نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهاسم ولدنمره
1احسان اللهحبیب الله335
2خواجه میهنخواجه اسحق335
3عبدالوارثمحمد عوض331
4عبدالمصورعبدالله328
5ملالیعبدالغیاث328
6محمد نزیزمحمد گل 328
7محمد حامد نصرت میر325
8صمیم عبدالحمید 325
9احمد جواد عبدالبصیر325
10محب اللهعبدالجان321
11عبدالمجیبعبدالفتاح 321
12عطا الله عبدالمتین 318
13حسیب الله عبدالجلیل318
14همراز الدینسخیداد317
15عبدالصبورجانعلی317
16محمد عارفغلام جیلانی315
17محجوبهامین الله315
18هیواد سرکرده315
19مطیع الله محمد داود315
20احمد فیصلامیرمحمد313
21سید مسعودسید محمد الله313
22شبانهتاج محمد 313
23تمیمبسم الله311
24عبدالفهیمعبدالغیاث311
25محمد مسیحمحمد اسماعیل310
26اسد اللهمحمود310
27احمد راشدعبدالظاهر308
28مجیب اللهعبدالرحمن308
29اشرفمحمد طاهر304
30مسیح اللههدایت الله304
31فائزهمحمد هاشم304
32سلیمانمحمد احسان301
33خواجه زاهدسید امان خواجه301
34خواجه فیض الدینخواجه امین الدین301
35پتونیعبدالرحمن301
36محمد اصیل محمد یونس300
37فریدون نور آقا299
38صالح محمدراز محمد299
39نصیر احمدگل احمد299
40محمد عثمانعزیز الرحمن299
41عتیق اللهخان آغا299
42محب الله عطا الله 298
43غلام مجتبی.....298
44ایملحفیظ جان297
45عمر مسعودمحمد صابر297
46عبدالوارثعبدالخالق297
47شبانهبابه جان297
48مصطفیمحمد فهیم295
49احمد رامشعبدالبصیر295
50سمیهعبیدالرحمن 295
51شهزاده عبدالغفور295
52مصطفیشاه محمد292
53سید احمد صمیمسید اکبر292
54عبداللهمیر آغا292
55شایستهمحمد مدیر292
56میلادجلال290
57هارونشیر محمد290
58بشره ماما خان 290
59شاکر عبدالله 290
60میلاد مایل آغا 289
61مسعودغلام سخی 289
62مقدسهعبدالحبیب288
63شرف الدینامرالدین286
64راسخغلام نبی286
65سید علی آغاسید غلام حسین283
66احمد شاکرشیر پاد شاه283
67ریحان عبدالرشید 283
68رفیعهعبدالمحفوظ281
69سپوژمیبریالی281
70عبداللهعلی محمد280
71عبیدالله محمد کبیر280
72محمد منیرمحمد انور279
73الهام غلام حضرت279
74ذکر اللهخالدار279
75عبدالرحیمعبدالروف278
76رامش عبدالصبور 278
77محمد نصیرراز محمد277
78محبوب اللهحسیب الرحمن277
79محمد حسینمحمد اسماعیل277
80غلام مصطفیغلام سرور277
81بهاروحید الله277
82محمد صمیممحمد نعیم275
83کرام الدیننظام الدین275
84مصطفیعبدالحکیم275
85ضیا الدینصمد علی275
86فرشتهعبدالله275
87استوریعبدالودود275
88اسد الله .....275
89نویدعبدالشکور274
90سویتا نیک محمد 273
91مریم آقا محمد 273
92محب اللهاسماعیل272
93محمد اکبرمحمد اصغر272
94عبدالشکورمحمد نادر272
95اسد اللهعبدالوحید272
96محمد عرفانسلیمان272
97مهدیهرفیع الله272
98نرگسعبدالمجید272
99عاطفهسید عالم272
100مرسلمحمد عارف272
101عبدالوارثشیر محمد270
102احمد سروشعزیزالرحمن270
103سید باسطسید بهاوالدین270
104سمیر الرحمنشیر الرحمن270
105سحرسید خلیل الله270
106پیرایهعبدالسمیع270
107زحلغلام سخی270
108عزیزهعبدالوکیل270
109زهرا ....270
110عمر عبدالندیم 270
111حکمت الله لطف الله270
112احمد جاهد احمد جاوید 270
113افضلغمی268
114هدیعبدالجلیل268
115گیتاعارف268
116مرسلامان الله 267
117قیسنورآقا267
118امر اللهگل اکبر266
119مرتضیاحمد265
120نقیب اللهفضل احمد265
121ویس آغا گل 264
122احمدکرام الدین263
