی محمد عبدالرازق59
6922محمد مصطفیمحمود59
0383عتیق اللهعبد الله خان59
5033عبدالحمیدغلام فاروق59
7303الیاسشکر الله59
6669عزیز اللهاسدالله59
6712سلماعبدالعزیز59
6763عبدالسمیععبدالبصیر59
6783محمد بهرامغلام نقشبند59
7105محمد ادریسعبدالمقیم59
6591تمنازلگی59
6905مروهنقیب الدین59
8282فریحهمحمد موسی59
2123سونیلاعبدالعظیم59
8186رمضاننیسم58
7140پلوشهغلام حیدر58
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین58
551958
2514احمد مصورمحمد شاه58
6582راشدعبدالملک58
5021آرزواحمد ذکی58
7671عبدالحفیظعبدالرقیب58
7260ویس الدینشیر احمد58
6895بینظیرمحمد انور58
1929محمد یونسامرالدین58
1994ذکریاکریم الله58
1995یونسمحمد انور58
1853عبدالقهارعبدالقایم58
0449احمد حمزهمجتبی58
902458
7855کامرانعبدالفتاح57
6831سمیرفضل الرحمن57
0699احمد یاسرنجیب الله57
098957
2422یمامحمد مبین57
7665محمد ابراهیمحمید الله57
7578صدفگلا جان57
612257
7535اجملهدایت الله57
7134مهدیکرم علی57
7620شفیقشنبه57
7030شادابنظام الملک57
2327جعفرعبدالحکیم57
2242فردینسید عالم57
1958احمد ضیآعجب گل57
2056نگینهعبدالستار57
2179یاسمیننورآقا57
1325لیلیاحسام الدین57
6340احمد ضیااحمد ذکی56
8187سید اللهعبدالنصیر56
6982محمد ساحلملک محمد 56
6840خجستهعبدالقهار56
7132شاکرهمحمد شعیب56
0312محمد سجادعبدالبصیر56
1747عبدالباسطعبدالواسع56
7293سهرابمحمد نادر56
2667غلام مجتبیمولا داد56
4831سوسنغلام محی الدین56
0326احمد عمرانرحمت الله56
1323عبدالرحماننظیر احمد56
2128عبدالباسطسید مبشر56
2042سید وهابسید ابراهیم56
7826شکیبسردار آغا55
481055
532655
537955
6842حکمت اللهحیات الله55
7075محمد صادقمحمد هاشم55
7163احمد مختارمسکین55
7664الیاسنعمت الله55
6531ایملمحمد عظیم55
7020حسین یوسفیمحرم علی55
6775لیزاضیالحق55
7758احمد ولیدشیراجان55
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن55
7088سید عیسیسید ذکریا55
6575خسرو گل محمد 55
016155
7585بسیمهفیض علی55
7681حبیب اللهعبدالستار55
8239عبدالنذیرعبدالمجید55
7450احمد خسرولعل محمد 55
7849عبدالبصیرعبدالغنی55
0355احمد فیصلمحمد طارق55
1101احمد فیصلعبدالعزیز55
1806بهرامذبیع الله55
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق54
430554
4582انورالحقضیاالحق54
6664ادریسامام داد54
6851توفیقعبدالمحمد 54
7581محمد تمیمعبدالرحمن54
6879عبدالهظورمحمد کبیر54
6374محمد هارونصابر54
2165محمد شبیرعبدالمجید54
6413محمد پرویزرحمت خان54
7890سجیهمحمد میر54
6507احمد فرهادعبدالرحمن54
7526محمد الطافعبدالقدیر54
7014عمرعبدالقدیر54
0587ذبیع اللهنظام الدین54
902354
7071احمد اقبالمحمد یار53
8264ادیبعبدالحمید53
553953
6784ریحانه صدیقیخواجه مجید53
7816فاطمه ذبیح الله53
5504مزملمحمد داود53
6312سید سجادسید رضا شاه53
133753
7638صدف شیر الله53
7053بکتاشمحمد صفا53
6921عبدالباعثاحمد ضیا53
7427مصطفیمحمد غوث53
7368مرتضی شهنانمحم فرید53
7496فیروزظاهر شاه53
7460محمد ادریسمحمد داود53
7727معراج الدینامانت الله53
1574شفیع اللهعوض محمد53
2283عزیزاللهعتیق الله53
2264محمد هارونمیر افضل53
1700پرویزمحمد داود53
5464عظیم اللهالماس52
6677فیاض الدینمهراب الدین52
2735نقیب محمد شیر محمد 52
1807احمد طارقنصیر احمد52
6660یماعلی جان52
2580مطهرهعبدالوکیل52
5132عبدالمعروفعبدالواحد52
