نتایج امتحان علوم دینی صنف دوازدهم ۱۳۹۶ (دانش آموزان دوره دوم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1سبزه گلشمس الحق100
2محمد نوابرحیم داد خان100
3منیژهصفر علی98
4فرحنازمحمد صادق98
5ظریف احمدزبیح الله98
6محمد انعاممحمد بیان98
7ایملحاجی عبدالله96
8باصرهمحمد نسیم96
9فاطمعهسید محمد بصیر96
10نازنینرفیع الله96
11ممتازمحمد صادق96
12شبانهجان محمد96
13محمد طارقمحمد شاکر96
14حسینعبدالولی94
15صمیمهممد نسیم94
16روبیناغوث الدین94
17بسمهنحیب الله94
18مروهبسم الله94
19اورنگ زیبعبدالصبور94
20سلطان ولی گل زمان92
21صالح عبدالمتین92
22وصیلیار محمد92
23نیلابعبدالغفور92
24دنیاغلام ربانی92
25نعیمهغلام محمد92
26صادقمصطفی92
27شفیع اللهنصرت الله92
28محمد هارونبسم الله90
29عهدیهببرک90
30مرسلشیر سعید90
31ریحانهمحمداکرم90
32مروهعبدالجمیل90
33توفیق اللهنزیر الله90
34برهان الدینامام الدین90
35احمد شاهعبدالباقی90
36رسولخدا داد88
37شعیب احمدنثار احمد88
38صمیمعبدالقادر88
39مژدهمحمد هارون88
40نیلوفرمحمد نادر88
41حسنیعنایت الله88
42شبازیهغلام سخی88
43شایستهعبدالروف88
44مطیع اللهعبدالله88
45محمد فیصلمحمد آصف86
46فریحهعین الدین86
47صنمسید یعقوب86
48فرزادشاه آغا86
49داد محمدیارمحمد86
50امیرالدینمرتظی86
51احمد تمیممحمد کبیر84
52دانیالعبدالله خان84
53سعدیهشیردل84
54فروزانعبدالظهور84
55مسعودهعبدالمحمد84
56فرحنازمحمد علم84
57نسترنفاضل شاه84
58سهرابمحمد اضغر84
59محمد جوادمحمد ادیب82
60بلالاحمد زی82
61حکمت اللهامان الله82
62مروت جانعبدالخالق82
63اسمانور احمد 82
64فاطمعهحاجی عبدالمتین82
65خدیجهمحمد ظاهر82
66مرجانمحمد صادق82
67عبداللهسیف الدین82
68احمد ظهورعبدالغفور80
69عتیق اللهسراج الدین80
70شادابپردل80
71رخسارعبدالمتین80
72سحرعبدالصبور80
73فرهیختهجمداد80
74تمکینفیض محمد80
75مریمخلیل الرحمن80
76نبیلاعبدالفتاح80
77مهریهعبدالفرید80
78زهره داد خدا80
79لیذاعبدالبصیر80
80مروهنورعلی80
81عبداللهمحمد شریف80
82محمد طارقعبدالبصیر80
83شمس الحقعبدالمبین80
84سید نصیرپادشاه میر80
85مجتبیمصطفی80
86سید توابسید حفیظ78
87روح اللهعزیز الله78
88سلیمانعبدالصبور78
89مینهعمر78
90سودابهعبدالرسول78
91فیاضعبدالقدیر78
92عثماننور الله76
93قیسمحمد اعظم76
94محمد فایزمحمد فاروق76
95عبدالرقیب عبدالفتاح76
96انوشهعبدالسلام76
97نیلوفرجلال الدین76
98ادامحمد عمر76
99بهارهعبدالهادی76
100فریالمحمد نزیر76
101نگینهمحمد مقیم76
102محمد نعیممحمد ظاهر74
103محمد معروفمحمد قاسم74
104عمر فاروقمحمد صادق74
105رضا شاهنزیر شاه74
106سیف الرحمنعنایت الله74
107اصیل حانمیر انجام74
108حلیمهعبدالغفور74
109دیناسمندر74
110بهارهحاجی جمعه خان74
111انیسعبدالبصیر72
112نذیر احمدگلستان72
113نعمت اللهسید احمد72
114سید عمرسید یونس72
115نزیرهمحی الدین72
116حسیباعبدالهادی72
117نیلوفر ناویار72
118بهارهسلیمان72
119حریرعبدی احمد72
120عبدالتوابغوث الدین72
121محمد اقبالمحمد مجتبی72
122نوید احمدنزیر احمد72
123انورلایق شاه70
124بکتاشفرید آغا70
125علیمحمد همایون70
126سمیهغلام الدین70
127هالیهمحمد رحیم70
128صنمجاوید70
129ام البنینحسین داد70
130پروانهمحمد شفیع70
131مرسلعبدالله70
132مریمعبدالسلام70
133خدیجهمحمد شریف70
134صدیق اللهخلیل الله70
135بلالعطاالله70
136احمدمحمد سعید70
137کفایت اللهنجیب الله70
138احمد شعیبمجیب الرحمن70
139احمد اللهمحمد عارف70
140عبداللهعبدالرحمن68
141سونیلعبدالقدیر68
142دیاناعبدالسلام68
143شبانهسید جان68
144الطاف احمدآقا محمد 66
145شکیباچمن علی66
146کایناتمنوچهر66
147خاطرهعبدالحی66
148اسمآمحمد حنیف66
149مدینهمحمد حنیف66
150ایمللعل زاده64
