نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0857فرحنازحکیم الله100
2784شبنممحمد شاه100
4418مرسل گل احمد 100
1246خسروسید احمد 100
1448سونامحمد رحیم100
4384سید مصورسید آغا99
0050محمد مدثرعبدالله99
0673همانجم الدین99
2247فرحتذین العابدین99
2443سمیهعبدالروف99
0525ملالیشفیق الله99
5172ژولیکامحمد مقیم99
2433ارمغانمحمد شعیب99
0183سمسورمحمد عارف99
0119مامونضیاالحق99
5453بسم اللهعبدالغفار99
4609امید اللهمحمد نعیم99
0617فایزعبدالفتاح99
5707محمد خلیلمحمد قاسم99
5575پیمانخواجه زمان99
4168عبیداللهغلام مجتبی99
1322عمران اللهیار محمد 99
6008فریحهعبدالمحیط99
0051احمد راشدامین الله99
0611مریمفرید احمد99
999898
2311مدثراللهبهرالدین98
2083احمد طارقنقیب الله98
1380حزب اللهمحمد رضا98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
4422فاطمهمحمد صدیق98
2999ام البنینسخی داد98
7171نهایشعبدالمحفوظ98
5775نیلوفرمحم عثمان98
6073محمد بشیرمحمد جان98
1247حمیدهغلام عباس98
6189ربابه غلام حسن98
4914نیلوفرمحمد فرهاد98
4913رخسارمحمد فرید98
3953ذکیهمحمد عیسی98
3404یلدامحمد سلیم98
0393سید یوسفسید حامد98
2277نجیب اللهمحمد امین98
0189احمد مجیبمحمد اقبال98
4017عادلهامیرجان98
6031خورشیدارسلان98
5751حمیرامحمد عثمان98
4470صدفبریالی98
4498هنگامهحلیم جان98
5683حسینامحمد اسماعیل98
5682یاسمینمحمد شفیع98
2346پروانهعبدالبشیر98
2189پرمیلاغلام سخی98
4630الهامعبدالجمیل98
4451ساحلمحفوظ الله98
7064محمد الیاسحبیب الرحمن98
5592احمد صیاممحمد عمر98
5957قاری هارونحاجی عبدالحق98
1537سید محفوظامیر حمزه98
4308احمد خیاماحمد شاه98
0150ابن امینمحمد آصف98
1387مجتبی غلام جیلانی98
5018بلال احمد محمد عثمان97
0631سهراببسم الله97
0632میرویسمحمد یوسف97
0274رضوان اللهمحمد اکرم97
4222حسیب اللهوزیر محمد 97
5793نصیب اللهذبیح الله97
3651مومنهقربان علی97
1072هوسیعبدالحلیم97
0199مروهزین الله97
4443فوزیهمحمد داود97
6093عبدالبشیر
احمد علی97
3968الههعبدالقادر97
2643زینبشیرعلی97
0364باصرهسید داوود97
4749نصرت اللهفرید97
2041فریدونمحمد اجمل97
0053الهام الدینامیر جان97
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی97
3917نارونسلطان محمد97
0028محمد اقبالفرید احمد 97
5213میر ادریسمیر محمد نعیم97
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم97
1690مروهمحمد رحیم97
0540صفی اللهمحمد عوض97
2559شیرزیبریالی97
6296زرمینهقربان علی97
4423جوان شیراحمد جاوید97
1688میوندعنایت الله97
0661احمد ذکیعبدالستار97
6617میلادضیاالحق97
4540زرلشتحبیب الرحمن97
614797
1184مسعودمحمد احسان97
1525فیصلمحمد آصف96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
0040عبدالمختارعبدالمنان96
0007اسد احسانمحمد حامد96
1345زهراخواجه ظفر96
2225سحرسید احمد 96
0197زهرهمحمد هادی96
2550ډیوهمحمد حنیف96
0570هدیغلام فاروق96
0268ساجدهعبدالروف96
1539فریدهعبدالرازق96
0290نرگسمحمد رسول96
1160علیممتاز96
3434یاسمینحسیب الله96
1689فاطمهمحمد رحیم96
2332یلدامحمد ظاهر96
0157شبنممحی الدین96
0653احمد اللهعبدالطیف96
0152فاطمهخیر محمد 96
2191شیبادل آغا96
1825مینهفیض محمد96
0392حسیناعبدالستار96
0860گلاب الدینمعراج الدین96
0912شگوفهمنیر96
5765هدیهحبیب الرحمن96
5604نگینهجمعه خان96
0034فهیمهمحمد محسن96
2261عفت عبدالحبیب96
3402هدیهاسدالله96
5600امیر منصورعبدالبصیر96
1029منصورخیر محمد 96
6101محمد حاشرمحمد کریم96
2198محمد صمیمعبدالخلیل96
5392نصیر احمد ننگیالی96
4586عبدالنوابعبدالوهاب96
4939شاه رخعبدالکریم96
1028ذکراللهمراد علی96
1353بهمنعبدالمحمد96
0647گهرعبدالمبین96
0561حامدسید آور95
5664نیک محمد داد محمد 95
1974روح القوامعبدالقهار95
0664عباداللهعبدالحی95
0006احمد شعیبمحمد طیب95
1198محمد میکایلفضل الرحمن95
2680عبدالحیعبدالاحد95
4031فرحنازمحمد سلیم95
0146تهمینهعبدالواحد95
0226سهیلاسید محمد95
3577حبیبهعبدالحمید95
1603شملههدایت الله95
2472لمرامرالدین95
0215آیدامحمد فواد95
0474رخسارسید اسحاق95
3374سومنعبدالکریم95
2642شبنممحمد تقی95
0546محمد الهاممحمد شعیب95
0604عبداللهچاریارقل95
0874محمد مصطفیعبدالولی95
0825فرشاداحمد گل95
0264احمد مبشرحشمت الله95
1707مزملمحمد عباس95
5667فرحنازمحبوب الله95
0330حسناعبدالصمد95
0830عمران اللهسردار احمد 95
4839حکمت ولیشاه ولی95
1258عمرانغلام مصطفی95
6015میترانور احمد95
2027هاجرهوحیدالله95
5211ناجیهمحمد مقیم95
2073فرحتعبدالحبیب95
5774لیدا جانالله نور95
4723فاطمهشاه ولی95
