نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق100
5348عمرانشاه ولی100
5683حسینامحمد اسماعیل100
5682یاسمینمحمد شفیع100
0150ابن امینمحمد آصف100
4447حامد عبدالخالق99
4222حسیب اللهوزیر محمد 99
0050محمد مدثرعبدالله99
5793نصیب اللهذبیح الله99
4914نیلوفرمحمد فرهاد99
1666خدیجهشمس الدین99
2156سحرمحمد نبی99
5982محمد نوازالحقعبدالجبار99
0627زعیمشیر احمد 99
0848لطیف حسینسید نوشیروان99
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
5778محمد نجیممحمد حکیم98
2311مدثراللهبهرالدین98
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ98
2678برینگل رحمن98
1246خسروسید احمد 98
2113غوث الدینسیف الدین98
2302محمد جاویدمحمد حسین98
0010نجیب محمدشیر محمد 98
999898
0053الهام الدینامیر جان98
5281محمد حامدمحمد رحیم98
1322عمران اللهیار محمد 98
1688میوندعنایت الله98
4540زرلشتحبیب الرحمن98
0274رضوان اللهمحمد اکرم97
0653احمد اللهعبدالطیف97
4786محمد ادریسمحمد عارف97
4422فاطمهمحمد صدیق97
0146تهمینهعبدالواحد97
3434یاسمینحسیب الله97
0844محمد اقبالمحمد ایوب97
2734احمد شبیرمحمد الله97
5636محمد عثمانسردار محمد 97
5971محمد نویدمحمد شفیق97
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی97
5671حفصهنثار احمد 97
6138حبیبههمایون97
4498هنگامهحلیم جان97
4470صدفبریالی97
0763زاهدغلام فاروق96
6073محمد بشیرمحمد جان96
4083امیر بیکاسلام میر96
0757شفیع اللهحشمت الله96
4913رخسارمحمد فرید96
901196
0561حامدسید آور96
5592احمد صیاممحمد عمر96
6101محمد حاشرمحمد کریم96
0169بشار احمد سنت الله96
5707محمد خلیلمحمد قاسم96
5600امیر منصورعبدالبصیر96
0847شاکر حسینسید نوشیروان96
2346پروانهعبدالبشیر96
5975پریمابلال احمد 96
5751حمیرامحمد عثمان96
0062انوشمحمد نعیم95
1436عزیز اللهامام علی95
0681محمد عقیلسلطان علی95
0370عبدالمالکعبدالجلیل95
2277نجیب اللهمحمد امین95
1245سید مصطفیسید محمد 95
6065خنجراسلام الدین95
0485احمد شکیبشیر پادشاه95
1160علیممتاز95
0361عبدالباسطعبدالاحمد95
0335نثار احمد عبدالعزیز95
4430حسنیه محمد سرور95
0915زینبمحمد کریم95
4031فرحنازمحمد سلیم95
5172ژولیکامحمد مقیم95
1072هوسیعبدالحلیم95
0009حماسهشیر محمد 95
4418مرسل گل احمد 95
0197زهرهمحمد هادی95
0231پروانهشفیع الله95
2433ارمغانمحمد شعیب95
7171نهایشعبدالمحفوظ95
5775نیلوفرمحم عثمان95
3577حبیبهعبدالحمید95
6464هیلیمحمد طاهر95
1603شملههدایت الله95
2166طایبهقلندر شاه95
3326سید ادریسسید یاسین95
6006محمد راتباحمد سمیع95
0617فایزعبدالفتاح95
0540صفی اللهمحمد عوض95
5742صمیممحمد صابر95
4308احمد خیاماحمد شاه95
5591هدایت اللهعبدالرحمن95
3302محمدعبدالحق95
4441محب اللهنصرت الله 95
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه95
3402هدیهاسدالله95
6031خورشیدارسلان95
0956فرخندهحکیم الله95
5657سحرشاه ولی95
4207زرمینهغلام نبی95
1735محمد حسیبمحمد نعیم94
4507هیوادمحمد آقا94
6075حمید عظیم خان94
0843احمد خسرواحمد جان94
6202میرویسمحمد قاسم94
4466سید بلالمیر حسیب الله94
902894
1539فریدهعبدالرازق94
5667فرحنازمحبوب الله94
2379خدیجهنجیب الله94
0364باصرهسید داوود94
3953ذکیهمحمد عیسی94
3404یلدامحمد سلیم94
5666زحلمحمد عیسی94
0307احمد زاهدنورعلی94
4443فوزیهمحمد داود94
4287عبدالمصورمحمد سطان94
3509عبدالباسطمیر احمد94
0985محمد یوسفعبدالحبیب94
5869نذیر احمد خان محمد 94
1537سید محفوظامیر حمزه94
4723فاطمهشاه ولی94
2797سجیهسید محمد94
2189پرمیلاغلام سخی94
5604نگینهجمعه خان94
1439ملیلامحمد یعقوب94
0612عزیزغلام سرور94
2520حسیب اللهعصمت الله93
6666شازیهعبدالحمید93
5213میر ادریسمیر محمد نعیم93
1115بکتاشوحید الدین93
0860گلاب الدینمعراج الدین93
1234فرهادسید آقا93
0183سمسورمحمد عارف93
4460عبدالحیعبدالقدیر93
4518نبی رحمتخالد احمد 93
0487احمد فیاضمحمد آجان93
0141میرزا حسینمحمد رضا93
6029محمد پناه محمد صدیق93
6642امر اللهسید حبیب93
0724عبدالجبارروکی93
0546محمد الهاممحمد شعیب93
5783کرشمهمحمد انور93
0330حسناعبدالصمد93
0745تجلاحاجی لطف الله93
0525ملالیشفیق الله93
1132ثنامحمد حکیم93
0644سمیهمحمد حسن93
4835لیمهمحمد عظیم93
6795سایمهمحمد ناصر93
0815زهرهمیر عبدالاحد93
5018بلال احمد محمد عثمان93
0147محمد آصفغلام عباس93
5828عبدالوهابمحمد نذیر93
1779نیلوفرسید رضا شاه93
0595پروانهعلم الدین93
0076شکیباخان علی93
0489نازیلاحبیب الله93
4260پریعبدالمیر93
0189احمد مجیبمحمد اقبال93
0051احمد راشدامین الله93
4168عبیداللهغلام مجتبی93
1184مسعودمحمد احسان93
0159نور الهدامعراج الدین93
5252ماه منیرعزیزالرحمن93
4017عادلهامیرجان93
5999فرشتهخدا داد93
