برای امتحان های آزمایشی کانکور 2 ساعت و 40 دقیقه و برای امتحان های جداگانه هر مضمون 30 دقیقه وقت تعیین شده است. در اخیر احصاییه دقیق نتیجه امتحان را مشاهده کرده میتوانید. همچنان تمام سوالات امتحان را نیز میتوانید بعد از سپری کردن امتحان مشاهده کنید.