نتایج امتحان تعلیمات اسلامی و تفسیر صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تعلیمات اسلامی و تفسیر صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
4422فاطمهمحمد صدیق99
5453بسم اللهعبدالغفار99
0617فایزعبدالفتاح99
2142ایملنصیر احمد99
0119مامونضیاالحق98
0050محمد مدثرعبدالله98
0392حسیناعبدالستار98
3404یلدامحمد سلیم98
2433ارمغانمحمد شعیب98
5742صمیممحمد صابر98
5971محمد نویدمحمد شفیق98
0189احمد مجیبمحمد اقبال98
1322عمران اللهیار محمد 98
4168عبیداللهغلام مجتبی98
5682یاسمینمحمد شفیع98
0627زعیمشیر احمد 97
0202کوهسارحسیب الله97
1258عمرانغلام مصطفی97
0601سارهوحید الله97
0263هدیهعبدالجبار97
0860گلاب الدینمعراج الدین97
5667فرحنازمحبوب الله97
0857فرحنازحکیم الله97
0157شبنممحی الدین97
0959مدثرعبدالجلیل97
4586عبدالنوابعبدالوهاب97
5683حسینامحمد اسماعیل97
4447حامد عبدالخالق96
0843احمد خسرواحمد جان96
2734احمد شبیرمحمد الله96
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی96
0051احمد راشدامین الله96
2311مدثراللهبهرالدین96
0915زینبمحمد کریم96
2643زینبشیرعلی96
2600غزلحسیب الله96
1539فریدهعبدالرازق96
2550ډیوهمحمد حنیف96
2999ام البنینسخی داد96
4418مرسل گل احمد 96
6464هیلیمحمد طاهر96
5172ژولیکامحمد مقیم96
2156سحرمحمد نبی96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
6271عبدالرحمننور محمد 96
5751حمیرامحمد عثمان96
4498هنگامهحلیم جان96
2073فرحتعبدالحبیب96
0159نور الهدامعراج الدین96
0143بشیرالدینبصیر الدین95
3326سید ادریسسید یاسین95
2277نجیب اللهمحمد امین95
2083احمد طارقنقیب الله95
2112سمسور الرحمنفدا محمد 95
0354ماهدشفیع الله95
1577نرگسنجیب الله95
2505بلالمحمد قاسم95
4470صدفبریالی95
2642شبنممحمد تقی95
2599اسمافیروز الدین95
4336شقایق حمید الله95
1752آسیهمحمد حسن95
2247فرحتذین العابدین95
0525ملالیشفیق الله95
1345زهراخواجه ظفر95
7171نهایشعبدالمحفوظ95
3953ذکیهمحمد عیسی95
1344شگوفهغلام محبوب95
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ95
999895
4772مزملعبدالرب95
4308احمد خیاماحمد شاه95
4839حکمت ولیشاه ولی95
3302محمدعبدالحق95
5639احمد زیمحمد سلیمان95
4540زرلشتحبیب الرحمن95
614795
4723فاطمهشاه ولی95
5951رقیهمحمد نذیر95
4017عادلهامیرجان95
6295مرسلپخمن علی95
3254بهارهولی احمد95
0040عبدالمختارعبدالمنان94
1114زبیرفضل احمد 94
5793نصیب اللهذبیح الله94
2122عبدالوهابمحمد فاضل94
4192فرزادعبدالحلیم94
4518نبی رحمتخالد احمد 94
0062انوشمحمد نعیم94
0053الهام الدینامیر جان94
1690مروهمحمد رحیم94
3434یاسمینحسیب الله94
0673همانجم الدین94
4222حسیب اللهوزیر محمد 94
4914نیلوفرمحمد فرهاد94
2641شبنمسلطان محمد 94
1247حمیدهغلام عباس94
0917فریالاحمد سخی94
6189ربابه غلام حسن94
2784شبنممحمد شاه94
0146تهمینهعبدالواحد94
0561حامدسید آور94
2031فریدونامیر خان94
1707مزملمحمد عباس94
350594
4832جمیل الرحمنتاج محمد 94
3033نیاز محمد نجیب الله94
0270محمد یحیخیال محمد94
5014ضیارملشیر محمد 94
4451ساحلمحفوظ الله94
1867بسیناعبدالقیوم94
5737معصوبهعبدالعزیز94
5999فرشتهخدا داد94
0034فهیمهمحمد محسن94
6008فریحهعبدالمحیط94
5975پریمابلال احمد 94
0721عبدالمتینعبدالحکیم93
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم93
0661احمد ذکیعبدالستار93
2680عبدالحیعبدالاحد93
4469حسیب اللهمحمد اکبر93
0275عمرداد خدا93
2041فریدونمحمد اجمل93
0361عبدالباسطعبدالاحمد93
0416عبدالمومنعبدالمبین93
1528احمد صدامفضل محمد93
0681محمد عقیلسلطان علی93
1017فرشاد آقا محمد 93
1097سحرمحمد عیسی93
0473صدفغلام سرور93
1666خدیجهشمس الدین93
4801لینامحمد الله93
0653احمد اللهعبدالطیف93
1509احمد فرخاحمد شفیع93
0046محمد صمیمسلیم شاه93
0100محمد شبیرمحمد صابر93
1617سید محبوبسید محفوظ93
0540صفی اللهمحمد عوض93
6081عبدالرافععبدالنور93
4749نصرت اللهفرید93
4547فهیمهکاظم علی93
4620بهشته محمد امین93
5761دیباتاج محمد 93
1072هوسیعبدالحلیم93
4508سبحانمحمد معروف93
1447شبنماسدالله93
2261عفت عبدالحبیب93
0912شگوفهمنیر93
2346پروانهعبدالبشیر93
6258آرزونجیب الله93
0183سمسورمحمد عارف92
4650سیف اللهگلاب خان92
0547احمد فریدعبدالوهاب92
5778محمد نجیممحمد حکیم92
281092
1537سید محفوظامیر حمزه92
0448اکرم اللهمحمد سرور92
1974روح القوامعبدالقهار92
6425یاسرعبدالرحیم92
0290نرگسمحمد رسول92
3170جلوهعبدالرحیم92
0937مایدهمحمد رفیق92
0598زهرهنصیر احمد 92
4040نکهتمحمد داود92
0674شیبانجم الدین92
0644سمیهمحمد حسن92
3651مومنهقربان علی92
1070سارهعزیز احمد 92
6087ثناعبدالصادق92
2306ضمیرهسلطان محمود92
0215آیدامحمد فواد92
0009حماسهشیر محمد 92
1603شملههدایت الله92
2166طایبهقلندر شاه92
4441محب اللهنصرت الله 92
6261عمرانسید پادشاه92
5379عبدالواحدمحمد اکبر92
2452احمد سیرتضیا الدین92
