د انیس پرلیکه ازموینو کې ګډون لپاره د کروم لټونګر او یا د انیس اپلکیشن څخه کار واخلئ.

د کانکور دویمه عمومي آزمایښتي ازموینه – ۱۳۹۹