نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
0157شبنممحی الدین984910
2112سمسور الرحمنفدا محمد 984910
0585عبدالباعثمحمد نعمیم964820
0637محمدشاه ولی964820
0660محمد شعیبعبدالواحد964820
0917فریالاحمد سخی964820
1072هوسیعبدالحلیم964820
1779نیلوفرسید رضا شاه964820
3033نیاز محمد نجیب الله964820
3302محمدعبدالحق964820
4451ساحلمحفوظ الله964820
9084964820
0233عبداللهمحمد ولی964820
0053الهام الدینامیر جان944730
0062انوشمحمد نعیم944730
0119مامونضیاالحق944730
0360حکمت اللهکفایت الله944730
0370عبدالمالکعبدالجلیل944730
0680اجملنور احمد فهیم944730
0681محمد عقیلسلطان علی944730
0986احمد سلیمانخلیل الله944730
1017فرشاد آقا محمد 944730
1234فرهادسید آقا944730
1322عمران اللهیار محمد 944730
1509احمد فرخاحمد شفیع944730
1690مروهمحمد رحیم944730
2277نجیب اللهمحمد امین944730
3430سلطانهزمری944730
3953ذکیهمحمد عیسی944730
4168عبیداللهغلام مجتبی944730
4312توریالیفقیر محمد 944730
4418مرسل گل احمد 944730
4443فوزیهمحمد داود944730
4466سید بلالمیر حسیب الله944730
4636سید رسولغلام رسول944730
4650سیف اللهگلاب خان944730
5281محمد حامدمحمد رحیم944730
5453بسم اللهعبدالغفار944730
5714شیر زیسید میر جان944730
8001944730
8002944730
9045944730
9085944730
9118944730
0028محمد اقبالفرید احمد 924640
0050محمد مدثرعبدالله924640
0159نور الهدامعراج الدین924640
0183سمسورمحمد عارف924640
0268ساجدهعبدالروف924640
0361عبدالباسطعبدالاحمد924640
0534احمد فهیمشیرپادشاه924640
0604عبداللهچاریارقل924640
0640نعمانرحمان گل924640
0651شیراحمد گل الرحمن924640
0724عبدالجبارروکی924640
0857فرحنازحکیم الله924640
0865میلادنازک میر924640
0955احمد فیصلسردار محمد 924640
1094عمران احمد شهاب الدین924640
1114زبیرفضل احمد 924640
1173طارقحکیم خان924640
1184مسعودمحمد احسان924640
1350احمد مسعودفضل الرحمن924640
1557احمد مدثرندا محمد 924640
1641سلیمانداد محمد 924640
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی924640
1688میوندعنایت الله924640
1834عرفان اللهجان آغا924640
1867بسیناعبدالقیوم924640
1986آرشداد الله شریف924640
2142ایملنصیر احمد924640
2306ضمیرهسلطان محمود924640
2359میلادمحمد محسن924640
2408خدیجهامین الله924640
2734احمد شبیرمحمد الله924640
4167عبدالعزیزمحمدالله924640
4444نرگسمحمد اسحاق924640
4507هیوادمحمد آقا924640
4518نبی رحمتخالد احمد 924640
5373مصطفیعزیزالله924640
5664نیک محمد داد محمد 924640
9011924640
0611مریمفرید احمد924640
1197احمد ذکیعبدالجمیل924640
1448سونامحمد رحیم924640
1461احمد فیروزعبدالسمیع924640
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم904550
0103سید الیاسعبدالرحیم904550
0146تهمینهعبدالواحد904550
0197زهرهمحمد هادی904550
0272احمد نویدجمال عبدالناصر904550
0290نرگسمحمد رسول904550
0296طلب الدینبهاوالدین904550
0453عبداللهمحمد سلیم904550
0561حامدسید آور904550
0617فایزعبدالفتاح904550
0627زعیمشیر احمد 904550
0959مدثرعبدالجلیل904550
1198محمد میکایلفضل الرحمن904550
1247حمیدهغلام عباس904550
1539فریدهعبدالرازق904550
1617سید محبوبسید محفوظ904541
1689فاطمهمحمد رحیم904550
1795عبدالسلیمعبدالحمید904550
1887حارثعبدالقادر904550
1917لیدا جانالله نور904550
1925احمد مدثرعبدالصادق904541
1974روح القوامعبدالقهار904550
2113غوث الدینسیف الدین904550
2311مدثراللهبهرالدین904550
2452احمد سیرتضیا الدین904550
2784شبنممحمد شاه904550
2797سجیهسید محمد904550
2999ام البنینسخی داد904550
3303میلادعبدالقیوم904550
3396محمد شهابعبدالکبار904550
3633احمد آغاعبدالعلیم904550
4040نکهتمحمد داود904550
4384سید مصورسید آغا904550
4422فاطمهمحمد صدیق904550
4470صدفبریالی904550
4657سید مصطفیسید حیدر904550
5250سید ساحلسید صابر904550
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ904550
5367محمد تمیمکرام الدین904550
5742صمیممحمد صابر904550
8003904550
8779904550
9016904550
4615منصورالله محمد 904550
0101زینتاحمد فهیم904550
0806صدفداکتر سمیع904550
0869عبیدالرحمنخدا داد904550
0038حمیداللهروح الله884451
0040عبدالمختارعبدالمنان884460
0093امان اللهمحمد خالد884460
0099احمد وارثنجیب الله884460
0100محمد شبیرمحمد صابر884460
0169بشار احمد سنت الله884460
0202کوهسارحسیب الله884460
0215آیدامحمد فواد884460
0330حسناعبدالصمد884460
0393سید یوسفسید حامد884460
0473صدفغلام سرور884460
0474رخسارسید اسحاق884451
0476احمد اللهعنایت الله 884442
0598زهره
نصیر احمد 884460
0674شیبانجم الدین884460
0820احمد فرزادشیر حمزه884460
0847شاکر حسینسید نوشیروان884460
0912شگوفهمنیر884460
1035محمد راشدرحم الدین884460
1380حزب اللهمحمد رضا884460
1525فیصلمحمد آصف884460
1593نادرعلیغلام سعید884460
1603شملههدایت الله884460
1666خدیجهشمس الدین884460
1756احمد جانعبدالرفیع884460
1841شمس اللهالفت الله884460
1890عبدالباسطغلام حضرت884460
2034فرشتهنور احمد884460
2191شیبادل آغا884460
2364خاطمهبختیاری884460
3254بهارهولی احمد884460
3826الهامسلیمان884460
4308احمد خیاماحمد شاه884460
4373نورستاعبیدالله884460
4423جوان شیراحمد جاوید884451
4434عبدالرحمندلاور خان884460
4447حامد عبدالخالق884460
4465مرینااحمد شعیب884460
4496محمد عمراننصر الله884460
4846عبدالفیاضعبدالصبور884460
4930خالدنثار احمد 884460
5115شهیرخیر محمد 884460
9090884460
0010محمد مهدیمحمد ظاهر884460