5575پیمانخواجه زمان92
6101محمد حاشرمحمد کریم92
6075حمید عظیم خان92
7064محمد الیاسحبیب الرحمن92
5717فرشیدسید میر92
1959محمد حسنمحمد وزیر92
1184مسعودمحمد احسان92
6774بهرامعبدالرسول92
4625محمد وارثولی محمد 92
6206ننگیالیکابلی92
4636سید رسولغلام رسول92
3449احمد شاهغلام محمد 92
5252ماه منیرعزیزالرحمن92
5347تبسممحمد همایون92
5955صدفرجب علی92
1088نگاهغلام محی الدین92
3580هدیهعبدالعلی92
1219رفیع اللهنجیب الله91
5373مصطفیعزیزالله91
0991احمد شاهمحمد ضمیر91
1160علیممتاز91
4460عبدالحیعبدالقدیر91
1306فرزادمحمد مبین91
0386ذکی محمد عیسی91
1919سلیمانعبدالطیف91
2869روح اللهعبدالحبیب91
1241میلادفقیر محمد 91
0546محمد الهاممحمد شعیب91
0485احمد شکیبشیر پادشاه91
899591
4477نجیبهمحمد خواجه91
1689فاطمهمحمد رحیم91
0364باصرهسید داوود91
5666زحلمحمد عیسی91
0197زهرهمحمد هادی91
1132ثنامحمد حکیم91
1129نادیهصفی الله91
5595سیماعبدالحنان91
1795عبدالسلیمعبدالحمید91
0833عبدالمصورعبدالجلیل91
0296طلب الدینبهاوالدین91
0237محمد زاهدمحمد یونس91
0844محمد اقبالمحمد ایوب91
5348عمرانشاه ولی91
6073محمد بشیرمحمد جان91
4692ظریفعبدالطیف91
183591
5213میر ادریسمیر محمد نعیم91
5869نذیر احمد خان محمد 91
5592احمد صیاممحمد عمر91
5998سمیع اللهغلام سخی91
5766حسینامحمد مختار91
2198محمد صمیمعبدالخلیل91
5774لیدا جانالله نور91
6138حبیبههمایون91
5385مسکامحمد داود91
6359فهمیهمحمد ذکی91
4446صدفخواجه شاه91
5852برشناعبدالرازق91
5914مدینهعبدالوهاب91
0028محمد اقبالفرید احمد 90
1234فرهادسید آقا90
0453عبداللهمحمد سلیم90
0393سید یوسفسید حامد90
0680اجملنور احمد فهیم90
0093امان اللهمحمد خالد90
1957نعمت اللهحضرت ولی90
0501عجازعبدالجلیل90
4507هیوادمحمد آقا90
4083امیر بیکاسلام میر90
0264احمد مبشرحشمت الله90
6029محمد پناه محمد صدیق90
1339سید طاهاسرور الدین90
6060عبدالباعثعبدالصمد90
1525فیصلمحمد آصف90
0631سهراببسم الله90
0632میرویسمحمد یوسف90
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه90
0911عابدهمحمد شفیع90
0268ساجدهعبدالروف90
4913رخسارمحمد فرید90
5827نرگسعبدالشکور90
4473فرخندهحفیظ الله90
0260نظیفهمحمد گران90
5987ادیبهمحمد زبیر90
3409ساراضیا الدین90
4835لیمهمحمد عظیم90
5326روح اللهالله محمد 90
3402هدیهاسدالله90
0236سکینهسید سکندر90
0732فردیننصیر احمد 90
0985محمد یوسفعبدالحبیب90
5591هدایت اللهعبدالرحمن90
5018بلال احمد محمد عثمان90
3918احمد حامدعبدالحسین90
6068فهیم اللهامیر خان90
5816اورانوسغلام زبیر90
179790
5527شایستهاحمد ولید90
5692شبانهعبدالرشید90
5671حفصهنثار احمد 90
5657سحرشاه ولی90
2034فرشتهنور احمد90
1920لیمهعبدالحمید90
1744شبانهامین گل90
5661زینبعبدالوهاب90
5972احمد حامدعبدالرحیم89
0341احمد نویدعبدالحبیب89
0438دل شادمنگل89
0651شیراحمد گل الرحمن89
4682عبدالرحمنعبدالخالق89
0566علی حسینمجیب احمد 89
0967حمزهفرهاد89
0664عباداللهعبدالحی89
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین89
0592فردینمحمد اسحاق89
5988محمد وزیر احمد 89
6093عبدالبشیر
احمد علی89
5664نیک محمد داد محمد 89
0874محمد مصطفیعبدالولی89
0825فرشاداحمد گل89
2564احمد بلالمعین الدین89
0098شمس اللهگل لالا89
0006احمد شعیبمحمد طیب89
2350دنیابشیراحمد89
5828عبدالوهابمحمد نذیر89
0063عمرسروشمحمد نعیم89
0433رفیع اللهمحمد نادر89
1945منیر احمد فهیم احمد 89
1274محدثهسید عبدالصمد89
0330حسناعبدالصمد89
0145صدفعبدالجبار89
2335شگوفهدل آرام89
3583صبنانعمت الله89
1553شکریهعبدالعزیز89
2332یلدامحمد ظاهر89
4324هجرانمحمد طاهر89
2061گیتاعبدالرحیم89
5783کرشمهمحمد انور89
1270نوشادفیض محمد 89
5820عبدالفیاضرجب محمد 89
5672احمد تمیمغلام صدیق89
4576محمد الیاسغلام محمد89
0310حکمت اللهخان محمد 89
5367محمد تمیمکرام الدین89
5599فریدعبدالجمیل89
1380حزب اللهمحمد رضا89
6259سید یوسفسید صالح89
3216آمنهنور الدین89
4856سلماخوش نظر89
5636محمد عثمانسردار محمد 89
4567سلماسید هاشم89
5689سعدیهلطف الرحمن89
5528شکریهعبدالکمال89
5171کریمهپیوند89
4736مرسلگل مزار89
5155مریممحمد صدیق89
1987رفیع اللهداد الله شریف88
1198محمد میکایلفضل الرحمن88
4286محمد عمرانمحمد فضل88
1925احمد مدثرعبدالصادق88
2444بلالمرزا خان88
4786محمد ادریسمحمد عارف88
6594میر حمزهمیر عزیز الله88
0553احمد میلادجلندر خان88
1593نادرعلیغلام سعید88
2110احمد فردینعبدالزبور88
0498احمد عمراناحمد جاوید88
0007اسد احسانمحمد حامد88
1766احمد وهابدلاور88
2149میونددلاور خان88
3390احمد شبیرمرزا محمد 88
3968الههعبدالقادر88
0910مقدسعبدالرحمن88
902888
6021کبراعبدالواحد88
2027هاجرهوحیدالله88
1825مینهفیض محمد88
4468صدفعتیق الله88
5775نیلوفرمحم عثمان88
2167سحرمحمد یوسف88
0595پروانهعلم الدین88
1146ویسجان الله88
3356محمد اسحاقفرید احمد 88
5707محمد خلیلمحمد قاسم88
