مختصات رأس گراف تابع [math]y = – 2{x^2} + 6x – 3[/math] را محاسبه کنید؟

حل سوال:

برای آسانی محاسبه تابع را به شکل \(y = – 2{x^2} + 6x – 3\) می نویسیم. از تابع مشتق بگیرید که \(y’ = – 4x + 6\) حاصل میشود. حالا مشتق را مساوی به صفر وضع کرده و معادله \( – 4x + 6 = 0\) را حل میکنیم که \(x = \frac{3}{2}\) حاصل میشود. قیمت x را در تابع \(y = – 2{x^2} + 6x – 3\) وضع کرده و y را محاسبه میکنیم. زمانیکه \(x = \frac{3}{2}\) وضع شود \(y = \frac{3}{2}\) حاصل میشود. حالا قیمت های دریافت شده را به شکل جوره مرتب \(\left( {x,y} \right)\) می نویسیم. درنتیجه گفته میتوانیم که مختصات مرکز تناظر ویا رأس تابع نقطه \(\left( {x,y} \right) = \left( {\frac{3}{2},\frac{3}{2}} \right)\) میباشد.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست