نتایج امتحان معادلات، نامساوات و لوگارتم دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان معادلات، نامساوات و لوگارتم دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
0843احمد خسرواحمد جان1005000
0062انوشمحمد نعیم1005000
2311مدثراللهبهرالدین1005000
1387مجتبی غلام جیلانی1005000
2734احمد شبیرمحمد الله984910
1322عمران اللهیار محمد 984910
0627زعیمشیر احمد 984910
4447حامد عبدالخالق984910
4518نبی رحمتخالد احمد 984910
0475رکن الدیناحمد شاه984910
1982محمد ادریسجمعه گل984910
2122عبدالوهابمحمد فاضل984910
0119مامونضیاالحق984910
0028محمد اقبالفرید احمد 984910
1119احمد یاسرفیاض984910
0665محمد الطافمحمد اسماعیل984910
2112سمسور الرحمنفدا محمد 984910
5742صمیممحمد صابر984910
0485احمد شکیبشیر پادشاه984910
2505بلالمحمد قاسم984910
0436حشمت اللهنصرالله984910
4429نیلا صباوحید الله984910
0937مایدهمحمد رفیق984910
4473فرخندهحفیظ الله984910
5999فرشتهخدا داد984910
0857فرحنازحکیم الله984910
1528احمد صدامفضل محمد964820
0393سید یوسفسید حامد964820
4400نقیب اللهاحمد ادریس964820
0053الهام الدینامیر جان964820
0681محمد عقیلسلطان علی964820
5971محمد نویدمحمد شفیق964820
4466سید بلالمیر حسیب الله964820
0660محمد شعیبعبدالواحد964820
2097محمد تقینظر علی964820
5636محمد عثمانسردار محمد 964820
1539فریدهعبدالرازق964820
2156سحرمحمد نبی964820
1666خدیجهشمس الدین964820
0009حماسهشیر محمد 964820
4418مرسل گل احمد 964820
3792مهسااحمد بیژن964820
0233عبداللهمحمد ولی964820
0370عبدالمالکعبدالجلیل944730
2520حسیب اللهعصمت الله944730
0189احمد مجیبمحمد اقبال944730
3033نیاز محمد نجیب الله944730
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی944730
2447سعادت اللهنجیب الله944730
1961احمد رشادمحمد شفیق944730
0231پروانهشفیع الله944730
3409ساراضیا الدین944730
0146تهمینهعبدالواحد944730
2784شبنممحمد شاه944730
2643زینبشیرعلی944730
4040نکهتمحمد داود944730
2073فرحتعبدالحبیب944730
1072هوسیعبدالحلیم944730
0996محمد ظریفمحمد شفیع944730
0806صدفداکتر سمیع944730
1023محمد شریفخان علی924640
0100محمد شبیرمحمد صابر924640
2142ایملنصیر احمد924640
0617فایزعبدالفتاح924640
1125محمد اقبالزلمی924631
1184مسعودمحمد احسان924640
4786محمد ادریسمحمد عارف924640
4222حسیب اللهوزیر محمد 924640
3117احمد مسیحمحمد عظیم924640
2564احمد بلالمعین الدین924640
0721عبدالمتینعبدالحکیم924640
1617سید محبوبسید محفوظ924640
4469حسیب اللهمحمد اکبر924640
4421احمد سهیلعلی محمد 924631
0183سمسورمحمد عارف924640
2144سونیلاعبدال محمد 924640
1344شگوفهغلام محبوب924640
4422فاطمهمحمد صدیق924640
2277نجیب اللهمحمد امین924640
0163مروه924640
0028فاطمهاحمد وحید924631
0862مرتضیمحمد نعیم904550
0861احمد زبیرعبدالحسین904550
0724عبدالجبارروکی904550
0202کوهسارحسیب الله904550
0055محمد فاضلآقا گل904550
0757شفیع اللهحشمت الله904550
0498احمد عمراناحمد جاوید904550
4615منصورالله محمد 904550
2020904550
1557احمد مدثرندا محمد 904550
0064سید ولیدمحمد کبیر904550
3303میلادعبدالقیوم904550
5566خیبرتوریالی904550
1652سکینهخادم حسین904550