7811خدابخشسخی بخش52
7763محمد الیاسمحمد اقبال52
4364محمد عادلمحمد علی52
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن52
2168حجت اللهاحسان الله52
7408علی ناصرنصر الدین51
073051
7639سید رشادسید قند آغا51
7009عبدالوسیمعبدالهاشم51
7824حسنانور آغا51
7034سید توابسید فیروز الدین51
5443محمد سلیمانعبدالاحد51
034551
7541احمد ماهرمحمد یحی51
7223نجیبمحمد نور51
6553ریحان اللهمحمد عاصم51
6821وحید اللهمحمد عارف51
7497محمد تمیمعارف خان51
7150محمد رفیعمحمد نادر51
6142احمدمحمد رفیق51
833151
8326بهارمحمد طاهر51
830351
1982سید عصمتسید علیم51
2090سید شهیرسید مجتبی51
207550
137950
010250
6335زین اللهبهرام شاه50
6755سبحان الدینعبدالعزیز50
6981سمیرروح الله50
7081سید الهامسید نعیم50
7319سعدیهغلام عباس50
8244حسنامختارالحق50
7121عبدالاسد الله50
5936سید عظمسید حسن50
6498فیصلفیاض احمد 50
6857عبدالرحیمعبدالکریم50
1880احمد صمیمعصمت الله50
3684محمد اسماعیلامیر الدین49
7608سلیمانغلام حسن49
6650شاهدعبدالستار49
601849
7616عشرتاحمد فریدون49
7221فیصلمحمد اکرم49
7867احمد ولیغرزی49
527749
5184نصر اللهمطیع الله49
3955حسیب اللهمحمد امان49
7751احمد اللهمحمد انور49
559049
1801الهامحاجی شاپور49
1164منیژهنعمت الله49
522249
7111روح اللهرحیم الله49
442649
6586شهرامعبدالوهاب49
6579عبدالمجیبعبدالخلیل49
7693اجملخوانی49
2326سید نجیب اللهسید بصیر49
114749
2157عبدالعزیزعبدالرافیع49
1708مصطفیمحمد امین49
8032طوفانمیر عبدالله48
8219کرشمهعین الدین48
6486نصیب اللهواسع محمد 48
6463سکندرعتیق الله48
6876محمد ندیممحمد نعیم48
4078بهزادگل محمد 48
8246زینبسیف الله48
6886ستارهعبدالرحیم48
6943سید الهامسید عمر48
7339مرسلاسد الله48
7636شمیلااستاد رحیم48
7422ساحلنصیر احمد 48
6567حسیب اللهفضل الرحیم48
7592تابشزمری48
6578محمد شکیبوحید الله48
6577حسیب اللهجان آقا48
7743رویامحمد اعظیم48
6566ذبیح اللهمحمد ظریف48
1711محمد وسیممحمد ابراهیم48
1954ادریسمحمد تمیم48
2153عرفانعبدالزبور48
2044روملعزیزالله48
1895حافظمحمد نعیم48
902048
493047
2794خالدعیدی محمد 47
485547
7157مشعلعبدالله47
6875عطا اللهمحمد نادر47
6246محمد اللهنقیب الله47
1822شکیبعبدالهادی47
2325سید نجیم اللهسید بصیرالله47
1699بلالمحمد داود47
6611پرویزمحمد یاسین46
7467الله دادمحمد قاسم46
8020مسیح اللهمطیع الله46
7161شهرامخواجه غلام ویس46
7570زهرهعبدالظاهر46
482146
7275جوادتوریالی46
7481عمرنیک محمد 46
2318روح اللهعبدالمجید46
1879ربیع اللهعصمت الله46
2026رحیمهعبدالله46
5178جلال الدینعبدالرحیم45
5862مسعودعبدالستار45
7253عنایت اللهمحمد عارف45
7461مدثرعبدالغفار45
1625خاتمهاحمدالدین45
7528باخترسید رحیم45
6638روح المبینعبدالحی45
7410سمیع اللهمحمد نادر45
7267معینمحمد شریف45
7204احمد میلادنور علی45
3945مقصودنقیب الله45
6711فرحنازخان محمد 45
2021زمزمهدور محمد45
8038مصورحاجی سلطان44
6072رویاامرالدین44
8167عتیق اللهمحمد اسماعیل44
6243محمد فیصلمحمد ظریف44
7761اکرامعبدالولی44
6819محمد میلادمحمد سرور44
7746لطف اللهعبدالنبی44
7593صفی اللهحبیب الله44
226044
7601نظر محمد مرزا محمد 44
6682رحمت اللهمجنون44
7002نجیمامین الله44
085544
1642احمد ضیانورالرحمن44
2296احمد جلالاحمد ضیاء44
2312مفتاح الدینمحمد غوث44
902244