0097ادریسمحمد شیرین93
1353بهمنعبدالمحمد93
0435میوندعبدالغفار93
1171الیاسعبدالعلیم93
2505بلالمحمد قاسم92
0651شیراحمد گل الرحمن92
1279سید نصیرسید رحیم92
2680عبدالحیعبدالاحد92
0443علی رضاحفیظ الله92
1959محمد حسنمحمد وزیر92
2041فریدونمحمد اجمل92
985992
2149میونددلاور خان92
0093امان اللهمحمد خالد92
0910مقدسعبدالرحمن92
414192
0649فتانهمظفرالدین92
2332یلدامحمد ظاهر92
5897لیزاحاجی فدا92
0937مایدهمحمد رفیق92
0199مروهزین الله92
0149زرمینهصالح محمد 92
2550ډیوهمحمد حنیف92
1129نادیهصفی الله92
1339سید طاهاسرور الدین92
2097محمد تقینظر علی92
0721عبدالمتینعبدالحکیم92
4473فرخندهحفیظ الله92
855192
1257میلاد احمد مشتاق احمد 92
0640نعمانرحمان گل92
4605عبدالجمالعبدالجلیل92
0438دل شادمنگل92
4508سبحانمحمد معروف92
7064محمد الیاسحبیب الرحمن92
4576محمد الیاسغلام محمد92
4586عبدالنوابعبدالوهاب92
5575پیمانخواجه زمان92
1617سید محبوبسید محفوظ92
4692ظریفعبدالطیف92
6261عمرانسید پادشاه92
5192راحیلهولی محمد92
6008فریحهعبدالمحیط92
6359فهمیهمحمد ذکی92
3254بهارهولی احمد92
3968الههعبدالقادر92
2073فرحتعبدالحبیب92
5765هدیهحبیب الرحمن92
2443سمیهعبدالروف92
2034فرشتهنور احمد92
5737معصوبهعبدالعزیز92
4474رونازقمرالدین92
0869عبیدالرحمنخدا داد92
5664نیک محمد داد محمد 91
1528احمد صدامفضل محمد91
6060عبدالباعثعبدالصمد91
0202کوهسارحسیب الله91
6093عبدالبشیر
احمد علی91
1258عمرانغلام مصطفی91
0913پریساغلام عباس91
773591
4324هجرانمحمد طاهر91
2643زینبشیرعلی91
2642شبنممحمد تقی91
1645نورستهجمعه خان91
1690مروهمحمد رحیم91
2784شبنممحمد شاه91
0857فرحنازحکیم الله91
1344شگوفهغلام محبوب91
6425یاسرعبدالرحیم91
0073شکریهعبدالعزیز91
0732فردیننصیر احمد 91
0296طلب الدینبهاوالدین91
5715فرهادسیف الدین91
4451ساحلمحفوظ الله91
4772مزملعبدالرب91
0270محمد یحیخیال محمد91
1681میرجممستی بیک91
4501حامدعبدالرازق91
4506سبحان اللهسمندر91
0680اجملنور احمد فهیم91
1652سکینهخادم حسین91
2364خاطمهبختیاری91
0570هدیغلام فاروق91
6434تبسمصبر الله91
5914مدینهعبدالوهاب91
4824مسعودهداد محمد 91
5105زهراغلام سخی91
6295مرسلپخمن علی91
1446حبیب اللهعبدالحسیب91
2072عدنانمحمد معصوم90
1017فرشاد آقا محمد 90
6321عمرانشیر آقا90
0310حکمت اللهخان محمد 90
0654امیر الدینصلاح الدین90
0991احمد شاهمحمد ضمیر90
0825فرشاداحمد گل90
3907میکاییلعبدالشاه90
1525فیصلمحمد آصف90
1114زبیرفضل احمد 90
0911عابدهمحمد شفیع90
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم90
2599اسمافیروز الدین90
3374سومنعبدالکریم90
1825مینهفیض محمد90
6189ربابه غلام حسن90
0260نظیفهمحمد گران90
4032سوسنمحمد هارون90
1070سارهعزیز احمد 90
047790
3604رویناگل محمد 90
0157شبنممحی الدین90
2492خورشیدعبدالغنی90
6068فهیم اللهامیر خان90
5367محمد تمیمکرام الدین90
4542مصدقذبیح الله90
6206ننگیالیکابلی90
6366عبدالمبینعبدالخلیل90
5392نصیر احمد ننگیالی90
5346عبدالقهارعبدالفتاح90
5191انیسهولی محمد90
0912شگوفهمنیر90
2408خدیجهامین الله90
5774لیدا جانالله نور90
5951رقیهمحمد نذیر90
4567سلماسید هاشم90
0155نعمت اللهمحمد امین90
1378مدثر اللهحسیب الله89
1982محمد ادریسجمعه گل89
6046مصطفینور آغا89
1811محمد فردیندر محمد 89
2869روح اللهعبدالحبیب89
0632میرویسمحمد یوسف89
0631سهراببسم الله89
0028محمد اقبالفرید احمد 89
4429نیلا صباوحید الله89
0917فریالاحمد سخی89
1247حمیدهغلام عباس89
6021کبراعبدالواحد89
0268ساجدهعبدالروف89
087789
2472لمرامرالدین89
1689فاطمهمحمد رحیم89
4373نورستاعبیدالله89
2167سحرمحمد یوسف89
0236سکینهسید سکندر89
2254ذاکر اللهاصحاب الدین89
0604عبداللهچاریارقل89
4535شایق اللهنجم الدین89
1795عبدالسلیمعبدالحمید89
835089
5713الیاس نظر محمد 89
4839حکمت ولیشاه ولی89
5509تمیممحمد ظریف89
2198محمد صمیمعبدالخلیل89
4832جمیل الرحمنتاج محمد 89
4502هارونغلام محی الدین89
5753محمد امینمحمد امان89
0098شمس اللهگل لالا89
5850صدیق اللهذبیح الله89
4625محمد وارثولی محمد 89
2559شیرزیبریالی89
5036سهیلانور الله89
1867بسیناعبدالقیوم89
0611مریمفرید احمد89
0647گهرعبدالمبین89
0163مروه89
1015وحید اللهاسد الله88
0006احمد شعیبمحمد طیب88
1593نادرعلیغلام سعید88
0264احمد مبشرحشمت الله88
0498احمد عمراناحمد جاوید88
0007اسد احسانمحمد حامد88
3651مومنهقربان علی88
1345زهراخواجه ظفر88
2600غزلحسیب الله88
2373زحلعبدالصمد88
5773صفامحمد وسیم88
0935حسناحاجی لطف الله88
1097سحرمحمد عیسی88
2999ام البنینسخی داد88
1338سید عمرانسید محسن88
3411فاطمهخان آقا88
5957قاری هارونحاجی عبدالحق88
0386ذکی محمد عیسی88
0422نجیب اللهآدم خان88
