امتحان علوم دینی صنف دهم

این امتحان شامل 100 سوال میباشد و برای سپری کردن آن مدت 30 دقیقه وقت تعیین شده است. بعد از جواب دادن به هر سوال پیام درست ویا نادرست را مشاهده خواهید کرد و در پایان امتحان نتیجه نهایی نیز قابل دسترس میباشد.

امتحان کتاب علوم دینی صنف دهم

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.