0307احمد زاهدنورعلی88
4312توریالیفقیر محمد 88
0123عزت الله احمد الله 88
5190میرویسولی محمد 88
1257میلاد احمد مشتاق احمد 88
4476عبدالجلیلعبدالرحیم88
4466سید بلالمیر حسیب الله88
4776احمد بلالتوریالی88
0099احمد وارثنجیب الله88
6197شبنمعبدالوحید88
4730شرارهشجاع الدین88
4820مهنازعبدالقدیر88
4997عاقلهامان الله88
6196سپوژمی هلال88
1688میوندعنایت الله87
2113غوث الدینسیف الدین87
0925محمد یاسینعبدالقهار87
1756احمد جانعبدالرفیع87
0049عبدالمدبرعبدالله87
6466حسیب اللهداد الله87
516487
2517محمد مبشرمحمد عمر87
1734رحمت اللهمحمد هارون87
0551محمد شایقعطا محمد 87
0335نثار احمد عبدالعزیز87
802787
0724عبدالجبارروکی87
6194حامدمحمد جان87
4242احمد شهیراحسان الله87
4531وجیههعبدالجلال87
2379خدیجهنجیب الله87
2373زحلعبدالصمد87
3565عفتاحمد فرید87
3564نور الههسید فرید87
0199مروهزین الله87
0570هدیغلام فاروق87
1638شهیرعبدالقدیر87
4974احمد عمرانعبدالله 87
0913پریساغلام عباس87
6362اسمامحمد هاشم87
2191شیبادل آغا87
2678برینگل رحمن87
0768سعیدهسید نعیم87
4429نیلا صباوحید الله87
4373نورستاعبیدالله87
1731فرحتذبیح الله87
2354لیناپاینده محمد 87
0235مروه سید سکندر87
1960فیصلسیف الرحمن87
0360حکمت اللهکفایت الله87
0763زاهدغلام فاروق87
3435مرسلمحمد ابراهیم87
5346عبدالقهارعبدالفتاح87
5168زبیرگل جان87
2328احمد ظاهردر محمد 87
5753محمد امینمحمد امان87
1194محمد وارثمحمد صدیق87
5850صدیق اللهذبیح الله87
888187
2559شیرزیبریالی87
4506سبحان اللهسمندر87
0820احمد فرزادشیر حمزه87
4992عبدالظهورعبدالقیوم87
5114شریفهعبدالمحمد 87
4824مسعودهداد محمد 87
1214عبدالمصورعبدالمطلب87
5191انیسهولی محمد87
5286عفتامیر جان87
5630سوماذکر الله87
6031خورشیدارسلان87
2472لمرامرالدین87
4445سحرصدر الدین87
1557احمد مدثرندا محمد 86
3696حشمت اللهحفیظ الله86
1172عابد الرحمنسیف الرحمن86
5965میلادذکریا86
3907میکاییلعبدالشاه86
0604عبداللهچاریارقل86
2234عبدالحقمحمد انور86
0272احمد نویدجمال عبدالناصر86
2297اکرام اللهنجیب الله86
1436عزیز اللهامام علی86
0122سمیرعبدالرحمن86
4358اسد اللهدستگیر86
4667ارشادالرحمنمحمد حسن86
1735محمد حسیبمحمد نعیم86
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد86
4452معصومهمفید احمد 86
2492خورشیدعبدالغنی86
2334ژالهدل آرام86
1813طوبامحمد سلیم86
5633جمیلهعبدالمنان86
1767برشناسید آقا86
3577حبیبهعبدالحمید86
0785طیبهفضل الدین86
2574روح الامینمحمد رقیب86
5600امیر منصورعبدالبصیر86
1029منصورخیر محمد 86
5957قاری هارونحاجی عبدالحق86
409686
0010نجیب محمدشیر محمد 86
0814الیاسمحمد رحیم86
4737احمد راشدعبدالمحمد86
5740سمیع اللهشمس الحق86
6398هدایت اللهحریف خان86
4089زبیرگل محمد 86
0660محمد شعیبعبدالواحد86
0665محمد الطافمحمد اسماعیل86
5660ابراهیممحمد داود86
6070حمزهعبدالمبین86
4719عبدالطیفشیر آقا86
1083ریحانهسید مولاداد86
4911برشناعبدالولی86
0914یسراعبدالقهار86
4746مریمعبدالقدیر86
3640عبدالنجمانعبدالصمد86
2189پرمیلاغلام سخی86
4207زرمینهغلام نبی86
6434تبسمصبر الله86
2908مریمعبدالقدیر86
5631صدفمحمد ابراهیم86
5826شیباعبدالبشیر86
6321عمرانشیر آقا85
6642امر اللهسید حبیب85
4448صبورحسیب الله85
0619کنشکامحمد شعیب85
0640نعمانرحمان گل85
0273احمد سمیرهدایت الله85
1571فردینخیر الدین85
1442صبغت اللهعبدالرازق85
0487احمد فیاضمحمد آجان85
2359میلادمحمد محسن85
2370احمد شبابمیرعلی85
0535محمد نعیمعبدالرحمن85
1996تهمینهعاشور محمد 85
3411فاطمهخان آقا85
0784نسترننظام الدین85
4909تیمور شاهشیرین شاه85
0190دوست محمد شیرمحمد85
6263اقبالامیر محمد 85
5167محمد فرشادجنت گل85
5590محمد عابدمحمد عالم85
5509تمیممحمد ظریف85
2594خسروآباجان85
5566خیبرتوریالی85
4800عبدالحیعبدالهادی85
5160مسیح اللهمحمد اسحاق85
1117بلالوحید الله85
5858محمد حسیبمحمد حنیف85
5392نصیر احمد ننگیالی85
5851نجیب اللهعبدالستار85
1791نصرت اللهعبدالواسع85
1866مروهعبدالقیوم85
2631آرزومحمد یحی85
4566بسیماسید هاشم 85
5927سعدیهمحمد عارف85
2649فیصلامام محمد 85
0201محمد عاطفمیر آقا85
1240بهشتهعبدالرحمن85
3670احمد سیرغلام حضرت84
1014احمد فوزاناکرام الدین84
6028مبشرعزیز الرحمن84
1035محمد راشدرحم الدین84
3606فیصلحبیب جان84
1499عبدالسمیععبدالصمد84
6424ادریسعبدالکبیر84
0132ناهیدفهیم الله84
0538زهراجمشید84
0474رخسارسید اسحاق84
1174نادیه آقا ضیا84
0231پروانهشفیع الله84
0654امیر الدینصلاح الدین84
5281محمد حامدمحمد رحیم84
617184
0584الفت اللهعبدالکبر84
4519روح اللهمحمد خان84
1347محمد الهاممیر افغان84
5301ننگیالیگل زمان84
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم84
2604راشدغلام محی الدین84
666484
0195مروهحکیم خان84
0043تهمینههاشم84
4771پریساعبدالرسول84
4815سارهسید صلاح الدین84
4627فاطمه گلعبدالسلام84