1571فردینخیر الدین88
4939شاه رخعبدالکریم88
0603اسد اللهرحمت الله88
5315حشمت اللهشیرین آغا88
1367سمیع اللهعبدالروف88
4746مریمعبدالقدیر88
4446صدفخواجه شاه88
6196سپوژمی هلال88
2261عفت عبدالحبیب88
1435اسماجاوید88
0028فاطمهاحمد وحید88
0034فهیمهمحمد محسن87
3514غلام قادرعوض87
4384سید مصورسید آغا87
0661احمد ذکیعبدالستار87
4423جوان شیراحمد جاوید87
2122عبدالوهابمحمد فاضل87
0925محمد یاسینعبدالقهار87
4192فرزادعبدالحلیم87
0123عزت الله احمد الله 87
516487
2365جوادشهنواز87
1035محمد راشدرحم الدین87
899187
2234عبدالحقمحمد انور87
0290نرگسمحمد رسول87
1577نرگسنجیب الله87
2641شبنمسلطان محمد 87
1174نادیه آقا ضیا87
0166یلداعبدالغفور87
3376آزادهبشیر احمد 87
0673همانجم الدین87
1090محمد هاروندوست محمد 87
0272احمد نویدجمال عبدالناصر87
0235مروه سید سکندر87
0538زهراجمشید87
4650سیف اللهگلاب خان87
1213فیصل سید احمد 87
1509احمد فرخاحمد شفیع87
3449احمد شاهغلام محمد 87
1076محمد آغامحمد نعیم87
855887
5590محمد عابدمحمد عالم87
4728خسرومحمد تواب87
3354قدرت اللهمحمد نعیم87
4641احمد فرزادگل آغا 87
5291سهیلمیر آقا87
1887حارثعبدالقادر87
5851نجیب اللهعبدالستار87
3465حبیب اللهنجیب الله87
5956عبدالرحمننجیب الرحمن87
0990شریفهدولت محمد 87
5286عفتامیر جان87
4997عاقلهامان الله87
1866مروهعبدالقیوم87
6256ستایشولی محمد 87
2350دنیابشیراحمد87
4547فهیمهکاظم علی87
3593زهرهشمس الحق87
1461احمد فیروزعبدالسمیع87
1364عبدالوارثعبدالرزاق87
1565فرزادعبدالقدیر87
1488مهریهمحمد اسحاق87
1347محمد الهاممیر افغان86
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد86
1756احمد جانعبدالرفیع86
0553احمد میلادجلندر خان86
5373مصطفیعزیزالله86
0275عمرداد خدا86
3696حشمت اللهحفیظ الله86
1557احمد مدثرندا محمد 86
1986آرشداد الله شریف86
1014احمد فوزاناکرام الدین86
7084عبدالروفزلمی86
6194حامدمحمد جان86
0393سید یوسفسید حامد86
4583نرگسمحمد رفیع86
3170جلوهعبدالرحیم86
0598زهرهنصیر احمد 86
0768سعیدهسید نعیم86
3792مهسااحمد بیژن86
3565عفتاحمد فرید86
3580هدیهعبدالعلی86
6424ادریسعبدالکبیر86
6362اسمامحمد هاشم86
5538صدیق الله حبیب الله86
5151عیان بیکعزیز بیک86
3558صمیممحمد اکبر86
6264محمد صابرمحمد حاکم86
0814الیاسمحمد رحیم86
0099احمد وارثنجیب الله86
6881امیدبشیر86
4571آرینشیر علم86
0360حکمت اللهکفایت الله86
4937محمد ربیعحمد رفیع86
5090مروهمحب الرحمن86
5300مریممحمد عظم86
2908مریمعبدالقدیر86
5994لیمهمحمد داود 86
5692شبانهعبدالرشید86
1578شعیبمحمد انور86
1641بصیرهمحی الدین86
1593امیدشیرین آغا86
1590مروهبابه ملا86
1198محمد میکایلفضل الرحمن85
2574روح الامینمحمد رقیب85
281085
1306فرزادمحمد مبین85
1225بختیاررحمت الله85
0416عبدالمومنعبدالمبین85
2517محمد مبشرمحمد عمر85
6594میر حمزهمیر عزیز الله85
0994الیاسغلام حسین85
3438احمد سیرسلطان محمد 85
0063عمرسروشمحمد نعیم85
4424صدفسید صابر85
0263هدیهعبدالجبار85
0215آیدامحمد فواد85
4531وجیههعبدالجلال85
5942مرضیهمحمد اسماعیل85
2287رامینمعراج الدین85
2554نعماننیک محمد 85
905185
1028ذکراللهمراد علی85
202385
5630سوماذکر الله85
2316محمد زبیرضمیر محمد 85
5821بصیر احمد داد محمد 85
0778مرتضیتاج محمد 85
4856سلماخوش نظر85
1744شبانهامین گل85
5631صدفمحمد ابراهیم85
5852برشناعبدالرازق85
4445سحرصدر الدین85
5706فهیمهسخی داد85
1562سجادسید ناصر85
1540فاطمه شاه آغا85
1450سیاوششریف الله85
1039ذبیح اللهغلام مصطفی85
0047محمد الهامعبدالمعصوم85
4358اسد اللهدستگیر84
0102ذبیح اللهمردان84
0038حمیداللهروح الله84
1125محمد اقبالزلمی84
1764سهرابمحمد منصور84
1219رفیع اللهنجیب الله84
4448صبورحسیب الله84
0040عبدالمختارعبدالمنان84
1925احمد مدثرعبدالصادق84
6181امید وطن شاه84
197584
1919سلیمانعبدالطیف84
0501عجازعبدالجلیل84
0955احمد فیصلسردار محمد 84
1734رحمت اللهمحمد هارون84
932384
0354ماهدشفیع الله84
3583صبنانعمت الله84
0397نور جهانمحمد سلیمان84
2354لیناپاینده محمد 84
4801لینامحمد الله84
0592فردینمحمد اسحاق84
4749نصرت اللهفرید84
1707مزملمحمد عباس84
0100محمد شبیرمحمد صابر84
4286محمد عمرانمحمد فضل84
0143بشیرالدینبصیر الدین84
0201محمد عاطفمیر آقا84
3356محمد اسحاقفرید احمد 84
0959مدثرعبدالجلیل84
0237محمد زاهدمحمد یونس84
0992خالق دادرحیم داد84
4476عبدالجلیلعبدالرحیم84
2447سعادت اللهنجیب الله84
6081عبدالرافععبدالنور84
5955صدفرجب علی84
5755سمااحمد وحید84
5603تمناعبدالمنا84
5661زینبعبدالوهاب84
5816اورانوسغلام زبیر84
5171کریمهپیوند84
1657سنیهعنایت الله84
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه84