5281محمد حامدمحمد رحیم95
5960مهراللهذکر الله95
1439ملیلامحمد یعقوب95
1461احمد فیروزعبدالسمیع95
1371محمد میوندمحمد اکبر95
0387مسرتقطب الدین95
1171الیاسعبدالعلیم95
1959محمد حسنمحمد وزیر94
6060عبدالباعثعبدالصمد94
0202کوهسارحسیب الله94
4518نبی رحمتخالد احمد 94
1925احمد مدثرعبدالصادق94
901494
1344شگوفهغلام محبوب94
0674شیبانجم الدین94
3580هدیهعبدالعلی94
6087ثناعبدالصادق94
5987ادیبهمحمد زبیر94
2156سحرمحمد نبی94
0263هدیهعبدالجبار94
0915زینبمحمد کریم94
6068فهیم اللهامیر خان94
2599اسمافیروز الدین94
2600غزلحسیب الله94
0644سمیهمحمد حسن94
0335نثار احمد عبدالعزیز94
0307احمد زاهدنورعلی94
1883حکمت اللهسید احمد 94
0757شفیع اللهحشمت الله94
0677ایمانعلی مرزا94
4083امیر بیکاسلام میر94
586794
4336شقایق حمید الله94
1174نادیه آقا ضیا94
5982محمد نوازالحقعبدالجبار94
2520حسیب اللهعصمت الله94
5742صمیممحمد صابر94
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد94
1867بسیناعبدالقیوم94
1866مروهعبدالقیوم94
5737معصوبهعبدالعزیز94
5603تمناعبدالمنا94
4429نیلا صباوحید الله94
6434تبسمصبر الله94
2408خدیجهامین الله94
2364خاطمهبختیاری94
0803محمد امیدمرزا محمد 94
0099احمد وارثنجیب الله94
4719عبدالطیفشیر آقا94
0103سید الیاسعبدالرحیم94
0269کامرانعبدالجبار94
2142ایملنصیر احمد94
1617سید محبوبسید محفوظ94
1194محمد وارثمحمد صدیق94
3918احمد حامدعبدالحسین94
5657سحرشاه ولی94
5956عبدالرحمننجیب الرحمن94
4587احمد صمیممحمد نسیم94
0444همایونضیالدین94
1391احمد میلاد احمد فهیم94
0155نعمت اللهمحمد امین94
0388صدفقطب الدین94
0028فاطمهاحمد وحید94
1655روح اللهاسدالله94
1593امیدشیرین آغا94
0123عزت الله احمد الله 93
0724عبدالجبارروکی93
800293
0732فردیننصیر احمد 93
2149میونددلاور خان93
5669مسیح اللهحبیب الله93
3033نیاز محمد نجیب الله93
2122عبدالوهابمحمد فاضل93
1114زبیرفضل احمد 93
6642امر اللهسید حبیب93
5783کرشمهمحمد انور93
5666زحلمحمد عیسی93
2167سحرمحمد یوسف93
2166طایبهقلندر شاه93
0910مقدسعبدالرحمن93
5245ملالیمحب الله93
4444نرگسمحمد اسحاق93
2641شبنمسلطان محمد 93
0991احمد شاهمحمد ضمیر93
1593نادرعلیغلام سعید93
0055محمد فاضلآقا گل93
2365جوادشهنواز93
6065خنجراسلام الدین93
0627زعیمشیر احمد 93
0654امیر الدینصلاح الدین93
2287رامینمعراج الدین93
1339سید طاهاسرور الدین93
6424ادریسعبدالکبیر93
234993
0502احمد ذکیضیاالله93
5591هدایت اللهعبدالرحمن93
5914مدینهعبدالوهاب93
0959مدثرعبدالجلیل93
4466سید بلالمیر حسیب الله93
0680اجملنور احمد فهیم93
1257میلاد احمد مشتاق احمد 93
1652سکینهخادم حسین93
0844محمد اقبالمحمد ایوب93
4502هارونغلام محی الدین93
3625نقیب احمدمحراب الدین93
5286عفتامیر جان93
5191انیسهولی محمد93
5348عمرانشاه ولی93
3450اسحاقمحمد فهیم93
1657سنیهعنایت الله93
0047محمد الهامعبدالمعصوم93
0163مروه93
1242احمد ابرارغلام فاروق93
0093امان اللهمحمد خالد92
4358اسد اللهدستگیر92
0485احمد شکیبشیر پادشاه92
6321عمرانشیر آقا92
0310حکمت اللهخان محمد 92
0681محمد عقیلسلطان علی92
3409ساراضیا الدین92
1666خدیجهشمس الدین92
1097سحرمحمد عیسی92
0913پریساغلام عباس92
1577نرگسنجیب الله92
1621بی بی رحیمهنورالدین92
3376آزادهبشیر احمد 92
0473صدفغلام سرور92
1297حسنامیرزا محمد92
0937مایدهمحمد رفیق92
6021کبراعبدالواحد92
4650سیف اللهگلاب خان92
1571فردینخیر الدین92
4476عبدالجلیلعبدالرحیم92
4014معصومهتوریالی92
1152خدیجهعبدالجبار92
1528احمد صدامفضل محمد92
1306فرزادمحمد مبین92
4312توریالیفقیر محمد 92
5630سوماذکر الله92
6295مرسلپخمن علی92
5692شبانهعبدالرشید92
5852برشناعبدالرازق92
3254بهارهولی احمد92
4576محمد الیاسغلام محمد92
4559عبدالسلیمعبدالکریم92
4625محمد وارثولی محمد 92
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ92
3129منصورعبدالهادی92
0098شمس اللهگل لالا92
4506سبحان اللهسمندر92
5636محمد عثمانسردار محمد 92
2379خدیجهنجیب الله92
4692ظریفعبدالطیف92
4997عاقلهامان الله92
4570شریف اللهجاوید92
0147محمد آصفغلام عباس92
1450سیاوششریف الله92
0364خدیجهشیر احمد92
5778محمد نجیممحمد حکیم91
3438احمد سیرسلطان محمد 91
904291
5373مصطفیعزیزالله91
0062انوشمحمد نعیم91
1982محمد ادریسجمعه گل91
6464هیلیمحمد طاهر91
0538زهراجمشید91
6195مرسلاحمد شاه91
2097محمد تقینظر علی91
1436عزیز اللهامام علی91
0443علی رضاحفیظ الله91
4373نورستاعبیدالله91
516491
0341احمد نویدعبدالحبیب91
2869روح اللهعبدالحبیب91