151رفیع اللهجاندل64
152حامدمحمد آصف64
153فرحتاحمد فرید64
154زینبعزیزآقا64
155سارهمحمد یاسین64
156زهره جانعبدالمبین64
157مریمسید افتخار64
158منیرهمحمد حکیم64
159اجملنذیر محمد64
160احمد شعیبمحمد لطیف62
161جنرالمحمد مرزا62
162محمد امیدمحمد قاسم62
163وثیق اللهمحمد شاه62
164احمد عرفانمحمد نسیم60
165محمد الیاسمحمد صادق60
166خطیب اللهمحمد رضا60
167ادیبقلندر60
168گل آغاشیر آغا60
169محمد زبیرمحمد رسول60
170سوسننصیر احمد60
171سهیلاانور60
172سحراحمد شاکر60
173برینعبدالولید60
174زحلعبدالقدوس60
175مدیحهعبدالبصیر60
176فیروزهگل میر60
177عبدالمجیبجان بیک60
178بهمننجیب الله60
179خواجه سربازخواجه محمد عباس60
180امید احمدنورمحمد60
181محمد ظاهرمحمد اکرم58
182عمرهمحمد عمر58
183مصطفیفضل کریم56
184محمد مهدیشمس الدین56
185اکبرغازی محمد 56
186مزملمحفوظ شاه56
187شجاعمحمد الله56
188محمد اللهمحمد علم56
189فرخ عبدالفتاح56
190قدرت اللهعبدالله56
191ماه جبینحسین داد56
192مرسلروح الله56
193پروانهمحمد اسماعیل56
194مقدسهعبدالوحید56
195نیلابعبدالشکور56
196آسیهمحمد صابر56
197ناصرعبدالله56
198ذاکر احمدآقا محمد 54
199عبداللهعبدالبصیر54
200احمد ایرجعبدالفتاح54
201نویدمحمد ابراهیم54
202محمد سهیلعبدالوکیل54
203احمد زاهدنصیر آقا54
204شهریارنعمت الله54
205نتاشهذبیح الله54
206بهارحنامحمد اکرم54
207سوسنغلام حیدر54
208النازمحمد علم54
209مهدیهعبدالحکیم54
210عبدالطیفعبدالواسع54
211عبدالباسطمحمد مختار54
212محمد سلیمعبدالوکیل54
213احمد شعیبحفیظ الله54
214شیر علیجان محمد54
215زبیرعبدالعزیز52
216فردوسعبدالرفیع52
217نور الهدامحمد حسین52
218غلام رضاشاه محمود52
219تازه گلعجب گل52
220عرفانعبدالغفار52
221تهمینهعبدالله52
222غفریهعبدالغفار52
223شمیلاسلطان52
224مریممحمد ظاهر52
225محمد رضامحمد هاشم50
226خلیل اللهحاجی عبدالولی50
227عبدالخالقمحمد آقا50
228سلطانعمر50
229محبوبهرومل50
230حاجت خانعبدالرازق50
231احمد راشدسید مقبول50
232احمد شعیباکرام الدین50
233وارثغلام حسین48
234مرتظیمحمد آصف48
235باسطصبور48
236صدفمحمد صمیم48
237صفی اللهافغان46
238محمودصاحب الدین46
239شبنماحمد علی46
240نجیب اللهمحمد امین46
241فرزادایاز46
242فرهادعبدالظاهر46
243احمد رامینحفیظ الله46
244ادریسنیک محمد46
245عمر فاروقمحمد نعیم44
246حامدعبدالخلیل44
247مرتظینجیب الله44
248محمد عثماننیک محمد 44
249مهراندین محمد44
250ویدامحمد شریف44
251ذاکرعبدالروف44
252احمد زبیرنثار احمد44
253جفسرعبدالمنیب44
254احمد شعیبمجیب الرحمن44
255عمرانمحراب الدین42
256احمد بلالمحمد داود42
257عبدالوارثعبدالخالق42
258گیتیعبدالله42
259مرتظیمحمد نظیم40
260احسان اللهغلام جیلانی40
261احسان الحقنور محمد40
262سمیرغلام فاروق40
263ظاهر احمدولی محمد40
264فیصلمنگل خان40
265اسماسید ذکریا40
266کرشمهمحمد کاظم40
267شاجدهمحمد علی40
268نگینمحمد زلگی40
269هاجرعبدالصبور40
270محمد حنیففریدون40
271آرشمحمد عارف40
272سلامفهیم40
273بشیراحمد شاه40
274روح اللهسیف الله40
275محمد زبیرمحمد معروف38
276رفیع اللهحمید الله38
277صدفمحمد عارف38
278قطب الدینفخرالدین36
279زحلعبدالمنیر36
280امجت محمد رفیع34
281علی بخشکریم داد34
282احمد شجاعمحبوب شاه34
283سهرابمیرویس34
284حدیثهعبدالله34
285رومامحب الله34
286اسماعیلعبدالرفیع32
287حامدکریم خان32
288رحمت اللهسید احمد30
289رامینگدا احمد 30
290رامزیعقوب30
291مصطفیتیمورشاه30
292شکرانعلی میرزا28
293سید محمد سید حسین28
294سجادمحمد داود26
295عبدالواحدعبدالمحمد22
296محمد سرورمحمد ظاهر20
297حامدامیر گل20
298نیلوفرعالمیار

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline