نتایج امتحان پشتو صنف دوازدهم ۱۳۹۶ صنوف دوره اول (دانش آموزان ماه جدی)

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1فاطمهسید عادل شاه100
2مهرالنسامحمد هاشم100
3مدینهعبدالرشید100
4مشتاق حسینپاینده باقی100
5صدیق اللهعبدالروف100
6محسنعلی100
7حکمت اللهمحمد بشیر100
8فرحتسید شبیر98
9حسنیعبدالروف98
10زینبمحمد اجمل98
11پلوشهعجب گل98
12مریممحمد حسن98
13فوزیهجمعه خان98
14ندیمعبدالقدر98
15سید بارزسید بهاوالدین98
16فرشادعبدالطیف98
17عبدالباعثهمایون98
18جهان زیبزرخان98
19انوشهمحمد داود98
20محمد عمرانبابه جان98
21احمد نویدمحمد قاسم98
22احمد جوادبابه جان98
23شیلامحمد هاشم96
24فروزانمحمد علی96
25شبیرمحمد مایل96
26میر احمد اللهمیر عنایت الله96
27احمد آرششاه محمد 96
28احمد حارثمحمد حسین96
29حبیب الرحمنفضل الرحمن96
30مشتاقمحمد ضیا96
31غلام ابوبکرغلام محمد96
32سید رامینسید جلال96
33سودابهعبدالشکور96
34فاطمهذبیح الله94
35مریمعبدالحی94
36سکینهاقبال94
37زلیخاقربانعلی94
38زهرامحمد آصف94
39فردوسناصر بیک94
40احمد ادریسحمید الله94
41سید باسطسید بهاوالدین94
42احمد ذکیمحمد عمر94
43الهامخان آقا 94
44شفیع اللهامین الله94
45مژده سحرعبدالله94
46سحرجانعبدالهادی94
47نسایاسمینعتیق الله94
48یاسمینمحمد عظیم94
49محمد حکیممحمد عالم94
50محمد فهیمعبدالرحمن94
51سحرخان زمان92
52ثریاعبدالله92
53سعیدهزلمی92
54سارهمحمد علی92
55مهنازاحمد92
56محمد خالدنعمت الله92
57سید عابدسید رحمت شاه92
58امان اللهحبیب الله92
59احمد صداممحمد نعیم92
60حارث مرتضیشاه محمد 92
61سید شکرانسید غفران92
62سید بارزسید بهاوالدین92
63بریالیرحم خدا92
64مهدیعبدالرقیب92
65نرگسمحمد90
66معصومهیعقوب علی90
67نیگینعظمت الله90
68یلداسید حامد90
69تمنا جانمحمد مرزا90
70انیسهضمر الدین90
71باصرهرحمت الله90
72صدفاحمد جاوید90
73حسیباالله نور90
74مرحباالله نور90
75مرغلریعبدالمقیم90
76لینامراد علی90
77مدیحهعبدالمیعن90
78مژگانمحمد90
79عبدالبشیرعبدالهادی90
80محمد طیبعبدالروف90
81ساجد اسلامفضل الرحیم90
82سنگرمحمد عارف90
83روح اللهمحمد قادر90
84محمد حارثمحمد انیس90
85میلادنثار احمد 90
86احمد بلالمحمد یعقوب90
87احمد رضاخادم علی90
88میلادتیمور شاه90
89شیر خانعبدالوحید90
90بشراعبدالطیف90
91شمایلفرید احمد90
92اسماعطاالحق90
93زحلغلام صدیق88
94هدیهمحمد قاسم88
95سعیدهغلام فاروق88
96شکیبامیرویس88
97عبدالمتیننور احمد88
98احمد بلالعبدالمقیم88
99محمد عرفانمحمد حکیم88
100عبید اللهعبدالبصیر88
101عبید اللهعبدالبهیر88
102امیر خانامیر محمد 88
103احمد ذاکراحمد شاه88
104عنایت اللهعبدالغفور88
105محمد یوسفعبدالظاهر88
106شاه اورنگ زیببابا جان88
107نجیب اللهعزیز الله88
108احسان اللهغیاث الدین88
109شبنم جانلیاقت علی88
110مریمحاجی محمد ناصر86
111رزماامان الله86
112ناهیدمحمد جمعه86
113عادلهسید شیر آقا86
114محبوبهعبدالمقیم86
115احمد فوادسلطان محمد 86
116مختار حسینغلام محی الدین86
117احمد نویدنور احمد86
118سمیع اللهالله داد86
119اکرامسرور خان86
120داد علیفیض علی86
121حسیب اللهمحمد اشرف86
122احمد محمد داود86
123امیر خانقسمت الله86
124آرزوجان محمد86
125مریمعبدالقدوس86
126پیمانهمحمد اکرم86
127ثمینهمحمد عالم84
128مویدهمحمد رحیم84
129سلیمهعلی نظر84
130سمیهسلطان احمد84
131فیروزهعبدالجبار84
132علی طاهر علی84
133یمادل آقا84
134آرینمحمود84
135انو شیروانعادل84
136ناظر حسینسید عمر84
137امیر اسماعیلحبیب الرحمن84