1568فروزانعبدالله84
0539ابراهیمزمری84
2110احمد فردینعبدالزبور83
4459فرزادمحمد عارف83
3187عبدالمتینعبدالخلیل83
4400نقیب اللهاحمد ادریس83
0853حیدر شاهسید اعلی83
0453عبداللهمحمد سلیم83
936083
3399احمد شعیبنثار احمد83
0025فرید احمدفهیم احمد83
0674شیبانجم الدین83
5987ادیبهمحمد زبیر83
3011خورشیدمحمد فرید83
410883
4477نجیبهمحمد خواجه83
1363سحر میرویس83
1731فرحتذبیح الله83
122483
0226سهیلاسید محمد83
1305فهیم اللهشکر صاحب83
0643احمد ساحلدل آقا83
0056میلادرجب علی83
1023محمد شریفخان علی83
3394ایملمحمد اسلم83
4651عبید اللهبشیر احمد 83
4800عبدالحیعبدالهادی83
4080مجتبیشیرین آغا83
5882احمد شاکرغلام سرور83
2148نصیربصیر83
0152فاطمهخیر محمد 83
4627فاطمه گلعبدالسلام83
4730شرارهشجاع الدین83
3168حماسهعبدالسلام83
1761باسطهعطا محمد 83
0205فاطمهاحمد شاه83
0659فریدونمحمد عارف83
1604خاطرهمحمد داود83
0653اظهرعبدالحسیب83
0482احمد زعیممحمد فهیم82
3606فیصلحبیب جان82
1687متینننگیالی82
1536مایلمحمود82
0026محمد حامدتاج محمد 82
6199محمد عبادالرحمنامر الدین82
1499عبدالسمیععبدالصمد82
2393بی بی فاطمهغلام رسول82
1700مریمنورالرحمن82
2335شگوفهدل آرام82
0334مجیب احمد سلطان احمد 82
1767برشناسید آقا82
1297حسنامیرزا محمد82
0421مدینهامیر گل82
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد82
5595سیماعبدالحنان82
1316صدفعبدالمحمد 82
0413نیلوفرعبدالقهار82
0412سویتامحمد عزیز82
2564احمد بلالمعین الدین82
6067میرویسغلام حسین82
0247رامششیراب الدین82
0064سید ولیدمحمد کبیر82
3450اسحاقمحمد فهیم82
0057سلیمانشین گل82
1368فیصلعبدالقهار82
4312توریالیفقیر محمد 82
5599فریدعبدالجمیل82
1380حزب اللهمحمد رضا82
5740سمیع اللهشمس الحق82
530882
5990عبدالماجدعبدالقاهر82
0665محمد الطافمحمد اسماعیل82
5921سمیهمحمدعلی82
4844الیناداد محمد 82
1687فیصلفضل احمد82
0239عبدالودودعبدالفاروق82
0387مسرتقطب الدین82
0674رعناعبدالله82
0555سلیمانرحم خدا82
6051پرویزمولا داد81
0341احمد نویدعبدالحبیب81
4055احمد هشامخالد احمد 81
0878عبدالفهیمعبدالقیوم81
0664عباداللهعبدالحی81
112681
0551محمد شایقعطا محمد 81
4452معصومهمفید احمد 81
3409ساراضیا الدین81
2334ژالهدل آرام81
0392حسیناعبدالستار81
2027هاجرهوحیدالله81
1813طوبامحمد سلیم81
0784نسترننظام الدین81
0121سهیلسخی محمد81
2855فیصلگل الرحمن81
0308نقیب اللهکفایت الله81
4636سید رسولغلام رسول81
4167عبدالعزیزمحمدالله81
4630الهامعبدالجمیل81
4559عبدالسلیمعبدالکریم81
5660ابراهیممحمد داود81
1920لیمهعبدالحمید81
5385مسکامحمد داود81
4620بهشته محمد امین81
6616سعدیهعبدالکریم81
1458ساراعبدالمبین81
1661دیباعبدالملوک81
0486آسیه اسما عبدالفتاح81
0996محمد ظریفمحمد شفیع81
0124اصیلامحمد اسحاق81
0115همایونصفا الدین80
0883آرشعبدالحنان80
0820احمد فرزادشیر حمزه80
1598مامون احمد نصیر احمد 80
3608محمد مرتضیاحمد الله80
4682عبدالرحمنعبدالخالق80
4239مطیع اللهمحمد علی80
0547احمد فریدعبدالوهاب80
0480کوثرمحمد عارف80
2009نیلوفرشاه آقا80
1465حسنامحمد ظفر80
5950شکر اللهگل محمد 80
4909تیمور شاهشیرین شاه80
799980
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم80
1146ویسجان الله80
4018علی الرحمننور علی80
4737احمد راشدعبدالمحمد80
5208جاهدملا محمد 80
6471متینعبدالواحد80
5114شریفهعبدالمحمد 80
0195مروهحکیم خان80
1654عبدالمصورعبدالغفار80
0388صدفقطب الدین80
0609محی الدینمحمد امیر80
0051سید محفوظسید معروف80
5717فرشیدسید میر79
1084احمد مصطفیاحمد شاه79
0641سروشابوبکر79
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن79
0167سید عقیلسید حسن79
4537سید امان اللهسید کبیر79
3826الهامسلیمان79
6466حسیب اللهداد الله79
1175زرغونهآقا ضیا79
2921نیلوفرمحمد عمر79
3578علیناانور شاه79
6195مرسلاحمد شاه79
5245ملالیمحب الله79
1352لیدامصطفی79
1996تهمینهعاشور محمد 79
0785طیبهفضل الدین79
1641سلیمانداد محمد 79
5586ادریس خانمحمد نظیم79
1791نصرت اللهعبدالواسع79
5347تبسممحمد همایون79
5689سعدیهلطف الرحمن79
522279
5210نازیهحمید خان79
1107مرحباعبدالغفور79
2144سونیلاعبدال محمد 79
5244زحلنصر الله79
5766حسینامحمد مختار79
1534عبدالسبحانعبدالفاروق79
1357علی رضاءعبدالشاپور79
0677مدینهامان الله79
1350احمد مسعودفضل الرحمن78
0682ارسلانعبدالاحد78
0566علی حسینمجیب احمد 78
4142احمد سیرویس الدین78
0677ایمانعلی مرزا78
6207عبدالمتینمحمد نسیم78
0132ناهیدفهیم الله78
0145صدفعبدالجبار78
5827نرگسعبدالشکور78
1553شکریهعبدالعزیز78
1621بی بی رحیمهنورالدین78
6070حمزهعبدالمبین78
1271محمد احسان سمیع الله78
1029منصورخیر محمد 78
