سوال ۹۷ کتاب جیبی ۳

این نوشته یک دیدگاه دارد

  1. در ابتدا با استفاده از قوانین طاقت \({16^{x - 1}} = {16^x} \cdot {16^{ - 1}}\) می نویسیم. بعد از آن \({16^x}\) را \({\left( {{4^2}} \right)^x}\) می نویسیم. بعداً با استفاده از قوانین طاقت توانها را باهم تبدیل کرده و به جای \({\left( {{4^2}} \right)^x}\) قیمت معادل آن یعنی \({\left( {{4^x}} \right)^2}\) را می نویسیم. در سوال قیمت \({4^x} = 5\) داده شده است و آنرا وضع میکنیم.
    \({16^{x - 1}} = {16^x} \cdot {16^{ - 1}} = {\left( {{4^2}} \right)^x} \cdot \frac{1}{{16}} = {\left( {{4^x}} \right)^2} \cdot \frac{1}{{16}} = {\left( 5 \right)^2} \cdot \frac{1}{{16}} = 25 \cdot \frac{1}{{16}} = \frac{{25}}{{16}}\)

پاسخ دهید