1070سارهعزیز احمد 904550
2002904541
2009نیلوفرشاه آقا904550
3604رویناگل محمد 904550
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد904550
2550ډیوهمحمد حنیف904550
0611مریمفرید احمد904550
0820احمد فرزادشیر حمزه884460
0141میرزا حسینمحمد رضا884460
1094عمران احمد شهاب الدین884460
3341حکمت اللهسلطان عزیز884460
0264احمد مبشرحشمت الله884460
0103سید الیاسعبدالرحیم884460
0592فردینمحمد اسحاق884460
4682عبدالرحمنعبدالخالق884460
0050محمد مدثرعبدالله884460
0049عبدالمدبرعبدالله884460
4460عبدالحیعبدالقدیر884460
3326سید ادریسسید یاسین884442
2234عبدالحقمحمد انور884460
1234فرهادسید آقا884460
0371جواد احمد فواد احمد 884460
3404یلدامحمد سلیم884460
2694زهراعزیزالرحمن884460
2225سحرسید احمد 884460
0913پریساغلام عباس884460
4474رونازقمرالدین884460
4468صدفعتیق الله884460
5942مرضیهمحمد اسماعیل884460
0956فرخندهحکیم الله884460
0166یلداعبدالغفور884460
0034فهیمهمحمد محسن884460
0155نعمت اللهمحمد امین884460
1039ذبیح اللهغلام مصطفی884460
2041فریدونمحمد اجمل864370
4192فرزادعبدالحلیم864370
4219حسیب اللههدایت الله864361
1158عبدالستارقیام الدین864370
0144سید مصطفیحسین آقا864370
2040864370
1509احمد فرخاحمد شفیع864370
1171ابراهیمرحیم داد864370
0274رضوان اللهمحمد اکرم864370
0585عبدالباعثمحمد نعمیم864370
4286محمد عمرانمحمد فضل864352
1687متینننگیالی864370
0848لطیف حسینسید نوشیروان864361
3302محمدعبدالحق864370
1380حزب اللهمحمد رضا864370
0065سید عبدالقیومسید جعفر864370
0190دوست محمد شیرمحمد864370
0361عبدالباسطعبدالاحمد864370
4438دانیالحبیب الله864370
1321عطا اللهخلیل الله864370
1339سید طاهاسرور الدین864370
2693اقدس جانعزیزالرحمن864370
0290نرگسمحمد رسول864370
3376آزادهبشیر احمد 864343
0330حسناعبدالصمد864370
4373نورستاعبیدالله864370
4015عارفهشیر نظر864370
2538سحراحمد ضمیر864370
0199مروهزین الله864370
0598زهره
نصیر احمد 864370
3968الههعبدالقادر864370
5774لیدا جانالله نور864370
2261عفت عبدالحبیب864370
1603شملههدایت الله864370
0847شاکر حسینسید نوشیروان864370
1093احمد رشادجاوید احمد864370
0489یلدامحمد سلیم864370
0101زینتاحمد فهیم864370
9001844280
4312توریالیفقیر محمد 844280
0093امان اللهمحمد خالد844280
0438دل شادمنگل844280
0811عبدالسبحانمحمد عادل844271
0341احمد نویدعبدالحبیب844271
0040عبدالمختارعبدالمنان844280
0266رامینمحمد ظریف844280
1976مصطفیممحمد یونس844280
0825فرشاداحمد گل844280
1741احمد یاسرفضل الربی844280
1641سلیمانداد محمد 844271
0027عبدالواحدتاج محمد 844280
9120844280
1987رفیع اللهداد الله شریف844280
0353844280
1246خسروسید احمد 844280
0099احمد وارثنجیب الله844280
2328احمد ظاهردر محمد 844280
1198محمد میکایلفضل الرحمن844280
1373نبی اللهمحمد نور844280
5164844280
0661احمد ذکیعبدالستار844280
0603اسد اللهرحمت الله844280
0844محمد اقبالمحمد ایوب844280
5538صدیق الله حبیب الله844280
0307احمد زاهدنورعلی844280
6666844280
0149زرمینهصالح محمد 844280
5773صفامحمد وسیم844280
0268ساجدهعبدالروف844280
2433ارمغانمحمد شعیب844280
0570هدیغلام فاروق844280