3907میکاییلعبدالشاه91
1035محمد راشدرحم الدین91
2359میلادمحمد محسن91
2564احمد بلالمعین الدین91
3170جلوهعبدالرحیم91
5998سمیع اللهغلام سخی91
0308نقیب اللهکفایت الله91
0296طلب الدینبهاوالدین91
1378مدثر اللهحسیب الله91
4492علی احمد عبدالاحد91
1368فیصلعبدالقهار91
905191
1101سلسلهنجیب الله91
5385مسکامحمد داود91
4666ام البنینمحمد اسماعیل91
1509احمد فرخاحمد شفیع91
0535محمد نعیمعبدالرحمن91
5689سعدیهلطف الرحمن91
6138حبیبههمایون91
4207زرمینهغلام نبی91
4504شفیقمحمد رفیق91
4441محب اللهنصرت الله 91
4508سبحانمحمد معروف91
2116عبداللهنورالله91
1590مروهبابه ملا91
1641بصیرهمحی الدین91
0205فاطمهاحمد شاه91
1576ایمل صبرالله91
1357علی رضاءعبدالشاپور91
0869عبیدالرحمنخدا داد91
1488مهریهمحمد اسحاق91
4192فرزادعبدالحلیم90
0843احمد خسرواحمد جان90
0025فرید احمدفهیم احمد90
1132ثنامحمد حکیم90
3411فاطمهخان آقا90
0911عابدهمحمد شفیع90
0216فاطمهضیا الدین90
0649فتانهمظفرالدین90
904890
0237محمد زاهدمحمد یونس90
4452معصومهمفید احمد 90
0768سعیدهسید نعیم90
5781بکتاشعبدالجبار90
6194حامدمحمد جان90
1305فهیم اللهشکر صاحب90
1638شهیرعبدالقدیر90
1338سید عمرانسید محسن90
2554نعماننیک محمد 90
5599فریدعبدالجمیل90
1553شکریهعبدالعزیز90
1117بلالوحید الله90
0193محمد آرشمحمد هارون90
6081عبدالرافععبدالنور90
0361عبدالباسطعبدالاحمد90
1367سمیع اللهعبدالروف90
800090
5364صدیقه عبدالحفیظ90
5831آمنهمحمد سعید90
3168حماسهعبدالسلام90
5951رقیهمحمد نذیر90
5252ماه منیرعزیزالرحمن90
047790
5788مومنهولید احمد 90
2034فرشتهنور احمد90
5474محمد ذاکرمحمد نجیب90
0100محمد شبیرمحمد صابر90
4542مصدقذبیح الله90
1795عبدالسلیمعبدالحمید90
1868حشمت اللهعزت الله90
1750مسعود حبیب الرحمن90
0169بشار احمد سنت الله90
0027عبدالواحدتاج محمد 90
3356محمد اسحاقفرید احمد 90
5955صدفرجب علی90
5300مریممحمد عظم90
4293محمد هادیعبدالحمید90
5836سیرحاجی صابر90
1568فروزانعبدالله90
0612عزیزغلام سرور90
1435اسماجاوید90
2517محمد مبشرمحمد عمر89
4447حامد عبدالخالق89
6075حمید عظیم خان89
1129نادیهصفی الله89
0784نسترننظام الدین89
087789
2492خورشیدعبدالغنی89
0487احمد فیاضمحمد آجان89
3326سید ادریسسید یاسین89
0603اسد اللهرحمت الله89
0201محمد عاطفمیر آقا89
1791نصرت اللهعبدالواسع89
5773صفامحمد وسیم89
1645نورستهجمعه خان89
0592فردینمحمد اسحاق89
5720عبدالتمیمعبدالستار89
0247رامششیراب الدین89
0360حکمت اللهکفایت الله89
4992عبدالظهورعبدالقیوم89
6423نورزیعبدالصمد89
5753محمد امینمحمد امان89
4620بهشته محمد امین89
5927سعدیهمحمد عارف89
4815سارهسید صلاح الدین89
5171کریمهپیوند89
4824مسعودهداد محمد 89
6774بهرامعبدالرسول89
0059رامینعبدالهادی89
5368سید عمرسید داور89
5586ادریس خانمحمد نظیم89
5190میرویسولی محمد 89
4730شرارهشجاع الدین89
4627فاطمه گلعبدالسلام89
4746مریمعبدالقدیر89
5996اقلیمامحمد باقی89
6380زینباسد الله89
5671حفصهنثار احمد 89
6594میر حمزهمیر عزیز الله89
5337اقبال الدیننجم الدین89
3465حبیب اللهنجیب الله89
5095محمد ندیمعبدالسعید89
1415بشرا مهنازمحمد ولی89
1399شفیقتوکل89
1398ادریسعاشق الله89
0443ضیاالحقمحاکم خان89
1565فرزادعبدالقدیر89
1350احمد مسعودفضل الرحمن88
0845ظفر اللهولی الله88
0878عبدالفهیمعبدالقیوم88
5595سیماعبدالحنان88
1819ساجد احمد غلام ابوبکر88
3604رویناگل محمد 88
2750سپوژمیعبدالبصیر88
2693اقدس جانعزیزالرحمن88
1465حسنامحمد ظفر88
0480کوثرمحمد عارف88
0132ناهیدفهیم الله88
948188
0143بشیرالدینبصیر الدین88
6029محمد پناه محمد صدیق88
0181یحییمحمد امین88
1270نوشادفیض محمد 88
2184حامددولت نظر88
1123احمد انسعبدالباقی88
6006محمد راتباحمد سمیع88
1444عبدالمجیبعبدالمجید88
6362اسمامحمد هاشم88
4909تیمور شاهشیرین شاه88
5713الیاس نظر محمد 88
4590وجیه اللهعبدالله88
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم88
1088نگاهغلام محی الدین88
6192مروهمحمد عزیز88
4856سلماخوش نظر88
0043تهمینههاشم88
522288
5105زهراغلام سخی88
5155مریممحمد صدیق88
6255صفی اللهمحمد بای88
4018علی الرحمننور علی88
4194فوادعیدی محمد 88
4324هجرانمحمد طاهر88
0660محمد شعیبعبدالواحد88
5161لطف اللهخلیل الله88
4937محمد ربیعحمد رفیع88
1039ذبیح اللهغلام مصطفی88
3826الهامسلیمان87
662587
0026محمد حامدتاج محمد 87
1519طیبهغلام رازق87
0785طیبهفضل الدین87
1343نیلوفرفواد87
2631آرزومحمد یحی87
1316صدفعبدالمحمد 87
0448اکرم اللهمحمد سرور87
3514غلام قادرعوض87
1146ویسجان الله87