5300مریممحمد عظم84
5211ناجیهمحمد مقیم84
5243زهراداراب84
2097محمد تقینظر علی83
6046مصطفینور آغا83
1546محمد حامدحسین داد83
4455حسیب اللهعقل الدین83
0147محمد آصفغلام عباس83
0643احمد ساحلدل آقا83
3608محمد مرتضیاحمد الله83
0025فرید احمدفهیم احمد83
1350احمد مسعودفضل الرحمن83
0055محمد فاضلآقا گل83
4589رویداعبدالقاسم83
0073شکریهعبدالعزیز83
0076شکیباخان علی83
0154ذکیهشمس الاحمد83
5920طیبهعبدالحلیم83
2443سمیهعبدالروف83
0413نیلوفرعبدالقهار83
5419محمد فایقمحمد کاظم83
4542مصدقذبیح الله83
5151عیان بیکعزیز بیک83
4598حاشرشاه محمود83
5016عبدالباریغلام رسول83
5316فطرتفرید احمد 83
888783
1687متینننگیالی83
2447سعادت اللهنجیب الله83
5629یمامحمد حنیف83
1681میرجممستی بیک83
5105زهراغلام سخی83
3792مهسااحمد بیژن83
6256ستایشولی محمد 83
5698انعمعبدالقهار83
899182
0169بشار احمد سنت الله82
0677ایمانعلی مرزا82
1171ابراهیمرحیم داد82
0757شفیع اللهحشمت الله82
0906شادابخدا داد82
6202میرویسمحمد قاسم82
1176میلادعبدالمتین82
0247رامششیراب الدین82
1583مهرینسلیم شاه82
0397نور جهانمحمد سلیمان82
1352لیدامصطفی82
1519طیبهغلام رازق82
2393بی بی فاطمهغلام رسول82
1621بی بی رحیمهنورالدین82
5245ملالیمحب الله82
4260پریعبدالمیر82
047782
0266رامینمحمد ظریف82
5612احمد عاقبمحمد نعیم82
0594سجادعبدالغفار82
0603اسد اللهرحمت الله82
4080مجتبیشیرین آغا82
6345صدامخلیل الله82
2254ذاکر اللهاصحاب الدین82
0193محمد آرشمحمد هارون82
0847شاکر حسینسید نوشیروان82
3450اسحاقمحمد فهیم82
4651عبید اللهبشیر احمد 82
4587احمد صمیممحمد نسیم82
2855فیصلگل الرحمن82
4503نجیب اللهرحمت الله82
1368فیصلعبدالقهار82
0410بنفشهحفیظ الله82
5364صدیقه عبدالحفیظ82
999782
877982
2364خاطمهبختیاری82
1498آریامحمد علی82
1739مدینهامیر محمد 81
1084احمد مصطفیاحمد شاه81
2365جوادشهنواز81
1883حکمت اللهسید احمد 81
1123احمد انسعبدالباقی81
525181
3468جمشیدعبدالشکور81
5716پیمانمحمد امان81
2184حامددولت نظر81
1536مایلمحمود81
1378مدثر اللهحسیب الله81
4750محمد عمرمحمد حلیم81
2243مسعودهفیض محمد 81
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد81
0149زرمینهصالح محمد 81
6208زهرامحمد حامد81
0121سهیلسخی محمد81
0026محمد حامدتاج محمد 81
0489نازیلاحبیب الله81
3700فرحنازعبدالبشیر81
0480کوثرمحمد عارف81
2412خجستهخالد احمد 81
0649فتانهمظفرالدین81
5705فرخندهاسد الله81
0502احمد ذکیضیاالله81
202381
4504شفیقمحمد رفیق81
802281
5315حشمت اللهشیرین آغا81
3337مجیب غلام حیدر81
6366عبدالمبینعبدالخلیل81
5817مهرانعبدالکریم81
666581
1637احمد راشدنجیب الله81
1213فیصل سید احمد 81
1508محمد عمرمحمد ضمیر81
5713الیاس نظر محمد 81
5697سید حنظلهسید حشمت الله81
3006احمد ولیدشیر محمد81
6352مریمشاه محمد 81
3593زهرهشمس الحق81
4575هوسیمحمد احسان81
4816نیلوفرعبدالحکیم81
6042روزاسطان محمد 81
6112تهمینهفضل الرب81
6159فروزانغلام فاروق81
5898ثناوحید الله81
0038حمیداللهروح الله80
0830عمران اللهسردار احمد 80
5720عبدالتمیمعبدالستار80
1764سهرابمحمد منصور80
4459فرزادمحمد عارف80
0563سمونملشاه لالا80
3438احمد سیرسلطان محمد 80
6369نبی اللهمحمد ابراهیم80
5982محمد نوازالحقعبدالجبار80
0987منصورشیرین آقا80
0371جواد احمد فواد احمد 80
0158وحیداللهعبدالواحد80
0421مدینهامیر گل80
2921نیلوفرمحمد عمر80
6195مرسلاحمد شاه80
2225سحرسید احمد 80
5897لیزاحاجی فدا80
1316صدفعبدالمحمد 80
1465حسنامحمد ظفر80
5594فریمامحمد رسول80
2316محمد زبیرضمیر محمد 80
6166محمد بلالمحمد نادر80
5983محمد میلادنجیب الله80
4590وجیه اللهعبدالله80
3354قدرت اللهمحمد نعیم80
6067میرویسغلام حسین80
5815شاهینعلی احمد 80
5345شاه رخمحمد حیدر80
0605احمد ریحانسیلانی80
5821بصیر احمد داد محمد 80
0821احمد شیرزادشیر افضل80
0956فرخندهحکیم الله80
6139فرحنازعلی جان80
5706فهیمهسخی داد80
905180
5244زحلنصر الله80
5994لیمهمحمد داود 80
1101سلسلهنجیب الله80
1100حمیدهنوروز79
0167سید عقیلسید حسن79
899379
1308غلام فیصلشمس الرحمن79
6000عاشق الرحمنفضل الرحمن79
2072عدنانمحمد معصوم79
5669مسیح اللهحبیب الله79
0883آرشعبدالحنان79
5773صفامحمد وسیم79
5830پلوشهسید محمد 79
3470شاهرخعبدالحسیب79
6083فاطمهنور احمد79
2000سید علیسید حبیب79
4640عبدالصمیمعبدالحی79
5956عبدالرحمننجیب الرحمن79
5809احمد نور آغا79
5391فدا احمد فیض احمد 79
4535شایق اللهنجم الدین79
6181امید وطن شاه79
6471متینعبدالواحد79
4581سید مبشرسید عزیز الله79
4570شریف اللهجاوید79
0803محمد امیدمرزا محمد 79
6431عهدیهامیر امان الدین79
4844الیناداد محمد 79
5092مرسل نادر شاه79
553979
1119احمد یاسرفیاض78
0443علی رضاحفیظ الله78
3624مطیع اللهعبدالخلیل78
598178
7084عبدالروفزلمی78
0445احمد شعیبمایل آغا78
398278
2104قیسمحمد داود78
