د یوولسم ټولګي د اسلامي ښوونې او روزنې کتاب ازموینه – ۱۳۹۹