انجنیری میخانیک

انجنیری میخانیک

انجنیری میخانیک عبارت از رشته یی از انجنیری است که از تطبیق قوانین طبیعی، ریاضیات، فزیک و علم مواد ایجاد شده است. انجنیری میخانیک با تحلیل، دیزاین، تولید، اعمار و بهره برداری فابریکه ها، انجن ها، ماشین ها و سیستم…

انجنیری ساختمانی

انجنیری ساختمانی

انجنیری ساختمانی یا رشته ساختمانی یکی از رشته های پُر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های انجنیری و عموم رشته ها در امتحان کانکور بوده که همه ساله داوطلبین در امتحانات سراسری کانکور کشور می تواند طی رقابت آزاد…

طبابت

طبابت

هدف رشته طبابت دانشی است که هدف آن حفظ و ارتقای صحت، تداوی امراض و بهبودی مریضان است. این اهداف از طریق شناخت امراض، تشخیص آنها، تداوی و وقایه از بروز آنها به دست می آید. این رشته هر سال،…