حل تمرینهای صنوف ۱۱،۱۰ و ۱۲

وزارت معارف یک تعداد کتاب ها را تحت نام رهنمای معلم به چاپ رسانده است که با وجود کمی ها و کاستی های که داشت تا حدی برای استادان و دانش آموزان میتوانند مفید واقع شوند. در کتاب های رهنمای…