0153884460
1357علی رضاءعبدالشاپور884451
1447فاطمهسخی والله884460
1488مهریهمحمد اسحاق884460
0034فهیمهمحمد محسن864370
0051احمد راشدامین الله864370
0147محمد آصفغلام عباس864370
0149زرمینهصالح محمد 864370
0487احمد فیاضمحمد آجان864370
0601سارهوحید الله864352
0673همانجم الدین864370
0721عبدالمتینعبدالحکیم864370
0757شفیع اللهحشمت الله864370
0825فرشاداحمد گل864370
0860گلاب الدینمعراج الدین864370
0914یسراعبدالقهار864370
0925محمد یاسینعبدالقهار864370
1013احمد بکتاشمعراج الدین864370
1176میلادعبدالمتین864361
1213فیصل سید احمد 864370
1270نوشادفیض محمد 864370
1297حسنامیرزا محمد864370
1378مدثر اللهحسیب الله864361
1499عبدالسمیععبدالصمد864370
1537سید محفوظامیر حمزه864370
1553شکریهعبدالعزیز864370
1707مزملمحمد عباس864370
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد864370
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه864370
2073فرحتعبدالحبیب864370
2302محمد جاویدمحمد حسین864370
2795864370
2908مریمعبدالقدیر864370
3402هدیهاسدالله864370
3651مومنهقربان علی864370
4239مطیع اللهمحمد علی864370
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان864370
4429نیلا صباوحید الله864370
4559عبدالسلیمعبدالکریم864370
4719عبدالطیفشیر آقا864370
4723فاطمهشاه ولی864370
4746مریمعبدالقدیر864370
4749نصرت الله
فرید864370
5151عیان بیکعزیز بیک864370
5666زحلمحمد عیسی864370
5667فرحنازمحبوب الله864370
5671حفصهنثار احمد 864370
5707محمد خلیلمحمد قاسم864370
5751حمیرامحمد عثمان864370
9001864370
0028فاطمهاحمد وحید864370
0097ادریسمحمد شیرین864370
0294احمد سمونپادشاه افضل864370
0612عزیزغلام سرور864370
1387مجتبی غلام جیلانی864370
1514نثار احمدغلام ربانی864370
0026محمد حامدتاج محمد 844271
0098شمس اللهگل لالا844280
0143بشیرالدینبصیر الدین844280
0297رضوان رحمت الله844280
0397نور جهانمحمد سلیمان844280
0483زاهدسید امام844280
0485احمد شکیبشیر پادشاه844280
0498احمد عمراناحمد جاوید844271
0502احمد ذکیضیاالله844280
0535محمد نعیمعبدالرحمن844280
0570هدیغلام فاروق844280
0644سمیهمحمد حسن844280
0682ارسلانعبدالاحد844280
0840ادیبمحمد ابراهیم844280
0883آرشعبدالحنان844280
0991احمد شاهمحمد ضمیر844280
1084احمد مصطفیاحمد شاه844280
1160علیممتاز844271
1306فرزادمحمد مبین844280
1442صبغت اللهعبدالرازق844280
1577نرگسنجیب الله844280
2122عبدالوهابمحمد فاضل844280
2332یلدامحمد ظاهر844280
2443سمیهعبدالروف844280
2447سعادت اللهنجیب الله844280
3006احمد ولیدشیر محمد844280
3342شبیر احمد محمد عارف844280
3399احمد شعیبنثار احمد844271
4222حسیب اللهوزیر محمد 844280
4286محمد عمرانمحمد فضل844280
4468صدفعتیق الله844280
4519روح اللهمحمد خان844280
4540زرلشتحبیب الرحمن844280
4587احمد صمیممحمد نسیم844280
4832جمیل الرحمنتاج محمد 844280
5191انیسهولی محمد844280
5192راحیلهولی محمد844280
5322الفت ولینصب علی844280
5656سونیاسید حشمت الله844280
9047844280
9050844280
9057844280
9064844280
0117جوهر محمدگران محمد844280
0150ابن امینمحمد آصف844280
0500سید امیدسید محمود844280
0539ابراهیمزمری844280
1242احمد ابرارغلام فاروق844280
1390سروش احمدسید کمال الدین844280
1561هابیلعتیق الله844280
0006احمد شعیبمحمد طیب824190
0007اسد احسانمحمد حامد824190
0025فرید احمدفهیم احمد824190
0264احمد مبشرحشمت الله824181
0270محمد یحیخیال محمد824190
0274رضوان اللهمحمد اکرم824172
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 824190
0335نثار احمد عبدالعزیز824190
0354ماهدشفیع الله824190
0364باصرهسید داوود824190
0433رفیع اللهمحمد نادر824190
0438دل شادمنگل824181
0443علی رضاحفیظ الله824190
0525ملالیشفیق الله824190
0540صفی اللهمحمد عوض824190
0592فردینمحمد اسحاق824190
0677ایمانعلی مرزا824190
0803محمد امیدمرزا محمد 824190
0935حسناحاجی لطف الله824190
1070سارهعزیز احمد 824190
1090محمد هاروندوست محمد 824181
1129نادیهصفی الله824190
1130طیبهعبدالغفور824190
1132ثنامحمد حکیم824190
1571فردینخیر الدین824190
1621بی بی رحیمهنورالدین824190
1811محمد فردیندر محمد 824190
1825مینهفیض محمد824190
1883حکمت اللهسید احمد 824190
1920لیمهعبدالحمید824190
1957نعمت اللهحضرت ولی824190
2003رقیهعبدالحمید824190
2097محمد تقینظر علی824190
2189پرمیلاغلام سخی824190
2346پروانهعبدالبشیر824190
2517محمد مبشرمحمد عمر824181
2810824190
3148عبدالمتینعبدالحسین824181
3305صهیبهعبدالقدیر824190
3404یلدامحمد سلیم824190
3670احمد سیرغلام حضرت824190
4227محمد حسینگل احمد 824181
4336شقایق حمید الله824190
4421احمد سهیلعلی محمد 824190
4448صبورحسیب الله824190
4456رمیضمیرزا شاه824190
4457مینامقصود824190
4460عبدالحیعبدالقدیر824190
4634علی سینامحمد عظم824190
4997عاقلهامان الله824190
5172ژولیکامحمد مقیم824190
5300مریممحمد عظم824190
5315حشمت اللهشیرین آغا824190
5316فطرتفرید احمد 824190
5467824190
9052824190
9546824190
1352محمد مرتضیخلق الدین824190
1431احمد شجاعدل آغا824190
1439ملیلامحمد یعقوب824190
1559محمد امانفیض الرحمن824190
0090فاطمهحاجی نور محمد8040100
0152فاطمهخیر محمد 8040100
0181یحییمحمد امین8040100
0231پروانهشفیع الله8040100
0263هدیهعبدالجبار8040100
0273احمد سمیرهدایت الله8040100
0422نجیب اللهآدم خان8040100
0436حشمت اللهنصرالله8040100
0444همایونضیالدین8040100