123حمیدهمحمد قاسم263
124قدسیهمحمد مقیم263
125سودابههمایون263
126بازغهعبدالرحیم263
127فرحنازشاه میر263
128نبیلهحبیب الرحمن263
129محمد فرشاد محمد عمران 263
130رامینسید محمد 263
131محمد عمر خلیل الله261
132ستایشمیر حسن261
133اسمانعمت الله 260
134مهر الدین صفاد الدین260
135طاهر خان نور حسن260
136ادریسبابه کلان 260
137محمد ایملاصحاب الدین259
138عبدالمنصورعبدالصبور259
139امید اللهرحمت الله259
140احمد زیلطف الله259
141امیروحید الله259
142حسنیهناصر بیک259
143سهیلامحمد اسحق259
144نوید شیر احمد258
145محمد رضامحمد صادق258
146منصورنظر محمد257
147عبدالباعثعبدالباقی257
148عبدالعزیزعبدالظهور257
149عایشهسید محمد257
150مهریهغلام جیلان257
151رضوانعبدالغفار256
152احمد شاهمردان شاه256
153سلطان علیسید حسین256
154جاهد رواج الدین 256
155روئینمحمد اصغر254
156محمد رضامحمد علی254
157احمد فریدعبدالحمید254
158خاطرهمحمد سعید254
159صبرینااختر محمد 254
160وصلتاختر محمد 253
161عبدالغیاثمحمد داود 253
162مجیب الرحمنعبدالاحد252
163میرویسراز محمد252
164وحید اللهاسد الله252
165محمد نزیرمحمد اسحق252
166نور الرحمنالله ببانی252
167تهمینهمحمد امیر252
168یلدامیرزا سعید252
169تمکینعبدالغنی252
170عبداللهسخی داد250
171مهراننعمت الله250
172سید وحید اللهسید هدایت الله250
173محمد داودمحمد عظیم248
174سنبلمحمد امان248
175احمد نعمت الله 248
176احمد محیطحبیب الرحمن247
177بوراک عبدالهادی246
178احمد جاویدمحمد الله خان 246
179سهیلسلیمان شاه245
180مسلمهمحمد حسین245
181ستارهخداداد245
182اسمامحمد حسن245
183صدیقهسید داوود245
184صنممحمد امان245
185مرضیهمیرویس245
186محمد مصطفی محمد سرور245
187رومل میر باز 245
188حکمت الله لطف الله245
189احمد فیصلمحمد برات 245
190سید نعمت اللهسید اسد الله243
191محمد سمیرمحمد غنی243
192احمد رشادعبدالهادی243
193حمید اللهمحمد یوسف243
194عبدالخالقعبدالطیف243
195مدینهمحمد طاهر243
196گلثومحبیب الله243
197سحرمحرم243
198نبیلا مولاداد243
199وارث نایب شاه243
200محمد آرمان روح الله 243
201محمد ابراهیمطلاخان241
202احسان بلال احمد241
203احمد سمیرمحمد شریف241
204حسنامحمد یونس241
205سهیلااسماعیل241
206بهشتهعبدالبصیر241
207نگینه احمد خان 240
208فریدون حاجی محمد آقا 240
209بشیر نور آغا 240
210احمد قیس عبدالمحمد 240
211امیدمرتضی239
212وهاب اللهگلاب شاه239
213حسیب اللهمرحمت الله239
214شبانهعبدالمجید238
215عزیز آقاخان آقا 238
216حشمت نور محمد 238
217خواجه محمد ادریسخواجه کرامت الله236
218فخرالدینمحمد حسین236
219محمد نصیرمحمد کبیر236
220محمد قدوس محمد انور 235
221عبدالله محمد یونس235
222نوید احمد محمد اکرم234
223کریم دادعزیز احمد234
224احمد مبیننورالله234
225خواجه احمدشیر احمد234
226سید بارزسید بهاوالدین234
227ستایشحیات الله234
228ماریامحمد ایوب234
229نرگسشیرمحمد234
230احمد شاهد عبدالعزیز233
231نجیب اللهنعمت الله232
232جمشید غیاث الدین232
233علی بخشجان بخش232
234احمد خالدعبدالولید232
235آرزوغلام فاروق232
236نیلابمحمد آغا232
237متخارعبدالفغار230
238دولت زیعبدالرحیم230
239شادابرحیم داد230
240نازنینمطیع الله 230
241عابده محمد اسلم 230
242مروهمحمد آصف230