1015وحید اللهاسد الله78
0804عبدالبصیرگلا جان78
0682ارسلانعبدالاحد78
2692نیلابمحمد قاسم78
2009نیلوفرشاه آقا78
0156شبنمحاجی محمد یوسف78
3374سومنعبدالکریم78
1207مریممحمد شفیع78
1399احمد یاسرجاوید78
6110محمد فرهادمحمد یعقوب78
4287عبدالمصورمحمد سطان78
5950شکر اللهگل محمد 78
5596احمد اللهغلام سرور78
5209رامینگل محمد 78
6264محمد صابرمحمد حاکم78
3465حبیب اللهنجیب الله78
6255صفی اللهمحمد بای78
0308نقیب اللهکفایت الله78
5384شمعریزغلام حضرت78
0057سلیمانشین گل78
5173عبدالباسطعبدالولی78
4425سید حسنسید یوسف78
1107مرحباعبدالغفور78
5091فایزهمحمد اسماعیل78
5996اقلیمامحمد باقی78
1700مریمنورالرحمن77
6207عبدالمتینمحمد نسیم77
1609عابدغلام حیدر77
1982محمد ادریسجمعه گل77
1887حارثعبدالقادر77
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد77
2121سید پرویزسید لالا آغا77
2287رامینمعراج الدین77
1819ساجد احمد غلام ابوبکر77
0870رامشمرزا الدین77
1297حسنامیرزا محمد77
0216فاطمهضیا الدین77
1175زرغونهآقا ضیا77
0412سویتامحمد عزیز77
0226سهیلاسید محمد77
4502هارونغلام محی الدین77
6201اکرممحمد سالم77
0422نجیب اللهآدم خان77
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن77
5638عمر ناصرنور الله77
2801زبیرعبدالحمید77
4799عبدالودودعبدالهادی77
1641سلیمانداد محمد 77
1367سمیع اللهعبدالروف77
6001ممتازمحمد قسیم77
5210نازیهحمید خان77
6053آسیهمیر حسین77
3514غلام قادرعوض76
0635حیدرشاه ولی76
0219حسینغلام رسول76
4423جوان شیراحمد جاوید76
0102ذبیح اللهمردان76
1037ارشاد اللهجلال الدین76
2554نعماننیک محمد 76
2367خلیل احمد علی احمد 76
2289علی اصغرنصیر احمد76
3650ناصرسید احمد 76
1338سید عمرانسید محسن76
4275احسان اللهجیلانی76
1364احمد صفااحمد شاه76
5336نجمان الدیننجم الدین76
0720زاهوش جمالحشمت جمال76
2765زحلمحمد قاسم76
3578علیناانور شاه76
0685شمسیهگل میر خان76
2353احمد بلالوحید الله76
2469سید حسینمحمد ظاهر76
5819عبدالمصورخالق داد76
5253احمد اقبالمحمد عثمان76
4018علی الرحمننور علی76
803376
6268مطیح اللهروح الله76
2475نصرت اللهعبدالبصیر76
0024صفت اللهنیاز محمد 76
5755سمااحمد وحید76
0105سارهشاه آقا76
4929فرشتهچراغ علی76
919176
4666ام البنینمحمد اسماعیل76
2144سونیلاعبدال محمد 76
0811عبدالسبحانمحمد عادل75
1911شمس الرحمنعبدالمنان75
899675
0905روملامر الدین75
0155سمیرامحمد نبی75
3917نارونسلطان محمد75
901375
3011خورشیدمحمد فرید75
6198حسیب اللهغلام سخی75
0641سروشابوبکر75
4941محمد هاشماحمد 75
5195کفایت اللهمحمد قاسم75
6835لطف اللهعبدالقادری75
4641احمد فرزادگل آغا 75
4501حامدعبدالرازق75
5192راحیلهولی محمد75
5036سهیلانور الله75
5226زیباامر علی75
5340ثنا رفیع الله75
6199محمد عبادالرحمنامر الدین74
0997احمد نور الله74
0534احمد فهیمشیرپادشاه74
0056میلادرجب علی74
0882مهدیعبدالحنان74
1095ستوریغلام شاه74
2694زهراعزیزالرحمن74
4663احمد فرزادمحمد علم74
4664حسیب اللهخلیل الله74
901074
3396محمد شهابعبدالکبار74
4618الهامعبدالودود74
5676محفوظ اللهمحمد عثمان74
5413شمیممحمد حیدر74
1761باسطهعطا محمد 74
4515ساحلمیرویس73
5990عبدالماجدعبدالقاهر73
0711رفیع اللهرحمت الله73
1245سید مصطفیسید محمد 73
4434عبدالرحمندلاور خان73
6065خنجراسلام الدین73
3881محمد عمرانمحمد امین73
3878احمد مدثرخدای داد73
0090فاطمهحاجی نور محمد73
0745تجلاحاجی لطف الله73
3576نادیهنور محمد 73
2750سپوژمیعبدالبصیر73
0532توابتاج محمد 73
0648نجیلافضل احمد 73
0292مسیرمسعود73
1125محمد اقبالزلمی73
2209مهرانعبدالوکیل73
4937محمد ربیعحمد رفیع73
0848لطیف حسینسید نوشیروان73
5298مسیح اللهزلمی73
3625نقیب احمدمحراب الدین73
4755صدف عبید الله73
6421مسجدیعبدالصیر73
838073
899972
1012عبدالوارثعبدالقسیم72
5290احمد فرزادجان آقا72
3826الهامسلیمان72
3427رخسارسید امین72
0152فاطمهخیر محمد 72
4424صدفسید صابر72
2360سنبلامین الله72
2693اقدس جانعزیزالرحمن72
3376آزادهبشیر احمد 72
5970نیکملعبید الله72
4728خسرومحمد تواب72
2288محمد حنیفمحمد شریف72
5156رضوان اللهعبدالمحمد 72
4072فیاضحیات الله72
5090مروهمحب الرحمن72
4577محمد اسماعیلنافع الدین72
5569مرتضیاسد الله72
3303میلادعبدالقیوم72
4525سید رحیمسید داود72
616772
5921سمیهمحمدعلی72
6100آمنهمحمد قاهر72
5952مسکاشاه محمد 72
6616سعدیهعبدالکریم72
6381عابدهضابت72
1409روزیتامحمد ابراهیم72
5102مدینهصفی الله72
544071
0027عبدالواحدتاج محمد 71
279571
2366فضل احمد عبدالاحمد 71
4457مینامقصود71
4014معصومهتوریالی71
5283شبانهدلاور خان71
142771
899271
0935حسناحاجی لطف الله71
0309صنمنور آغا71
4527محمد باسطجمال ناصر71
4931هدایت اللهرحمت الله71
4512احمد فردینعبدالرحمن71
1864رحمت اللهعبید الله71
5223محمد فهیمعبدالمبین71
6173احمد صیامعبدالکریم71
6633ولی اللهنور آغا71
4496محمد عمراننصر الله71