4470صدفبریالی844280
2797سجیهسید محمد844271
0561حامدسید آور844280
1303عبیداللهگل جمیل844280
0239عبدالودودعبدالفاروق844280
0869عبیدالرحمنخدا داد844280
0883آرشعبدالحنان824190
5373مصطفیعزیزالله824190
0479حشمت اللهحبیب الله824181
0604عبداللهچاریارقل824190
0272احمد نویدجمال عبدالناصر824190
0860گلاب الدینمعراج الدین824190
0684احمد ویسمعبدالقهار824190
1546محمد حامدحسین داد824190
1547منوچهرمحمد اعظم824190
2370احمد شبابمیرعلی824190
1436عزیز اللهامام علی824190
3907میکاییلعبدالشاه824190
5778محمد نجیممحمد حکیم824190
1151الهامشیر خان824181
0874محمد مصطفیعبدالولی824190
1735محمد حسیبمحمد نعیم824190
1922نذیرسید عظیم824190
9121824190
3394ایملمحمد اسلم824190
1029منصورخیر محمد 824181
0309صنمنور آغا824190
5667فرحنازمحبوب الله824190
3374سومنعبدالکریم824190
1345زهراخواجه ظفر824163
0263هدیهعبدالجبار824190
1866مروهعبدالقیوم824172
2600غزلحسیب الله824190
2332یلدامحمد ظاهر824190
0117جوهر محمدگران محمد824190
0612عزیزغلام سرور824190
1249لعل الدینامرالدین824190
0037محمد الهامعبدالظاهر824181
0047محمد الهامعبدالمعصوم824190
1012حسناعبدالغفور824190
0674رعناعبدالله824190
1488مهریهمحمد اسحاق824190
1638شهیرعبدالقدیر8040100
0664عباداللهعبدالحی8040100
0273احمد سمیرهدایت الله8040100
0334مجیب احمد سلطان احمد 8040100
2366فضل احمد عبدالاحمد 8040100
0025فرید احمدفهیم احمد8040100
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم8040100
5986سید مطیع اللهسید ورحید الله8040100
0955احمد فیصلسردار محمد 804091
2400عبدالمصورعبدالمبین8040100
5753محمد امینمحمد امان8040100
0026محمد حامدتاج محمد 8040100
0526یثربعبدالحمید8040100
0985محمد یوسفعبدالحبیب8040100
0539حسیب اللهمحمود8040100
1974روح القوامعبدالقهار8040100
0959مدثرعبدالجلیل8040100
3918احمد حامدعبدالحسین8040100
0006احمد شعیبمحمد طیب8040100
0007اسد احسانمحمد حامد8040100
1017فرشاد آقا محمد 8040100
0126احمد نویدمحمد عارف8040100
1129نادیهصفی الله8040100
2247فرحتذین العابدین8040100
2137مرواریدخدایداد8040100
0745تجلاحاجی لطف الله8040100
3651مومنهقربان علی804091
1867بسیناعبدالقیوم8040100
0124اصیلامحمد اسحاق8040100
0167سید عقیلسید حسن7839110
1225بختیاررحمت الله7839110
3545احمد زبیراحمد ذکی7839110
0994الیاسغلام حسین7839110
2517محمد مبشرمحمد عمر7839110
0711رفیع اللهرحمت الله7839110
1883حکمت اللهسید احمد 7839110
2359میلادمحمد محسن7839110
3342شبیر احمد محمد عارف7839110
1537سید محفوظامیر حمزه7839110
0098شمس اللهگل لالا7839110
4423جوان شیراحمد جاوید7839110
2148نصیربصیر7839110
0803محمد امیدمرزا محمد 7839110
3481محمد امیدخالد7839110
1368فیصلعبدالقهار7839110
1442صبغت اللهعبدالرازق7839110
0547احمد فریدعبدالوهاب7839110
1838عزت اللهغلام سرور7839110
2254ذاکر اللهاصحاب الدین7839110
3356محمد اسحاقفرید احمد 7839101
1132ثنامحمد حکیم7839110
0157شبنممحی الدین7839110
0935حسناحاجی لطف الله7839110
3577حبیبهعبدالحمید7839110
3953ذکیهمحمد عیسی7839110
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد7839110
3410حسنامحمد کبیر7839110