138مصطفیهزار میر84
139علی برات علی84
140محمد رفیقشیر محمد84
141احمد باسطاحمد طارق84
142حکمت اللهخلیل الرحمن84
143هوشمندعبدالرازق84
144ظاهره مسکاعبدالمجیب84
145فرحنازجان آقا84
146شفیقهعبدالحفیظ82
147ضمیرهعبدالعزیز82
148خجستهعبدالخلیل82
149پیروز احمدشمس الدین82
150امین اللهخیر الله82
151اسلممحمد رامین82
152نعمت اللهحاجی روح الله82
153محمد قیسعبدالصبور82
154احمد شفیع عبدالستار82
155میر عبدالمصورمیر عبدالصبور82
156نعمان شاه آقا 82
157میوندمحمد قسیم82
158احمد مزمل اخپلواک82
159خواجه مهرانخواجه عثمان82
160محمد سیلابپاینده محمد 82
161احمد یوسفاحمد جاوید82
162نصیر احمد نور احمد 82
163فرخندهامان الله82
164شیرینشیرعلی82
165مدینهعبدالمطلب80
166حسنیهعبدالعزیز80
167مینهمحمد صدیق80
168باصرهعبدالغیور80
169مریمخالد احمد 80
170مرسلعبدالهادی80
171اسمامحمد آصف80
172حسنامحمد داود80
173نارونمحمد اسمعیل80
174زهرهمحمد رضا80
175سوریهمحمد80
176ذبیع اللههمایون80
177ایثار اللهلطف الله80
178شیر علیمحب علی80
179ولیدعبدالقدوس80
180فرهادرسول خان80
181میر امین اللهمیر نعمت الله80
182اکبر شاهقادر شاه80
183عبدالمنیرعبدالصابر80
184شعیب محم حلیم80
185سپناهریرمحمد سلیم80
186پرینازجان آقا80
187مسرتعبدالفرید80
188فرشتهمحمد عظیم80
189محمد نسیمعبدالکریم80
190محمد داودغلام ممتاز80
191فاخرهرحیم الدین78
192حسناامیر78
193امان ظاهر78
194منصورعبدالواحد78
195ثوابعلی رضا78
196احمد مبشرغلام فاروق78
197محمد نسیممحمد حسن78
198عبدالهادیشاه محمود78
199ساداتمحمد شفیع78
200زلگیمحمد شریف78
201محمد عبدالعلی78
202هیروعبدلاحد78
203عبدالمتینعبدالقادر78
204باصرهعبدالجمیل76
205الههمحمد نعیم76
206حنامحمد یوسف76
207خاتونعبدالرزاق76
208علی برات علی76
209نور اللهحاجی نصر الله76
210حفیظ اللهعبدالرحیم76
211محمد حامدمحمد ابراهیم76
212فوادشریف گل76
213سخی جمشید76
214فاضلعبدالله76
215محمد ادریسلعل محمد 76
216ایملمحمد ناظم76
217حمید توفیق76
218ارسلانعبدالبصیر76
219محمد امینفقیر محمد 76
220سحرمحمد سید76
221مژده عنایت الله76
222سونیاگل محمد76
223تمنا صافیمحمد عالم76
224ضیاملرحمت خان76
225حسنیهخیر محمد74
226الههحبیب الله74
227آرزومحمد نعیم74
228سید کمیلسید نبی74
229اسباطمحمد اعظم74
230فردوسمحمد عارف74
231نبیلمحمد نور74
232علی سیناحفیظ الله74
233احمد باسطدل آقا74
234محمد عمرانمحمد نعیم74
235عبداللهغلام جان74
236عبدالقاسممحمد وصال74
237شریف محمد طاهر74
238روح اللهنور آغا74
239مسعودمحمد داود74
240وطن گلغنی گل74
241شایستهسید آقا74
242لیدامحمد کریم72
243زهراعبدالرحیم72
244عنبرین ضمیر احمد72
245هوسیحاجی محمد سرور72
246زهراسخی داد72
247رزماارسلان72
248فرشتهجبار احمد72
249مرتضیعوض علی72
250احمد رامینعبدالعلیم72
251عبدالحسیبعبدالحبیب72
252سید نذیرسید حشمت الله72
253محمد شمس الدیناسد الله72
254مطیع اللهمحمد سعید72
255رستم خانحکیم خان72
256محمد یسعامحمد یحیی72
257سودابهعبدالسلام70
258تمناسید عبدالروف70
259نرگسعلی احمد 70
260خجستهشاه ولی70
261مسکامحمد 70
262صابرهحیات الدین70
263اسمامحمد یونس70
264محمد مسیع محمد عظیم70
265محمد امیرمحمد شفیع70
266عمرعبدالله70
267فضل اللهاحمد ضمیر70
268رامینحسیب الله70
269آرینمحمد اعظیم70
270حامد اقبالغلام رسول70
271محمد اقبالمحمد افضل 70
272سید ناصرسید عادل شاه70
273احمد ذکی محمد 70
274محمد شعیبمحمد شفیق70
275کائناتاسدالله70