6118عبدالهادیعبدالقدوس71
5337اقبال الدیننجم الدین71
4574احمد روشانهمایون71
4426عفیفهمحمد عیسی71
3698عابدهعبدالرحمن71
6753حسنابشیر احمد 71
6088تمناسید علی شاه71
5750یاسمینسعادت71
2568رحمت اللهگل افغان70
1434برکت صفرعلی70
1336احمد رامشنیاز محمد 70
2747بصیرهمحمد حسن70
0077نبیلهگل نبی70
4927احمد رشادرحمت الله70
6618سید جعفرآرزو محمد 70
2624صلاح الدینعبدالقادری70
6006محمد راتباحمد سمیع70
4751رضا خانعبدالرحیم70
0851محمد بصیرمحمد شریف70
3524عایشهعبدالغیور70
5586ادریس خانمحمد نظیم70
5800محمد حسیبمحمد عمر70
4056مروهمیر سردار70
4328احمد عابدخدا داد69
6090خرماهکامل بیک69
1554ماروزهعبدالحکیم69
0175مرسلنیکو بخت69
2426منیژه عبدالشکور69
3779آمنهمحمد یاسین69
6795سایمهمحمد ناصر69
5731عبدالباسطعبدالرسول69
5293عبدالحبیبمحمد 69
2116عبداللهنورالله69
4526ادریسزمری69
905369
0444همایونضیالدین69
530869
3697نبیلهبهروز69
1122غلام مرتضیرحیم داد68
6205رشادمحمد ضیا68
0559دین محمدگل محمد 68
7235محمد واقفمحمد عالم68
2529اسد اللهغلام محمد 68
1938نوید سیف الدین68
6188مصطفینبی الله68
903668
800268
5457واسعمیر محمد 68
5158پرویزحفیظ الله68
4167عبدالعزیزمحمدالله68
5960مهراللهذکر الله68
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 68
2357ساراحاجی دلاور68
5748امنهحسن شاه 68
2695مسرتمحمد خالد68
0994الیاسغلام حسین67
502067
2563صفی اللهمحمد صابر67
0358محمد شاکرشاه لالا67
0139عمرانغلام علی67
2635شارخسخی داد67
0719زاهد جمالحشمت جمال67
830567
3375مهنازامان الله67
0225نجیبهسید محمد67
5696سمیع اللهاحمد بلال67
6178نور الامینرحمت ولی67
481367
4939شاه رخعبدالکریم67
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم67
5174محمد کریمکرم خان67
1023محمد شریفخان علی67
0585عبدالباعثمحمد نعمیم67
4571آرینشیر علم67
4818محمد پیمانمحمد نصیر67
0115همایونصفا الدین67
6274عبدالاللهعبدالفتاح67
5995تمنااکرم بیک67
2015فردوسزلمی66
0141میرزا حسینمحمد رضا66
1868حشمت اللهعزت الله66
3340محمد بشیرمحمد کبیر66
2131ادریسمحمد هارون66
0140احمد ولیددر محمد 66
5695آخند زادهیحیی66
800066
4252ستاره بریالی 66
801366
0168اورانوسعبدالرسول66
5622صفی اللهغلام محمد 66
495266
898866
5616فیاضخان محمد 66
5833محمد صمیمشیرین آغا66
919966
1595سودابهاحمد داود66
5393محمد میلاداکرام الدین66
6881امیدبشیر66
5183قیسغلام سخی66
5291سهیلمیر آقا66
5505مرسلروح الله66
0276مدینهمحمد نوید66
2148نصیربصیر65
4239مطیع اللهمحمد علی65
1305فهیم اللهشکر صاحب65
801865
6686سعیدهسید نور الله65
0822محمد سمیرمحمد آصف65
5623شاکرمن الله65
5693شاهینمحمد جان65
5220رشادغلام حسن65
6260رحم خداشیر احمد 65
2590فرهادحیات الله65
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 65
4534احمد فایقعبدالغفار65
5095محمد ندیمعبدالسعید65
5763همتعبدالبصیر65
2179رامینزمری65
1225بختیاررحمت الله65
2014توفیق اللهامین گل64
1444عبدالمجیبعبدالمجید64
1307غلام مجتبیشمس الرحمن64
3684محمد اسماعیلامیر الدین64
4541صابرهعلی محمد 64
0537شیلاعیدی محمد 64
1779نیلوفرسید رضا شاه64
4810سباوونخواجه مقل64
2520حسیب اللهعصمت الله64
5882احمد شاکرغلام سرور64
0142عبیداللهمحمد 64
0173مریمغلام مصطفی64
0637محمدشاه ولی63
1961احمد رشادمحمد شفیق63
1962ادریسطاهر حسین63
5836سیرحاجی صابر63
0580پرویز جانعبدالجمیل63
2506ذاکرهمحمد صابر63
675463
611763
5169بهادرمحمد هارون63
3642روح اللهرحیم گل63
5547محمد خالدمحمد امان63
5474محمد ذاکرمحمد نجیب63
5208جاهدملا محمد 63
4734صنمعبدالهادی63
394563
0349وحید اللهنعمت الله62
1627لطف اللهحیات الله62
4270عبدالطیفعبدالعزیز62
0068مصعبشارخ62
1158عبدالستارقیام الدین62
0861احمد زبیرعبدالحسین62
0144سید مصطفیحسین آقا62
4537سید امان اللهسید کبیر62
6257سهیلامراد محمد 62
3790زینبمحمد نذیر62
0823پرویز احمد علی محمد 62
6666شازیهعبدالحمید62
801162
801062
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 62
5843عبدالغفورعبدالعزیز62
5715فرهادسیف الدین62
5634فضل اللهغلام محمد 62
4165منصورمحمد اسماعیل62
6379سبحان اللهرحمت الله62
4604نزهت اللهصبغت الله62
5292عبدالحکیممحمد 62
0579محمد عمرمیر آقا62
5175فردینشیر محمد 62
5899حسیبافریدون62
6883تهمینهاحمد زی62
1693سید محمد رضاسید صادق شاه61
1635عبدالسمیععبدالحفیظ61
4467عبدالمجیبعبدالحمید61
1811محمد فردیندر محمد 61
900161
801261
4520الهاممحمد یعقوب61
5611فیصلعبدالبصیر61
008261
4194فوادعیدی محمد 61
0663احمد شبیرعبدالحنان61
4837ذبیح اللهعبدالواحد61
6051پرویزمولا داد61
5837ناصر احمد 61
4950عشرت اللهگل شاه61
6002فرزانه بصیر احمد 61
1094عمران احمد شهاب الدین60
5811احمد هارونحمید الله60
1090محمد هاروندوست محمد 60
2062محمد حامدمحمد فرید60
2874مهریهمحمد عمر60
