نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
4418مرسل گل احمد 100
2247فرحتذین العابدین100
9998100
4373نورستاعبیدالله99
0146تهمینهعبدالواحد99
0040عبدالمختارعبدالمنان99
0843احمد خسرواحمد جان99
1867بسیناعبدالقیوم99
4443فوزیهمحمد داود99
5683حسینامحمد اسماعیل99
6194حامدمحمد جان99
0361عبدالباسطعبدالاحمد99
1387مجتبی غلام جیلانی99
0034فهیمهمحمد محسن98
4222حسیب اللهوزیر محمد 98
2680عبدالحیعبدالاحد98
0915زینبمحمد کریم98
0929فهیمهمحمد اجمل98
516498
5982محمد نوازالحقعبدالجبار98
5599فریدعبدالجمیل98
4666ام البنینمحمد اسماعیل98
4168عبیداللهغلام مجتبی98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
1866مروهعبدالقیوم98
6031خورشیدارسلان98
4474رونازقمرالدین98
5774لیدا جانالله نور98
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد98
5682یاسمینمحمد شفیع98
0653احمد اللهعبدالطیف98
2142ایملنصیر احمد98
0097ادریسمحمد شیرین98
5742صمیممحمد صابر97
5971محمد نویدمحمد شفیق97
5600امیر منصورعبدالبصیر97
1322عمران اللهیار محمد 97
0268ساجدهعبدالروف97
1666خدیجهشمس الدین97
2550ډیوهمحمد حنیف97
4470صدفبریالی97
4422فاطمهمحمد صدیق97
0028محمد اقبالفرید احمد 97
2332یلدامحمد ظاهر97
0525ملالیشفیق الله97
6073محمد بشیرمحمد جان97
4723فاطمهشاه ولی97
5737معصوبهعبدالعزیز97
2277نجیب اللهمحمد امین97
0119مامونضیاالحق97
3404یلدامحمد سلیم97
2433ارمغانمحمد شعیب97
5636محمد عثمانسردار محمد 97
5707محمد خلیلمحمد قاسم97
0123عزت الله احمد الله 97
0869عبیدالرحمنخدا داد97
0163مروه97
5281محمد حامدمحمد رحیم96
5775نیلوفرمحم عثمان96
2156سحرمحمد نبی96
0617فایزعبدالفتاح96
5793نصیب اللهذبیح الله96
6199محمد عبادالرحمنامر الدین96
0860گلاب الدینمعراج الدین96
4447حامد عبدالخالق96
4219حسیب اللههدایت الله96
1539فریدهعبدالرازق96
4017عادلهامیرجان96
5245ملالیمحب الله96
0263هدیهعبدالجبار96
0540صفی اللهمحمد عوض96
6042روزاسطان محمد 96
047796
1689فاطمهمحمد رحیم96
5751حمیرامحمد عثمان96
4620بهشته محمد امین96
4559عبدالسلیمعبدالکریم96
0912شگوفهمنیر96
4736مرسلگل مزار96
3254بهارهولی احمد96
5018بلال احمد محمد عثمان96
1537سید محفوظامیر حمزه96
0231پروانهشفیع الله96
1690مروهمحمد رحیم96
0270محمد یحیخیال محمد96
1306فرزادمحمد مبین96
0421مدینهامیر گل96
0150ابن امینمحمد آصف96
4031فرحنازمحمد سلیم95
4358اسد اللهدستگیر95
0651شیراحمد گل الرحمن95
0664عباداللهعبدالحی95
0183سمسورمحمد عارف95
5999فرشتهخدا داد95
0595پروانهعلم الدین95
0570هدیغلام فاروق95
0310حکمت اللهخان محمد 95
0485احمد شکیبشیر پادشاه95
1603شملههدایت الله95
0038حمیداللهروح الله95
6295مرسلپخمن علی95
6015میترانور احمد95
2412خجستهخالد احمد 95
4451ساحلمحفوظ الله95
5639احمد زیمحمد سلیمان95
4818محمد پیمانمحمد نصیر95
5453بسم اللهعبدالغفار95
2346پروانهعبدالبشیر95
5869نذیر احمد خان محمد 95
5667فرحنازمحبوب الله95
0654امیر الدینصلاح الدین95
5800محمد حسیبمحمد عمر95
900895
174795
0659فریدونمحمد عارف95
1012حسناعبدالغفور95
0611مریمفرید احمد95
0665محمد الطافمحمد اسماعیل94
4032سوسنمحمد هارون94
2784شبنممحمد شاه94
0857فرحنازحکیم الله94
2166طایبهقلندر شاه94
904294
1688میوندعنایت الله94
1171ابراهیمرحیم داد94
0911عابدهمحمد شفیع94
0913پریساغلام عباس94
0546محمد الهاممحمد شعیب94
0197زهرهمحمد هادی94
0054نازیهفرید احمد 94
5172ژولیکامحمد مقیم94
6206ننگیالیکابلی94
5586ادریس خانمحمد نظیم94
1198محمد میکایلفضل الرحمن94
5850صدیق اللهذبیح الله94
4997عاقلهامان الله94
5191انیسهولی محمد94
6359فهمیهمحمد ذکی94
5192راحیلهولی محمد94
4423جوان شیراحمد جاوید94
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ94
2311مدثراللهبهرالدین94