2765زحلمحمد قاسم78
5800محمد حسیبمحمد عمر78
0660محمد شعیبعبدالواحد78
6166محمد بلالمحمد نادر78
5391فدا احمد فیض احمد 78
1172عابد الرحمنسیف الرحمن78
0444همایونضیالدین78
0193محمد آرشمحمد هارون78
5761دیباتاج محمد 78
4426عفیفهمحمد عیسی78
4566بسیماسید هاشم 78
2357ساراحاجی دلاور78
5788مومنهولید احمد 78
1561هابیلعتیق الله78
1569مقدسفضل محمد78
1632احمد وارثزمری78
4425سید حسنسید یوسف77
1638شهیرعبدالقدیر77
4449منصورعظیم گل77
0049عبدالمدبرعبدالله77
5720عبدالتمیمعبدالستار77
3390احمد شبیرمرزا محمد 77
1883حکمت اللهسید احمد 77
3576نادیهنور محمد 77
4929فرشتهچراغ علی77
3779آمنهمحمد یاسین77
802277
2191شیبادل آغا77
1083ریحانهسید مولاداد77
1274محدثهسید عبدالصمد77
2360سنبلامین الله77
2225سحرسید احمد 77
0103سید الیاسعبدالرحیم77
6083فاطمهنور احمد77
5167محمد فرشادجنت گل77
4974احمد عمرانعبدالله 77
4587احمد صمیممحمد نسیم77
5111جابرصفر محمد 77
4503نجیب اللهرحمت الله77
0914یسراعبدالقهار77
6519هیلیمیوند77
2695مسرتمحمد خالد77
1088نگاهغلام محی الدین77
0125مرسیلامحمد اسحاق77
2362محمد ضمیرعبدالهادی76
3671مریمبشیراحمد 76
5633جمیلهعبدالمنان76
5830پلوشهسید محمد 76
3700فرحنازعبدالبشیر76
3435مرسلمحمد ابراهیم76
0803محمد امیدمرزا محمد 76
5569مرتضیاسد الله76
6271عبدالرحمننور محمد 76
5674توابمحمد اشرف76
5173عبدالباسطعبدالولی76
0874محمد مصطفیعبدالولی76
5016عبدالباریغلام رسول76
5190میرویسولی محمد 76
5927سعدیهمحمد عارف76
5364صدیقه عبدالحفیظ76
1101سلسلهنجیب الله76
5831آمنهمحمد سعید76
5574حسنامحمد عثمان76
1579احمد رشادغلام غوث76
0152محمد منصورمحمد رحیم76
0363فرشتهفرید احمد76
1309یحییعبدالواحد76
0637محمدشاه ولی75
0433رفیع اللهمحمد نادر75
1609عابدغلام حیدر75
0027عبدالواحدتاج محمد 75
0140احمد ولیددر محمد 75
3670احمد سیرغلام حضرت75
3427رخسارسید امین75
2750سپوژمیعبدالبصیر75
2631آرزومحمد یحی75
0216فاطمهضیا الدین75
0225نجیبهسید محمد75
4275احسان اللهجیلانی75
3878احمد مدثرخدای داد75
6548سید قمرسید حبیب75
4504شفیقمحمد رفیق75
0219حسینغلام رسول75
0130احمد فیصلبریالی75
5095محمد ندیمعبدالسعید75
4570شریف اللهجاوید75
1907محمد صابرمحمد نسیم75
4492علی احمد عبدالاحد75
6020عبدالواسیععبدالرب75
2555عمرزریالی75
0269کامرانعبدالجبار75
4815سارهسید صلاح الدین75
899975
6088تمناسید علی شاه75
4736مرسلگل مزار75
5898ثناوحید الله75
1409روزیتامحمد ابراهیم75
1345محمد معصومابن امین75
1566لیداعبدالقادر75
0601محسنهنعمت الله75
2444بلالمرزا خان74
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق74
5669مسیح اللهحبیب الله74
1041هلالمحمد اضغر74
2184حامددولت نظر74
2561حسیب اللهرحمت الله74
2061گیتاعبدالرحیم74
6208زهرامحمد حامد74
1343نیلوفرفواد74
1012عبدالوارثعبدالقسیم74
4293محمد هادیعبدالحمید74
2000سید علیسید حبیب74
3129منصورعبدالهادی74
2353احمد بلالوحید الله74
4581سید مبشرسید عزیز الله74
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 74
5716پیمانمحمد امان74
6618سید جعفرآرزو محمد 74
360074
0175مرسلنیکو بخت74
5155مریممحمد صدیق74
6753حسنابشیر احمد 74
1369ثنااللهنورآغا74
1701روح اللهعبدالبشیر74
4261حسنقاسم علی73
2297اکرام اللهنجیب الله73
3616مرتضیمحمد حسیب73
899673
0181یحییمحمد امین73
3582معصومهعبدالوکیل73
0083سوسنمحمد امین73
1519طیبهغلام رازق73
3584لیمهمسیح الله73
4336شقایق حمید الله73
5672احمد تمیمغلام صدیق73
4527محمد باسطجمال ناصر73
4194فوادعیدی محمد 73
4457مینامقصود73
5700محمد زمانعوض علی73
2372امیدقیام علی73
4217فهیمعبدالهادی73
0720زاهوش جمالحشمت جمال73
1819ساجد احمد غلام ابوبکر73
5659احمد سیرغلام یحیی73
6139فرحنازعلی جان73
4817بهارعبدالهادی73
4575هوسیمحمد احسان73
1504زین العابدینرحیم الدین73
1606گیتاقند آغا73
4515ساحلمیرویس72
1171ابراهیمرحیم داد72
0605احمد ریحانسیلانی72
553972
1957نعمت اللهحضرت ولی72
0829احمد رشادشعیب72
1752آسیهمحمد حسن72
2747بصیرهمحمد حسن72
4252ستاره بریالی 72
5920طیبهعبدالحلیم72
759972
4520الهاممحمد یعقوب72
4618الهامعبدالودود72
5807شبیر محمد حنیف72
6398هدایت اللهحریف خان72
0266رامینمحمد ظریف72
4165منصورمحمد اسماعیل72
5996اقلیمامحمد باقی72
0105سارهشاه آقا72
5102مدینهصفی الله72
5243زهراداراب72
6100آمنهمحمد قاهر72
1630ذین العابدینشریف72
1603عایشهمحمد داود72
1352محمد مرتضیخلق الدین72
1605اسمامحمد اکبر72
0117جوهر محمدگران محمد72
1693سید محمد رضاسید صادق شاه71
5866حسام الدیننظام الدین71
1158عبدالستارقیام الدین71
0845ظفر اللهولی الله71
6369نبی اللهمحمد ابراهیم71