243مصطفیمحمد انور 230
244عبدالمجیدعبدالخلیل229
245بنیامین229
246عبدالخالقعبدالجلیل229
247مرجانمحمد کبیر229
248شاه بصیر سردار228
249احسان اللهکمال الدین227
250محمد جاویدعبدالمبین227
251احمد بلالامیر محمد227
252محمد شفیقمحمد صادق227
253احمد جوادمحمد رازق227
254مجتبیعبدالواحد 226
255الیادعبدالقهار225
256محب اللهعزیز الله225
257احمد زیلطف الله225
258عین الدینعبدالنجیب225
259حمید اللهمحمود225
260اصیلاعبدالقادر225
261احمد شکیبغلام مصطفی223
262محمد عثمانوحید الله223
263بخت علیمحمد اخان223
264مهدیعلی دوست223
265عبدالبصیرپیوند علی223
266سلافهمحمد علی223
267مهرانگیزعبدالصبور223
268احمد جلالمحمد بشیر223
269بیژن محمد داود 222
270پیمانهزبیح الله221
271احمد عقیلعبدالاحد220
272نگارعبدالکبیر220
273عبدالمبین غلام غوث220
274ضیاالرحمننیک محمد 220
275شاهد جمعه خان 220
276جمشید نورالله 220
277احمد سید بهادر220
278نورالامینعبدالرحیم219
279محب اللهنقیب الله218
280وارث احمداحمد تمیم218
281احمد محمد218
282مروهعبدالعظیم218
283بهزادهعبدالصمد218
284حمیرا صفاعنایت الله218
285تهمینهمیرویس218
286ویس الدین محمد عارف218
287محمد قسیم محمد نسیم 218
288فرامرزسادات 218
289واعظخواجه فقیر216
290مریمسید عبدالستار216
291سمیه عبدالرحمن215
292عبدالله محمد نسیم 215
293رفعتعبدالغفار214
294عبدالمومنمحمد یاسین214
295رامینسید آغا214
296زلمیعبدالبصیر214
297رفعتعبدالغفار214
298مریم مسجدی213
299یمااحمد جمشید212
300سخی دادعلی بخش212
301جلال الدینجمال الدین212
302سید علی سید هارون211
303سیدال خانحیدر محمد211
304عبدالواحدعبدالواسع211
305زبیرمحمد سلیم211
306تهمینهغلام فاروق211
307بهشتهسید میر211
308صنم سید عنایت الله 210
309امان ذبیع 210
310سید راشدسید فضل الله209
311جمشید قند آقا209
312کمال الدینآزاد خان209
313محمد کبیر محمد عوض209
314مرسلعلی احمد209
315عبدالبصیرعبدالشبیر207
316محمد ابوبکرمحمد حلیم207
317سودابهعبدالرسول207
318مهشادعطا خان 207
319محمد جوادنور علی205
320عبدالعلیعوض علی205
321محمد شفیقسرور الدین205
322میر عباسخدایار205
323خواجه مسعود خواجه عبدالسمیع204
324نصرت اللهنبی203
325احمد زیدمحمد ملنگ202
326داودعبدالخالق202
327تمیمعبدالصبور202
328هارونحاجی عبدالجمال202
329نیلاباحمد فهیم202
330محبوبعبدالمحفوظ200
331وحید اللهحمید الله200
332بهرام اللهعبدالجلیل200
333زینبجعفر200
334حمیدهخان محمد200
335سمیراذاکر شاه200
336سلیمه سید احمد شاه 200
337سمیع الله شاه آغا200
338شفیمحمد صفی198
339فاطمهعنایت الله198
340ممتازحفیظ الله196
341محمد انورمحمد اکبر196
342علی دادمحمد عالم196
343فضل الرحمنفضل کریم196
344ذبیح اللهرمضان196
345عبدالقادرعبدالرحمن196
346میر محمد عزیرمیر محمد شاه196
347منصورعبدالخلیل196
348عبید الرحمنفیض الحق196
349علیناسید حبیب الحق196
350خدیجه196
351سعدیهشیر دل196
352دیباویس الدین196
353محمد ادریسمیر پادشاه 195
354عبدالهادی عبدالوهاب 195
355نجیب اللهعبدالله193
356سیامکمحمد عبیدی193
357عمرانعبدالظاهر193
358سودابهمحمد نعیم193
359فاییز الله نور احمد 193
360قاسمتوریالی191
361عصمت اللهمحب الله191
362محمد هاشممحمد انور191
363عبدالرزاقغلام حسین191
