نتایج امتحان حساب و الجبر عددی دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان حساب و الجبر عددی دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
9998984910
0312وارثنجیب الله964820
0097ادریسمحمد شیرین964820
4500944730
4574احمد روشانهمایون944730
5683حسینامحمد اسماعیل924640
5737معصوبهعبدالعزیز924640
1819ساجد احمد غلام ابوبکر924640
4168عبیداللهغلام مجتبی924640
5167محمد فرشادجنت گل924640
5213میر ادریسمیر محمد نعیم924640
5682یاسمینمحمد شفیع904550
9224904550
4927احمد رشادرحمت الله904550
4839حکمت ولیشاه ولی904541
5367محمد تمیمکرام الدین904550
1352محمد مرتضیخلق الدین904550
4540زرلشتحبیب الرحمن884460
0508محمد شعیبعبدالحی884460
9506884460
4650سیف اللهگلاب خان884460
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ884460
4749نصرت اللهفرید884460
2855فیصلگل الرحمن884460
5115شهیرخیر محمد 884460
0136الهامصدیق الله884460
1446حبیب اللهعبدالحسیب884460
5630سوماذکر الله864370
6008فریحهعبدالمحیط864370
9696864370
9502864370
4167عبدالعزیزمحمدالله864370
4506سبحان اللهسمندر864370
5321بلالمحمد صدیق864370
5249احمد سخامحمد صدیق864370
9509864370
4837ذبیح اللهعبدالواحد864370
1461احمد فیروزعبدالسمیع864370
1353بهمنعبدالمحمد864370
1371محمد میوندمحمد اکبر864370
4730شرارهشجاع الدین844280
8623844280
4446صدفخواجه شاه844271
4723فاطمهشاه ولی844280
5455مسعودضیا الله844271
4507هیوادمحمد آقا844280
4684شهریارحمید الله844280
3006احمد ولیدشیر محمد844280
4974احمد عمرانعبدالله 844280
5569مرتضیاسد الله844280
2594خسروآباجان844280
9044844280
5599فریدعبدالجمیل844280
5391فدا احمد فیض احمد 844271
4657سید مصطفیسید حیدر844271
5956عبدالرحمننجیب الرحمن844280
0991احمد شاهمحمد ضمیر844280
4832جمیل الرحمنتاج محمد 844280
1474سید عبدالسلام سید چمن844280
9504824190
3675برینعبدالحبیب824190
5595سیماعبدالحنان824190
5849محمد مزملمحمد هارون824190
5947احمد یاسرعبدالصادق824181
5679سید مجیبسید حسیب824190
9444824190
5016عبدالباریغلام رسول824190
4525سید رحیمسید داود824190
4719عبدالطیفشیر آقا824190
2372امیدقیام علی824190
1032بهرامنظام الدین824181
5575پیمانخواجه زمان824190
5803824190
1364عبدالوارثعبدالرزاق824190
95038040100
5951رقیهمحمد نذیر804091
4528سباجان آقا8040100
1111804091
95058040100
4998علی اضغرنصیر احمد 8040100
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن8040100
5933804091
4846عبدالفیاضعبدالصبور8040100
5858محمد حسیبمحمد حنیف804091
5591هدایت اللهعبدالرحمن8040100
4535شایق اللهنجم الدین8040100
1391احمد میلاد احمد فهیم8040100
1390سروش احمدسید کمال الدین804037
4801لینامحمد الله7839110
5914مدینهعبدالوهاب7839110
4666ام البنینمحمد اسماعیل7839110
5851نجیب اللهعبدالستار7839110
5298مسیح اللهزلمی783983
4695شبیراحمد محمد کبیر7839110
5474محمد ذاکرمحمد نجیب7839110
4609امید اللهمحمد نعیم7839110
5697سید حنظلهسید حشمت الله7839110
5950شکر اللهگل محمد 7839110
1791نصرت اللهعبدالواسع783983
5693شاهینمحمد جان7839110
4750محمد عمرمحمد حلیم7839110
1468رویینامحمد الهام7839101
09997839110
4529فاطمهرضوان الحق7638120
4604نزهت اللهصبغت الله7638120
4593محمد ادیبحبیب الحق7638120
5409احمد یاسر محمد یاسین7638120
5694فضل الهادیمحمد صابر7638120
5151عیان بیکعزیز بیک7638120
5301ننگیالیگل زمان7638120