0553احمد میلادجلندر خان8040100
0848لطیف حسینسید نوشیروان8040100
0874محمد مصطفیعبدالولی8040100
1352لیدامصطفی8040100
1687متینننگیالی8040100
2156سحرمحمد نبی8040100
2166طایبهقلندر شاه8040100
2184حامددولت نظر8040100
2197عبدالواحدعبدالرحیم8040100
2370احمد شبابمیرعلی804091
2528احمد فرزادپاچاه محمد8040100
2631آرزومحمد یحی8040100
3129منصورعبدالهادی8040100
3434یاسمینحسیب الله8040100
3449احمد شاهغلام محمد 804091
3450اسحاقمحمد فهیم8040100
3583صبنانعمت الله8040100
3780ادریس حکیم الله8040100
4365ولیاسد الله8040100
4604نزهت اللهصبغت الله8040100
4618الهامعبدالودود8040100
4640عبدالصمیمعبدالحی8040100
4651عبید اللهبشیر احمد 8040100
4934سحرفضل الرحمن804073
5171کریمهپیوند8040100
5337اقبال الدیننجم الدین804091
5364صدیقه عبدالحفیظ8040100
5684رومل احمد علی8040100
5713الیاس نظر محمد 8040100
90008040100
0098اعجاز اللهمحمد امین8040100
0166عبدالرحمننور علی خان8040100
0239عبدالودودعبدالفاروق8040100
0252محمد الیاسبرهان الدین8040100
0429محمد یوسفگل آقا804091
0486آسیه اسما عبدالفتاح8040100
0735مجتبیکریم داد8040100
1039ذبیح اللهغلام مصطفی8040100
1309یحییعبدالواحد8040100
1446حبیب اللهعبدالحسیب8040100
1540فاطمه شاه آغا8040100
0047مرسلسلیم شاه7839110
0049عبدالمدبرعبدالله7839110
0664عباداللهعبدالحی7839110
0732فردیننصیر احمد 7839110
0814الیاسمحمد رحیم7839110
0910مقدسعبدالرحمن7839110
0913پریساغلام عباس7839110
0937مایدهمحمد رفیق7839110
0985محمد یوسفعبدالحبیب7839110
1023محمد شریفخان علی7839110
1028ذکراللهمراد علی7839110
1128هدیهصفی الله7839110
1278عبدالصادقمنصور7839110
1364احمد صفااحمد شاه7839110
1741احمد یاسرفضل الربی783956
1996تهمینهعاشور محمد 7839110
2014توفیق اللهامین گل7839110
2027هاجرهوحیدالله7839110
2144سونیلاعبدال محمد 7839110
2149میونددلاور خان7839110
2198محمد صمیمعبدالخلیل7839110
2225سحرسید احمد 7839110
2247فرحتذین العابدین7839110
2287رامینمعراج الدین7839110
2492خورشیدعبدالغنی7839110
2505بلالمحمد قاسم7839110
2599اسمافیروز الدین7839110
2600غزلحسیب الله7839110
2869روح اللهعبدالحبیب7839110
3187عبدالمتینعبدالخلیل7839110
3325حمید اللهتوفیق الله7839110
3790زینبمحمد نذیر7839110
4107عبدالمصورآغا شیرین7839110
4142احمد سیرویس الدین7839110
4192فرزادعبدالحلیم7839110
4425سید حسنسید یوسف7839110
4498هنگامهحلیم جان7839110
4534احمد فایقعبدالغفار7839110
4581سید مبشرسید عزیز الله7839110
4667ارشادالرحمنمحمد حسن7839110
4692ظریفعبدالطیف7839101
4730شرارهشجاع الدین7839110
4820مهنازعبدالقدیر7839110
5385مسکامحمد داود7839110
5599فریدعبدالجمیل7839101
5619نقیب اللهعبدالباری7839110
5629یمامحمد حنیف7839110
5660ابراهیممحمد داود7839110
5697سید حنظلهسید حشمت الله7839110
5722احمد نوابعبدالفواد7839110
70017839110
70027839110
70037839110
90227839110
0047محمد الهامعبدالمعصوم7839110
0100عبدالضمیرعبدالصبور7839110
0116جوادولی جان7839110
0358محمد قسیمگل رحمان7839110
1171الیاسعبدالعلیم783992
1371محمد میوندمحمد اکبر7839110
1402فروزانعبدالقیوم783992
1407عمرهگلبدین7839110
1504زین العابدینرحیم الدین7839110
1534عبدالسبحانعبدالفاروق7839110
0010نجیب محمدشیر محمد 7638120
0027عبدالواحدتاج محمد 7638120
0054نازیهفرید احمد 7638120
0055محمد فاضلآقا گل7638120
0068مصعبشارخ7638120
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد7638120
0132ناهیدفهیم الله7638120
0141میرزا حسینمحمد رضا7638111
0175مرسلنیکو بخت7638120
0307احمد زاهدنورعلی7638120
0308نقیب اللهکفایت الله7638120
0392حسیناعبدالستار7638120
0603اسد اللهرحمت الله7638111
0685شمسیهگل میر خان7638120
0711رفیع اللهرحمت الله7638120
0843احمد خسرواحمد جان7638120
0956فرخندهحکیم الله7638111
1151الهامشیر خان7638120
1225بختیاررحمت الله7638120
1344شگوفهغلام محبوب7638120
13587638120
1638شهیرعبدالقدیر7638120
1734رحمت اللهمحمد هارون7638120
1735محمد حسیبمحمد نعیم7638111
1761باسطهعطا محمد 7638111
2031فریدونامیر خان7638120
2243مسعودهفیض محمد 7638120
2254ذاکر اللهاصحاب الدین7638120
2393بی بی فاطمهغلام رسول7638120
2559شیرزیبریالی7638120
2561حسیب اللهرحمت الله7638120
3907میکاییلعبدالشاه7638120
4117حسیب اللهملک مرزا7638120
4504شفیقمحمد رفیق7638120
4586عبدالنوابعبدالوهاب7638120
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن7638120
4931هدایت اللهرحمت الله7638111
4939شاه رخعبدالکریم7638120
5016عبدالباریغلام رسول7638120
5208جاهدملا محمد 7638120
5209رامینگل محمد 7638120
5253احمد اقبالمحمد عثمان7638120
5610احمد زبیرغلام سرور7638120
5611فیصلعبدالبصیر7638120
5661زینبعبدالوهاب7638120
0045صوفیهمیر سعید7638120
0126عایشهسید اقبال7638120
0401نیلابعبدالجلیل7638120
0443ضیاالحقمحاکم خان7638120
0759ننگیالیکابلی7638120
1325لیلیاحسام الدین7638120
1455نگینهمولا داد7638120
0156شبنمحاجی محمد یوسف7437130
0199مروهزین الله7437130
0236سکینهسید سکندر7437130
0310حکمت اللهخان محمد 7437121
0341احمد نویدعبدالحبیب7437130
0546محمد الهاممحمد شعیب7437130
0563سمونملشاه لالا7437130
0862مرتضیمحمد نعیم7437130
0988حامدغلام حضرت 7437130
0997احمد نور الله7437130
1086سید ضیاالدینسید منصور7437130
1174نادیه آقا ضیا7437121
1345زهراخواجه ظفر7437130
1347محمد الهاممیر افغان7437130
1368فیصلعبدالقهار7437130