0083سوسنمحمد امین7839110
4835لیمهمحمد عظیم7839110
2599اسمافیروز الدین7839101
1171الیاسعبدالعلیم7839110
0125مرسیلامحمد اسحاق7839110
2072عدنانمحمد معصوم7638120
0445احمد شعیبمایل آغا7638120
0386ذکی محمد عیسی7638111
1593نادرعلیغلام سعید7638111
0845ظفر اللهولی الله7638120
5669مسیح اللهحبیب الله7638111
0142عبیداللهمحمد 7638120
0292مسیرمسعود7638120
4308احمد خیاماحمد شاه7638111
2554نعماننیک محمد 7638102
0551محمد شایقعطا محمد 7638120
0483زاهدسید امام7638120
4455حسیب اللهعقل الدین763893
5740سمیع اللهشمس الحق7638120
3340محمد بشیرمحمد کبیر7638120
90117638111
2346پروانهعبدالبشیر7638111
1101سلسلهنجیب الله763884
1690مروهمحمد رحیم7638120
1152خدیجهعبدالجبار7638120
3411فاطمهخان آقا7638120
2393بی بی فاطمهغلام رسول7638120
0539ابراهیمزمری7638111
0166عبدالرحمننور علی خان7638120
0252محمد الیاسبرهان الدین7638120
15907638120
0056میلادرجب علی7437121
0335نثار احمد عبدالعزیز7437130
0546محمد الهاممحمد شعیب7437130
0906شادابخدا داد7437121
3438احمد سیرسلطان محمد 7437130
1635عبدالسمیععبدالحفیظ7437130
1219رفیع اللهنجیب الله7437121
0540صفی اللهمحمد عوض7437130
0689سید ابوذرسید سرور7437121
4496محمد عمراننصر الله7437130
10017437130
0051احمد راشدامین الله7437130
0068مصعبشارخ7437130
1571فردینخیر الدین7437130
0038حمیداللهروح الله7437130
5775نیلوفرمحم عثمان7437130
2166طایبهقلندر شاه7437130
1621بی بی رحیمهنورالدین7437130
2306ضمیرهسلطان محمود7437130
18017437130
3565عفتاحمد فرید7437121
2408خدیجهامین الله7437130
3583صبنانعمت الله7437130
98987437130
1079زبیرهعاشق الله7437130
0647گهرعبدالمبین7437130
1707مزملمحمد عباس7236140
2561حسیب اللهرحمت الله7236140
3826الهامسلیمان7236140
3401احمد آرشمحراب الدین7236131
2444بلالمرزا خان7236140
5664نیک محمد داد محمد 7236140
0988حامدغلام حضرت 7236140
0340عبیداللهمحمد اسماعیل7236140
1434برکت صفرعلی7236140
0677ایمانعلی مرزا7236131
0433رفیع اللهمحمد نادر7236140
1962ادریسطاهر حسین7236140
1015وحید اللهاسد الله7236140
1367سمیع اللهعبدالروف7236131
2015فردوسزلمی7236140
0143بشیرالدینبصیر الدین7236140
1135الهاممحمد هاشم7236140
1967زبید اللهزین العابدین7236131
1076محمد آغامحمد نعیم7236122
90127236140
0644سمیهمحمد حسن7236140
0768سعیدهسید نعیم7236131
0601سارهوحید الله7236140
90167236131
0917فریالاحمد سخی7236140
20917236140
0534احمد فهیمشیرپادشاه7236140
0150ابن امینمحمد آصف7236140
0387مسرتقطب الدین7236140
1172عابد الرحمنسیف الرحمن7035150
2571طلحهغلام محمد 7035141
0181یحییمحمد امین7035150
09997035150
0829احمد رشادشعیب7035150
0732فردیننصیر احمد 7035150
4242احمد شهیراحسان الله7035150
2031فریدونامیر خان7035150
3472محمد الهامغلام نقشبند7035141
2624صلاح الدینعبدالقادری7035150
0310حکمت اللهخان محمد 7035141
1543حسیب اللهعبدالجلیل7035150
0553احمد میلادجلندر خان7035150
2149میونددلاور خان7035141
1212هدایت اللهمحبوب الله7035150
0687حسیب اللهمجیب الله7035150
0643احمد ساحلدل آقا7035150
0269کامرانعبدالجبار7035150
0525ملالیشفیق الله7035150
79807035150