4937محمد ربیعحمد رفیع7638120
5218نعمت اللهعبدالنافع7638120
5629یمامحمد حنیف7638120
0659فریدونمحمد عارف7638120
95117437130
0990شریفهدولت محمد 7437130
5244زحلنصر الله7437121
5994لیمهمحمد داود 7437130
4771پریساعبدالرسول7437130
11907437121
5513عبدالفهیمعبدالقیوم7437121
5168زبیرگل جان7437130
4728خسرومحمد تواب7437112
2000سید علیسید حبیب743794
22097437130
5793نصیب اللهذبیح الله7437130
4559عبدالسلیمعبدالکریم7437121
5281محمد حامدمحمد رحیم7437130
5586ادریس خانمحمد نظیم7437130
5155مریممحمد صدیق7236131
5692شبانهعبدالرشید7236140
5975پریمابلال احمد 7236140
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله7236140
5246روملمیر آقا7236131
92257236140
5174محمد کریمکرم خان7236131
4503نجیب اللهرحمت الله7236140
90917236140
5346عبدالقهارعبدالفتاح7236140
5095محمد ندیمعبدالسعید7236140
1439ملیلامحمد یعقوب7236140
1584سمینهنصیر احمد7236131
1610حمیراشیر محمد7236140
1540فاطمه شاه آغا7236140
99987035150
5765هدیهحبیب الرحمن7035150
95087035150
4445سحرفضل الدین7035150
5831آمنهمحمد سعید7035150
5633جمیلهعبدالمنان7035150
5761دیباتاج محمد 7035150
4567سلماسید هاشم7035150
5104مقدسهسید موسی7035150
10207035141
5107احمد عمرغلام دستگیر7035150
4772مزملعبدالرب7035141
4818محمد پیمانمحمد نصیر7035150
4515ساحلمیرویس7035150
5707محمد خلیلمحمد قاسم7035150
4800عبدالحیعبدالهادی7035141
4651عبید اللهبشیر احمد 7035123
37307035150
5850صدیق اللهذبیح الله7035150
22227035150
1396مشعلعبدالرشید7035150
0197بلالمیرویس7035150
4620بهشته محمد امین6834160
5898ثناوحید الله6834142
5347تبسممحمد همایون6834151
4541صابرهعلی محمد 6834142
4997عاقلهامان الله6834160
5457واسعمیر محمد 6834160
4618الهامعبدالودود6834142
95016834160
4636سید رسولغلام رسول6834160
5229هارون احمد نصیر احمد6834160
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین6834160
68546834151
4586عبدالنوابعبدالوهاب6834160
4641احمد فرزادگل آغا 6834160
4587احمد صمیممحمد نسیم6834151
4570شریف اللهجاوید6834151
1437محمد سلیمعزیز الله6834160
87006834160
95136834160
5805احمد بلالنثار احمد 6834142
5619نقیب اللهعبدالباری6834160
1373بخت زمینعبدالحیات6834160
1357علی رضاءعبدالشاپور6834160
1415بشرا مهنازمحمد ولی6834160
1401آمنهعبدالقیوم6834160
59216633170
5734زحلامیر جان6633134
27276633170
4755صدف عبید الله6633170
95126633170
5172ژولیکامحمد مقیم6633170
5604نگینهجمعه خان6633170
95506633170
76646633152
5336نجمان الدیننجم الدین6633170
5843عبدالغفورعبدالعزیز6633170
1659نیک محمدعبدالرحمن6633170
3148عبدالمتینعبدالحسین6633314
4542مصدقذبیح الله6633170
21166633170
5384شمعریزغلام حضرت6633170
4577محمد اسماعیلنافع الدین6633170
3625نقیب احمدمحراب الدین6633170
4812سید پامیرمیرعبدالله6633152
1910احمد قیسعتیق الله6633170
5672احمد تمیمغلام صدیق6633170
0774سلیمانمحمد شفیع6633170
57786633152
5696سمیع اللهاحمد بلال6633170
11056633152
3642روح اللهرحیم گل6633161
0205فاطمهاحمد شاه6633170
1435اسماجاوید6633170
1369ثنااللهنورآغا6633170
1458ساراعبدالمبین6633152
1530بهشته عبدالمحمد6633170
1628ظفرگوهر خان6633170
1402فروزانعبدالقیوم6633170
5706فهیمهسخی داد6432180
5755سمااحمد وحید6432711
3065طاهرهفیض الرحمن6432180
5286عفتامیر جان6432180
4498هنگامهحلیم جان6432180
5751حمیرامحمد عثمان6432180