4540زرلشتحبیب الرحمن94
2797سجیهسید محمد94
3593زهرهشمس الحق94
6065خنجراسلام الدین94
0757شفیع اللهحشمت الله94
1258عمرانغلام مصطفی94
3434یاسمینحسیب الله94
0330حسناعبدالصمد94
1645نورستهجمعه خان94
2191شیبادل آغا94
5755سمااحمد وحید94
6296زرمینهقربان علی94
4692ظریفعبدالطیف94
900494
1448سونامحمد رحیم94
1132ثنامحمد حکیم93
0009حماسهشیر محمد 93
3580هدیهعبدالعلی93
7171نهایشعبدالمحفوظ93
0226سهیلاسید محمد93
0627زعیمشیر احمد 93
0341احمد نویدعبدالحبیب93
4518نبی رحمتخالد احمد 93
0053الهام الدینامیر جان93
1270نوشادفیض محمد 93
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه93
3583صبنانعمت الله93
1097سحرمحمد عیسی93
1129نادیهصفی الله93
4590وجیه اللهعبدالله93
4083امیر بیکاسلام میر93
5952مسکاشاه محمد 93
6138حبیبههمایون93
4567سلماسید هاشم93
5252ماه منیرعزیزالرحمن93
4801لینامحمد الله93
0159نور الهدامعراج الدین93
3402هدیهاسدالله93
1525فیصلمحمد آصف93
1735محمد حسیبمحمد نعیم93
0631سهراببسم الله93
0201محمد عاطفمیر آقا93
2373زحلعبدالصمد93
2999ام البنینسخی داد92
2167سحرمحمد یوسف92
4460عبدالحیعبدالقدیر92
1577نرگسنجیب الله92
1734رحمت اللهمحمد هارون92
5830پلوشهسید محمد 92
0157شبنممحی الدین92
0502احمد ذکیضیاالله92
802292
4446صدفخواجه شاه92
0433رفیع اللهمحمد نادر92
1819ساجد احمد غلام ابوبکر92
0632میرویسمحمد یوسف92
0062انوشمحمد نعیم92
0804عبدالبصیرگلا جان92
1996تهمینهعاشور محمد 92
0149زرمینهصالح محمد 92
3918احمد حامدعبدالحسین92
2225سحرسید احمد 92
0438دل شادمنگل92
8319حوریهعبدالرزاق92
4308احمد خیاماحمد شاه92
4719عبدالطیفشیر آقا92
4586عبدالنوابعبدالوهاب92
1488مهریهمحمد اسحاق92
0294احمد سمونپادشاه افضل92
0195مروهحکیم خان91
0260نظیفهمحمد گران91
1072هوسیعبدالحلیم91
1744شبانهامین گل91
1528احمد صدامفضل محمد91
0721عبدالمتینعبدالحکیم91
0681محمد عقیلسلطان علی91
1945منیر احمد فهیم احمد 91
2472لمرامرالدین91
0199مروهزین الله91
1959محمد حسنمحمد وزیر91
0604عبداللهچاریارقل91
0370عبدالمالکعبدالجلیل91
0823پرویز احمد علی محمد 91
0674شیبانجم الدین91
1345زهراخواجه ظفر91
5391فدا احمد فیض احمد 91
4498هنگامهحلیم جان91
5604نگینهجمعه خان91
5171کریمهپیوند91
5893عادلمجیب الرحمن91
0680اجملنور احمد فهیم91
5392نصیر احمد ننگیالی91
5575پیمانخواجه زمان91
6101محمد حاشرمحمد کریم91
1194محمد وارثمحمد صدیق91
080691
900791
1657سنیهعنایت الله91
0028فاطمهاحمد وحید91
1171الیاسعبدالعلیم91
4117حسیب اللهملک مرزا90
0189احمد مجیبمحمد اقبال90
2297اکرام اللهنجیب الله90
6195مرسلاحمد شاه90
0007اسد احسانمحمد حامد90
0724عبدالجبارروکی90
1687متینننگیالی90
0236سکینهسید سکندر90
1160علیممتاز90
6642امر اللهسید حبیب90
1868حشمت اللهعزت الله90
2393بی بی فاطمهغلام رسول90
2254ذاکر اللهاصحاب الدین90
0093امان اللهمحمد خالد90
5851نجیب اللهعبدالستار90
1088نگاهغلام محی الدین90
4824مسعودهداد محمد 90
5105زهراغلام سخی90
0661احمد ذکیعبدالستار90
0100محمد شبیرمحمد صابر90
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد90
2559شیرزیبریالی90
5975پریمابلال احمد 90
2189پرمیلاغلام سخی90
5300مریممحمد عظم90
4445سحرصدر الدین90
2287رامینمعراج الدین90
5816اورانوسغلام زبیر90
3356محمد اسحاقفرید احمد 90
4576محمد الیاسغلام محمد90
2350دنیابشیراحمد90
4531وجیههعبدالجلال90
4914نیلوفرمحمد فرهاد90
4913رخسارمحمد فرید90
456190
1371محمد میوندمحمد اکبر90
5960مهراللهذکر الله89
5783کرشمهمحمد انور89
0077نبیلهگل نبی89
0649فتانهمظفرالدین89
3577حبیبهعبدالحمید89
0006احمد شعیبمحمد طیب89
5998سمیع اللهغلام سخی89
3651مومنهقربان علی89
1035محمد راشدرحم الدین89
1962ادریسطاهر حسین89
3411فاطمهخان آقا89
