د کانکور ازمایښتي ازموینو لپاره ۲ ساعت او ۴۰ دقیقې وخت و د هر مضمون جلا ازموینو لپاره ۳۰ دقیقې وخت ټاکل شوی دی.

د ازموینې په پای کې احصاییه د لیدو وړ ده او په همدا شان تاسي کولای شې په پای کې ټولې پوښتنې په یو لست کې ووینئ.

هیله کوو لومړی مطمین شی چې انترنت فعاله دی. پرته له فعاله انترنت، په ازموینو کې ګډون امکان نه لري.