10826432171
5839هدایت اللهعطا الله6432171
4663احمد فرزادمحمد علم6432162
5811احمد هارونحمید الله6432180
2869روح اللهعبدالحبیب6432180
4504شفیقمحمد رفیق6432180
5747احسان اللهعلم گل6432171
2604راشدغلام محی الدین6432180
4930خالدنثار احمد 6432180
46866432180
4605عبدالجمالعبدالجلیل6432180
4664حسیب اللهخلیل الله6432180
5253احمد اقبالمحمد عثمان6432180
5731عبدالباسطعبدالرسول6432180
0010محمد مهدیمحمد ظاهر6432180
1558رابعهمحمد مسعود6432180
1587سعدیهسید داود6432180
1444احمد امیدذبیع الله6432180
15666432171
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله6231172
5245ملالیمحب الله6231190
05936231190
95106231190
5102مدینهصفی الله6231190
5661زینبعبدالوهاب6231190
5091فایزهمحمد اسماعیل6231181
4566بسیماسید هاشم 6231181
5610احمد زبیرغلام سرور6231190
4926محمد غلام ربانی6231190
5808دانش احمد عبدالمجید6231190
5960مهراللهذکر الله6231181
36946231190
5183قیسغلام سخی6231163
5345شاه رخمحمد حیدر6231190
01236231181
4526ادریسزمری6231190
5316فطرتفرید احمد 6231190
5659احمد سیرغلام یحیی6231190
5018بلال احمد محمد عثمان6231190
4287عبدالمصورمحمد سطان6231181
1534عبدالسبحانعبدالفاروق6231190
1557محمد الیاسمیرویس6231190
1500طارقخان جی6231154
16066231190
1062محمد سلیمانمحمد داود6231190
5594فریمامحمد رسول6030173
5613محمد رضاغلام سخی6030191
90146030191
14016030200
5248عبدالوارثعبدالواحد6030200
4891محمد عمرانعبدالجاوید6030191
3292عرفانعبدالغفار6030200
5882احمد شاکرغلام سرور6030200
5158پرویزحفیظ الله6030200
5156رضوان اللهعبدالمحمد 6030182
5807شبیر محمد حنیف6030200
5809احمد نور آغا6030182
5319لطف اللهنادر شاه6030200
0081شبیر احمدنصیر احمد 6030200
5600امیر منصورعبدالبصیر6030191
5292عبدالحکیممحمد 6030200
2894سمیع اللهمبارک شاه6030812
3396محمد شهابعبدالکبار6030200
14576030200
0686احمد راحلمعراج الدین6030200
1345محمد معصومابن امین6030200
4820مهنازعبدالقدیر5829210
90005829201
5852برشناعبدالرازق5829210
5801حفاظتشیر جان5829210
5615فیصلگل رحیم5829210
5825محمد شکیبمحمد معصوم5829210
78245829192
5607محمد مصطفیاحمد الله5829183
5368سید عمرسید داور5829183
3337مجیب غلام حیدر5829210
2753آرشبشیر5829813
1999علی احمد نور محمد 5829210
4217فهیمعبدالهادی5829210
5017قیسغلام نبی5829201
5379عبدالواحدمحمد اکبر5829210
5175فردینشیر محمد 5829183
1398ادریسعاشق الله5829210
1463احمد میلادسربلند5829156
1421سمیع اللهعبدالله5829183
1615نجیب اللهمعقول5829210
1368سید نجیب اللهسید نعمت الله5829210
1374عمرنیام الدین5829210
0501جوادمولا داد5829210
5528شکریهعبدالکمال5628220
4426عفیفهمحمد عیسی5628220
5092مرسل نادر شاه5628220
4913رخسارمحمد فرید5628202
4914نیلوفرمحمد فرهاد5628220
00105628220
95005628211
5612احمد عاقبمحمد نعیم5628193
5161لطف اللهخلیل الله5628220
0599حسیب اللهحمید الله5628211
5716پیمانمحمد امان5628220
5837ناصر احمد 5628211
3129منصورعبدالهادی5628220
5708علی سینااحمد فرید5628220
5111جابرصفر محمد 5628202
5208جاهدملا محمد 5628202
4576محمد الیاسغلام محمد5628220
1355احمد سیرعبدالبصیر5628166
1358زحلالله میر5628184
1407عمرهگلبدین5628220
1532ساحلشاه محمد5628220
1562سجادسید ناصر5628220
5105زهراغلام سخی5427230
70015427230
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم5427230
59415427230
5247منصورمسعود5427230
