لاندې کتابونه دوه برخې لري. د هر فصل په پیل کې د ښوونکي لپاره ښوونه درج شوی ده او وروسته د تمریناتو د پوښتنو حل شتون لري.

د فزیک، کیمیا، بیولوژي او ریاضي د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ. که چیرې د کتابونو په داونلود کولو کې کومه ستونزه لرئ، هیله کوو خپله نظر او یا ستونزه د همدې پاڼې په پای کې ولیکئ.

د دولسم فزیک تمریناتو حل

د دولسم ریاضي تمریناتو حل

د دولسم کیمیا تمریناتو حل

د دولسم بیولوژي تمریناتو حل

د یوولسم فزیک تمریناتو حل

د یوولسم ریاضي تمریناتو حل

د یوولسم کیمیا تمریناتو حل

د یوولسم بیولوژي تمریناتو حل

د لسم فزیک تمریناتو حل

د لسم ریاضي تمریناتو حل

د لسم کیمیا تمریناتو حل

د لسم بيولوژي تمریناتو حل

د لسم ټولګي د غیر ساینسي مضامینو د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ.

د لسم دري تمریناتو حل

د لسم انګلیسي تمریناتو حل

د لسم جغرافیې تمریناتو حل

د لسم تاریخ تمریناتو حل

د لسم اسلامي تعلیماتو تمریناتو حل

د لسم پښتو تمریناتو حل

د لسم تفسیر تمریناتو حل

د یولسم ټولګي د غیر ساینسي مضامینو د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ.

د یولسم دري تمریناتو حل

د یولسم انګلیسي تمریناتو حل

د یولسم جغرافیې تمریناتو حل

د یولسم تاریخ تمریناتو حل

د یولسم اسلامي تعلیماتو تمریناتو حل

د یولسم پښتو تمریناتو حل

د یولسم تفسیر تمریناتو حل

د دولسم ټولګي د غیر ساینسي مضامینو د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ.

د دولسم دري تمریناتو حل

د دولسم انګلیسي تمریناتو حل

د دولسم جغرافیې تمریناتو حل

د دولسم تاریخ تمریناتو حل

د دولسم اسلامي تعلیماتو تمریناتو حل

د دولسم پښتو تمریناتو حل

د دولسم تفسیر تمریناتو حل