2599اسمافیروز الدین89
2600غزلحسیب الله89
1174نادیه آقا ضیا89
3633احمد آغاعبدالعلیم89
2359میلادمحمد محسن89
6594میر حمزهمیر عزیز الله89
6093عبدالبشیراحمد علی89
0237محمد زاهدمحمد یونس89
0561حامدسید آور89
1509احمد فرخاحمد شفیع89
2034فرشتهنور احمد89
6183خدیجه محمد قاسم89
2364خاطمهبختیاری89
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی89
1347محمد الهاممیر افغان89
2492خورشیدعبدالغنی89
0152فاطمهخیر محمد 89
2198محمد صمیمعبدالخلیل89
5659احمد سیرغلام یحیی89
234989
0392حسیناعبدالستار89
0216فاطمهضیا الدین89
5955صدفرجب علی89
4167عبدالعزیزمحمدالله89
4839حکمت ولیشاه ولی89
3326سید ادریسسید یاسین89
1568فروزانعبدالله89
5778محمد نجیممحمد حکیم88
6321عمرانشیر آقا88
2122عبدالوهابمحمد فاضل88
2408خدیجهامین الله88
1957نعمت اللهحضرت ولی88
1593نادرعلیغلام سعید88
1825مینهفیض محمد88
0538زهراجمشید88
0673همانجم الدین88
0844محمد اقبالمحمد ایوب88
5671حفصهنثار احمد 88
5657سحرشاه ولی88
5595سیماعبدالحنان88
1100حمیدهنوروز88
5167محمد فرشادجنت گل88
1910احمد قیسعتیق الله88
3216آمنهنور الدین88
4286محمد عمرانمحمد فضل88
5190میرویسولی محمد 88
5773صفامحمد وسیم88
6398هدایت اللهحریف خان88
2116عبداللهنورالله88
1439ملیلامحمد یعقوب88
0647گهرعبدالمبین88
7064محمد الیاسحبیب الرحمن87
4459فرزادمحمد عارف87
0264احمد مبشرحشمت الله87
1343نیلوفرفواد87
0592فردینمحمد اسحاق87
0335نثار احمد عبدالعزیز87
0397نور جهانمحمد سلیمان87
4749نصرت اللهفرید87
5091فایزهمحمد اسماعیل87
0410بنفشهحفیظ الله87
5364صدیقه عبدالحفیظ87
1795عبدالسلیمعبدالحمید87
6029محمد پناه محمد صدیق87
0825فرشاداحمد گل87
2328احمد ظاهردر محمد 87
4324هجرانمحمد طاهر87
5689سعدیهلطف الرحمن87
5016عبدالباریغلام رسول87
5988محمد وزیر احمد 87
4832جمیل الرحمنتاج محمد 87
1641بصیرهمحی الدین87
1364عبدالوارثعبدالرزاق87
1654عبدالمصورعبدالغفار87
0117جوهر محمدگران محمد87
4504شفیقمحمد رفیق86
0498احمد عمراناحمد جاوید86
3953ذکیهمحمد عیسی86
3374سومنعبدالکریم86
0025فرید احمدفهیم احمد86
1465حسنامحمد ظفر86
5373مصطفیعزیزالله86
1911شمس الرحمنعبدالمنان86
5825محمد شکیبمحمد معصوم86
828386
5664نیک محمد داد محمد 86
5781بکتاشعبدالجبار86
2149میونددلاور خان86
0985محمد یوسفعبدالحبیب86
1707مزملمحمد عباس86
5983محمد میلادنجیب الله86
4992عبدالظهورعبدالقیوم86
2027هاجرهوحیدالله86
0964حسیب الرحمنمحمدعباس86
0386ذکی محمد عیسی86
2643زینبشیرعلی86
5590محمد عابدمحمد عالم86
4508سبحانمحمد معروف86
586786
6165امین اللهنقیب الله86
1114زبیرفضل احمد 86
0435میوندعبدالغفار86
0443ضیاالحقمحاکم خان86
2933فریبامحمد اسحاق85
6464هیلیمحمد طاهر85
2370احمد شبابمیرعلی85
0910مقدسعبدالرحمن85
0448اکرم اللهمحمد سرور85
4384سید مصورسید آغا85
6466حسیب اللهداد الله85
5716پیمانمحمد امان85
0815زهرهمیر عبدالاحد85
2908مریمعبدالقدیر85
0474رخسارسید اسحاق85
1364احمد صفااحمد شاه85
6207عبدالمتینمحمد نسیم85
1350احمد مسعودفضل الرحمن85
3409ساراضیا الدین85
4476عبدالجلیلعبدالرحیم85
1146ویسجان الله85
1123احمد انسعبدالباقی85
6380زینباسد الله85
5243زهراداراب85
4444نرگسمحمد اسحاق85
5852برشناعبدالرازق85
1101سلسلهنجیب الله85
3342شبیر احمد محمد عارف85
0194رڼاحاجی زلمی85
2631آرزومحمد یحی85
5155مریممحمد صدیق85
4429نیلا صباوحید الله85
0874محمد مصطفیعبدالولی85
2641شبنمسلطان محمد 85
6189ربابه غلام حسن85
2642شبنممحمد تقی85
492085
6002فرزانه بصیر احمد 85
1641سلیمانداد محمد 85
900285
0055محمد فاضلآقا گل85
1590مروهبابه ملا85
0045صوفیهمیر سعید85
0307احمد زاهدنورعلی84
4400نقیب اللهاحمد ادریس84
2505بلالمحمد قاسم84
0063عمرسروشمحمد نعیم84
0393سید یوسفسید حامد84
