امتحان کتاب تعلیمات اسلامی صنف دهم – ۱۳۹۹

امتحان کتاب تفسیر صنف دهم – ۱۳۹۸

امتحان علوم دینی صنف دوازدهم – ۱۳۹۸

امتحان علوم دینی صنف یازدهم – ۱۳۹۸

امتحان علوم دینی صنف دهم – ۱۳۹۸

امتحان علوم دینی صنف دوازدهم – ۱۳۹۷