3917نارونسلطان محمد71
801071
6201اکرممحمد سالم71
6198حسیب اللهغلام سخی71
4589رویداعبدالقاسم71
2594خسروآباجان71
0142عبیداللهمحمد 71
6774بهرامعبدالرسول71
1124محمد اکبررحیم الله71
5805احمد بلالنثار احمد 71
4666ام البنینمحمد اسماعیل71
5750یاسمینسعادت71
1643احمد فیروزعبدالواسع71
2014توفیق اللهامین گل70
0371جواد احمد فواد احمد 70
4469حسیب اللهمحمد اکبر70
2243مسعودهفیض محمد 70
3790زینبمحمد نذیر70
5970نیکملعبید الله70
3337مجیب غلام حیدر70
5809احمد نور آغا70
5836سیرحاجی صابر70
5697سید حنظلهسید حشمت الله70
4519روح اللهمحمد خان70
4496محمد عمراننصر الله70
5676محفوظ اللهمحمد عثمان70
0821احمد شیرزادشیر افضل70
1311وصالمحمد فقیر70
1308غلام فیصلشمس الرحمن70
2624صلاح الدینعبدالقادری70
3396محمد شهابعبدالکبار70
4529فاطمهرضوان الحق70
1100حمیدهنوروز70
5340ثنا رفیع الله70
051970
1062محمد سلیمانمحمد داود70
899269
4328احمد عابدخدا داد69
3633احمد آغاعبدالعلیم69
6112تهمینهفضل الرب69
0601سارهوحید الله69
1364احمد صفااحمد شاه69
525169
5168زبیرگل جان69
3625نقیب احمدمحراب الدین69
4609امید اللهمحمد نعیم69
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم69
5253احمد اقبالمحمد عثمان69
803369
6255صفی اللهمحمد بای69
5161لطف اللهخلیل الله69
4528سباجان آقا69
6381عابدهضابت69
0410بنفشهحفیظ الله69
1554ماروزهعبدالحکیم69
1616شازیهمعقول69
1532ساحلشاه محمد69
1474سید عبدالسلام سید چمن69
0484محجوبهمیرویس69
1153مصباح الدینمحمد غوث69
0822محمد سمیرمحمد آصف68
616568
0467صدامغلام نبی68
1037ارشاد اللهجلال الدین68
2370احمد شبابمیرعلی68
0811عبدالسبحانمحمد عادل68
6131باصرهعبدالحی68
0685شمسیهگل میر خان68
802768
1212هدایت اللهمحبوب الله68
5441ضیا الرحمننادر شاه68
4664حسیب اللهخلیل الله68
2469سید حسینمحمد ظاهر68
0292مسیرمسعود68
1151الهامشیر خان68
4816نیلوفرعبدالحکیم68
5527شایستهاحمد ولید68
6431عهدیهامیر امان الدین68
1659حمایت اللهامان الله68
0364خدیجهشیر احمد68
544067
1635عبدالسمیععبدالحفیظ67
0532توابتاج محمد 67
0559دین محمدگل محمد 67
7235محمد واقفمحمد عالم67
804167
0077نبیلهگل نبی67
6595سید عزیرسید هاشم67
5819عبدالمصورخالق داد67
2510سمیع اللهحاجی مایل67
0833عبدالمصورعبدالجلیل67
0851محمد بصیرمحمد شریف67
4751رضا خانعبدالرحیم67
5292عبدالحکیممحمد 67
5837ناصر احمد 67
5528شکریهعبدالکمال67
1617نازیهمعقول67
1543محمد ایملخلق الدین67
1563هوسینجیب الله67
0429محمد یوسفگل آقا67
2506ذاکرهمحمد صابر66
6090خرماهکامل بیک66
4117حسیب اللهملک مرزا66
898866
4387محمد نویدمحمد ظریف66
6421مسجدیعبدالصیر66
5229هارون احمد نصیر احمد66
1434برکت صفرعلی66
0805محمد غلام رسول66
6002فرزانه بصیر احمد 66
5219رویناعبدالبصیر66
1440مصطفیعبدالمتین66
1380رامشجان داد66
1748احمد شادابمحمد یعقوب66
900165
0144سید مصطفیحسین آقا65
6473مجدود احمد نثار احمد 65
903665
3375مهنازامان الله65
1864رحمت اللهعبید الله65
1627لطف اللهحیات الله65
6076هومنکفایت الله65
1194محمد وارثمحمد صدیق65
5294الیاسروزی خان65
1398ادریسعاشق الله65
1415بشرا مهنازمحمد ولی65
1402فروزانعبدالقیوم65
1102احمد موسیعبدالمجید65
0830عمران اللهسردار احمد 64
3342شبیر احمد محمد عارف64
6467فیصلگل محمد 64
0987منصورشیرین آقا64
2212شهریارعبدالودود64
1095ستوریغلام شاه64
4378محمد قاسممحمد هاشم64
4992عبدالظهورعبدالقیوم64
4818محمد پیمانمحمد نصیر64
5345شاه رخمحمد حیدر64
5091فایزهمحمد اسماعیل64
1466احمد مختارشیر آقا64
1401آمنهعبدالقیوم64
0318علی حسینمحمد یعقوب64
3684محمد اسماعیلامیر الدین63
3789ذکراللهمحمد رسول63
2104قیسمحمد داود63
4014معصومهتوریالی63
3340محمد بشیرمحمد کبیر63
2123سید ادریسسید عبدالبصیر63
6050داودعلی احمد 63
4663احمد فرزادمحمد علم63
1369عبدالنصیرعبدالطیف63
0690احمد رشادمحمد عارف63
6254احمد صمیمعبدالله63
1614قربانعلی احمد 63
5566خیبرتوریالی63
5301ننگیالیگل زمان63
4791سیاووشحبیب الرحمن63
5384شمعریزغلام حضرت63
5092مرسل نادر شاه63
3698عابدهعبدالرحمن63
5899حسیبافریدون63
6129صنمعبدالعزیز63
2595مژگانامان الدین63
5734زحلامیر جان63
1671شاکرخان محمد63
1399شفیقتوکل63
6178نور الامینرحمت ولی62
5474محمد ذاکرمحمد نجیب62
0882مهدیعبدالحنان62
0466بلالغلام نبی62
0852هنگامهغلام حضرت62
1141عزیز احمدنور احمد 62
5781بکتاشعبدالجبار62
601062
0508محمد شعیبعبدالحی62
6633ولی اللهنور آغا62
6835لطف اللهعبدالقادری62
4837ذبیح اللهعبدالواحد62
5961احمد راشدمحمد نادر62
5731عبدالباسطعبدالرسول62
4750محمد عمرمحمد حلیم62
3697نبیلهبهروز62
5186فریحهمحمود خان62
1598نازشاسدالله62