1363سحر میرویس87
5816اورانوسغلام زبیر87
2234عبدالحقمحمد انور87
1212هدایت اللهمحبوب الله87
1811محمد فردیندر محمد 87
0498احمد عمراناحمد جاوید87
3881محمد عمرانمحمد امین87
6466حسیب اللهداد الله87
0745تجلاحاجی لطف الله87
1070سارهعزیز احمد 87
410887
4531وجیههعبدالجلال87
5950شکر اللهگل محمد 87
0438دل شادمنگل87
6166محمد بلالمحمد نادر87
4998علی اضغرنصیر احمد 87
5574حسنامحمد عثمان87
0195مروهحکیم خان87
4167عبدالعزیزمحمدالله87
0865میلادنازک میر87
5659احمد سیرغلام یحیی87
4810سباوونخواجه مقل87
1641سلیمانداد محمد 87
4541صابرهعلی محمد 87
4547فهیمهکاظم علی87
5782الیاسمحمد اکرام87
5315حشمت اللهشیرین آغا87
2304احمد سیراحمدالله87
1540فاطمه شاه آغا87
1561هابیلعتیق الله87
1569مقدسفضل محمد87
1653محمد نبیمحمد شفیق87
2505بلالمحمد قاسم86
6202میرویسمحمد قاسم86
1017فرشاد آقا محمد 86
0121سهیلسخی محمد86
0056میلادرجب علی86
4624محمد حسیناحمد ظاهر86
2561حسیب اللهرحمت الله86
4750محمد عمرمحمد حلیم86
3390احمد شبیرمرزا محمد 86
0049عبدالمدبرعبدالله86
3606فیصلحبیب جان86
0038حمیداللهروح الله86
2061گیتاعبدالرحیم86
0815زهرهمیر عبدالاحد86
4477نجیبهمحمد خواجه86
0601سارهوحید الله86
0489نازیلاحبیب الله86
0009حماسهشیر محمد 86
0063عمرسروشمحمد نعیم86
4270عبدالطیفعبدالعزیز86
6425یاسرعبدالرحیم86
3792مهسااحمد بیژن86
3576نادیهنور محمد 86
202386
2574روح الامینمحمد رقیب86
4448صبورحسیب الله86
5173عبدالباسطعبدالولی86
0173مریمغلام مصطفی86
6197شبنمعبدالوحید86
5243زهراداراب86
6256ستایشولی محمد 86
6835لطف اللهعبدالقادری86
5740سمیع اللهشمس الحق86
6618سید جعفرآرزو محمد 86
0190دوست محمد شیرمحمد86
4535شایق اللهنجم الدین86
5869نذیر احمد خان محمد 86
6381عابدهضابت86
6183خدیجه محمد قاسم86
3216آمنهنور الدین86
5114شریفهعبدالمحمد 86
5192راحیلهولی محمد86
6206ننگیالیکابلی86
4728خسرومحمد تواب86
5168زبیرگل جان86
0435میوندعبدالغفار86
0045صوفیهمیر سعید86
0239عبدالودودعبدالفاروق86
4832جمیل الرحمنتاج محمد 85
0651شیراحمد گل الرحمن85
4425سید حسنسید یوسف85
3608محمد مرتضیاحمد الله85
0433رفیع اللهمحمد نادر85
6795سایمهمحمد ناصر85
1083ریحانهسید مولاداد85
0643احمد ساحلدل آقا85
4581سید مبشرسید عزیز الله85
1347محمد الهاممیر افغان85
1171ابراهیمرحیم داد85
6205رشادمحمد ضیا85
802785
0149زرمینهصالح محمد 85
0598زهرهنصیر احمد 85
1996تهمینهعاشور محمد 85
1352لیدامصطفی85
5965میلادذکریا85
1761باسطهعطا محمد 85
4771پریساعبدالرسول85
905085
6196سپوژمی هلال85
5983محمد میلادنجیب الله85
2000سید علیسید حبیب85
5016عبدالباریغلام رسول85
1274محدثهسید عبدالصمد85
0990شریفهدولت محمد 85
1578شعیبمحمد انور85
1364عبدالوارثعبدالرزاق85
0097ادریسمحمد شیرین85
0674رعناعبدالله85
0294احمد سمونپادشاه افضل85
0363فرشتهفرید احمد85
4286محمد عمرانمحمد فضل84
0822محمد سمیرمحمد آصف84
1687متینننگیالی84
1084احمد مصطفیاحمد شاه84
0260نظیفهمحمد گران84
0852هنگامهغلام حضرت84
4801لینامحمد الله84
4260پریعبدالمیر84
6208زهرامحمد حامد84
3011خورشیدمحمد فرید84
2362محمد ضمیرعبدالهادی84
0115همایونصفا الدین84
6181امید وطن شاه84
0154ذکیهشمس الاحمد84
0145صدفعبدالجبار84
3399احمد شعیبنثار احمد84
2254ذاکر اللهاصحاب الدین84
0142عبیداللهمحمد 84
5391فدا احمد فیض احمد 84
0371جواد احمد فواد احمد 84
4469حسیب اللهمحمد اکبر84
1498آریامحمد علی84
5827نرگسعبدالشکور84
3538عبدالجبارعبدالقهار84
2447سعادت اللهنجیب الله84
5367محمد تمیمکرام الدین84
0421مدینهامیر گل84
5706فهیمهسخی داد84
1744شبانهامین گل84
1100حمیدهنوروز84
1920لیمهعبدالحمید84
4503نجیب اللهرحمت الله84
2113غوث الدینسیف الدین84
4818محمد پیمانمحمد نصیر84
4651عبید اللهبشیر احمد 84
2148نصیربصیر84
5151عیان بیکعزیز بیک84
4695شبیراحمد محمد کبیر84
110584
4657سید مصطفیسید حیدر84
2014توفیق اللهامین گل84
2649فیصلامام محمد 84
4519روح اللهمحمد خان84
2328احمد ظاهردر محمد 84
5766حسینامحمد مختار84
4636سید رسولغلام رسول84
4776احمد بلالتوریالی84
6261عمرانسید پادشاه84
6207عبدالمتینمحمد نسیم84
5850صدیق اللهذبیح الله84
0100عبدالضمیرعبدالصبور84
0555سلیمانرحم خدا84
0125مرسیلامحمد اسحاق84
1654عبدالمصورعبدالغفار84
1604خاطرهمحمد داود84
1632احمد وارثزمری84
1407عمرهگلبدین84
1076محمد آغامحمد نعیم83
0141میرزا حسینمحمد رضا83
0225نجیبهسید محمد83
2921نیلوفرمحمد عمر83
0547احمد فریدعبدالوهاب83
1756احمد جانعبدالرفیع83