0401سید مرتضیسید اسماعیل84
0847شاکر حسینسید نوشیروان84
4142احمد سیرویس الدین84
3779آمنهمحمد یاسین84
0830عمران اللهسردار احمد 84
6060عبدالباعثعبدالصمد84
0147محمد آصفغلام عباس84
1212هدایت اللهمحبوب الله84
5367محمد تمیمکرام الدین84
6381عابدهضابت84
4529فاطمهرضوان الحق84
5322الفت ولینصب علی84
2041فریدونمحمد اجمل84
1369عبدالنصیرعبدالطیف84
5286عفتامیر جان84
4477نجیبهمحمد خواجه84
6197شبنمعبدالوحید84
1151الهامشیر خان84
5996اقلیمامحمد باقی84
2855فیصلگل الرحمن84
3129منصورعبدالهادی84
4503نجیب اللهرحمت الله84
802784
1638عبدالوارثعبدالصبور84
1039ذبیح اللهغلام مصطفی84
2366فضل احمد عبدالاحمد 83
1982محمد ادریسجمعه گل83
1621بی بی رحیمهنورالدین83
4583نرگسمحمد رفیع83
6795سایمهمحمد ناصر83
4424صدفسید صابر83
1029منصورخیر محمد 83
0399سید مصطفیسید اسماعیل83
902883
1436عزیز اللهامام علی83
2097محمد تقینظر علی83
0064سید ولیدمحمد کبیر83
4496محمد عمراننصر الله83
1767برشناسید آقا83
4566بسیماسید هاشم 83
1444عبدالمجیبعبدالمجید83
0371جواد احمد فواد احمد 83
5283شبانهدلاور خان83
1353بهمنعبدالمحمد83
1461احمد فیروزعبدالسمیع83
1565فرزادعبدالقدیر83
0363فرشتهفرید احمد83
0155نعمت اللهمحمد امین83
0878عبدالفهیمعبدالقیوم82
0822محمد سمیرمحمد آصف82
0202کوهسارحسیب الله82
4192فرزادعبدالحلیم82
0473صدفغلام سرور82
0290نرگسمحمد رسول82
2564احمد بلالمعین الدین82
3881محمد عمرانمحمد امین82
2475نصرت اللهعبدالبصیر82
4502هارونغلام محی الدین82
4931هدایت اللهرحمت الله82
2365جوادشهنواز82
5633جمیلهعبدالمنان82
2261عفت عبدالحبیب82
3565عفتاحمد فرید82
3564نور الههسید فرید82
5168زبیرگل جان82
4627فاطمه گلعبدالسلام82
5660ابراهیممحمد داود82
4570شریف اللهجاوید82
4587احمد صمیممحمد نسیم82
0130احمد فیصلبریالی82
900682
1446حبیب اللهعبدالحسیب82
1398ادریسعاشق الله82
1339سید طاهاسرور الدین81
1536مایلمحمود81
1519طیبهغلام رازق81
5666زحلمحمد عیسی81
0296طلب الدینبهاوالدین81
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم81
4207زرمینهغلام نبی81
1761باسطهعطا محمد 81
0914یسراعبدالقهار81
2144سونیلاعبدال محمد 81
6083فاطمهنور احمد81
1297حسنامیرزا محمد81
4336شقایق حمید الله81
5761دیباتاج محمد 81
901481
1391احمد میلاد احمد فهیم81
1450سیاوششریف الله81
1659حمایت اللهامان الله81
1407عمرهگلبدین81
5315حشمت اللهشیرین آغا80
905180
0225نجیبهسید محمد80
3700فرحنازعبدالبشیر80
1883حکمت اللهسید احمد 80
0145صدفعبدالجبار80
0487احمد فیاضمحمد آجان80
5253احمد اقبالمحمد عثمان80
5210نازیهحمید خان80
4730شرارهشجاع الدین80
6753حسنابشیر احمد 80
3650ناصرسید احمد 80
6070حمزهعبدالمبین80
5347تبسممحمد همایون80
5697سید حنظلهسید حشمت الله80
0603اسد اللهرحمت الله80
0486آسیه اسما عبدالفتاح80
1687فیصلفضل احمد80
1540فاطمه شاه آغا80
0364خدیجهشیر احمد80
0124اصیلامحمد اسحاق80
0125مرسیلامحمد اسحاق80
1242احمد ابرارغلام فاروق80
1207مریممحمد شفیع79
1321عطا اللهخلیل الله79
1409روزیتامحمد ابراهیم79
3390احمد شبیرمرزا محمد 79
4650سیف اللهگلاب خان79
2869روح اللهعبدالحبیب79
5213میر ادریسمیر محمد نعیم79
5994لیمهمحمد داود 79
4056مروهمیر سردار79
0956فرخندهحکیم الله79
1442صبغت اللهعبدالرازق79
5638عمر ناصرنور الله79
6846محمد بلالهمایون79
1508محمد عمرمحمد ضمیر79
1152خدیجهعبدالجبار79
5630سوماذکر الله79
2444بلالمرزا خان79
6261عمرانسید پادشاه79
5592احمد صیاممحمد عمر79
0387مسرتقطب الدین79
1175زرغونهآقا ضیا78
1084احمد مصطفیاحمد شاه78
1583مهرینسلیم شاه78
6068فهیم اللهامیر خان78
2009نیلوفرشاه آقا78
6006محمد راتباحمد سمیع78
1090محمد هاروندوست محمد 78
0677ایمانعلی مرزا78
0057سلیمانشین گل78
5173عبدالباسطعبدالولی78