1581مصطفیمحمد جمعه62
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله62
0349وحید اللهنعمت الله61
4455حسیب اللهعقل الدین61
1911شمس الرحمنعبدالمنان61
830561
2426منیژه عبدالشکور61
0046محمد صمیمسلیم شاه61
5316فطرتفرید احمد 61
909161
5322الفت ولینصب علی61
2590فرهادحیات الله61
4649لطف اللهعبدالرزاق61
1444عبدالمجیبعبدالمجید61
764461
5285سیماشاه ولی61
1596کرشمهمحمد نادر61
1299نبی اللهعبدالحمید61
0166عبدالرحمننور علی خان61
1122غلام مرتضیرحیم داد60
0711رفیع اللهرحمت الله60
598160
0906شادابخدا داد60
0823پرویز احمد علی محمد 60
222260
5989صفت اللهعبدالخالق60
5886محمد رامیننذیر الله60
3006احمد ولیدشیر محمد60
1659نیک محمدعبدالرحمن60
0059رامینعبدالهادی60
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 60
5249احمد سخامحمد صدیق60
5183قیسغلام سخی60
5290احمد فرزادجان آقا60
3524عایشهعبدالغیور60
0252محمد الیاسبرهان الدین60
0253عبدالحفیظعبدالرزاق60
1945منیر احمد فهیم احمد 59
4434عبدالرحمندلاور خان59
612259
1176میلادعبدالمتین59
548959
3148عبدالمتینعبدالحسین59
1851نقیب اللهسیف الرحمن59
5174محمد کریمکرم خان59
2801زبیرعبدالحمید59
0775محمد قسیمعبدالقدوس59
5457واسعمیر محمد 59
1399احمد یاسرجاوید59
5293عبدالحبیبمحمد 59
4911برشناعبدالولی59
6001ممتازمحمد قسیم59
1336احمد رامشنیاز محمد 58
1962ادریسطاهر حسین58
0804عبدالبصیرگلا جان58
1498آریامحمد علی58
0154ذکیهشمس الاحمد58
0090فاطمهحاجی نور محمد58
3416ملیناصدیق الله58
5959سید اصیلمیر جمال الدین58
1240بهشتهعبدالرحمن58
858458
855658
4089زبیرگل محمد 58
5622صفی اللهغلام محمد 58
921258
5298مسیح اللهزلمی58
5393محمد میلاداکرام الدین58
4056مروهمیر سردار58
5872مریمعین الدین58
1049شاه جهان زیببابه جان57
4760امین اللهسرور خان57
2015فردوسزلمی57
1961احمد رشادمحمد شفیق57
0139عمرانغلام علی57
1442صبغت اللهعبدالرازق57
3624مطیع اللهعبدالخلیل57
5594فریمامحمد رسول57
3791عایشهمحمد نذیر57
0537شیلاعیدی محمد 57
0168اورانوسعبدالرسول57
3341حکمت اللهسلطان عزیز57
498157
4799عبدالودودعبدالهادی57
6274عبدالاللهعبدالفتاح57
5801حفاظتشیر جان57
5158پرویزحفیظ الله57
5506شفیقهمحمد عمر57
2884سمیراعبدالقادر57
4541صابرهعلی محمد 57
1596صحراحبیب الله57
0497اصیلاعبدالبشیر57
2062محمد حامدمحمد فرید56
6205رشادمحمد ضیا56
0358محمد شاکرشاه لالا56
0186ډیوهعبدالغفور56
1561مهدی رضامفید احمد 56
877756
5615فیصلگل رحیم56
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله56
4526ادریسزمری56
624256
1910احمد قیسعتیق الله56
3395محمد یوسفعبدالقدیر56
1577صدفمحمد همایون56
1666توصیفکتوری56
2289علی اصغرنصیر احمد55
0001نیک محمد میر محمد 55
5547محمد خالدمحمد امان55
4534احمد فایقعبدالغفار55
5629یمامحمد حنیف55
6268مطیح اللهروح الله55
4574احمد روشانهمایون55
4640عبدالصمیمعبدالحی55
2389فیاضعبدالرشید55
0278شجاع اللهبرهان الحق55
6053آسیهمیر حسین55
5974بهشتهعبدالتواب55
0714مطیع اللهمحمد ایوب55
0220احمد شعیبمحمد لقا55
0445احمد شعیبمایل آغا54
370554
2366فضل احمد عبدالاحمد 54
6257سهیلامراد محمد 54
6685حیدر علیمحمد علی54
6188مصطفینبی الله54
5844شمشاد احمد زمان الدین54
4525سید رحیمسید داود54
5696سمیع اللهاحمد بلال54
6508همراه خانعبدالقدیر54
1179عبدالمبینآقا پادشاه54
1494فریدونعبدالقدیر54
1412ادریسمحمد یونس54
0306احمد اللهاحمد ضیا54
1241میلادفقیر محمد 53
1025محمد امید محمد امان53
1967زبید اللهزین العابدین53
2121سید پرویزسید لالا آغا53
1354مبشرحبیب الله53
1739مدینهامیر محمد 53
5679سید مجیبسید حسیب53
5634فضل اللهغلام محمد 53
5369مرتضیمصطفی53
3570ادریسشیرجان53
0687حسیب اللهمجیب الله53
0747آریاعبدالغفور53
1372محفوظ اللهولی الله53
0348صبیحهعلی شاه53
6418زکریاخدا داد52
1031محمد ایملسردار52
323252
5169بهادرمحمد هارون52
4467عبدالمجیبعبدالحمید52
3881محمد عمرانمحمد امین52
5611فیصلعبدالبصیر52
468352
2133منصورشاه مقصود52
0024صفت اللهنیاز محمد 52
2307احمد سیرعزیزالرحمن52
5748امنهحسن شاه 52
3931احمد عزت اللهعبدالشکور51
0502احمد ذکیضیاالله51
0155سمیرامحمد نبی51
4180احمد مهدیاحمد ذکریا51
2376محب اللهگل آقا51
4582انورالحقضیاالحق51
564351
0579محمد عمرمیر آقا51
5610احمد زبیرغلام سرور51
5767زرفشانرضا51
1278عبدالصادقمنصور50
3538عبدالجبارعبدالقهار50
6846محمد بلالهمایون50
5811احمد هارونحمید الله50
801250
801150
4577محمد اسماعیلنافع الدین50
901050
1307غلام مجتبیشمس الرحمن50
3694محمد مصطفیفریدون50
5845رامیننور الله50
3614احمد خبیرمحمد قاسم50
5413شمیممحمد حیدر50