2694زهراعزیزالرحمن83
0083سوسنمحمد امین83
6369نبی اللهمحمد ابراهیم83
764483
0354ماهدشفیع الله83
1151الهامشیر خان83
5716پیمانمحمد امان83
0685شمسیهگل میر خان83
1040ثنامحمد ایمل83
1693سید محمد رضاسید صادق شاه83
1735محمد حسیبمحمد نعیم83
4816نیلوفرعبدالحکیم83
0175مرسلنیکو بخت83
5845رامیننور الله83
1214عبدالمصورعبدالمطلب83
5697سید حنظلهسید حشمت الله83
4567سلماسید هاشم83
5633جمیلهعبدالمنان83
0719زاهد جمالحشمت جمال83
5717فرشیدسید میر83
0786ریحانهعزت الله83
0124اصیلامحمد اسحاق83
0539ابراهیمزمری83
1504زین العابدینرحیم الدین83
1015وحید اللهاسد الله82
2072عدنانمحمد معصوم82
4682عبدالرحمنعبدالخالق82
0566علی حسینمجیب احمد 82
0804عبدالبصیرگلا جان82
1598مامون احمد نصیر احمد 82
2335شگوفهدل آرام82
1767برشناسید آقا82
3671مریمبشیراحمد 82
2334ژالهدل آرام82
2354لیناپاینده محمد 82
3342شبیر احمد محمد عارف82
1957نعمت اللهحضرت ولی82
4459فرزادمحمد عارف82
5920طیبهعبدالحلیم82
1731فرحتذبیح الله82
3670احمد سیرغلام حضرت82
4449منصورعظیم گل82
2444بلالمرزا خان82
5994لیمهمحمد داود 82
5750یاسمینسعادت82
5249احمد سخامحمد صدیق82
5316فطرتفرید احمد 82
2353احمد بلالوحید الله82
5336نجمان الدیننجم الدین82
1271محمد احسان سمیع الله82
4589رویداعبدالقاسم82
5761دیباتاج محمد 82
5347تبسممحمد همایون82
1241میلادفقیر محمد 82
5851نجیب اللهعبدالستار82
0659فریدونمحمد عارف82
0204عبدالمبینعبدالعزیز82
0883آرشعبدالحنان81
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق81
0641سروشابوبکر81
0077نبیلهگل نبی81
902881
1442صبغت اللهعبدالرازق81
0987منصورشیرین آقا81
0994الیاسغلام حسین81
0155سمیرامحمد نبی81
3187عبدالمتینعبدالخلیل81
6046مصطفینور آغا81
0248محمد الیاسگل محمد81
2350دنیابشیراحمد81
1752آسیهمحمد حسن81
1095ستوریغلام شاه81
6089شکیلاشیر محمد 81
4457مینامقصود81
398281
0057سلیمانشین گل81
1508محمد عمرمحمد ضمیر81
4820مهنازعبدالقدیر81
2144سونیلاعبدال محمد 81
0270محمد یحیخیال محمد81
5014ضیارملشیر محمد 81
0422نجیب اللهآدم خان81
1907محمد صابرمحمد نسیم81
2475نصرت اللهعبدالبصیر81
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله81
3341حکمت اللهسلطان عزیز81
1637احمد راشدنجیب الله81
3337مجیب غلام حیدر81
5036سهیلانور الله81
3640عبدالنجمانعبدالصمد81
0152محمد منصورمحمد رحیم81
0117جوهر محمدگران محمد81
1062محمد سلیمانمحمد داود81
0637محمدشاه ولی80
0158وحیداللهعبدالواحد80
0386ذکی محمد عیسی80
2370احمد شبابمیرعلی80
3878احمد مدثرخدای داد80
0935حسناحاجی لطف الله80
0022ایفامحمود شاه80
0085احمد بلالعبدالشهیق80
5590محمد عابدمحمد عالم80
4534احمد فایقعبدالغفار80
6471متینعبدالواحد80
5660ابراهیممحمد داود80
4737احمد راشدعبدالمحمد80
5326روح اللهالله محمد 80
5969امین اللهجان آقا80
0814الیاسمحمد رحیم80
4911برشناعبدالولی80
5379عبدالواحدمحمد اکبر80
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه80
1562سجادسید ناصر80
0126عایشهسید اقبال80
0252محمد الیاسبرهان الدین80
3696حشمت اللهحفیظ الله79
0445احمد شعیبمایل آغا79
2506ذاکرهمحمد صابر79
0551محمد شایقعطا محمد 79
4055احمد هشامخالد احمد 79
0140احمد ولیددر محمد 79
3779آمنهمحمد یاسین79
4252ستاره بریالی 79
0064سید ولیدمحمد کبیر79
5346عبدالقهارعبدالفتاح79
2510سمیع اللهحاجی مایل79
6083فاطمهنور احمد79
5820عبدالفیاضرجب محمد 79
4664حسیب اللهخلیل الله79
5167محمد فرشادجنت گل79
6076هومنکفایت الله79
0410بنفشهحفیظ الله79
4575هوسیمحمد احسان79
0266رامینمحمد ظریف79
1514نثار احمدغلام ربانی79
5826شیباعبدالبشیر78
0870رامشمرزا الدین78
0397نور جهانمحمد سلیمان78
1364احمد صفااحمد شاه78
0453عبداللهمحمد سلیم78
804178
6846محمد بلالهمایون78
898878
6201اکرممحمد سالم78
4736مرسلگل مزار78
4751رضا خانعبدالرحیم78
1125محمد اقبالزلمی78
5111جابرصفر محمد 78
6067میرویسغلام حسین78
0833عبدالمصورعبدالجلیل78
3355احمد قریشببرک78
2765زحلمحمد قاسم78
0105سارهشاه آقا78
4566بسیماسید هاشم 78
6100آمنهمحمد قاهر78
0601محسنهنعمت الله78
1603عایشهمحمد داود78
899977
1225بختیاررحمت الله77
5457واسعمیر محمد 77
0640نعمانرحمان گل77
3700فرحنازعبدالبشیر77
1409روزیتامحمد ابراهیم77
6836حبیب اللهبسم الله77
2747بصیرهمحمد حسن77
0113سید عبداللهسید احمد 77
0023آسیهمحمد شاه77
5283شبانهدلاور خان77
2376محب اللهگل آقا77
4800عبدالحیعبدالهادی77
6028مبشرعزیز الرحمن77
4032سوسنمحمد هارون77
888777