6100آمنهمحمد قاهر78
4547فهیمهکاظم علی78
5209رامینگل محمد 78
5914مدینهعبدالوهاب78
1107مرحباعبدالغفور78
0023آسیهمحمد شاه78
5717فرشیدسید میر78
1616شازیهمعقول78
1566لیداعبدالقادر78
1598نازشاسدالله78
5826شیباعبدالبشیر77
0784نسترننظام الدین77
3033نیاز محمد نجیب الله77
4682عبدالرحمنعبدالخالق77
0167سید عقیلسید حسن77
3671مریمبشیراحمد 77
0354ماهدشفیع الله77
4636سید رسولغلام رسول77
1037ارشاد اللهجلال الدین77
0056میلادرجب علی77
2921نیلوفرمحمد عمر77
6425یاسرعبدالرحیم77
0026محمد حامدتاج محمد 77
4618الهامعبدالودود77
3524عایشهعبدالغیور77
4528سباجان آقا77
4937محمد ربیعحمد رفیع77
3399احمد شعیبنثار احمد77
0711رفیع اللهرحمت الله77
6198حسیب اللهغلام سخی77
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه77
1593امیدشیرین آغا77
1357علی رضاءعبدالشاپور77
1458ساراعبدالمبین77
1562سجادسید ناصر77
0548عبدالظاهرعزیزالدین77
0047محمد الهامعبدالمعصوم77
3375مهنازامان الله76
1363سحر میرویس76
0763زاهدغلام فاروق76
6201اکرممحمد سالم76
899976
5316فطرتفرید احمد 76
6431عهدیهامیر امان الدین76
5244زحلنصر الله76
6836حبیب اللهبسم الله76
2110احمد فردینعبدالزبور76
1117بلالوحید الله76
1499عبدالسمیععبدالصمد76
6505حسیب اللهعبدالله76
0401نیلابعبدالجلیل76
1062محمد سلیمانمحمد داود76
0674رعناعبدالله76
5606حمید اللهعبدالله 75
0785طیبهفضل الدین75
0551محمد شایقعطا محمد 75
1119احمد یاسرفیاض75
1316صدفعبدالمحمد 75
1378مدثر اللهحسیب الله75
0143بشیرالدینبصیر الدین75
5616فیاضخان محمد 75
4771پریساعبدالرسول75
6272هجرت اللهمحمد اکبر75
4649لطف اللهعبدالرزاق75
0308نقیب اللهکفایت الله75
0508محمد شعیبعبدالحی75
1974روح القوامعبدالقهار75
6421مسجدیعبدالصیر75
5970نیکملعبید الله75
0821احمد شیرزادشیر افضل75
3341حکمت اللهسلطان عزیز75
3006احمد ولیدشیر محمد75
5836سیرحاجی صابر75
0497اصیلاعبدالبشیر75
0099احمد وارثنجیب الله74
0566علی حسینمجیب احمد 74
3917نارونسلطان محمد74
2678برینگل رحمن74
2362محمد ضمیرعبدالهادی74
2801زبیرعبدالحمید74
4667ارشادالرحمنمحمد حسن74
4927احمد رشادرحمت الله74
0732فردیننصیر احمد 74
3907میکاییلعبدالشاه74
3354قدرت اللهمحمد نعیم74
2353احمد بلالوحید الله74
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن74
4165منصورمحمد اسماعیل74
1435اسماجاوید74
0309صنمنور آغا73
4468صدفعتیق الله73
0991احمد شاهمحمد ضمیر73
3826الهامسلیمان73
6883تهمینهاحمد زی73
6067میرویسغلام حسین73
5951رقیهمحمد نذیر73
6181امید وطن شاه73
4640عبدالصمیمعبدالحی73
2510سمیع اللهحاجی مایل73
3790زینبمحمد نذیر73
1415بشرا مهنازمحمد ولی73
0205فاطمهاحمد شاه73
1504زین العابدینرحیم الدین73
0116جوادولی جان73
2148نصیربصیر72
0103سید الیاسعبدالرحیم72
1752آسیهمحمد حسن72
1731فرحتذبیح الله72
6471متینعبدالواحد72
4657سید مصطفیسید حیدر72
4018علی الرحمننور علی72
3465حبیب اللهنجیب الله72
289772
5169بهادرمحمد هارون72
1675شایق اللهشفیق الله72
5629یمامحمد حنیف71
4837ذبیح اللهعبدالواحد71
789771
0416عبدالمومنعبدالمبین71
6075حمید عظیم خان71
0022ایفامحمود شاه71
2354لیناپاینده محمد 71
4469حسیب اللهمحمد اکبر71
2000سید علیسید حبیب71
5705فرخندهاسد الله71
4541صابرهعلی محمد 71
5102مدینهصفی الله71
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم71
1247حمیدهغلام عباس71
6435رامینعبدالواحد71
3337مجیب غلام حیدر71
3396محمد شهابعبدالکبار71
1653محمد نبیمحمد شفیق71
028871
0601محسنهنعمت الله71
4501حامدعبدالرازق70
4448صبورحسیب الله70
4457مینامقصود70
3684محمد اسماعیلامیر الدین70
0156شبنمحاجی محمد یوسف70
1571فردینخیر الدین70
5574حسنامحمد عثمان70
5151عیان بیکعزیز بیک70
1368فیصلعبدالقهار70