364سید عبید اللهسید عبدالله191
365ادریسشاه محمد191
366رومان عبدالمنان 190
367بکتاش عبدالسمیع 190
368رحمت اللهپطره189
369بلال احمداختر محمد189
370عمرانهمایون189
371نصرت اللهنور الله189
372حاجی سجادحاجی اسماعیل189
373سید فردوسسید محمد شاه189
374مروهمحمد معروف189
375فرشتهاحمد جاوید189
376بهارمحمد امین189
377محمد ادریسمحمد یونس 189
378مفید احمدعبدالمجید188
379خالد خاناحمد خان187
380شیر علیبقأ الدین187
381شیر آغامحمد امیر187
382زهلغلام صدیق187
383فرحتمحمد عیسی187
384منیژهغلام سخی187
385ممتازمحمد ایوب186
386فریدن امرالله 186
387عبدالخالقغلام علی185
388نوید احمدلطیف احمد185
389فرخنده185
390محمد شیر آقا شیر علی خان 185
391فهیمعبدالله184
392همایونمحمد قدم184
393نعمانمومن شاه184
394صدفعبدالقدر184
395ستایشسید محمد184
396محبوبهمحمد سعید184
397محمد وسیم محمد قاسم 184
398سید فیصل سید قاسم 184
399راشدعلی احمد182
400محمد منصورمحمد حسن182
401شیر اللهبرات خان182
402انگیزهمحمد صدیق182
403احمد شاهغلام جیلانی180
404برکت اللهنجیب الله180
405محمد عثمانرمضان180
406تاج محمدصفرمحمد180
407سلیمانسخیداد180
408حنظلهمحمد حسین180
409عبدالواجدعبدالهادی180
410ننگیالیبریالی180
411میرزا نظرمیرزا محمد180
412متینغلام صدیق180
413حسناتاسماعیل180
414ناجیهعلی جان180
415مریمعبدالطیف180
416اثنات محمد اکبر 180
417مریم غلام معصوم 180
418موسیسلیمان 180
419محمد رامینمحمد امین 180
420عبدالمصورعبدالصبور180
421اسماعیلعبدالمتین 180
422جمال الدینآزاد خان178
423عبدالحمیدعبدالحبیب178
424حسین علیرجب178
425شفیع اللهشریف الله178
426مومنعبدالبصیر178
427انجیلارسول خان178
428سدیهخالد احمد178
429شفیع الله عبدالرحیم 178
430حکیم عبدالحمید176
431محمد شفیقمحمد عمر175
432اسما محمد عثمان 175
433شبانه نجیب الله 175
434محمد مدثرمحمد اقبال175
435ظفر خان شیر احمد175
436تمیممحمد قسیم173
437محمد رفیعغلام فاروق173
438محمد نسیممحمد ابراهیم173
439یوسفنور آغا173
440بسم اللهعوضمراد173
441کمال الدینشاه زمان173
442محمد محفوظغلام فاروق173
443ایملصدر الدین173
444نازنینعبدالعظیم173
445زینبمحمد داوود173
446مروهعنایت الله173
447صنماحمد شاه173
448خدیجه....173
449زهرهعبدالمبین 173
450ساحلسخیداد171
451فرحشاه میر171
452احمد بشیراحمد شبیر171
453کریمهمحمد ایوب171
454محمد قیسعبدالصبور169
455محمد یحییبهرام169
456نثار احمدزیارت خان169
457محمد نزیررحمت شاه169
458فیصلمحمد رسول169
459وسیم محمد بشیر169
460صبر اللهبرات 169
461محمد بلال محمد گل 168
462فیروزاسد الله 168
463عمر دل آغا 168
464عبدالقیوم عبدالعزیز168
465احمد شجاع خیر محمد 168
466شفیعمحمد حضرت167
467الیاسایثار الله167
468عبدالقویمحمد جان167
469جمشیدنوید167
470ستارفتیح محمد167
471صدفمحمد رسول167
472نوید محمد داوود166
473راهشمحمد ایوب166
474نگینه166
475پلوشهمنیر محمد166
476محمد ساحل رمضان 166
477زحل عبدالمبین 165
478مهرگان عبدالستار165
479زرغونه محمد علی خان 165
480جان محمد خان محمد164
481جان محمد دین محمد164
482سبحانمحمد نعمان164
483وحید اللهیار محمد 164
484محمدگل آقا164
485راتب احمدگل محمد164
486سید نبیسید داود164
487سارهعبدالظهور164