3006احمد ولیدشیر محمد77
4663احمد فرزادمحمد علم77
1779نیلوفرسید رضا شاه77
2801زبیرعبدالحمید77
0585عبدالباعثمحمد نعمیم77
4216محمد مصورمحمد رفیع77
6271عبدالرحمننور محمد 77
5506شفیقهمحمد عمر77
5092مرسل نادر شاه77
5995تمنااکرم بیک77
1616شازیهمعقول77
0484محجوبهمیرویس77
0811عبدالسبحانمحمد عادل76
4328احمد عابدخدا داد76
0024صفت اللهنیاز محمد 76
1557احمد مدثرندا محمد 76
1158عبدالستارقیام الدین76
1554ماروزهعبدالحکیم76
0508محمد شعیبعبدالحی76
5672احمد تمیمغلام صدیق76
101076
5899حسیبافریدون76
5102مدینهصفی الله76
5629یمامحمد حنیف76
6051پرویزمولا داد76
5441ضیا الرحمننادر شاه76
1960فیصلسیف الرحمن76
1399احمد یاسرجاوید76
789776
1617نازیهمعقول76
1534عبدالسبحانعبدالفاروق76
1345محمد معصومابن امین76
0098اعجاز اللهمحمد امین76
0562فردوسعبدالطیف75
1094عمران احمد شهاب الدین75
1536مایلمحمود75
1130طیبهعبدالغفور75
0144سید مصطفیحسین آقا75
2212شهریارعبدالودود75
3427رخسارسید امین75
5594فریمامحمد رسول75
1851نقیب اللهسیف الرحمن75
4929فرشتهچراغ علی75
1546محمد حامدحسین داد75
0292مسیرمسعود75
1577صدفمحمد همایون75
1309یحییعبدالواحد75
0318علی حسینمحمد یعقوب75
0635حیدرشاه ولی74
1354مبشرحبیب الله74
0925محمد یاسینعبدالقهار74
2243مسعودهفیض محمد 74
5897لیزاحاجی فدا74
2366فضل احمد عبدالاحمد 74
1240بهشتهعبدالرحمن74
4496محمد عمراننصر الله74
788074
0967حمزهفرهاد74
2624صلاح الدینعبدالقادری74
2372امیدقیام علی74
5340ثنا رفیع الله74
6053آسیهمیر حسین74
5091فایزهمحمد اسماعیل74
2296مسیح اللهنجیب73
2297اکرام اللهنجیب الله73
0605احمد ریحانسیلانی73
0076شکیباخان علی73
901373
6070حمزهعبدالمبین73
6467فیصلگل محمد 73
2594خسروآباجان73
2110احمد فردینعبدالزبور73
0167سید عقیلسید حسن73
4515ساحلمیرویس73
0823پرویز احمد علی محمد 73
1583مهرینسلیم شاه73
6131باصرهعبدالحی73
5811احمد هارونحمید الله73
6198حسیب اللهغلام سخی73
5616فیاضخان محمد 73
2316محمد زبیرضمیر محمد 73
6110محمد فرهادمحمد یعقوب73
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 73
1311وصالمحمد فقیر73
4512احمد فردینعبدالرحمن73
5208جاهدملا محمد 73
5393محمد میلاداکرام الدین73
5705فرخندهاسد الله72
801272
801172
3624مطیع اللهعبدالخلیل72
1041هلالمحمد اضغر72
5229هارون احمد نصیر احمد72
4667ارشادالرحمنمحمد حسن72
5156رضوان اللهعبدالمحمد 72
0467صدامغلام نبی72
4520الهاممحمد یعقوب72
4927احمد رشادرحمت الله72
5821بصیر احمد داد محمد 72
1734رحمت اللهمحمد هارون72
0821احمد شیرزادشیر افضل72
1434برکت صفرعلی72
1640مژگانعبدالغفار72
1563هوسینجیب الله72
1630ذین العابدینشریف72
1153مصباح الدینمحمد غوث72
1532ساحلشاه محمد72
1308غلام فیصلشمس الرحمن71
1499عبدالسمیععبدالصمد71
1635عبدالسمیععبدالحفیظ71
0156شبنمحاجی محمد یوسف71
1090محمد هاروندوست محمد 71
0399سید مصطفیسید اسماعیل71
0711رفیع اللهرحمت الله71
0090فاطمهحاجی نور محمد71
4537سید امان اللهسید کبیر71
5547محمد خالدمحمد امان71
5819عبدالمصورخالق داد71
5253احمد اقبالمحمد عثمان71
1023محمد شریفخان علی71
5837ناصر احمد 71
4649لطف اللهعبدالرزاق71
0594سجادعبدالغفار71
1115بکتاشوحید الدین71
606371
5805احمد بلالنثار احمد 71
1369ثنااللهنورآغا71
0648محمد صبورمحمد صابر71
0101زینتاحمد فهیم71
0609محی الدینمحمد امیر71
1945منیر احمد فهیم احمد 70
801070
4424صدفسید صابر70
2426منیژه عبدالشکور70
5886محمد رامیننذیر الله70
0997احمد نور الله70
666570
4680محمد حسامحبیب الرحمن70
7235محمد واقفمحمد عالم70
0720زاهوش جمالحشمت جمال70
6264محمد صابرمحمد حاکم70
1605اسمامحمد اکبر70
1587سعدیهسید داود70
4261حسنقاسم علی69
0763زاهدغلام فاروق69
2123سید ادریسسید عبدالبصیر69
355169
1595سودابهاحمد داود69
0130احمد فیصلبریالی69
5345شاه رخمحمد حیدر69
3449احمد شاهغلام محمد 69
5169بهادرمحمد هارون69
999769
5888فردوسمحمد عمر69
4837ذبیح اللهعبدالواحد69
3396محمد شهابعبدالکبار69
1102احمد موسیعبدالمجید69
1412ادریسمحمد یونس69
0532توابتاج محمد 68
1336احمد رامشنیاز محمد 68
3340محمد بشیرمحمد کبیر68
5828عبدالوهابمحمد نذیر68
0416عبدالمومنعبدالمبین68
0882مهدیعبدالحنان68
4106بکتاشخان مرزا68
6753حسنابشیر احمد 68
4935سهیلاچراغ علی68
5698انعمعبدالقهار68
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم68
3578علیناانور شاه68
5174محمد کریمکرم خان68
1440مصطفیعبدالمتین68
1079زبیرهعاشق الله68
598167
1609عابدغلام حیدر67
2104قیسمحمد داود67
