امتحان کانکور آزمایشی عمومی دهم

برای سپری کردن امتحان غیرحضوری ویا امتحان آنلاین باید از اول الی آخر امتحان به انترنت وصل باشید. بعد از حل هر سوال پیام (درست) ویا (غلط) را مشاهده خواهید کرد. در اخیر، مجموع نمرات، فیصدی نمرات، فیصدی نمرات هر بخش (ریاضیات، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و السنه) را مشاهده خواهید کرد. همچنان بادرنظرداشت نمره ایکه اخذ میکنید توصیه های لازم برای انتخاب رشته های تحصیلی نیز برای تان ارایه خواهد شد.

درصورتیکه انترنت تان ضعیف باشد میتوانید در یک زمان دیگری که سرعت انترنت بهتر باشد در امتحان اشتراک کنید.

اگر میخواهید امتحان را آغاز کنید، لینک ذیل را کلیک کنید.

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.