1240بهشتهعبدالرحمن70
3694محمد مصطفیفریدون70
0453عبداللهمحمد سلیم70
5956عبدالرحمننجیب الرحمن70
900370
1556سبحان الله رحیم الله70
0357خالدمحمد صدیق70
0247رامششیراب الدین69
4449منصورعظیم گل69
0445احمد شعیبمایل آغا69
3670احمد سیرغلام حضرت69
786569
1764سهرابمحمد منصور69
0489نازیلاحبیب الله69
6208زهرامحمد حامد69
0547احمد فریدعبدالوهاب69
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله69
5899حسیبافریدون69
4663احمد فرزادمحمد علم69
0105سارهشاه آقا69
0660محمد شعیبعبدالواحد69
0805محمد غلام رسول69
0466بلالغلام نبی68
0275عمرداد خدا68
139268
0186ډیوهعبدالغفور68
5828عبدالوهابمحمد نذیر68
5229هارون احمد نصیر احمد68
4751رضا خانعبدالرحیم68
6835لطف اللهعبدالقادری68
4571آرینشیر علم68
5249احمد سخامحمد صدیق68
0154ذکیهشمس الاحمد68
0155سمیرامحمد نبی68
5753محمد امینمحمد امان68
1606گیتاقند آغا68
1605اسمامحمد اکبر68
0690احمد رشادمحمد عارف67
3789ذکراللهمحمد رسول67
5301ننگیالیگل زمان67
3606فیصلحبیب جان67
1638شهیرعبدالقدیر67
2574روح الامینمحمد رقیب67
7084عبدالروفزلمی67
6166محمد بلالمحمد نادر67
6618سید جعفرآرزو محمد 67
0334مجیب احمد سلطان احمد 67
7882نور زیمحمد عالم67
4575هوسیمحمد احسان67
5766حسینامحمد مختار67
4542مصدقذبیح الله67
1531شایق اللهعبدالهدا67
1466احمد مختارشیر آقا67
8102جمعه خانمحمد دین66
5474محمد ذاکرمحمد نجیب66
2520حسیب اللهعصمت الله66
1049شاه جهان زیببابه جان66
4800عبدالحیعبدالهادی66
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم66
900566
0126عایشهسید اقبال66
0197محمد بلالمیرویس66
1451عبدالصبورعبدالظهور66
0714مطیع اللهمحمد ایوب66
0853رفعت اللهعبیدالله66
4574احمد روشانهمایون65
0193محمد آرشمحمد هارون65
0024صفت اللهنیاز محمد 65
300165
1756احمد جانعبدالرفیع65
2184حامددولت نظر65
3011خورشیدمحمد فرید65
2692نیلابمحمد قاسم65
6202میرویسمحمد قاسم65
2133منصورشاه مقصود65
5872مریمعین الدین65
3340محمد بشیرمحمد کبیر65
703165
4520الهاممحمد یعقوب65
0598زهرهنصیر احمد 65
3791عایشهمحمد نذیر65
0685شمسیهگل میر خان65
5174محمد کریمکرم خان65
1643احمد فیروزعبدالواسع65
0101زینتاحمد فهیم65
4939شاه رخعبدالکریم64
903664
4260پریعبدالمیر64
3376آزادهبشیر احمد 64
5821بصیر احمد داد محمد 64
2376محب اللهگل آقا64
2447سعادت اللهنجیب الله64
5974بهشتهعبدالتواب64
0098شمس اللهگل لالا64
901364
0152محمد منصورمحمد رحیم64
5160مسیح اللهمحمد اسحاق63
4810سباوونخواجه مقل63
0121سهیلسخی محمد63
114963
5457واسعمیر محمد 63
1967زبید اللهزین العابدین63
6545فرشتهجان محمد 63
1041هلالمحمد اضغر63
190163
0585عبدالباعثمحمد نعمیم63
1016غلام مصطفیرحیم63
4950عشرت اللهگل شاه63
5740سمیع اللهشمس الحق63
1257میلاد احمد مشتاق احمد 63
0090فاطمهحاجی نور محمد63
6362اسمامحمد هاشم63
1627لطف اللهحیات الله63
675263
3470شاهرخعبدالحسیب63
900063
0677مدینهامان الله63
0735مجتبیکریم داد63
1102احمد موسیعبدالمجید63
5547محمد خالدمحمد امان62
5837ناصر احمد 62
2061گیتاعبدالرحیم62
4598حاشرشاه محمود62
2747بصیرهمحمد حسن62
6071پیمان الدینمحمد اسحاق62
4577محمد اسماعیلنافع الدین62
1637احمد راشدنجیب الله62
6053آسیهمیر حسین62
1546محمد حامدحسین داد62
6255صفی اللهمحمد بای62
5591هدایت اللهعبدالرحمن62
1646حکمت اللهاختر محمد62
0653اظهرعبدالحسیب62
0959مدثرعبدالجلیل61
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق61
0640نعمانرحمان گل61
4425سید حسنسید یوسف61
0851محمد بصیرمحمد شریف61
3514غلام قادرعوض61
5114شریفهعبدالمحمد 61
1158عبدالستارقیام الدین61
5208جاهدملا محمد 61
5995تمنااکرم بیک61
901261
0127انیتامحمد قیوم61
1677عبدالرافیععبدالواسع61
0100عبدالضمیرعبدالصبور61