1436عزیز اللهامام علی7437121
1528احمد صدامفضل محمد7437130
1546محمد حامدحسین داد7437130
1554ماروزهعبدالحکیم7437130
1819ساجد احمد غلام ابوبکر7437130
1866مروهعبدالقیوم7437130
1960فیصلسیف الرحمن7437130
2000سید علیسید حبیب7437130
2015فردوسزلمی7437130
2234عبدالحقمحمد انور7437130
2255روح اللهنصرالله7437121
2510سمیع اللهحاجی مایل7437130
2643زینبشیرعلی7437130
3326سید ادریسسید یاسین7437121
3409ساراضیا الدین7437130
3604رویناگل محمد 7437130
3791عایشهمحمد نذیر7437130
3968الههعبدالقادر7437130
4018علی الرحمننور علی7437130
4283دیباغلام سعید7437121
4476عبدالجلیلعبدالرحیم7437130
4503نجیب اللهرحمت الله7437130
4508سبحانمحمد معروف7437130
4515ساحلمیرویس7437130
4542مصدقذبیح الله7437112
4937محمد ربیعحمد رفیع7437130
5018بلال احمد محمد عثمان7437130
5211ناجیهمحمد مقیم7437130
5591هدایت اللهعبدالرحمن7437130
5657سحرشاه ولی7437112
90717437130
0124اصیلامحمد اسحاق7437130
0306احمد اللهاحمد ضیا7437130
0674رعناعبدالله7437130
1543محمد ایملخلق الدین7437130
0102ذبیح اللهمردان7236140
0121سهیلسخی محمد7236140
0123عزت الله
احمد الله 7236131
0220شعیبمهر علی7236140
0248محمد الیاسگل محمد7236140
0309صنمنور آغا7236140
0371جواد احمد فواد احمد 7236140
0416عبدالمومنعبدالمبین7236140
0785طیبهفضل الدین7236140
0852هنگامهغلام حضرت7236140
0906شادابخدا داد7236140
0915زینبمحمد کریم7236140
1100حمیدهنوروز7236131
1172عابد الرحمنسیف الرحمن7236140
1321عطا اللهخلیل الله7236140
1343نیلوفرفواد7236140
1519طیبهغلام رازق7236140
2098نگینهمحمد اسحاق7236140
2165محمد شبیرعبدالمجید7236140
2185سجادمیر احمد 7236140
2366فضل احمد عبدالاحمد 7236140
3011خورشیدمحمد فرید7236140
3354قدرت اللهمحمد نعیم7236140
3435مرسلمحمد ابراهیم7236140
3582معصومهعبدالوکیل7236140
3650ناصرسید احمد 7236122
3671مریمبشیراحمد 7236140
4452معصومهمفید احمد 7236140
4502هارونغلام محی الدین7236140
4531وجیههعبدالجلال7236140
4547فهیمهکاظم علی7236122
4620بهشته محمد امین7236140
4800عبدالحیعبدالهادی7236140
4801لینامحمد الله7236140
4914نیلوفرمحمد فرهاد7236140
51647236140
5441ضیا الرحمننادر شاه7236140
5528شکریهعبدالکمال7236140
5538صدیق الله حبیب الله7236140
5715فرهادسیف الدین7236140
90397236140
90487236140
90567236140
0364خدیجهشیر احمد7236140
0679آرزومحمد مبین7236131
0747آریاعبدالغفور7236140
1093احمد رشادجاوید احمد7236140
1350عرفان اللهمحمد الله7236131
1369ثنااللهنورآغا7236140
1552لیزاعبدالصبور7236140
0060عبدالحمیدعبدالصمد7035150
0140احمد ولیددر محمد 7035150
0334مجیب احمد سلطان احمد 7035150
0538زهراجمشید7035150
0631سهراببسم الله7035150
0784نسترننظام الدین7035150
0911عابدهمحمد شفیع7035150
0994الیاسغلام حسین7035150
1212هدایت اللهمحبوب الله7035150
1399احمد یاسرجاوید7035150
1430محب اللهفضل الله7035150
1498آریامحمد علی7035141
1635عبدالسمیععبدالحفیظ7035150
2041فریدونمحمد اجمل7035150
2062محمد حامدمحمد فرید7035150
2379خدیجهنجیب الله7035150
2529اسد اللهغلام محمد 7035132
2574روح الامینمحمد رقیب7035150
2753آرشبشیر7035150
3341حکمت اللهسلطان عزیز7035150
3374سومنعبدالکریم7035150
3390احمد شبیرمرزا محمد 7035150
3878احمد مدثرخدای داد7035150
4106بکتاشخان مرزا7035150
4400نقیب اللهاحمد ادریس7035150
4477نجیبهمحمد خواجه7035150
4526ادریسزمری7035150
4583نرگسمحمد رفیع7035150
4824مسعودهداد محمد 7035150
4844الیناداد محمد 7035150
5155مریممحمد صدیق7035150
5173عبدالباسطعبدالولی7035150
5190میرویسولی محمد 7035150
5245ملالیمحب الله7035141
5409احمد یاسر محمد یاسین7035150
5590محمد عابدمحمد عالم7035150
5615فیصلگل رحیم7035150
5717فرشیدسید میر7035150
90147035150
90207035150
0125مرسیلامحمد اسحاق7035150
0204عبدالمبینعبدالعزیز7035150
0363فرشتهفرید احمد7035150
0387مسرتقطب الدین7035150
0057سلیمانشین گل6834160
0225نجیبهسید محمد6834160
0235مروه سید سکندر6834160
0266رامینمحمد ظریف6834160
0386ذکی محمد عیسی6834160
0421مدینهامیر گل6834160
0547احمد فریدعبدالوهاب6834160
0821احمد شیرزادشیر افضل6834160
0833عبدالمصورعبدالجلیل6834160
0844محمد اقبالمحمد ایوب6834160
0882مهدیعبدالحنان6834160
0990شریفهدولت محمد 6834160
1041هلالمحمد اضغر6834160
1158عبدالستارقیام الدین6834160
1681میرجممستی بیک6834160
1731فرحتذبیح الله6834160
20256834160
2061گیتاعبدالرحیم6834160
2123سید ادریسسید عبدالبصیر6834160
2354لیناپاینده محمد 6834160
2389فیاضعبدالرشید6834160
2416صفیهمحمدالدین6834160
2641شبنمسلطان محمد 6834160
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق6834160
3170جلوهعبدالرحیم6834160
3394ایملمحمد اسلم6834160
3438احمد سیرسلطان محمد 6834160
3577حبیبهعبدالحمید6834160
4052صدفمحمود خان6834160
4469حسیب اللهمحمد اکبر6834160
4575هوسیمحمد احسان6834160
4576محمد الیاسغلام محمد6834160
4751رضا خانعبدالرحیم6834151
4998علی اضغرنصیر احمد 6834151
5032هاشماحمد 6834160
5391فدا احمد فیض احمد 6834160
5639احمد زیمحمد سلیمان6834160
5692شبانهعبدالرشید6834160
5695آخند زادهیحیی6834160
5699زرلشتعبدالعلیم6834160
5753محمد امینمحمد امان6834160
90496834160
90586834160
0205فاطمهاحمد شاه6834151
0659فریدونمحمد عارف6834160
0677مدینهامان الله6834160
1012حسناعبدالغفور6834160
1450سیاوششریف الله6834160
0083سوسنمحمد امین6633170