5323احمد صفامحمد صدیق60
5842حجتمحمد آصف60
1922نذیرسید عظیم60
4709نوابنصیرمحمد 60
5229هارون احمد نصیر احمد60
3931احمد عزت اللهعبدالشکور59
4449منصورعظیم گل59
4343احمد شاهامان الله59
2212شهریارعبدالودود59
3791عایشهمحمد نذیر59
3563سادیهنذیر احمد 59
4031فرحنازمحمد سلیم59
506059
350659
6089شکیلاشیر محمد 59
5961احمد راشدمحمد نادر59
0269کامرانعبدالجبار59
5161لطف اللهخلیل الله59
4791سیاووشحبیب الرحمن59
5730معاذ اللهعبدالرزاق59
5221صالحهعبدالاحد59
4261حسنقاسم علی58
0466بلالغلام نبی58
4106بکتاشخان مرزا58
0084زبیرنعمت الله58
4032سوسنمحمد هارون58
5219رویناعبدالبصیر58
370558
5635جلالقند آغا58
7038عبدالباسطعبدالغیاث58
5103مختار احمد نور احمد 58
2884سمیراعبدالقادر58
6045محمد ادریسعبدالمتین57
2612سمیع اللهعطا محمد 57
1049شاه جهان زیببابه جان57
4107عبدالمصورآغا شیرین57
0508محمد شعیبعبدالحی57
4649لطف اللهعبدالرزاق57
4492علی احمد عبدالاحد57
0248محمد الیاسگل محمد57
2510سمیع اللهحاجی مایل57
5369مرتضیمصطفی57
1016غلام مصطفیرحیم57
2075توفیقمحمد طاهر57
0369فرمان وکیلفیروز شاه57
5845رامیننور الله57
5718زبیرحیات الله57
637257
1031محمد ایملسردار56
1890عبدالباسطغلام حضرت56
0690احمد رشادمحمد عارف56
1612الطاف حسیننجیب الله56
6153سید صمیمسید صالح56
4624محمد حسیناحمد ظاهر56
5001فیصلعیدی محمد 56
5294الیاسروزی خان56
1141عزیز احمدنور احمد 56
0001نیک محمد میر محمد 55
0467صدامغلام نبی55
4055احمد هشامخالد احمد 55
0103سید الیاسعبدالرحیم55
5679سید مجیبسید حسیب55
5434احمد الهامغلام نقشبند55
5781بکتاشعبدالجبار55
1561مهدی رضامفید احمد 55
1077عبدالوارثعبدالوکیل55
5610احمد زبیرغلام سرور55
6076هومنکفایت الله55
5835ربیع اللهعبدالهاشم55
4760امین اللهسرور خان55
5412مرسلمحمد حیدر55
3744زرمینهابن امین55
5606حمید اللهعبدالله 54
799954
2352عبدالوهابعبدالرشید54
0479حشمت اللهحبیب الله54
2561حسیب اللهرحمت الله54
1092روشناعبدالرسول54
4216محمد مصورمحمد رفیع54
1614قربانعلی احمد 54
6262احمد سیرحضرت جان54
2070عبدالتوابعبدالوحید54
3614احمد خبیرمحمد قاسم54
4656احمد ذکیمحمد رحیم54
888354
3292عرفانعبدالغفار54
1369عبدالنصیرعبدالطیف53
5933حشمت اللهمحمد اشرف53
200253
6423نورزیعبدالصمد53
4735سید مصطفیهمایون53
3304فاضلزلمی53
6272هجرت اللهمحمد اکبر53
1967زبید اللهزین العابدین52
1573اقبالجلال الدین52
1354مبشرحبیب الله52
6050داودعلی احمد 52
5371مبصر احمد عبدالکریم52
4230اسعماعیلمحمد حسن52
5366خیر الدینخان محمد 52
5444سمیع اللهگل الرسول52
3332مسافرسید عبدال52
1907محمد صابرمحمد نسیم52
6273بارکزیخالد52
1013احمد بکتاشمعراج الدین52
2389فیاضعبدالرشید52
3538عبدالجبارعبدالقهار51
5752محمد صمیمعبدالصمد51
5838نقیب اللهعبدالعلی51
1025محمد امید محمد امان51
1311وصالمحمد فقیر51
4378محمد قاسممحمد هاشم51
1078محمد ادریسعبدالوکیل51
0775محمد قسیمعبدالقدوس51
1115بکتاشوحید الدین51
0340عبیداللهمحمد اسماعیل50
4238سید سیرسید شیرجان50
4485سیاوشعبدالاحد50
323250
4846عبدالفیاضعبدالصبور49
5768محمد رفیعفضل الدین49
888249
2372امیدقیام علی49
4850رویاسید نجیب الله49
899948
1861مطیع اللهعبدالحنان48
5694فضل الهادیمحمد صابر48
1769سپین غرغلام محمد 48
5943حمید اللهحبیب الله48
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی48
1950احمد زینورالرحمن48
3626باسط غلام حضرت 48
5886محمد رامیننذیر الله47
5741صدامامان الله47
3769عبدالمنیرعبدالستار47
3748احمد سروشهدایت الله47
5538صدیق الله حبیب الله47
2595مژگانامان الدین47
4605عبدالجمالعبدالجلیل47
1659نیک محمدعبدالرحمن47
0071الیاسگل نبی46
5247منصورمسعود46
5115شهیرخیر محمد 46
0109ایرجخیرالدین46
5531مدثر احمد احمد نعیم46
3394ایملمحمد اسلم45
6055محمد حامدولی جان45
4804ظفر خانعبدالستار45
0483زاهدسید امام45
999545
0762ایمانغلام حیدر44
6548سید قمرسید حبیب44
6685حیدر علیمحمد علی44
5227کیهانعصمت الله44
5567عبداللهعبدالخلیل44
2894سمیع اللهمبارک شاه44
1640شکیب مسجدی44
1655حبیب اللهخدا داد44
4546رحمت اللهیار محمد44
499643
4180احمد مهدیاحمد ذکریا43
6131باصرهعبدالحی43
612043
5415عبدالرحمنغلام علی43
5628فرامرزعبدالواحد43
5953صدفانور شاه43
610942
2177سمیع اللهعزت الله42
3558صمیممحمد اکبر42
5325مصطفیعبدالستار42
2161شمس الدینعبدالعلی42
5801حفاظتشیر جان42
1534محمد آصفمحمد نعیم42
2627امیر محمد محمد داود42
4175حامدنعمت الله41
4442اجملعمر خان41
5262علی شاهپاینده محمد 41
4582انورالحقضیاالحق41
5872مریمعین الدین41
0482احمد زعیممحمد فهیم40
4926محمد غلام ربانی40
2933فریبامحمد اسحاق40
5162مبین شاهمحمد مقیم39
1135الهاممحمد هاشم39
3451شبیرحسینایرج میر39
1793احمد سمیرمحمد سمیع39
4609امید اللهمحمد نعیم39
807339
138738
5854علی عطارجب 37
1406مرتضیسید اسحاق37