488نرگسغلام نبی164
489دیاناوصال164
490میعاد احمد فرید 164
491عبدالرحمن محمد داود163
492انور سید جان 163
493سالمبختیاری162
494مرتضیمحمد یاسین162
495صمیمشاه شیر162
496تهمینهروح الله162
497مدینهاحمد ضیا162
498میرویسمعین جان 162
499مددخان معصوم خان 162
500محمد حسام محمد رضا162
501شهرام محمد حیدر 162
502حامد محمد رضا162
503محمد یوسفعبدالکبیر160
504جان علیخان علی160
505مصطفیمحمد عیسی160
506عمرانسید احمد160
507میلادمحمود160
508عبداللهمحمد داود160
509رامینخلیل الرحمن160
510فائزهعبدالرزاق160
511فوادهاحمد فواد160
512سحرخیرالله160
513محمد ادریسمحمد رسول160
514عبدالواهاب نیک محمد 160
515صمیم عبدالغفار160
516زاهد عبدالکریم 160
517........160
518عبدالحقلطف الله158
519احمد زیشیر احمد158
520دانشمحمد علی158
521رشادعبدالفتاح158
522بسم اللهعلی خان157
523محمد جمیلمحمد قاسم157
524محمد یوسفعمرا خان 156
525عبدالمطلبغلام علی 156
526الهامفهیم155
527محمد ادریسهمایون155
528ولی اللهعبدالوحید155
529بیژنسید مصطفی155
530عبدالضمیرعبدالمتین155
531خالدعبدالغفور155
532محمد منیبفیض محمد155
533احمد شاهحبیب الله155
534ذبیح اللهنور محمد155
535تمناعبدالحی155
536زیبا نعمت الله 155
537شیبا میر عبدالفتاح 155
538سحر عبدالسلام 155
539کاظمعلیاور153
540احمد جاویدعبدالجبار153
541نیلوفرعبدالطیف153
542لطف الله محمد افضل153
543سید امین الله مطیع الله153
544نعمانوحید الله151
545نورالحقمحمد حسین151
546مجیدیوسف خان151
547شهریارنعمت الله151
548امیرساحل151
549تمیممحمد داود151
550عبداللهمیر محمد151
551رحمت اللهرستم151
552نثار احمدجهانگیر151
553بکتاشاحمد نبیل151
554شهریارنعمت الله151
555شمیمسعادت151
556فیصل احمد اختر محمد 150
557عبدالجمالعبدالجمیل150
558ناصرحامد149
559زرعالممحمد عالم149
560صابرهاحمد علی149
561عارف علیعبدالواحد148
562دیبامجیب الله148
563محمد ناصر نصرت الله 148
564محب الله محمد الماس147
565سید کاظمسید ابراهیم146
566محمد نایبخداداد146
567امیرگل احمد146
568عبدالفایضعبدالفتاح146
569احمد بهیرسطان حمد146
570میلادفرزاد146
571یسرامحمد146
572محمد عمر حاجی عبدالله 146
573مجیبگل خان 146
574مدینه غلام حیدر145
575سیف اللهغلام سخی144
576احمد عبدالبصیر144
577فریدبرات علی144
578احسان اللهعبدالاحد144
579احمد اللهمحمد الله144
580علینا144
581فاظمهخان علی144
582فرزام سید یوسف144
583عبدالنوید عبدالسلام 143
584سونیلعبید الله 143
585احمد فرهاد امام گل 143
586معینهمایون142
587نظر اللهایمل142
588احمد حجازعبدالقیوم142
589باسطعنایت الله142
590محمد جاویدعبدالرازق142
591میلادسهراب الدین142
592صفی اللهصمد خان142
593مهدیهحبیب الله142
594مصورعبدالصبور142
595پرویزعبدالغفار142
596نور اللهعیسی خان140
597جعفرسرور خان140
598نوید خانهوتک140
599امیر خانلعل محمد140
600ضیا الرحمندین محمد140
601ملیکهعبدالصمد140
602نرگسعبدالغفور140
603مجتبیعبدالجلیل140
604عبدالله محمد 140
605رفیع غلام فاروق140
606احمد سیر عبدالغیور140
607ننگیالیزرجان139
608زیدعبدالکریم139
609شایستهمنیرمحمد139
610نصر الله حفیظ الله136
611محمد شرین آقا 136
612حکمتعبدالله135
613ممتازمیر سید شاه135
614واصلغلام فاروق135