276عبداللهعبیدالله70
277زینبنجیب الله68
278بصیهشهنشاه68
279صفر محمدمحمد مراد68
280عبدالرازقغلام حسن68
281عبید اللهعبدالله68
282سید عقیلسید عبدالرحیم68
283سکندرعبدالله68
284پرنیانمحمد علی66
285یاسمینگل محمد66
286ضریفهمحمد آلش66
287صدفمیر محمد شریف66
288سید سلیمانسید قاسم66
289منصورمحمد ضیأ66
290انقلاب الدینغلام نبی66
291محمد فیصلمحمد فاضل66
292لایق دادعبدالرحیم66
293عبدالباسطعبدالغفور66
294عبید اللهعبدالجمیل66
295محمد ایملخوشحال66
296روبینامحمد رفیق66
297نصرمن اللهمحمد زمان66
298عبدالقدیرعبدالعابد66
299فیروزهعبدالاحمد64
300سویدا64
301صدفمحمد علی64
302هوسیمحمد رستم64
303مومنهنصیر احمد64
304فرهادغلام نبی64
305نور الدینشجاع الدین64
306حبیب اللهعوض64
307محمد عقیلغلام نبی64
308علیامیر الله64
309شیرین آقا محمد حسن64
310سباوون مزمل64
311نوید اللهمحمد الله64
312صبحیهعبدالرحمن64
313مریمغلام سخی64
314شیرین گلسلیمان 62
315نوید اللهجان آغا62
316ذبیح الله62
317محمد نعیمعبدالکریم62
318تمناسید احمد 60
319نهانمحمد هارون60
320شریفهصفر60
321عبدالجلیلعبدالخلیل60
322امین اللهعبدالحمید60
323قیسعبدالرشید60
324احمد شعیباحمد صلاح60
325اسلام الدینغلام محی الدین60
326عبید اللهمحمد رحیم60
327احمد شاهعبدالمتین60
328صدیق خاندولت خان60
329مریممحمد اسحاق58
330اصیلعبدالحمید58
331گل احمد گل پادشاه58
332خیر اللهحضرت نور58
333لقمانملک شیر58
334محمد یاسینمحمد ملنگ58
335عایشهمحمد امین56
336لیداعبدالواحد56
337مروه بهارمعراج الدین56
338محمد فیصلمحمد مصطفی56
339عبداللهعتیق الله56
340یاسمینغلام غوث56
341زهراعبدالرشید56
342سحرعبدالصبور56
343عبدالوارثمحمد سلیمان56
344احمدعبدالرحمن56
345رشیدرحمت خان56
346ملکهباز محمد54
347جاویدزمری54
348احمد بلالمحمد اختر54
349حامدمحمد نعیم54
350نعمت اللهرحمت الله54
351مصورمحمد سلیم54
352احمد شکیبابوبکر54
353گل علمسید کریم54
354شکریهمحمد عمر52
355بهشتهگل آقا52
356ساحلگل محمد 52
357محمد ادریسمحمد صابر52
358رحمت اللهنجیم خان52
359احمد پرویزعبدالبصیر52
360مجیب الهلعبدالله52
361هارونگلا جان52
362ذبیح اللهآزاد شاه52
363حریرسمیع الله52
364هیلیشیرمحمد52
365رضاابوذر50
366حسیب اللهعبدالرقیب50
367محمد عمرمحمد عمران50
368خردمندمحمد قسیم50
369مبارزعبدالسلام50
370طاهرهمحمد خالق50
371یلدامحمد سرور50
372سیف الدینشهباز50
373هیوادعبدالعلی48
374محمد نایبخدا داد48
375عبدالواسععبدالقدوس48
376عبداللهعبدالوارث48
377برشناعبدالوکیل46
378سارامراد علی46
379عبدالوهابعبدالمنان46
380حسیب اللهگل آقا46
381خالدخاقانی46
382امام دادشیر دل46
383توابرحیم داد خان46
384رامینشیرین آغا44
385صمد راباز خان44
386عمر راباز خان44
387عبدالرحمناحمد مزمل44
388سعدیهمحمد کبیر44
389محمد عبدالخبیرمحمد عثمان44
390خواجه یوسف44
391فرزادشیر آقا44
392علی خانامر الدین42
393زیبااحمد40
394خان محمد جان محمد40
395محمد فایزمحمد فاروق40
396راشدمحمد داوود40
397امام الدینبرهان الدین40
398محمد علی40
399راشدهمحمد حسین40
400فرزادسید احمد40
401سید جمال الدینسید جلال خان36
402تمیم اللهامین الله36
403احمد محمد رفیع36
404شاهد اللهشجاع الله36
405کمال الدینسید جمال34
406فریدحسین داد34
407مرسلغلام محمد32
408انیسعبدالبصیر32
409مراد علیجمعه گل32
410رویامحمد داود30
411عبدالباسطمحمد شریف30
412الیاس خان محمد 30
413سمیهاحمد خالد30
414توفیقمحمد آقا20
فهرست

you're currently offline