0154ذکیهشمس الاحمد6633161
0155سمیرامحمد نبی6633170
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 6633170
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم6633170
0412سویتامحمد عزیز6633170
0413نیلوفرعبدالقهار6633170
0448اکرم اللهمحمد سرور6633170
0532توابتاج محمد 6633170
0562فردوسعبدالطیف6633170
0580پرویز جانعبدالجمیل6633161
0845ظفر اللهولی الله6633170
1088نگاهغلام محی الدین6633170
1101سلسلهنجیب الله6633170
1124محمد اکبررحیم الله6633170
11836633170
1363سحر میرویس6633170
1465حسنامحمد ظفر6633170
1802کاییناتسعدالله6633170
2004مصورمحمد امبن6633161
2068مقدمعبدالضیا6633170
2119عبدالباسطعبدالحمید6633170
2137مرواریدخدایداد6633170
2148نصیربصیر6633170
2261عفت عبدالحبیب6633170
2296مسیح اللهنجیب6633170
2297اکرام اللهنجیب الله6633170
2642شبنممحمد تقی6633152
3580هدیهعبدالعلی6633170
3664مصطفیعبدالزبیر6633170
3695احمد مختارجهانگیر6633170
3700فرحنازعبدالبشیر6633170
4014معصومهتوریالی6633170
4527محمد باسطجمال ناصر6633170
4537سید امان اللهسید کبیر6633170
4771پریساعبدالرسول6633170
4772مزملعبدالرب6633170
4838مرواریدعبدالوکیل6633170
4935سهیلاچراغ علی6633161
5195کفایت اللهمحمد قاسم6633134
5252ماه منیرعزیزالرحمن6633170
5293عبدالحبیبمحمد 6633170
5313نازشخان مرزا6633170
90216633170
90806633170
1440مصطفیعبدالمتین6633170
0056میلادرجب علی6432180
0113سید عبداللهسید احمد 6432180
0167سید عقیلسید حسن6432180
0198مختارمحمد نادر6432180
0292مسیرمسعود6432180
0619کنشکامحمد شعیب6432180
0763زاهدغلام فاروق6432180
0811عبدالسبحانمحمد عادل6432180
1040ثنامحمد ایمل6432180
1316صدفعبدالمحمد 6432180
1367سمیع اللهعبدالروف6432180
1583مهرینسلیم شاه6432180
1938نوید سیف الدین6432180
1967زبید اللهزین العابدین6432180
2072عدنانمحمد معصوم6432180
2289علی اصغرنصیر احمد6432180
2373زحلعبدالصمد6432180
2614حامداسد الله6432162
3514غلام قادرعوض6432171
3564نور الههسید فرید6432180
3565عفتاحمد فرید6432180
3624مطیع اللهعبدالخلیل6432171
3697نبیلهبهروز6432180
4567سلماسید هاشم6432180
4590وجیه اللهعبدالله6432180
4625محمد وارثولی محمد 6432180
4641احمد فرزادگل آغا 6432180
4663احمد فرزادمحمد علم6432180
4682عبدالرحمنعبدالخالق6432180
4911برشناعبدالولی6432171
5105زهراغلام سخی6432180
5168زبیرگل جان6432180
5321بلالمحمد صدیق6432171
5341عبدالواسعمحمد حسن6432180
5393محمد میلاداکرام الدین6432180
5575پیمانخواجه زمان6432180
5586ادریس خانمحمد نظیم6432180
5595سیماعبدالحنان6432180
5659احمد سیرغلام یحیی6432180
5720عبدالتمیمعبدالستار6432180
5744احمد نثارمحمد نصیر 6432180
90086432171
0152محمد منصورمحمد رحیم6432180
0388صدفقطب الدین6432180
1372محفوظ اللهولی الله6432180
1530بهشته عبدالمحمد6432171
0043تهمینههاشم6231190
0130احمد فیصلبریالی6231181
0158وحیداللهعبدالواحد6231190
0195مروهحکیم خان6231190
0275عمرداد خدا6231190
0480کوثرمحمد عارف6231190
0566علی حسینمجیب احمد 6231190
0987منصورشیرین آقا6231190
1015وحید اللهاسد الله6231190
1119احمد یاسرفیاض6231190
1123احمد انسعبدالباقی6231181
1543حسیب اللهعبدالجلیل6231190
1699مروهغلام مصطفی6231190
1818بسیماسید هاشم6231190
1912عبداللهایام الدین6231190
1976مصطفیممحمد یونس6231190
2065نجواهمایون6231181
2564احمد بلالمعین الدین6231190
2571طلحهغلام محمد 6231190
3337مجیب غلام حیدر6231181
3391ساحلمحمد خالد6231190
3411فاطمهخان آقا6231190
3415احمد شاکرمیراجان6231190
3570ادریسشیرجان6231190
4270عبدالطیفعبدالعزیز6231190
4492علی احمد عبدالاحد6231181
4929فرشتهچراغ علی6231190
5283شبانهدلاور خان6231181
5319لطف اللهنادر شاه6231190
5345شاه رخمحمد حیدر6231190
5413شمیممحمد حیدر6231190
5630سوماذکر الله6231190
5706فهیمهسخی داد6231190
5710حمید اللهعبدالقدوس6231190
90076231190
90106231181
90276231181
90306231190
0197محمد بلالمیرویس6231190
0891مینهباز محمد6231190
1079زبیرهعاشق الله6231190
1102احمد موسیعبدالمجید6231181
1500طارقخان جی6231190
0189احمد مجیبمحمد اقبال6030200
0239محمد نسیممحمد یاسین6030200
0475رکن الدیناحمد شاه6030200
0526یثربعبدالحمید6030200
1125محمد اقبالزلمی6030200
1141عزیز احمدنور احمد 6030200
11906030200
1561مهدی رضامفید احمد 6030200
1764سهرابمحمد منصور6030200
1999علی احمد نور محمد 6030200
20566030200
2334ژالهدل آرام6030173
2350دنیابشیراحمد6030200
2694زهراعزیزالرحمن6030200
3410حسنامحمد کبیر6030200
3481محمد امیدخالد6030200
3696حشمت اللهحفیظ الله6030200
4445سحرصدر الدین6030200
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود6030200
4589رویداعبدالقاسم6030200
5213میر ادریسمیر محمد نعیم6030200
5243زهراداراب6030191
5383صلاح الدینعبدالوهاب6030200
5566خیبرتوریالی6030200
5602زهرهرفیع الله6030200
5612احمد عاقبمحمد نعیم6030200
5672احمد تمیمغلام صدیق6030200
5680میلادخان آغا6030200
5693شاهینمحمد جان6030200
5718زبیرحیات الله6030200
90136030200
90816030164
0484محجوبهمیرویس6030200
04976030191
1358زحلالله میر6030200
1364عبدالوارثعبدالرزاق6030200
1373بخت زمینعبدالحیات6030200
1401آمنهعبدالقیوم6030200
1463احمد میلادسربلند6030191
0064سید ولیدمحمد کبیر5829210
0118نوید احمد فیروز احمد 5829210
0168اورانوسعبدالرسول5829210
0247رامششیراب الدین5829210
0340عبیداللهمحمد اسماعیل5829210