1761باسطهعطا محمد 7035150
04247035150
83057035150
0076شکیباخان علی7035150
2364خاطمهبختیاری7035150
0421مدینهامیر گل7035150
89317035141
2921نیلوفرمحمد عمر7035150
2642شبنممحمد تقی7035150
0318علی حسینمحمد یعقوب7035150
0853رفعت اللهعبیدالله7035150
0152محمد منصورمحمد رحیم7035150
0220احمد شعیبمحمد لقا7035150
0121سهیلسخی محمد6834160
4459فرزادمحمد عارف6834160
0631سهراببسم الله6834160
0632میرویسمحمد یوسف6834160
5741صدامامان الله6834160
5744احمد نثارمحمد نصیر 6834151
6020عبدالواسیععبدالرب6834151
1041هلالمحمد اضغر6834160
0060عبدالحمیدعبدالصمد6834151
0720زاهوش جمالحشمت جمال6834160
0147محمد آصفغلام عباس6834133
3434یاسمینحسیب الله6834160
2933فریبامحمد اسحاق6834160
0397نور جهانمحمد سلیمان6834160
1297حسنامیرزا محمد6834160
2243مسعودهفیض محمد 6834160
0215آیدامحمد فواد6834160
0197زهرهمحمد هادی6834142
2334ژالهدل آرام6834142
0235مروه سید سکندر6834142
4531وجیههعبدالجلال6834160
5788مومنهولید احمد 6834160
0911عابدهمحمد شفیع6834160
2472لمرامرالدین6834160
08776834160
0714مطیع اللهمحمد ایوب6834106
1399احمد یاسرجاوید6633134
3399احمد شعیبنثار احمد6633170
2131ادریسمحمد هارون6633170
0532توابتاج محمد 6633161
1609عابدغلام حیدر6633170
1364احمد صفااحمد شاه6633170
0063عمرسروشمحمد نعیم6633170
0198مختارمحمد نادر6633170
2287رامینمعراج الدین6633116
1349سعادت اللهشمس الله6633170
2614حامداسد الله6633170
0804عبدالبصیرگلا جان6633170
1688میوندعنایت الله6633134
2443سمیهعبدالروف6633170
3700فرحنازعبدالبشیر6633170
0473صدفغلام سرور6633170
0489نازیلاحبیب الله6633170
3435مرسلمحمد ابراهیم6633161
1767برشناسید آقا6633170
0480کوثرمحمد عارف6633170
0538زهراجمشید6633170
0413نیلوفرعبدالقهار6633170
0412سویتامحمد عزیز6633170
1146شفیع اللهعبدالهادی6633170
0388صدفقطب الدین6633170
0821احمد شیرزادشیر افضل6432180
1734رحمت اللهمحمد هارون6432180
3695احمد مختارجهانگیر6432180
0275عمرداد خدا6432180
1270نوشادفیض محمد 6432180
1014احمد فوزاناکرام الدین6432171
5982محمد نوازالحقعبدالجبار6432180
43186432180
0140احمد ولیددر محمد 6432180
0453عبداللهمحمد سلیم6432180
0502احمد ذکیضیاالله6432180
0308نقیب اللهکفایت الله6432180
4434عبدالرحمندلاور خان6432180
0763زاهدغلام فاروق6432171
1097سحرمحمد عیسی6432171
2167سحرمحمد یوسف6432180
1752آسیهمحمد حسن6432180
0815زهرهمیر عبدالاحد6432171
04776432180
2379خدیجهنجیب الله6432180
2750سپوژمیعبدالبصیر6432180
0910مقدسعبدالرحمن6432180
1114زبیرفضل احمد 6231190
0997احمد نور الله6231190
1441نقیب اللهمحمد اقبال6231163
0905روملامر الدین6231172
0169بشار احمد سنت الله6231172
1176میلادعبدالمتین6231190
2288محمد حنیفمحمد شریف6231190
1598مامون احمد نصیر احمد 6231181
1795عبدالسلیمعبدالحمید6231181
4737احمد راشدعبدالمحمد6231118
0422نجیب اللهآدم خان6231190
0260نظیفهمحمد گران6231190
4452معصومهمفید احمد 6231190
2506ذاکرهمحمد صابر6231190
0253عبدالحفیظعبدالرزاق6231190
3881محمد عمرانمحمد امین6030200
1035محمد راشدرحم الدین6030200
1945منیر احمد فهیم احمد 6030200
0640نعمانرحمان گل6030200