615حبیب اللهخداداد135
616سید فایقسید احمد135
617محمد امیدمحمد هاشم135
618عبدالمطلبعبدالمالک135
619عبدالعزیزعبدالقیوم 135
620شادابتوریالی133
621عظیم اللهعبدالرحمن133
622عبدالکریمعبدالقدیر133
623عباد اللهعبدالریان133
624فوادقاسیم133
625نصرت اللهزبیح الله133
626حمزهفقیر محمد133
627مهنازمحمد علی133
628بیژن محمد داود 133
629نعیم محمد عبدالخالق132
630غفران الحقفضل الحق132
631ادریسمحمد نوید131
632علی احمدسید احمد131
633فردوسعبدالمعروف131
634شاپور الله محمد131
635محمد حسینمحمد ولی130
636محمد پیمان میر عالم 130
637سعیدهسید وکیل129
638حوریهسخی داد129
639عبدالحکیمامیر بخش128
640محمد یاسینمحمد شریف128
641هارونشیر محمد128
642محمد عرفانمحمد حکیم128
643احمد ذکیعبدالاحد128
644ظریفمحمد شریف128
645مجیب اللهنجیب الله128
646دین محمدنور محمد128
647دین محمدنور علی128
648زهراگل محمد128
649نجمان الدینمعراج الدین128
650سید ناصرنورآقا128
651اشرف محمد جان 128
652شریفصادق126
653نقیب اللهعبدالشکور126
654غلام مصطفیغلام مرتضی126
655اکبرحلیم شاه126
656علی برات علی126
657محمد ولیاحمد ناصر126
658سمانثار احمد126
659شبانهعبدالظهور126
660شقایقمحمد رسول126
661خورشید حبیب الله 125
662تواب مزمل125
663فایقمحمد فاروق124
664فیصلخان محمد124
665آمیر تیموربیگ لر124
666ذبیح اللهمحمد طاهر124
667عبدالمصورعبدالسلیم124
668فروغعبدالله124
669مریممحمد اکرم124
670خاطرهمحمد علی124
671نگینهحمید الله124
672سمیر....124
673عبدالله عبدالمقصود123
674منصورعبدالستار122
675محمد شریفعبدالواحد122
676لیاقتحبیب الرحمن122
677ادریسعبدالصبور122
678عزیزعبدالسلیم122
679روح اللهحسام الدین121
680هیوادامیر محمد 121
681عاطفهعبدالحکیم121
682رومل فیض محمد 120
683جواد طره باز خان 120
684احمد مشفقگل آقا119
685نگاهغفورزی119
686سمیهغلام محمد119
687آرش عبدالله 118
688حشمت اللهعبدالکبیر117
689اطمرمحمد علی117
690محمد محمد موسی117
691فراموزمحب الله117
692فیصل الدینعبدالخلیل117
693امان اللهحبیب الله117
694قدوسملا احمد117
695مریمعبدالله117
696رامینمحمد نسیم115
697محمد ایملخوشحال115
698الیاساحمد شعیب115
699مجتبیشیر دل115
700مریمعبدالله115
701یما عبدالفتاح 115
702صبور الدیننور الدین113
703امیرحاجی رسول112
704عفتعبدالله112
705الیاسمحمد حکیم110
706فرهادعبدالفغار110
707ضمیرفضل احمد110
708دانشعبدالرحمن110
709عبدالصبورمیر کوچی110
710محراب الدینعبدالقایم110
711میناعبدالله110
712جان آغادل آغا108
713سمیرمحمد احسان108
714عبداللهمحمد ولی108
715سالمقدیر108
716هدیهعصمت الله108
717سلیمانمحمد داوود106
718روح اللهعبدالعلی106
719محمد آصفمجیب الله106
720فریدمرزا104
721حسیب اللهنثار احمد103
722حسین علیصمد خان103
723حسنامحمد اسلم103
724ثابت زلمی 100
725احمد نویداحمد جاوید99
726عبدالحسینعبدالصمد99
727امینغلام فخرالدین99
728حبیب الرحمنعزیز الرحمن99
729عبدالواسیععبدالخالق97
730حیدرمحمد سرور97
731فرشیدمحمد فضل97
732علی جانغلام92
733فریدعبدالوکیل92
734عبدالحفیظخدای رحیم92
735سید منصورسید علاوالدین88
736حامدعبدالحمید88
737فیصلجاوید86
738نصیر احمدگل احمد83
739میرویسغلام فاروق74
740محمد شادابمحمد امان70

مطالب مشابه