90135427230
5220رشادغلام حسن5427194
5173عبدالباسطعبدالولی5427212
4165منصورمحمد اسماعیل5427230
5713الیاس نظر محمد 5427230
45985427221
2801زبیرعبدالحمید5427230
4735سید مصطفیهمایون5427212
0497اصیلاعبدالبشیر5427230
1412ادریسمحمد یونس5427212
1380رامشجان داد5427230
5171کریمهپیوند5226240
5034تمناسرور خان5226231
24845226240
5622صفی اللهغلام محمد 5226195
5300مریممحمد عظم5226240
5413شمیممحمد حیدر5226240
5628فرامرزعبدالواحد5226240
5822رحمت اللهعبدالنافع5226231
5315حشمت اللهشیرین آغا5226240
5821بصیر احمد داد محمد 5226240
4582انورالحقضیاالحق5226240
92235226231
4799عبدالودودعبدالهادی52261014
4939شاه رخعبدالکریم5226240
1347محمد الهاممیر افغان5226231
4546رحمت اللهیار محمد5226240
1433پیمانمحمد الف5226231
1431احمد شجاعدل آغا5226240
4824مسعودهداد محمد 5025250
70025025250
70035025241
6001ممتازمحمد قسیم5025250
05215025232
4816نیلوفرعبدالحکیم5025223
5974بهشتهعبدالتواب5025250
5337اقبال الدیننجم الدین5025250
96005025250
27525025250
4909تیمور شاهشیرین شاه5025250
01095025250
5103مختار احمد نور احمد 5025250
4512احمد فردینعبدالرحمن5025250
5001فیصلعیدی محمد 5025250
3354قدرت اللهمحمد نعیم5025232
5717فرشیدسید میر5025232
1549محمد مصطفیمحمد سیر5025205
1388احمد مجتبیاحمد شاه5025250
4948نازیعبدالسمیع4824260
5872مریمعین الدین4824260
26414824260
4639نیلابآقا محمد 48241214
5340ثنا رفیع الله4824260
6053آسیهمیر حسین4824224
5036سهیلانور الله4824260
4637سونیلامحمد صابر4824179
5527شایستهاحمد ولید4824260
3524عایشهعبدالغیور4824260
30304824233
4640عبدالصمیمعبدالحی4824260
5383صلاح الدینعبدالوهاب4824260
02484824260
5160مسیح اللهمحمد اسحاق4824251
5800محمد حسیبمحمد عمر4824260
4992عبدالظهورعبدالقیوم4824260
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق4824233
5282عزیز الرحمنجمعه4824260
1864رحمت اللهعبید الله4824260
1568فروزانعبدالله4824260
1544مصورحشمت الله4824260
4734صنمعبدالهادی4623270
5412مرسلمحمد حیدر4623252
4627فاطمه گلعبدالسلام4623270
5748امنهحسن شاه
4623270
5325مصطفیعبدالستار4623270
5720عبدالتمیمعبدالستار4623270
5040فرخقند آغا4623261
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 4623270
5038محمد یوسفحاجی فاروق4623270
4508سبحانمحمد معروف4623270
5371مبصر احمد عبدالکریم4623243
5032هاشماحمد 4623234
0619کنشکامحمد شعیب4623270
4072فیاضحیات الله4623270
4527محمد باسطجمال ناصر46231116
3509عبدالباسطمیر احمد4623270
87044623270
52014623270
5393محمد میلاداکرام الدین4623216
5611فیصلعبدالبصیر4623270
1569مقدسفضل محمد4623270
1583انوشهنصیر احمد4623270
0173مریمغلام مصطفی4422280
5090مروهمحب الرحمن4422244
5114شریفهعبدالمحمد 4422280
5728صفی اللهنبی گل4422253
57424422280
5842حجتمحمد آصف4422280
5162مبین شاهمحمد مقیم4422280
4544مجتبیعبدالعلیم4422262
10104422271
92224422280
4950عشرت اللهگل شاه4422280
23164422280
5802محمد نذیر محمد احسان4422280
4502هارونغلام محی الدین4422280
5844شمشاد احمد زمان الدین4422280
5313نازشخان مرزا4221281
5961احمد راشدمحمد نادر4221290
4625محمد وارثولی محمد 4221290
5216عبدالواحدضابط4221290
5845رامیننور الله4221290
4624محمد حسیناحمد ظاهر4221290
4649لطف اللهعبدالرزاق4221290
87014221290
22934221290
5567عبداللهعبدالخلیل4221290
5212قند آغاخالق داد4221290
5596احمد اللهغلام سرور4221290