4476عبدالجلیلعبدالرحیم6030200
1919سلیمانعبدالطیف6030191
3616مرتضیمحمد حسیب6030200
3608محمد مرتضیاحمد الله6030200
5590محمد عابدمحمد عالم6030191
6006محمد راتباحمد سمیع6030191
0248محمد الیاسگل محمد6030200
0105سارهشاه آقا6030200
0152فاطمهخیر محمد 6030200
1689فاطمهمحمد رحیم6030200
0175مرسلنیکو بخت6030200
0236سکینهسید سکندر6030200
1343نیلوفرفواد6030200
0674شیبانجم الدین6030200
0914یسراعبدالقهار6030200
0503شهرامعبدالمنان6030200
0601محسنهنعمت الله6030191
0364خدیجهشیر احمد6030200
1115بکتاشوحید الدین5829210
0925محمد یاسینعبدالقهار5829210
1078محمد ادریسعبدالوکیل5829210
1077عبدالوارثعبدالوکیل5829210
0115همایونصفا الدین5829210
0085احمد بلالعبدالشهیق5829210
1640شکیب مسجدی5829210
4117حسیب اللهملک مرزا5829210
0487احمد فیاضمحمد آجان5829201
2590فرهادحیات الله5829210
3606فیصلحبیب جان5829210
1499عبدالسمیععبدالصمد5829210
1028ذکراللهمراد علی5829183
0123عزت الله
احمد الله 5829210
22595829210
3671مریمبشیراحمد 5829210
3588مهدیهمحمد عارف5829210
1825مینهفیض محمد5829201
4283دیباغلام سعید5829210
2641شبنمسلطان محمد 5829210
0102ذبیح اللهمردان5628220
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد5628220
3878احمد مدثرخدای داد5628211
0158وحیداللهعبدالواحد5628220
0637محمدشاه ولی5628211
2069شبیرعبدالضیا5628220
5957قاری هارونحاجی عبدالحق5628220
0401سید مرتضیسید اسماعیل5628220
3390احمد شبیرمرزا محمد 5628220
4089زبیرگل محمد 5628220
3514غلام قادرعوض5628184
10825628184
4191مصطفیعلی احمد 5628220
4271شبیر احمد عبدالواحد5628211
4142احمد سیرویس الدین5628193
3011خورشیدمحمد فرید5628220
2335شگوفهدل آرام5628157
2189پرمیلاغلام سخی5628175
5537شبنمعلی محمد 5628715
0673همانجم الدین5628220
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن5628220
90015427230
1938نوید سیف الدین5427230
0822محمد سمیرمحمد آصف5427230
0528نجم الدینعبدالصدیق5427230
0641سروشابوبکر5427230
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق5427230
2451عبداللهصبغت الله5427230
1350احمد مسعودفضل الرحمن5427230
1990ساحلعبدالنصیر5427203
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی5427230
1508محمد عمرمحمد ضمیر5427230
1279سید نصیرسید رحیم5427212
0814الیاسمحمد رحیم5427230
80005427230
1160علیممتاز5427230
3670احمد سیرغلام حضرت5427230
4270عبدالطیفعبدالعزیز5427230
2492خورشیدعبدالغنی5427230
2695مسرتمحمد خالد5427230
3170جلوهعبدالرحیم5427230
0025رشادمحمد ضیا5427221
2184حامددولت نظر5226240
0759عبدالوارثعبدالصبور5226915
0237محمد زاهدمحمد یونس5226240
1049شاه جهان زیببابه جان5226240
0046محمد صمیمسلیم شاه5226240
1764سهرابمحمد منصور5226240
02245226240
1316صدفعبدالمحمد 5226240
3697نبیلهبهروز5226240
0912شگوفهمنیر5226240
1173طارقحکیم خان5025250
1525فیصلمحمد آصف5025250
1887حارثعبدالقادر5025250
1756احمد جانعبدالرفیع5025250
90045025250
6029محمد پناه محمد صدیق5025250
1354مبشرحبیب الله5025250
0882مهدیعبدالحنان5025250
2014توفیق اللهامین گل5025241
0467صدامغلام نبی5025250