1677عبدالرافیععبدالواسع50
5752محمد صمیمعبدالصمد49
3748احمد سروشهدایت الله49
0905روملامر الدین49
1086سید ضیاالدینسید منصور49
5607محمد مصطفیاحمد الله49
4656احمد ذکیمحمد رحیم49
6260رحم خداشیر احمد 49
2604راشدغلام محی الدین49
1016غلام مصطفیرحیم49
6262احمد سیرحضرت جان49
4948نازیعبدالسمیع49
5952مسکاشاه محمد 49
0048ریحانهغلام مجتبی49
900148
4238سید سیرسید شیرجان48
3332مسافرسید عبدال48
110548
905348
5223محمد فهیمعبدالمبین48
1950احمد زینورالرحمن48
6345صدامخلیل الله48
1861مطیع اللهعبدالحنان48
4850رویاسید نجیب الله48
932148
0786ریحانهعزت الله48
1555خوشحالمحمد صالح48
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود47
4343احمد شاهامان الله47
0156شبنمحاجی محمد یوسف47
6089شکیلاشیر محمد 47
0309صنمنور آغا47
1020سراج الدینشاه عسکر47
6423نورزیعبدالصمد47
2075توفیقمحمد طاهر47
0894نوابعبدالغفار47
364347
5995تمنااکرم بیک47
1321عطا اللهخلیل الله46
539946
394546
284946
5623شاکرمن الله46
5444سمیع اللهگل الرسول46
6360ارغوانامان الدین46
1444احمد امیدذبیع الله46
1660نصرت اللهجان محمد46
4270عبدالطیفعبدالعزیز45
0340عبیداللهمحمد اسماعیل45
7038عبدالباسطعبدالغیاث45
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 45
5943حمید اللهحبیب الله45
0719زاهد جمالحشمت جمال45
1615نجیب اللهمعقول45
7237صمدآغاشیرین آغا44
4624محمد حسیناحمد ظاهر44
506044
3451شبیرحسینایرج میر44
0594سجادعبدالغفار44
857544
5001فیصلعیدی محمد 44
4230اسعماعیلمحمد حسن44
5728صفی اللهنبی گل44
1135الهاممحمد هاشم43
877843
4478احمد محمد نعیم43
4926محمد غلام ربانی43
2894سمیع اللهمبارک شاه43
3626باسط غلام حضرت 43
5412مرسلمحمد حیدر43
4734صنمعبدالهادی43
5670زحلفضل احمد43
1675شایق اللهشفیق الله43
0003محمد نعمانجنگ باز43
1119احمد یاسرفیاض42
4175حامدنعمت الله42
5175فردینشیر محمد 42
999542
999742
1646حکمت اللهاختر محمد42
0479حشمت اللهحبیب الله41
4066محمد روملمحمد انور41
5941امین اللهعبدالستار41
4709نوابنصیرمحمد 41
0248محمد الیاسگل محمد41
0173مریمغلام مصطفی41
616741
1640مژگانعبدالغفار41
177441
1769سپین غرغلام محمد 40
2050احمد میلادعبدالاحد40
0648نجیلافضل احمد 40
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد40
3501رستمعبدالرحمن40
855340
2209مهرانعبدالوکیل40
052040
0655فهیمنور آغا40
1938نوید سیف الدین39
5247منصورمسعود39
5596احمد اللهغلام سرور39
4216محمد مصورمحمد رفیع39
1388احمد مجتبیاحمد شاه39
0635حیدرشاه ولی38
1640شکیب مسجدی38
5813محمد عادلعبدالسمیع38
5103مختار احمد نور احمد 38
1673مسرورنور محمد38
986137
1884حسیب اللهزلمی37
800337
5567عبداللهعبدالخلیل37
5953صدفانور شاه37
2083احمد طارقنقیب الله36
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی36
1655حبیب اللهخدا داد36
4164شبناسید رسول36
0399سید مصطفیسید اسماعیل36
0401سید مرتضیسید اسماعیل36
5246روملمیر آقا36
5434احمد الهامغلام نقشبند36
612036
5212قند آغاخالق داد36
5712فیروزاجمل36
5017قیسغلام نبی36
605836
0988حامدغلام حضرت 36
1679زلمیملک شاه36
5366خیر الدینخان محمد 35
3563سادیهنذیر احمد 35
222735
1406مرتضیسید اسحاق35
1433پیمانمحمد الف35
610934
4546رحمت اللهیار محمد34
1586احمد ضیانور الله34
4453احمد شاهنور الله34
0967حمزهفرهاد33
656233
5415عبدالرحمنغلام علی33
0774سلیمانمحمد شفیع33
0177سید کامرانمیر واعظ آغا33
2367خلیل احمد علی احمد 32
2177سمیع اللهعزت الله32
0071الیاسگل نبی32
1627سنبلوحیدالله32
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین31
0697عبدالباسطعبدالوکیل31
2588محمد مصطفیمحمد امین30
0606میلاد عبدالسلام 30
3769عبدالمنیرعبدالستار29
1573اقبالجلال الدین29
5221صالحهعبدالاحد29
1416محمد جمشیدمحمد اولیا29
1793احمد سمیرمحمد سمیع28
2557حیدر زریالی28
3652امیرمحمد یوسف28
5039رحم خداعلی مرزا26
217826
652425
431924
4461احمد راشدمحمد ظاهر24
3753محمد ماهرمحمد طاهر24
272723
803623
5960مهراللهذکر اللهبه دفتر مراجعه شود
2116عبداللهنوراللهبه دفتر مراجعه شود
3303میلادعبدالقیومبه دفتر مراجعه شود

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
34
43
51
62
73
82
93
104
113
122
131
143
151
162
174
183
191
204
212
223
233
244
254
262
273
281
294
302
311
323
333
341
351
362
372
384
391
402
413
424
432
441
451
462
472
484
492
501
513
521
534
541
551
563
574
583
593
602
614
621
631
642
652
664
672
681
691
701
714
724
732
744
754
764
771
783
794
802
811
824
831
842
854
862
873
881
892
901
912
921
933
942
953
963
971
981
994
1004