6071پیمان الدینمحمد اسحاق67
6633ولی اللهنور آغا67
4950عشرت اللهگل شاه67
0068مصعبشارخ67
5631صدفمحمد ابراهیم67
5970نیکملعبید الله67
5638عمر ناصرنور الله67
813167
5974بهشتهعبدالتواب67
5800محمد حسیبمحمد عمر67
5566خیبرتوریالی67
1484احمدمحمد انور67
0220احمد شعیبمحمد لقا67
1207مریممحمد شفیع66
2121سید پرویزسید لالا آغا66
0559دین محمدگل محمد 66
4525سید رحیمسید داود66
5670زحلفضل احمد66
3697نبیلهبهروز66
5244زحلنصر الله66
3468جمشیدعبدالشکور66
3524عایشهعبدالغیور66
1864رحمت اللهعبید الله66
6112تهمینهفضل الرب66
5728صفی اللهنبی گل66
1358زحلالله میر66
1566لیداعبدالقادر66
051966
0219حسینغلام رسول65
0905روملامر الدین65
1976مصطفیممحمد یونس65
5674توابمحمد اشرف65
1119احمد یاسرفیاض65
5718زبیرحیات الله65
5809احمد نور آغا65
4526ادریسزمری65
3698عابدهعبدالرحمن65
5322الفت ولینصب علی65
1919سلیمانعبدالطیف64
1122غلام مرتضیرحیم داد64
3375مهنازامان الله64
811864
6548سید قمرسید حبیب64
5696سمیع اللهاحمد بلال64
1176میلادعبدالمتین64
0358محمد شاکرشاه لالا64
1614قربانعلی احمد 64
5959سید اصیلمیر جمال الدین64
1013احمد بکتاشمعراج الدین64
5952مسکاشاه محمد 64
0853حیدر شاهسید اعلی64
5298مسیح اللهزلمی64
616564
1596کرشمهمحمد نادر64
1598نازشاسدالله64
0548عبدالظاهرعزیزالدین64
1372محفوظ اللهولی الله64
0735مجتبیکریم داد64
0349وحید اللهنعمت الله63
1175زرغونهآقا ضیا63
1012عبدالوارثعبدالقسیم63
1049شاه جهان زیببابه جان63
2075توفیقمحمد طاهر63
5676محفوظ اللهمحمد عثمان63
6268مطیح اللهروح الله63
6421مسجدیعبدالصیر63
3642روح اللهرحیم گل63
4501حامدعبدالرازق63
1586احمد ضیانور الله63
4287عبدالمصورمحمد سطان63
0805محمد غلام رسول63
0197محمد بلالمیرویس63
1666توصیفکتوری63
2571طلحهغلام محمد 62
5839هدایت اللهعطا الله62
0073شکریهعبدالعزیز62
6001ممتازمحمد قسیم62
5989صفت اللهعبدالخالق62
4456رمیضمیرزا شاه62
5679سید مجیبسید حسیب62
4577محمد اسماعیلنافع الدین62
4734صنمعبدالهادی62
3332مسافرسید عبدال62
4931هدایت اللهرحمت الله62
2209مهرانعبدالوکیل62
5090مروهمحب الرحمن62
5160مسیح اللهمحمد اسحاق62
1950احمد زینورالرحمن62
3395محمد یوسفعبدالقدیر62
2231سید سایلسید کمال62
1463احمد میلادسربلند62
1441احمد سمیرعبیدالله62
1500طارقخان جی62
0166عبدالرحمننور علی خان62
4455حسیب اللهعقل الدین61
4434عبدالرحمندلاور خان61
506061
0309صنمنور آغا61
1739مدینهامیر محمد 61
6272هجرت اللهمحمد اکبر61
2692نیلابمحمد قاسم61
788261
0775محمد قسیمعبدالقدوس61
5882احمد شاکرغلام سرور61
1172عابد الرحمنسیف الرحمن61
703361
4574احمد روشانهمایون61
5292عبدالحکیممحمد 61
2307احمد سیرعزیزالرحمن61
1660نصرت اللهجان محمد61
0537شیلاعیدی محمد 60
0168اورانوسعبدالرسول60
0139عمرانغلام علی60
1037ارشاد اللهجلال الدین60
1135الهاممحمد هاشم60
5693شاهینمحمد جان60
0774سلیمانمحمد شفیع60
5383صلاح الدینعبدالوهاب60
574960
0778مرتضیتاج محمد 60
2152علی احمدعبدالودود60
0853رفعت اللهعبیدالله60
0306احمد اللهاحمد ضیا60
1659حمایت اللهامان الله60
1582افسانهخواجه شریف60
2289علی اصغرنصیر احمد59
5695آخند زادهیحیی59
1911شمس الرحمنعبدالمنان59
3292عرفانعبدالغفار59
6050داودعلی احمد 59
3558صمیممحمد اکبر59
5607محمد مصطفیاحمد الله59
7237صمدآغاشیرین آغا59
3614احمد خبیرمحمد قاسم59
1581مصطفیمحمد جمعه59
5801حفاظتشیر جان58
2015فردوسزلمی58
1025محمد امید محمد امان58
3416ملیناصدیق الله58
903658
3694محمد مصطفیفریدون58
0010نجیب محمدشیر محمد 58
1967زبید اللهزین العابدین58
0401سید مرتضیسید اسماعیل58
6666شازیهعبدالحمید58
3790زینبمحمد نذیر58
5186فریحهمحمود خان58
1627لطف اللهحیات الله58
1555خوشحالمحمد صالح58
1321عطا اللهخلیل الله57
6685حیدر علیمحمد علی57
3650ناصرسید احمد 57
3501رستمعبدالرحمن57
0861احمد زبیرعبدالحسین57
6260رحم خداشیر احمد 57
5212قند آغاخالق داد57
0894نوابعبدالغفار57
5767زرفشانرضا57
3570ادریسشیرجان57
4791سیاووشحبیب الرحمن57
1628ظفرگوهر خان57
0010محمد مهدیمحمد ظاهر57
3684محمد اسماعیلامیر الدین56
803356
660956
4107عبدالمصورآغا شیرین56
4180احمد مهدیاحمد ذکریا56
901056
5941امین اللهعبدالستار56
1910احمد قیسعتیق الله56
6345صدامخلیل الله56
5175فردینشیر محمد 56
801856
857556
1748احمد شادابمحمد یعقوب56
220456
2874مهریهمحمد عمر55
3563سادیهنذیر احمد 55
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی55
2627امیر محمد محمد داود55