0551محمد شایقعطا محمد 5829210
1274محدثهسید عبدالصمد5829147
1692مهریهسید نصرت5829201
20025829210
2069شبیرعبدالضیا5829210
2433ارمغانمحمد شعیب5829210
24615829210
2506ذاکرهمحمد صابر5829210
2680عبدالحیعبدالاحد5829210
3427رخسارسید امین5829210
3472محمد الهامغلام نقشبند5829210
3538عبدالجبارعبدالقهار5829210
3917نارونسلطان محمد5829210
4056مروهمیر سردار5829210
4430حسنیه محمد سرور5829210
4459فرزادمحمد عارف5829210
4541صابرهعلی محمد 5829210
4570شریف اللهجاوید5829210
4709نوابنصیرمحمد 5829201
4856سلماخوش نظر5829201
5091فایزهمحمد اسماعیل5829201
5226زیباامر علی5829210
5229هارون احمد نصیر احمد5829201
5286عفتامیر جان5829192
5505مرسلروح الله5829210
5607محمد مصطفیاحمد الله5829210
0025رشادمحمد ضیا5829210
0503شهرامعبدالمنان5829210
0832روح اللهاسد الله5829210
1415بشرا مهنازمحمد ولی5829210
1421سمیع اللهعبدالله5829201
1466احمد مختارشیر آقا5829201
1474سید عبدالسلام سید چمن5829210
0024صفت اللهنیاز محمد 5628220
0369فرمان وکیلفیروز شاه5628220
0467صدامغلام نبی5628220
0870رامشمرزا الدین5628220
1014احمد فوزاناکرام الدین5628220
1152خدیجهعبدالجبار5628211
1279سید نصیرسید رحیم5628220
1434برکت صفرعلی5628220
1591نوروزباز علی5628220
1700مریمنورالرحمن5628211
1922نذیرسید عظیم5628220
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم5628220
3571شبانهاحمد ضیا5628211
3792مهسااحمد بیژن5628220
4261حسنقاسم علی5628220
4455حسیب اللهعقل الدین5628220
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین5628220
4666ام البنینمحمد اسماعیل5628220
4909تیمور شاهشیرین شاه5628220
4913رخسارمحمد فرید5628220
5156رضوان اللهعبدالمحمد 5628220
5246روملمیر آقا5628220
5336نجمان الدیننجم الدین5628220
5347تبسممحمد همایون5628220
5600امیر منصورعبدالبصیر5628202
5716پیمانمحمد امان5628220
5748امنهحسن شاه 5628220
90445628220
90535628220
90695628220
91915628220
0653اظهرعبدالحسیب5628220
0686احمد راحلمعراج الدین5628220
0853رفعت اللهعبیدالله5628220
0855مجدود احمدنثار احمد5628220
1062محمد سلیمانمحمد داود5628220
1303عبیداللهگل جمیل5628220
1469حیات اللهحکیم شاه5628211
1557محمد الیاسمیرویس5628220
0046محمد صمیمسلیم شاه5427230
0115همایونصفا الدین5427230
0142عبیداللهمحمد 5427230
0410بنفشهحفیظ الله5427230
0466بلالغلام نبی5427230
1049شاه جهان زیببابه جان5427230
1122غلام مرتضیرحیم داد5427230
1245سید مصطفیسید محمد 5427230
1769سپین غرغلام محمد 5427230
1982محمد ادریسجمعه گل5427230
20205427230
2131ادریسمحمد هارون5427230
2161شمس الدینعبدالعلی5427221
2554نعماننیک محمد 5427230
2594خسروآباجان5427230
2693اقدس جانعزیزالرحمن5427230
3376آزادهبشیر احمد 5427230
34585427230
3524عایشهعبدالغیور5427230
3606فیصلحبیب جان5427230
4627فاطمه گلعبدالسلام5427230
4664حسیب اللهخلیل الله5427230
5158پرویزحفیظ الله5427230
5210نازیهحمید خان5427230
5249احمد سخامحمد صدیق5427230
5346عبدالقهارعبدالفتاح5427230
5531مدثر احمد احمد نعیم5427203
5592احمد صیاممحمد عمر5427230
5604نگینهجمعه خان5427221
5740سمیع اللهشمس الحق5427230
80045427230
0220احمد شعیبمحمد لقا5427230
0489یلدامحمد سلیم5427230
1435اسماجاوید5427230
1532ساحلشاه محمد5427212
0144سید مصطفیحسین آقا5226240
0445احمد شعیبمایل آغا5226240
0559دین محمدگل محمد 5226231
1437محمد سلیمعزیز الله5226240
2360سنبلامین الله5226240
2365جوادشهنواز5226240
2444بلالمرزا خان5226240
30305226231
3117احمد مسیحمحمد عظیم5226240
3625نقیب احمدمحراب الدین5226240
4194فوادعیدی محمد 5226240
4328احمد عابدخدا داد5226240
4358اسد اللهدستگیر5226240
4426عفیفهمحمد عیسی5226240
4506سبحان اللهسمندر5226240
4689رومانیار محمد 5226240
4836محمد عباسمحمد همایون5226240
4837ذبیح اللهعبدالواحد5226240
5095محمد ندیمعبدالسعید5226240
5160مسیح اللهمحمد اسحاق5226240
5223محمد فهیمعبدالمبین5226204
5290احمد فرزادجان آقا5226240
5366خیر الدینخان محمد 5226240
5703سهراباحمد شاه5226240
66665226240
90125226240
90505226231
90675226240
0048ریحانهغلام مجتبی5226240
0365سید احمدسید داود5226240
0648محمد صبورمحمد صابر5226240
1412ادریسمحمد یونس5226231
0063عمرسروشمحمد نعیم5025250
0122سمیرعبدالرحمن5025187
0216فاطمهضیا الدین5025250
0278شجاع اللهبرهان الحق5025250
0643احمد ساحلدل آقا5025250
0653احمد اللهعبدالطیف5025250
0805محمد غلام رسول5025250
0838الهام محمد ابراهیم5025250
1508محمد عمرمحمد ضمیر5025250
1752آسیهمحمد حسن5025250
2590فرهادحیات الله5025250
2747بصیرهمحمد حسن5025250
3392احمد سالارعبدالخلیل5025250
3501رستمعبدالرحمن5025250
3614احمد خبیرمحمد قاسم5025241
4293محمد هادیعبدالحمید5025196
4624محمد حسیناحمد ظاهر5025250
5102مدینهصفی الله5025250
5437لیمهشاه محمود5025250
5609مشتاق حسینمحمد اسحاق5025250
5669مسیح اللهحبیب الله5025241
5670زحلفضل احمد5025250
90035025250
90635025250
0201محمد عاطفمیر آقا4824260
0237محمد زاهدمحمد یونس4824260
0298الطاف حسینغیاث الدین4824260
0343ربیعنور محمد 4824260
0379توریالیفقیر محمد4824260
0478صفی اللهعباس خان4824251
0661احمد ذکیعبدالستار4824260
1257میلاد احمد مشتاق احمد 4824260
1361شاپورمیر احمد4824260
1595سودابهاحمد داود4824260
2695مسرتمحمد خالد4824260
2921نیلوفرمحمد عمر4824260
3090رافعهنعمت الله4824251
33354824260