4941محمد هاشماحمد 4221281
1598نازشاسدالله4221290
1545میوندمحمد عثمان4221254
1552لیزاعبدالصبور4221209
1399شفیقتوکل4221290
1504زین العابدینرحیم الدین4221281
43934020282
0113سید عبداللهسید احمد 4020300
5718زبیرحیات الله4020291
4520الهاممحمد یعقوب4020300
5369مرتضیمصطفی4020282
290340201119
2389فیاضعبدالرشید4020300
85044020300
1450سیاوششریف الله4020300
1599خدیجهمحمد آقا4020300
1054وارثذبیح الله4020300
1594شیرعبدالواسع4020300
1377پرستومحمد یوسف4020300
1378آرزومحمد یوسف4020300
5938کوثرسیف الدین3819301
90103819310
5995تمنااکرم بیک3819310
4575هوسیمحمد احسان3819310
5899حسیبافریدون3819310
5219رویناعبدالبصیر3819256
4804ظفر خانعبدالستار3819310
4760امین اللهسرور خان3819310
12573819310
79523819310
38063819310
5290احمد فرزادجان آقا3819301
99973819310
4709نوابنصیرمحمد 3819310
5676محفوظ اللهمحمد عثمان3819310
4751رضا خانعبدالرحیم3819292
0278شجاع اللهبرهان الحق38191516
1440مصطفیعبدالمتین3819310
1484احمدمحمد انور3819301
5631صدفمحمد ابراهیم3618320
04383618320
4741زهرهمحمد کریم3618320
5505مرسلروح الله3618320
50583618320
5030تمیمعبدالطیف36181517
42893618320
5782الیاسمحمد اکرام3618320
42883618320
0634سید نادرسید داود3618320
5169بهادرمحمد هارون3618320
5227کیهانعصمت الله3618320
5712فیروزاجمل3618320
5014ضیارملشیر محمد 3618320
5592احمد صیاممحمد عمر3618284
1578شعیبمحمد انور3618320
1579احمد رشادغلام غوث3618311
5698انعمعبدالقهار3417330
93433417321
4932مریمگل محمد 3417330
5210نازیهحمید خان3417321
5816اورانوسغلام زبیر3417312
5283شبانهدلاور خان3417330
24673417330
3614احمد خبیرمحمد قاسم3417330
62563417321
5670زحلفضل احمد3417330
5634فضل اللهغلام محمد 3417330
5763همتعبدالبصیر34171914
4276خواجه نظیرخواجه میرانشاه3417330
1442محمد شبیرعبدالبصیر3417330
5284فهیم اللهعبدالرحمن3216340
5033عبدالحمیدغلام فاروق32162212
93333216340
2179رامینزمری3216340
5438سید جلالسید محمد 3216529
4492علی احمد عبدالاحد3216340
1372محفوظ اللهولی الله3216331
1381فرهادعبدالحمد3216340
36973015350
4505محمد حامدانور محمد 3015350
5531مدثر احمد احمد نعیم3015530
12333015341
2710مسعودحامد3015278
3753محمد ماهرمحمد طاهر3015287
5838نقیب اللهعبدالعلی3015350
59493015350
0594سجادعبدالغفار3015350
1582افسانهخواجه شریف3015350
1617نازیهمعقول3015341
5285سیماشاه ولی2814360
2647سمیع اللهدولت خان2814360
5294الیاسروزی خان2814360
5415عبدالرحمنغلام علی2814360
1455نگینهمولا داد2814360
5927سعدیهمحمد عارف2613352
1616شازیهمعقول2613352
90472412380
5262علی شاهپاینده محمد 2412344
12172412380
5725ذکریامحمد اسحاق2412371
5291سهیلمیر آقا2412380
1393بلالوزیر آغا24121820
99992211390
5547محمد خالدمحمد امان2211336
4902نصر اللهغلام حیدر 2211390
1531شایق اللهعبدالهدا2211372
62322010382
5847فرید اللهمهر الله2010391
5223محمد فهیمعبدالمبین20101129
5813محمد عادلعبدالسمیع189410
5361مرتضیعبدالحسین168420
5349زینبمحمد حسین1471825
1555خوشحالمحمد صالح147430

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
32
44
51
64
74
82
91
103
112
122
133
141
151
162
174
181
194
201
212
224
232
241
252
262
271
283
292
303
312
322
334
344
351
361
371
384
393
401
412
423
434
441
452
463
472
481
494
502
Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.