0853حیدر شاهسید اعلی5025250
0416عبدالمومنعبدالمبین5025250
2297اکرام اللهنجیب الله5025250
58095025250
4424صدفسید صابر5025250
1207مریممحمد شفیع5025250
2034فرشتهنور احمد5025250
0360حکمت اللهکفایت الله4824260
0193محمد آرشمحمد هارون4824260
2289علی اصغرنصیر احمد4824260
0559دین محمدگل محمد 4824260
0605احمد ریحانسیلانی4824260
0024صفت اللهنیاز محمد 4824260
4238سید سیرسید شیرجان4824260
0448اکرم اللهمحمد سرور4824260
2646سحرمحمد فاروق4824260
0392حسیناعبدالستار4824260
1744شبانهامین گل4824260
1274محدثهسید عبدالصمد4824179
0204عبدالمبینعبدالعزیز4824260
0363فرشتهفرید احمد4824260
0118نوید احمد فیروز احمد 4623261
3470شاهرخعبدالحسیب4623261
05774623261
90034623270
4667ارشادالرحمنمحمد حسن4623270
3538عبدالجبارعبدالقهار4623270
3748احمد سروشهدایت الله4623270
5886محمد رامیننذیر الله4623270
3391ساحلمحمد خالد4623270
5781بکتاشعبدالجبار4623270
5833محمد صمیمشیرین آغا4623270
3578علیناانور شاه4623270
1739مدینهامیر محمد 4623261
4252ستاره بریالی 4623270
5482مژدهمحمد اکرم4623270
1245سید مصطفیسید محمد 4422253
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 4422280
0247رامششیراب الدین4422280
0054نازیهفرید احمد 4422199
5666زحلمحمد عیسی4422280
2874مهریهمحمد عمر4422280
0168اورانوسعبدالرسول4422280
10664422280
2360سنبلامین الله4422271
1407گل غنچهعبدالنعیم4422280
0759ننگیالیکابلی4422280
1612الطاف حسیننجیب الله4221290
2068مقدمعبدالضیا4221290
0635حیدرشاه ولی4221290
2365جوادشهنواز4221290
4358اسد اللهدستگیر4221290
1614قربانعلی احمد 4221290
3392احمد سالارعبدالخلیل4221290
0651شیراحمد گل الرحمن4221290
4425سید حسنسید یوسف4221290
0155سمیرامحمد نبی4221281
4457مینامقصود4221290
4260پریعبدالمیر4221290
3586منیژهحبیب الله4221290
1465حسنامحمد ظفر4221290
0296طلب الدینبهاوالدین4020300
1637احمد راشدنجیب الله40202010
08664020291
90004020264
3650ناصرسید احمد 4020291
43714020300
1194محمد وارثمحمد صدیق4020300
1257میلاد احمد مشتاق احمد 4020300
84054020300
3468جمشیدعبدالشکور4020822
2121سید پرویزسید لالا آغا4020300
13334020300
0219حسینغلام رسول4020300
4127عایشهعبدالستار4020300
2027هاجرهوحیدالله4020300
1731فرحتذبیح الله4020300
0154ذکیهشمس الاحمد4020300
2354لیناپاینده محمد 4020300
4336شقایق حمید الله4020300
0649فتانهمظفرالدین4020300
1769سپین غرغلام محمد 3819301
1960فیصلسیف الرحمن3819301
83043819310
0084زبیرنعمت الله3819310
2062محمد حامدمحمد فرید3819310
3934شادابمحمد یعقوب3819310
54143819301
3833صفی اللهعبدالجلال3819301
0057سلیمانشین گل38191318
4107عبدالمصورآغا شیرین3819310
2212شهریارعبدالودود3819301
4018علی الرحمننور علی3819310
3570ادریسشیرجان3819310
3187عبدالمتینعبدالخلیل3819310
0139عمرانغلام علی3819310
0833عبدالمصورعبدالجلیل3819310
4052صدفمحمود خان3819310
1655حبیب اللهخدا داد3618320
2132شیلاسردار آقا3618320
2011فیصلخواجه سعید3618320
2367خلیل احمد علی احمد 3618320
0145صدفعبدالجبار3618320
90053618320
0134نوراللهعتیق الله3618320
1141عزیز احمدنور احمد 3618320
0444همایونضیالدین3618311
