د انیس پرلیکه ازموینو کې ګډون لپاره د کروم لټونګر او یا د انیس اپلکیشن څخه کار واخلئ.

د لسم ټولګي د اسلامي ښوونې او روزنې کتاب ازموینه – ۱۳۹۹