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 4824260
4734صنمعبدالهادی4824260
4736مرسلگل مزار4824206
5174محمد کریمکرم خان4824251
5291سهیلمیر آقا4824260
5325مصطفیعبدالستار4824260
5506شفیقهمحمد عمر4824260
5594فریمامحمد رسول4824224
90014824251
0237عبدالنقیبعبدالرقیب4824260
0348صبیحهعلی شاه4824251
0646احمدعبدالواعظ4824251
1430آرشغلام حیدر4824260
1555خوشحالمحمد صالح4824251
0065سید عبدالقیومسید جعفر4623270
0358محمد شاکرشاه لالا4623270
0654امیر الدینصلاح الدین4623270
0981امر الدینعبدالمنان4623270
0992خالق دادرحیم داد4623261
1012عبدالوارثعبدالقسیم4623270
1146ویسجان الله4623261
1207مریممحمد شفیع4623270
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق4623270
2133منصورشاه مقصود4623270
2335شگوفهدل آرام4623234
3332مسافرسید عبدال4623270
3375مهنازامان الله4623270
4032سوسنمحمد هارون4623234
4424صدفسید صابر4623270
4442اجملعمر خان4623270
46484623270
4760امین اللهسرور خان4623270
4850رویاسید نجیب الله4623270
5212قند آغاخالق داد4623270
5371مبصر احمد عبدالکریم4623189
5379عبدالواحدمحمد اکبر4623270
5572عبدالباعثمحمد نعیم4623270
5691عبدالمبینعبدالرشید4623261
5702محمد عمرمحمد یونس4623270
5711امید عبدالخلیل4623270
90724623270
90834623270
93274623270
944446231710
97054623270
0177سید کامرانمیر واعظ آغا4623234
1153مصباح الدینمحمد غوث4623261
1299نبی اللهعبدالحمید4623270
1398ادریسعاشق الله4623270
1399شفیقتوکل4623270
0537شیلاعیدی محمد 4422280
0605احمد ریحانسیلانی4422280
0774سلیمانمحمد شفیع4422262
0775محمد قسیمعبدالقدوس4422271
0822محمد سمیرمحمد آصف4422280
1219رفیع اللهنجیب الله4422280
1598مامون احمد نصیر احمد 4422280
1743اسماشیرین آغا4422280
1744شبانهامین گل4422280
2070عبدالتوابعبدالوحید4422280
2353احمد بلالوحید الله4422280
24244422262
2801زبیرعبدالحمید4422262
3304فاضلزلمی4422280
3465حبیب اللهنجیب الله4422280
3545احمد زبیراحمد ذکی4422280
35794422271
3588مهدیهمحمد عارف4422280
3608محمد مرتضیاحمد الله4422280
4191مصطفیعلی احمد 4422280
4343احمد شاهامان الله4422280
4546رحمت اللهیار محمد4422280
4605عبدالجمالعبدالجلیل4422280
5001فیصلعیدی محمد 4422280
5107احمد عمرغلام دستگیر4422280
5161لطف اللهخلیل الله4422280
5294الیاسروزی خان4422280
5301ننگیالیگل زمان4422280
5326روح اللهالله محمد 4422262
5340ثنا رفیع الله4422280
5438سید جلالسید محمد 4422271
5598منیبعبدالطیف4422280
5634فضل اللهغلام محمد 4422280
5728صفی اللهنبی گل4422253
90264422280
0037محمد الهامعبدالظاهر4422271
0501جوادمولا داد4422280
1451عبدالصبورعبدالظهور4422271
1544مصورحشمت الله4422280
0269کامرانعبدالجبار4221290
0349وحید اللهنعمت الله4221290
04244221290
0489نازیلاحبیب الله4221290
0804عبدالبصیرگلا جان4221290
1016غلام مصطفیرحیم4221290
1025محمد امید محمد امان4221290
1076محمد آغامحمد نعیم4221290
11054221290
1115بکتاشوحید الدین4221290
1349سعادت اللهشمس الله4221290
1444عبدالمجیبعبدالمجید4221272
1447شبنماسدالله4221290
1559احمد مصطفیوحید الله4221290
1637احمد راشدنجیب الله4221245
1693سید محمد رضاسید صادق شاه4221290
2104قیسمحمد داود4221290
4799عبدالودودعبدالهادی4221290
5103مختار احمد نور احمد 4221281
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله4221290
5220رشادغلام حسن4221281
55764221290
5628فرامرزعبدالواحد4221290
5698انعمعبدالقهار4221290
5709امیدعبدالسلام4221290
90544221272
90874221290
0109ایرجخیرالدین4020300
0139عمرانغلام علی4020300
0258زینبمحمد رسول4020300
1037ارشاد اللهجلال الدین4020300
1078محمد ادریسعبدالوکیل4020300
1135الهاممحمد هاشم4020291
1308غلام فیصلشمس الرحمن4020300
1609عابدغلام حیدر4020300
1659نیک محمدعبدالرحمن4020300
1884حسیب اللهزلمی4020300
1945منیر احمد فهیم احمد 4020300
2367خلیل احمد علی احمد 4020300
2469سید حسینمحمد ظاهر4020300
3934شادابمحمد یعقوب4020300
4217فهیمعبدالهادی4020300
4238سید سیرسید شیرجان4020300
4260پریعبدالمیر4020300
4467عبدالمجیبعبدالحمید4020300
4501حامدعبدالرازق4020300
4574احمد روشانهمایون4020300
4582انورالحقضیاالحق4020300
4778گلثومعبدالمجید4020300
49074020300
5474محمد ذاکرمحمد نجیب4020300
5631صدفمحمد ابراهیم4020300
5712فیروزاجمل4020300
90404020300
0714مطیع اللهمحمد ایوب4020228
1542حیدرمیر آقا4020291
0186ډیوهعبدالغفور3819301
0193محمد آرشمحمد هارون3819310
0399سید مصطفیسید اسماعیل3819310
0768سعیدهسید نعیم3819310
1077عبدالوارثعبدالوکیل3819301
1110ناصراحمد3819310
1117بلالوحید الله3819310
1336احمد رامشنیاز محمد 3819310
1534محمد آصفمحمد نعیم3819301
2121سید پرویزسید لالا آغا3819310
2352عبدالوهابعبدالرشید3819310
2588محمد مصطفیمحمد امین3819310
2874مهریهمحمد عمر3819310
3779آمنهمحمد یاسین3819310
4216محمد مصورمحمد رفیع3819310
4252ستاره بریالی 3819310
4804ظفر خانعبدالستار3819310
4891محمد عمرانعبدالجاوید3819310
5038محمد یوسفحاجی فاروق3819310
5040فرخقند آغا3819310
5186فریحهمحمود خان3819310
5369مرتضیمصطفی3819310
5638عمر ناصرنور الله3819310
903638191120
92993819292
0234واحد اللهفدا محمد3819310
0253عبدالحفیظعبدالرزاق3819310
1380رامشجان داد3819310
1433پیمانمحمد الف3819310
0084زبیرنعمت الله3618320
0401سید مرتضیسید اسماعیل3618320
0479حشمت اللهحبیب الله3618320