2324سمیهعبدالحسین44
6234صدام حسیناحمد 43
7398محمد عابدمحمد حامد43
8220شکریهمحمد نذیر43
7409صمیممحمد نادر43
0600سید اسماعیلسید مصطفی43
7217عبدالرحمنمحمد نعیم43
7116ذبیح اللهعبدالحبیب43
6349محب اللهفضل اکبر43
902143
2337کریمهعبدالرازق43
6555سید مطیع اللهعتیع الله42
8223سلمانزاهد الله42
7833اجملنورالله42
6735عزیز اللهلعل محمد42
7232حشمت اللهحیات خان42
7566نبیهنظام الدین42
7820نیلوفرنظر محمد 42
7749رامشرحمت الله42
6469عبدالمجیبعبدالقادر42
0492ذکریاعبدالحق42
1986احمد زبیرلعل آقا42
2079عمران عبدالمالک42
8033پیمانعظیم الله41
6242سمیع اللهمحمد اسلم41
6933روملزمری 41
6976ایثار احمد عبدالاحد41
7728محمد سعیدمیر احمد 41
8189ذبیح اللهامیر محمد 41
6587مجیب اللهجان آقا41
6856احمد مرتضیعبدالواحد41
7109فهیمحاجی فردین41
2203محمد مصطفیمحمد اسحاق41
1819محمد رستمعبیدالله41
7443سهیلامحمد طاهر40
6761مرزا محمد محمد داود 40
2092محمد فهیممعصوم خان40
114640
143340
078640
6676احمد حارثاحمد شاه39
6692محمد منصور محمد ذاکر39
0536آرمانامان الله39
7417الهامعبدالرحمن39
7266عبدالصمدزلمی39
1761محمد رضاقیام الدین39
7629محمد میهنمحمد شاکر38
6818الیاسامان الله38
6945نوریمانسرور38
999938
1473لطیفهصیام الدین37
643737
6924مجتبیغلام غوث37
6893ریحانهحبیب الله37
6801عبدالباسطفدا محمد37
7631نبیلااحمد فرید37
6742عرفان اللهمطیع الله37
1910عبدالقادر عبدالرشید37
1848حاجت اللهلطف الله37
2317سهرابعبدالحق37
6514محمدولی محمد 36
6348علی جانمحمد روف36
8105فرشادفخرالدین36
1923محمد ادریسمحمد شریف36
0689احمد بلالعبدالمتین36
2024نگینهغلام فاروق36
909035
6999فردینعبدالروف35
4710احمد زبیدنثار احمد 35
7288بوستان علیپاینده محمد 35
170035
0175شیرزیگل الرحمن35
2045فیاضمحمد ظاهر35
2300وژمهمحمد طاهر35
908634
7252نور اللهامام الدین34
6834عنایت اللهمحرم علی34
7834عبدالباعثنثار احمد 34
7464عبدالبصیرخیر الدین34
2108شمشادگل رحمت34
1789صاحبشالالا34
076233
8216قیس احمد نادر محمد 33
6219مجتبیجان الله33
6804الهام حامد الله33
7614عبدالحییعبدالرشید33
0085احمد خالدزمری33
7752مجیب الرحمنحبیب الرحمن32
7273عبدالراشدعبدالرشید32
7216بسم اللهمحمد نعیم32
2286حمزهشفیق الله32
6370حسیب الله میرویس31
7453رامشذبیح الله31
7600نثار احمد داد محمد 31
2193احمد زیمیر پادشاه31
6813کمیلمراد علی31
8251سعدیهنور الله31
2280امین آغازبیع الله31
1750مجتبیلعل میر31
7576مسعودحامد30
6565صمیممحمد ظریف30
2271مصورمحمد مایل30
1332نیلابعبدالرسول30
905329
1705سید بلالسید محمد29
032129
908128
503428
6551شهرامعبدالودود28
7019محب اللهصفی الله27
108527
266827
325826
232826
2279عمرخان عزیز25
7672احمد ضیاروح الله23
7225میر علینور علی22
292922
908720
4690سمیهعبدالبشیر20

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
21
31
42
52
63
72
81
93
101
111
124
132
142
151
162
171
181
193
204
213
221
232
241
253
262
273
283
294
304
311
321
333
341
354
362
372
383
391
403
411
423
431
443
452
464
474
481
492
504
511
522
532
542
551
563
572
584
592
601
614
622
631
643
653
663
671
682
692
704
711
724
732
742
752
764
771
781
792
803
814
821
834
844
851
862
874
883
892
902
911
924
932
944
951
963
974
982
991
1002