4535شایق اللهنجم الدین60
2289علی اصغرنصیر احمد60
343760
0073شکریهعبدالعزیز60
3582معصومهعبدالوکیل60
5819عبدالمصورخالق داد60
2307احمد سیرعزیزالرحمن60
5371مبصر احمد عبدالکریم60
0175مرسلنیکو بخت60
5631صدفمحمد ابراهیم60
3468جمشیدعبدالشکور60
5369مرتضیمصطفی60
5379عبدالواحدمحمد اکبر60
0348صبیحهعلی شاه60
5728صفی اللهنبی گل59
0010نجیب محمدشیر محمد 59
1023محمد شریفخان علی59
0467صدامغلام نبی59
0076شکیباخان علی59
2874مهریهمحمد عمر59
4492علی احمد عبدالاحد59
5698انعمعبدالقهار59
1305فهیم اللهشکر صاحب59
4426عفیفهمحمد عیسی59
5326روح اللهالله محمد 59
1581مصطفیمحمد جمعه59
1617نازیهمعقول59
1358زحلالله میر59
0239عبدالودودعبدالفاروق59
1028ذکراللهمراد علی58
5611فیصلعبدالبصیر58
4609امید اللهمحمد نعیم58
6633ولی اللهنور آغا58
0144سید مصطفیحسین آقا58
506058
0140احمد ولیددر محمد 58
1554ماروزهعبدالحکیم58
8191مجتبیمیر سعدالدین58
0142عبیداللهمحمد 58
0605احمد ریحانسیلانی58
4442اجملعمر خان58
0422نجیب اللهآدم خان58
0992خالق دادرحیم داد58
901158
197558
0252محمد الیاسبرهان الدین58
0555سلیمانرحم خدا58
6110محمد فرهادمحمد یعقوب57
0537شیلاعیدی محمد 57
1122غلام مرتضیرحیم داد57
1135الهاممحمد هاشم57
0987منصورشیرین آقا57
0443علی رضاحفیظ الله57
703357
0139عمرانغلام علی57
900157
1596کرشمهمحمد نادر57
1369ثنااللهنورآغا57
0306احمد اللهاحمد ضیا57
2673حسام الدینویس الدین56
660956
0648نجیلافضل احمد 56
5676محفوظ اللهمحمد عثمان56
5713الیاس نظر محمد 56
0479حشمت اللهحبیب الله56
0051سید محفوظسید معروف56
0168اورانوسعبدالرسول55
6081عبدالرافععبدالنور55
6090خرماهکامل بیک55
1070سارهعزیز احمد 55
1308غلام فیصلشمس الرحمن55
5298مسیح اللهزلمی55
1563هوسینجیب الله55
0539ابراهیمزمری55
3792مهسااحمد بیژن54
0845ظفر اللهولی الله54
0364باصرهسید داوود54
0559دین محمدگل محمد 54
0220شعیبمهر علی54
2072عدنانمحمد معصوم54
5670زحلفضل احمد54
6118عبدالهادیعبدالقدوس54
4604نزهت اللهصبغت الله54
1399احمد یاسرجاوید54
6424ادریسعبدالکبیر54
1440مصطفیعبدالمتین54
7599ثنامحمد عمر53
1025محمد امید محمد امان53
4293محمد هادیعبدالحمید53
0553احمد میلادجلندر خان53
1919سلیمانعبدالطیف53
0059رامینعبدالهادی53
5718زبیرحیات الله53
1307غلام مجتبیشمس الرحمن53
5291سهیلمیر آقا53
0747آریاعبدالغفور53
0048ریحانهغلام مجتبی53
0318علی حسینمحمد یعقوب53
656052
1586احمد ضیانور الله52
0071الیاسگل نبی52
804152
2367خلیل احمد علی احمد 52
4434عبدالرحمندلاور خان52
1017فرشاد آقا محمد 52
901052
0538عبدالوهابعبدالهادی52
5813محمد عادلعبدالسمیع51
3292عرفانعبدالغفار51
0027عبدالواحدتاج محمد 51
5506شفیقهمحمد عمر51
286051
0429محمد یوسفگل آقا51
0612عزیزغلام سرور51
2612سمیع اللهعطا محمد 50
4055احمد هشامخالد احمد 50
4455حسیب اللهعقل الدین50
4820مهنازعبدالقدیر50
0173مریمغلام مصطفی50
8303ریداحمید الله50
6076هومنکفایت الله49
5001فیصلعیدی محمد 49
7237صمدآغاشیرین آغا49
1412ادریسمحمد یونس49
1345محمد معصومابن امین49
1125محمد اقبالزلمی48
1655حبیب اللهخدا داد48
1115بکتاشوحید الدین48
5845رامیننور الله48
0814الیاسمحمد رحیم48
6423نورزیعبدالصمد48
2104قیسمحمد داود48
1673مسرورنور محمد48
220448
0894نوابعبدالغفار47
4261حسنقاسم علی47
2563صفی اللهمحمد صابر47
0643احمد ساحلدل آقا47
1739مدینهامیر محمد 47
5594فریمامحمد رسول47
898847
4930خالدنثار احمد 47
5219رویناعبدالبصیر47
5216عبدالواحدضابط46
355346
1640شکیب مسجدی46
1013احمد بکتاشمعراج الدین46
1861مطیع اللهعبدالحنان46
3570ادریسشیرجان46
6088تمناسید علی شاه46
5953صدفانور شاه46
6018شهرامسید میر46
6268مطیح اللهروح الله46
2208منظورالحقویس الدین46
6046مصطفینور آغا45
0358محمد شاکرشاه لالا45