0663احمد شبیرعبدالحنان3618320
0905روملامر الدین3618320
1307غلام مجتبیشمس الرحمن3618320
1640شکیب مسجدی3618320
1907محمد صابرمحمد نسیم3618320
2007شهزادمحمد امین3618320
2212شهریارعبدالودود3618320
2288محمد حنیفمحمد شریف3618284
2538سحراحمد ضمیر3618311
2595مژگانامان الدین3618320
2604راشدغلام محی الدین3618320
3292عرفانعبدالغفار3618320
3395محمد یوسفعبدالقدیر3618311
3558صمیممحمد اکبر3618320
3616مرتضیمحمد حسیب3618320
3753محمد ماهرمحمد طاهر3618302
4449منصورعظیم گل3618320
4943مرسل سردار محمد 3618320
5017قیسغلام نبی3618320
5036سهیلانور الله3618320
5412مرسلمحمد حیدر3618320
5457واسعمیر محمد 3618320
5679سید مجیبسید حسیب3618320
1494فریدونعبدالقدیر3618257
0076شکیباخان علی3417330
0085احمد بلالعبدالشهیق3417330
2635شارخسخی داد3417330
3340محمد بشیرمحمد کبیر3417330
3416ملیناصدیق الله3417330
4072فیاضحیات الله3417330
4512احمد فردینعبدالرحمن3417330
4593محمد ادیبحبیب الحق3417330
4616میر مصطفینور محمد 3417330
4684شهریارحمید الله3417330
5110ادریسعطا الله3417330
52573417330
5292عبدالحکیممحمد 3417330
5361مرتضیعبدالحسین3417330
5601نجمهرفیع الله3417330
5617عباسمحمد ولی3417330
5689سعدیهلطف الرحمن3417330
5696سمیع اللهاحمد بلال3417321
90153417330
90773417330
0170احمد فیصلعبدالبصیر3216340
0173مریمغلام مصطفی3216340
0606میلاد عبدالسلام 3216340
0837محمد صادقگل الرحمن3216340
1614قربانعلی احمد 3216340
1961احمد رشادمحمد شفیق3216340
1962ادریسطاهر حسین3216340
2627امیر محمد محمد داود3216340
2628سوریهآقا گل3216340
2710مسعودحامد3216340
27273216340
2894سمیع اللهمبارک شاه3216340
3378مطیع اللهخلیل الله3216340
3578علیناانور شاه3216340
3584لیمهمسیح الله3216340
36413216277
3769عبدالمنیرعبدالستار3216340
4520الهاممحمد یعقوب3216340
4609امید اللهمحمد نعیم3216340
4810سباوونخواجه مقل3216340
5039رحم خداعلی مرزا3216340
5169بهادرمحمد هارون3216322
5547محمد خالدمحمد امان3216340
90193216340
90413216340
90783216340
0312وارثنجیب الله3216340
09993216340
1345محمد معصومابن امین3216340
1355احمد سیرعبدالبصیر3216340
0073شکریهعبدالعزیز3015350
0635حیدرشاه ولی3015350
0648نجیلافضل احمد 3015341
0649فتانهمظفرالدین3015350
0829احمد رشادشعیب3015350
0830عمران اللهسردار احمد 3015350
1175زرغونهآقا ضیا3015341
1407گل غنچهعبدالنعیم3015350
1861مطیع اللهعبدالحنان3015350
20463015350
2106اجملعبدالمتین3015350
2357ساراحاجی دلاور3015350
3673احمد کبیرمحمد یار3015341
3684محمد اسماعیلامیر الدین3015350
4750محمد عمرمحمد حلیم3015341
4926محمد غلام ربانی3015350
5034تمناسرور خان3015350
5113مرتضیمحمد ولی3015323
5221صالحهعبدالاحد3015350
5227کیهانعصمت الله3015305
5282عزیز الرحمنجمعه3015332
10753015350
1397محمد حامدگل آقا3015350
1416محمد جمشیدمحمد اولیا3015350
0717محمد عمرانمحمد همایون2814360
1179عبدالمبینآقا پادشاه2814360
12532814360
1354مبشرحبیب الله2814360
1655حبیب اللهخدا داد2814360
1963عبداللهصبغت الله28142610
20232814360
2372امیدقیام علی2814360
2624صلاح الدینعبدالقادری2814360
3451شبیرحسینایرج میر2814360
3744زرمینهابن امین2814360
4127عایشهعبدالستار2814342
4180احمد مهدیاحمد ذکریا2814351
4388عطااللهنعمت الله2814360
4505محمد حامدانور محمد 28141422
5162مبین شاهمحمد مقیم2814360
5284فهیم اللهعبدالرحمن2814360
90182814288
1442محمد شبیرعبدالبصیر2814360
1549محمد مصطفیمحمد سیر2814360
0071الیاسگل نبی2613370
02112613370
0667لطف علیرحیم2613370
0689سید ابوذرسید سرور2613370
0836محمد ارسلانمحمد سمیع2613370
1171ابراهیمرحیم داد2613370
1353سیاف گل بچه2613352
2044راشدعبدالواحد2613370
2884سمیراعبدالقادر2613370
4015عارفهشیر نظر2613370
4776احمد بلالتوریالی2613370
5111جابرصفر محمد 2613325
5368سید عمرسید داور2613370
5727مسعودعبدالنبی2613361
90092613370
90172613370
1393بلالوزیر آغا2613361
0134نوراللهعتیق الله2412380
1032بهرامنظام الدین2412380
1305فهیم اللهشکر صاحب2412380
14152412380
3468جمشیدعبدالشکور2412380
4219حسیب اللههدایت الله2412380
4461احمد راشدمحمد ظاهر2412380
4544مجتبیعبدالعلیم2412380
45622412380
4902نصر اللهغلام حیدر 2412371
5030تمیمعبدالطیف2412317
5348عمرانشاه ولی2412380
5444سمیع اللهگل الرسول2412380
70062412380
90062412380
90602412380
0003محمد نعمانجنگ باز2412380
0861احمد زبیرعبدالحسین2211390
1950احمد زینورالرحمن2211390
2128محمد داودمحمد فرید2211390
3626باسط غلام حضرت 2211390
4165منصورمحمد اسماعیل2211390
4941محمد هاشماحمد 2211390
5033عبدالحمیدغلام فاروق22112811
5114شریفهعبدالمحمد 2211390
5248عبدالوارثعبدالواحد2211390
5596احمد اللهغلام سرور2211372
1581یلداامام داد2010400
2179رامینزمری2010400
26612010391
3881محمد عمرانمحمد امین2010400
50202010400
5216عبدالواحدضابط2010400
5262علی شاهپاینده محمد 2010400
5533ناصر احمد حاجی سید آقا2010400
55822010400
5750یاسمینسعادت2010400
93252010400
0300سمیرغلام صدیق168420
4812سید پامیرمیرعبدالله168420
5581168420
29411263212

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
21
31
43
52
63
71
83
92
101
113
122
133
142
154
161
171
181
192
202
211
222
234
241
252
262
273
282
293
304
313
324
331
341
353
363
371
384
394
403
414
424
432
444
453
462
473
484
491
503
فهرست

you're currently offline