3633احمد آغاعبدالعلیم55
2563صفی اللهمحمد صابر55
5842حجتمحمد آصف55
611755
0992خالق دادرحیم داد55
1016غلام مصطفیرحیم55
5813محمد عادلعبدالسمیع55
5285سیماشاه ولی55
4056مروهمیر سردار55
1675شایق اللهشفیق الله55
1795صادق محمدخواجه دین محمد55
1962ادریسطاهر حسین54
1245سید مصطفیسید محمد 54
2612سمیع اللهعطا محمد 54
4238سید سیرسید شیرجان54
4799عبدالودودعبدالهادی54
3744زرمینهابن امین54
6273بارکزیخالد54
1671شاکرخان محمد54
3931احمد عزت اللهعبدالشکور53
1014احمد فوزاناکرام الدین53
4467عبدالمجیبعبدالحمید53
1179عبدالمبینآقا پادشاه53
0001نیک محمد میر محمد 53
4478احمد محمد نعیم53
4230اسعماعیلمحمد حسن53
5323احمد صفامحمد صدیق53
1430آرشغلام حیدر53
900153
653552
5371مبصر احمد عبدالکریم52
5301ننگیالیگل زمان52
4640عبدالصمیمعبدالحی52
5872مریمعین الدین52
553952
1423سعدیهبابه جان52
5366خیر الدینخان محمد 51
0340عبیداللهمحمد اسماعیل51
3791عایشهمحمد نذیر51
6090خرماهکامل بیک51
4618الهامعبدالودود51
4850رویاسید نجیب الله51
523651
5209رامینگل محمد 51
4546رحمت اللهیار محمد51
0687حسیب اللهمجیب الله51
2389فیاضعبدالرشید51
4388عطااللهنعمت الله51
1677عبدالرافیععبدالواسع51
2062محمد حامدمحمد فرید50
1307غلام مجتبیشمس الرحمن50
5712فیروزاجمل50
6883تهمینهاحمد زی50
5221صالحهعبدالاحد50
4593محمد ادیبحبیب الحق50
5611فیصلعبدالبصیر50
1573اقبالجلال الدین49
530849
5434احمد الهامغلام نقشبند49
900149
5444سمیع اللهگل الرسول49
1020سراج الدینشاه عسکر48
0479حشمت اللهحبیب الله48
5039رحم خداعلی مرزا48
1031محمد ایملسردار48
3325حمید اللهتوفیق الله48
545948
4941محمد هاشماحمد 48
1517بهرامعنایت الله48
1451عبدالصبورعبدالظهور48
0071الیاسگل نبی47
0054نازیهفرید احمد 47
610947
2177سمیع اللهعزت الله47
1197احمد ذکیعبدالجمیل47
798946
0553احمد میلادجلندر خان46
5825محمد شکیبمحمد معصوم46
1667عبید اللهنعمت الله46
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 46
2179رامینزمری46
4709نوابنصیرمحمد 46
5833محمد صمیمشیرین آغا46
2894سمیع اللهمبارک شاه46
2151پرویزشاه ودود46
1638عبدالوارثعبدالصبور46
0348صبیحهعلی شاه46
1092روشناعبدالرسول45
0258زینبمحمد رسول45
1884حسیب اللهزلمی45
799945
4175حامدنعمت الله45
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 45
4217فهیمعبدالهادی45
0048ریحانهغلام مجتبی45
1861مطیع اللهعبدالحنان44
409644
4426عفیفهمحمد عیسی44
4442اجملعمر خان44
1769سپین غرغلام محمد 44
2119عبدالباسطعبدالحمید44
0500سید امیدسید محمود44
1559محمد امانفیض الرحمن44
0003محمد نعمانجنگ باز44
2588محمد مصطفیمحمد امین43
566843
4343احمد شاهامان الله43
0677مدینهامان الله43
0237عبدالنقیبعبدالرقیب43
3672حسین علیسفر محمد 42
4066محمد روملمحمد انور42
3509عبدالباسطمیر احمد42
904641
5538صدیق الله حبیب الله41
5715فرهادسیف الدین41
2469سید حسینمحمد ظاهر41
1655حبیب اللهخدا داد41
3394ایملمحمد اسلم40
2357ساراحاجی دلاور40
5567عبداللهعبدالخلیل40
138740
2882خواجه احمد خواجه رحمت40
1075وارثغلام محی الدین40
666439
395139
6018شهرامسید میر39
637239
3451شبیرحسینایرج میر38
612038
903138
1433پیمانمحمد الف37
2604راشدغلام محی الدین36
289536
4461احمد راشدمحمد ظاهر36
0349محمد صدیقمحمد فرید36
0312وارثنجیب الله36
370635
0220شعیبمهر علی35
2568رحمت اللهگل افغان35
025835
2528احمد فرزادپاچاه محمد34
3769عبدالمنیرعبدالستار34
5001فیصلعیدی محمد 34
1615نجیب اللهمعقول34
2367خلیل احمد علی احمد 33
1591نوروزباز علی33
1793احمد سمیرمحمد سمیع33
0634سید نادرسید داود33
445133
523532
137632
0466بلالغلام نبی31
3753محمد ماهرمحمد طاهر31
196631
1646حکمت اللهاختر محمد31
1396مشعلعبدالرشید31
495530
5953صدفانور شاه30
0697عبدالباسطعبدالوکیل30
2312هجرت اللهعبدالطیف29
5844شمشاد احمد زمان الدین29
787828
903227
793127
3415احمد شاکرمیراجان26
220926
513725
1679زلمیملک شاه24
1589محمد آرشغیاث الدین24
294124

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
33
41
54
62
71
83
94
102
111
121
133
142
151
163
172
183
191
203
211
222
234
243
252
261
274
282
292
301
314
322
333
341
352
362
372
383
391
402
411
422
433
442
452
463
471
483
493
504
511
524
533
542
554
561
571
583
593
602
611
624
634
642
654
662
671
683
694
701
712
724
731
742
753
764
772
783
792
803
814
822
834
841
851
863
871
882
892
903
914
922
932
944
952
961
973
983
991
1002