1240بهشتهعبدالرحمن3618320
0195مروهحکیم خان3618320
2631آرزومحمد یحی3618320
1907محمد صابرمحمد نسیم3417330
1397اجملمحمد عالم3417321
83013417330
1031محمد ایملسردار3417330
0399سید مصطفیسید اسماعیل3417330
1736شفیق اللهعبدالعزیز3417321
1012عبدالوارثعبدالقسیم3417330
5969امین اللهجان آقا3417330
0537شیلاعیدی محمد 3417330
3698عابدهعبدالرحمن3417330
0410بنفشهحفیظ الله3417330
1174نادیه آقا ضیا3417330
3580هدیهعبدالعلی3417330
0789محمد طارقمحمد عثمان3417330
0762ایمانغلام حیدر3216331
1861مطیع اللهعبدالحنان3216340
4293محمد هادیعبدالحمید3216331
0981امر الدینعبدالمنان3216340
2197عبدالواحدعبدالرحیم3216340
0685شمسیهگل میر خان3216340
82553216340
20903216340
3581زهراانور شاه3216340
2133منصورشاه مقصود3015350
0059رامینعبدالهادی3015350
4448صبورحسیب الله3015350
0775محمد قسیمعبدالقدوس3015350
0838الهام محمد ابراهیم3015350
2376محب اللهگل آقا3015350
4456رمیضمیرزا شاه3015350
5990عبدالماجدعبدالقاهر3015350
07723015350
4343احمد شاهامان الله3015287
3332مسافرسید عبدال3015350
5836سیرحاجی صابر3015341
5830پلوشهسید محمد 3015350
0225نجیبهسید محمد30151025
29193015350
4442اجملعمر خان2814360
90062814360
5572عبدالباعثمحمد نعیم2814360
1037ارشاد اللهجلال الدین2814360
4467عبدالمجیبعبدالحمید2814360
2747بصیرهمحمد حسن2814351
0852هنگامهغلام حضرت2814360
0156شبنمحاجی محمد یوسف2814360
4583نرگسمحمد رفیع2814360
3563سادیهنذیر احمد 2814360
1531سومنمحمد نسیم2613370
1307غلام مجتبیشمس الرحمن2613361
1308غلام فیصلشمس الرحمن2613370
3769عبدالمنیرعبدالستار2613370
3624مطیع اللهعبدالخلیل2613370
11422613361
4175حامدنعمت الله2613370
3451شبیرحسینایرج میر2613370
1591نوروزباز علی2613370
1016غلام مصطفیرحیم2613370
1743اسماشیرین آغا2613370
1043مهریهمحمد رحیم2613370
0697عبدالباسطعبدالوکیل2613370
3873فرشادمحمد ناصر2412380
2007شهزادمحمد امین2412380
0111مصطفیعبدالقادر2412380
1950احمد زینورالرحمن2412371
0606میلاد عبدالسلام 2412380
2128محمد داودمحمد فرید2412380
2627امیر محمد محمد داود2412380
0466بلالغلام نبی2412380
1793احمد سمیرمحمد سمیع2412371
82562412380
98892211381
0349وحید اللهنعمت الله2211390
4106بکتاشخان مرزا2211390
2588محمد مصطفیمحمد امین2211381
0358محمد شاکرشاه لالا2211390
2044راشدعبدالواحد2211390
3789ذکراللهمحمد رسول2211390
1122غلام مرتضیرحیم داد2211390
11752211381
14492211390
2231سید سایلسید کمال2010391
2526عبدالمصورعبدالصبور2010400
0234واحد اللهفدا محمد2010400
4146189383
1762189410
0832روح اللهاسد الله189410
1025محمد امید محمد امان168420
2177سمیع اللهعزت الله168420
4449منصورعظیم گل168420
4180احمد مهدیاحمد ذکریا168420
9901168402
0719زاهد جمالحشمت جمال147430
1020سراج الدینشاه عسکر147430

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
32
44
52
63
73
81
92
103
113
122
132
141
152
162
174
182
191
201
214
222
231
244
254
264
271
284
294
301
312
322
331
343
353
363
371
384
393
403
414
423
431
443
452
463
471
483
494
504
Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.