1179عبدالمبینآقا پادشاه36
552035
5039رحم خداعلی مرزا34
2955سمیععبدالمجید34
507233
806133
110533
3753محمد ماهرمحمد طاهر33
1581یلداامام داد32
1020سراج الدینشاه عسکر32
5285سیماشاه ولی32
578922
0611مریمفرید احمد99
1387مجتبی غلام جیلانی99
1590مروهبابه ملا97
1657سنیهعنایت الله96
0612عزیزغلام سرور95
1446حبیب اللهعبدالحسیب95
0150ابن امینمحمد آصف94
0869عبیدالرحمنخدا داد94
0435میوندعبدالغفار94
1461احمد فیروزعبدالسمیع94
1353بهمنعبدالمحمد94
1565فرزادعبدالقدیر93
14 993
1448سونامحمد رحیم93
1488مهریهمحمد اسحاق92
0163مروه92
1391احمد میلاد احمد فهیم92
1364عبدالوارثعبدالرزاق92
1450سیاوششریف الله91
1641بصیرهمحی الدین91
0486آسیه اسما عبدالفتاح90
1407عمرهگلبدین90
0659فریدونمحمد عارف90
1371محمد میوندمحمد اکبر90
1540فاطمه شاه آغا90
1562سجادسید ناصر90
0155نعمت اللهمحمد امین89
1447فاطمهسخی والله89
0028فاطمهاحمد وحید88
0252محمد الیاسبرهان الدین88
0363فرشتهفرید احمد88
1568فروزانعبدالله88
0443ضیاالحقمحاکم خان88
1398ادریسعاشق الله88
1576ایمل صبرالله88
1352محمد مرتضیخلق الدین87
1062محمد سلیمانمحمد داود87
0047محمد الهامعبدالمعصوم87
0092بهرام خانعبدالرازق87
1369ثنااللهنورآغا87
0647گهرعبدالمبین86
0674رعناعبدالله86
1171الیاسعبدالعلیم86
1593امیدشیرین آغا86
0429محمد یوسفگل آقا85
0388صدفقطب الدین85
0387مسرتقطب الدین85
1654عبدالمصورعبدالغفار85
1357علی رضاءعبدالشاپور85
1687فیصلفضل احمد85
1504زین العابدینرحیم الدین84
1566لیداعبدالقادر84
0484محجوبهمیرویس83
1012حسناعبدالغفور83
0601محسنهنعمت الله83
1358زحلالله میر83
1543محمد ایملخلق الدین82
0045صوفیهمیر سعید81
1578شعیبمحمد انور81
0239عبدالودودعبدالفاروق81
0125مرسیلامحمد اسحاق80
1604خاطرهمحمد داود80
0051سید محفوظسید معروف80
0205فاطمهاحمد شاه80
1435اسماجاوید79
1399شفیقتوکل79
1569مقدسفضل محمد78
1093احمد رشادجاوید احمد78
0348صبیحهعلی شاه78
0124اصیلامحمد اسحاق78
1638عبدالوارثعبدالصبور78
0197محمد بلالمیرویس78
1514نثار احمدغلام ربانی78
1598نازشاسدالله78
0001شگوفهنوروز خان77
341577
1660نصرت اللهجان محمد77
1632احمد وارثزمری77
1662مریمشاه محمد77
1599خدیجهاحمد آقا77
1583انوشهنصیر احمد76
1079زبیرهعاشق الله76
0539ابراهیمزمری76
1579احمد رشادغلام غوث76
0555سلیمانرحم خدا75
1616شازیهمعقول75
1617نازیهمعقول75
0735مجتبیکریم داد75
0126عایشهسید اقبال74
0117جوهر محمدگران محمد74
1701روح اللهعبدالبشیر73
1587سعدیهسید داود73
0679آرزومحمد مبین73
0152محمد منصورمحمد رحیم73
0653اظهرعبدالحسیب72
0098اعجاز اللهمحمد امین72
1440مصطفیعبدالمتین72
0166عبدالرحمننور علی خان71
1102احمد موسیعبدالمجید71
1500طارقخان جی71
1561هابیلعتیق الله71
1309یحییعبدالواحد70
1039ذبیح اللهغلام مصطفی70
900170
1401آمنهعبدالقیوم70
1415بشرا مهنازمحمد ولی69
1581مصطفیمحمد جمعه69
1532ساحلشاه محمد69
0101زینتاحمد فهیم68
1640مژگانعبدالغفار68
1666توصیفکتوری68
1380رامشجان داد68
1675شایق اللهشفیق الله67
1539احمد یوسفعبدالحکیم66
1671شاکرخان محمد66
1563هوسینجیب الله66
1421سمیع اللهعبدالله66
1402فروزانعبدالقیوم66
1153مصباح الدینمحمد غوث65
1677عبدالرافیععبدالواسع65
0318علی حسینمحمد یعقوب64
0999میر صدیق اللهمیر صفی الله64
1474سید عبدالسلام سید چمن64
0127انیتامحمد قیوم62
0100عبدالضمیرعبدالصبور62
1303عبیداللهگل جمیل62
1458ساراعبدالمبین62
0306احمد اللهاحمد ضیا62
1596کرشمهمحمد نادر62
0364خدیجهشیر احمد61
1748احمد شادابمحمد یعقوب61
1582افسانهخواجه شریف60
1577صدفمحمد همایون60
1627سنبلوحیدالله59
0357خالدمحمد صدیق59
1628ظفرگوهر خان58
1534عبدالسبحانعبدالفاروق58
0786ریحانهعزت الله58
177458
1615نجیب اللهمعقول56
1372محفوظ اللهولی الله56
1679زلمیملک شاه56
0714مطیع اللهمحمد ایوب55
051955
900355
049454
1630ذین العابدینشریف54
0609محی الدینمحمد امیر53
0220احمد شعیبمحمد لقا53
1673مسرورنور محمد53
1367محمداللهعتیق الله53
1684رامشیار محمد52
0646احمدعبدالواعظ51
1412ادریسمحمد یونس48
035544
0003محمد نعمانجنگ باز43
1075وارثغلام محی الدین42
0048ریحانهغلام مجتبی41
1555خوشحالمحمد صالح41
034341
0655فهیمنور آغا38
1197احمد ذکیعبدالجمیل36
1419عبدالجبارحاتم خان33
1433پیمانمحمد الف32
1531شایق اللهعبدالهدا28
1589محمد آرشغیاث الدین28

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
33
42
51
63
74
83
92
101
112
122
133
141
153
164
171
182
191
203
213
221
231
243
251
262
274
281
292
303
314
324
333
341
354
361
373
384
392
404
411
424
433
442
451
462
472
484
493
502
514
522
531
542
554
564
572
584
593
603
612
624
631
642
653
663
671
681
692
701
713
721
734
742
754
764
773
782
791
803
814
824
832
843
852
864
871
883
894
902
911
922
933
941
951
964
971
984
992
1003