2506ذاکرهمحمد صابر45
5715فرهادسیف الدین45
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 45
5886محمد رامیننذیر الله44
4238سید سیرسید شیرجان44
0349وحید اللهنعمت الله44
4750محمد عمرمحمد حلیم44
2021محمودمحمد یوسف44
5384شمعریزغلام حضرت44
0833عبدالمصورعبدالجلیل43
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی43
5767زرفشانرضا43
5844شمشاد احمد زمان الدین43
409643
000043
4526ادریسزمری43
5748امنهحسن شاه 43
2121سید پرویزسید لالا آغا42
5156رضوان اللهعبدالمحمد 42
4506سبحان اللهسمندر42
5285سیماشاه ولی42
2469سید حسینمحمد ظاهر41
5039رحم خداعلی مرزا40
3769عبدالمنیرعبدالستار40
637240
025740
7038عبدالباسطعبدالغیاث40
1179عبدالمبینآقا پادشاه40
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله40
1679زلمیملک شاه40
5696سمیع اللهاحمد بلال39
0579محمد عمرمیر آقا39
6548سید قمرسید حبیب39
4107عبدالمصورآغا شیرین39
2179رامینزمری39
4850رویاسید نجیب الله39
118139
1793احمد سمیرمحمد سمیع39
0001نیک محمد میر محمد 39
1416محمد جمشیدمحمد اولیا39
1153مصباح الدینمحمد غوث39
0220احمد شعیبمحمد لقا39
5752محمد صمیمعبدالصمد38
1225بختیاررحمت الله38
2389فیاضعبدالرشید38
143238
0697عبدالباسطعبدالوکیل38
0102ذبیح اللهمردان37
8317حمید شاهمحمد یحیی37
0687حسیب اللهمجیب الله37
8131اسماعبدالحمید37
3652امیرمحمد یوسف37
3625نقیب احمدمحراب الدین37
2557حیدر زریالی37
1548جعفرفیض آغا37
1354مبشرحبیب الله36
3394ایملمحمد اسلم36
1779نیلوفرسید رضا شاه36
1630ذین العابدینشریف36
5989صفت اللهعبدالخالق35
1864رحمت اللهعبید الله35
3332مسافرسید عبدال35
624235
4175حامدنعمت الله35
5941امین اللهعبدالستار35
5212قند آغاخالق داد35
4230اسعماعیلمحمد حسن35
4799عبدالودودعبدالهادی35
2555عمرزریالی35
1020سراج الدینشاه عسکر35
3753محمد ماهرمحمد طاهر35
1534عبدالسبحانعبدالفاروق35
1748احمد شادابمحمد یعقوب35
1474سید عبدالسلام سید چمن35
0490سروشمحمد سلیم35
6050داودعلی احمد 34
3558صمیممحمد اکبر34
5567عبداللهعبدالخلیل34
2316محمد زبیرضمیر محمد 34
157233
034133
0483احمد نوازعبدالودود33
370532
4106بکتاشخان مرزا32
1380رامشجان داد32
2177سمیع اللهعزت الله31
670131
8023ذوالفقارسید فقیر31
294131
2212شهریارعبدالودود30
707130
612030
0128مجتبیعبدالحبیب30
5415عبدالرحمنغلام علی29
3538عبدالجبارعبدالقهار29
1950احمد زینورالرحمن29
1367سمیع اللهعبدالروف29
1271محمد احسان سمیع الله29
0166عبدالرحمننور علی خان29
3451شبیرحسینایرج میر28
0829احمد رشادشعیب28
3614احمد خبیرمحمد قاسم28
501228
5811احمد هارونحمید الله28
2075توفیقمحمد طاهر28
1311وصالمحمد فقیر28
0141میرزا حسینمحمد رضا27
5221صالحهعبدالاحد27
637427
5321بلالمحمد صدیق27
0762ایمانغلام حیدر26
1614قربانعلی احمد 26
275126
1851نقیب اللهسیف الرحمن26
433326
5248عبدالوارثعبدالواحد26
1433پیمانمحمد الف26
0993شفیق اللهدولت محمد 25
0811عبدالسبحانمحمد عادل25
3608محمد مرتضیاحمد الله25
0634سید نادرسید داود25
2894سمیع اللهمبارک شاه25
2083احمد طارقنقیب الله24
4512احمد فردینعبدالرحمن24
6188مصطفینبی الله24
1372محفوظ اللهولی الله24
081023
140822
3748احمد سروشهدایت الله19
2131ادریسمحمد هارون18

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
22
34
41
52
62
73
81
93
104
114
123
134
143
151
164
171
181
193
201
213
223
231
242
252
264
272
281
293
302
314
321
332
343
353
361
374
382
393
401
413
421
432
443
451
464
472
483
492
504
512
521
534
542
551
563
573
582
593
602
612
621
631
641
654
664
671
683
692
702
711
721
731
743
753
761
772
783
792
802
811
824
833
841
852
861
872
884
891
903
913
924
934
942
954
961
972
984
993
1003