نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهاسم ولدنمره
1نیلابشیرین آقا359
2مرسلرجب خان 356
3محمد نذیرمحمد گل351
4صمیمعبدالحمید 351
5عبدالمصورعبدالله349
6احمد جواد عبدالبصیر347
7عبدالمجیب عبدالفتاح347
8روح اللهجانعلی342
9احسان اللهحبیب الله340
10نواب وزیر گل 340
11احمد فیصلامیر محمد337
12نجمهاحسان الله333
13ملالیعبدالغیاث332
14محمد احسانمحمد آجان331
15محمد مسیحمحمد اسماعیل331
16احمد راشدعبدالظاهر331
17مجیب الرحمنعبدالرحمن331
18مرسلاحمد بیژن331
19سلیمانمحمد احسان329
20محب اللهعبدالجان329
21ایرج احمد فضل محمد329
22تمیمبسم الله326
23عبدالوارثمحمد عوض326
24عبدالصبورجانعلی326
25محمد مسعودمحمد صابر324
26نوید احمد نور احمد324
27خواجه میهنخواجه اسحق324
28محجوبهامین الله324
29هلننصیراحمد324
30نکهت عبدالرحمن 324
31احمد رامشعبدالبصیر322
32نصیر احمدگل احمد322
33عبدالرحمنخیر احمد322
34زینب322
35غلام مجتبیغلام مصطفی 322
36نازنینمطیع الله 320
37عابدهمحمد اسلم 320
38عبدالرحیم عبدالروف320
39احمد فریدمحمد سخی319
40همراز الدینسخی داد319
41رفیعهعبدالمحفوظ319
42شبانهتاج محمد319
43محب الله عطا الله318
44رامین سید محمد 318
45حسیب الله عبدالجلیل318
46گل حیدرمحمد یونس317
47ذبیح اللهمحمد موسی317
48هارونشیرمحمد317
49الهام اللهغلام حضرت317
50محمد نجیمعبدالخلیل317
51محمد منیرمحمد انور315
52سید علی آغاسید غلام حسین315
53محمد نزیرمحمد اسحق315
54عبدالصادقعبدالملک315
55اسما نعمت الله 315
56میلاد مایل آغا315
57کریم اللهامیر الرحمن313
58محب اللهاسماعیل313
59خواجه زاهدسید امان خواجه313
60محمد وسیممحمد انور313
61شعیبسمندر310
62ستراعصمت الله310
63حمیدهمحمد قاسم310
64راسخغلام نبی308
65محمد هلالمحمد بلال308
66سید عبیداللهسید عبدالله308
67امر اللهگل اکبر308
68قدسیهسید احمد308
69فائزهمحمد هاشم308
70محمد ایملاصحاب الدین306
71اسد اللهمحمود306
72خواجه فیض الدینخواجه امین الدین306
73سحرسید خلیل الله306
74عبدالوارثعبدالخالق304
75افضلغمی304
76خالدهعبدالبصیر304
77سنبلمحمد امان304
78صنممحمد امان304
79میلادجلال302
80مهشادعطا خان 302
81روئینمحمد اصغر301
82شایستهمحمد مدیر301
83حسیباآقا محمد301
84سحرابعبدالمالک300
85نرگسعبدالمجید299
86عبدالوارثسید محمد297
87غلام مصطفیغلام سرور297
88مهریهرفیع الله297
89اجملعجیب گل297
90عبیدالله محمد کبیر 297
91محمد ابراهیمطلا جان295
92شرف الدینامر الدین295
93زهرانثاراحمد293
94محمد شفیع محمد الیاس 293
95محمد مرشد محمد قاسم293
96وارث نایب شاه293
97محمد وارث محمد صابر293
98نوید شیر احمد293
99صفی اللهخیرالله292
100نبیلهحبیب الرحمن292
101نقیب اللهفضل احمد290
102احمد شاهمردان شاه290
103سمیع اللهسید الرحمن290
104مصطفیشاه محمد 290
105احمد محیطحبیب الرحمن290
106ضیا الدینصمد علی290
107رخسارمحمود290
108زحلغلام سخی290
109سمیع اللهطلا محمد288
110منیب احمدغلام احمد288
111احمد شاهمحمد اکبر288
112مصطفیعبدالحکیم288
113اسد الله......288
114احمد رشادمحمد اسماعیل286
115ذکر اللهخالدار286
116عدالقویمحمد جان286
117حسن التماسمحمد یاور286
118مصورعبدالخلیل286
119سودابههمایون286
120بازغهعبدالرحیم286
121دولت مراد سردار محمد 286
122سید وحید اللهسید هدایت الله284
123عزیزهعبدالوکیل284
124مهریهغلام جیلانی284
125سکندر نور آغا 284
126عبدالعزیزعبدالظهور283
127مروه محمد آصف282
128آمنهجاوید 282
129مرسل امان الله 282
130خدیجهتوریالی282
131خواجه فایق خواجه وحید 282
132عبدالمبین غلام غوث282
133نجیب اللهدلاور خان281
134خواجه احمدشیر احمد281
135فریدوننور آقا281
136احمد شاکرشیر پاد شاه281
137عبدالمجیدعبدالخلیل279
138وحید اللهاسد الله279
139سلطان علیسید حسین279
140تمیمشیرین آقا279
141احسانبلال احمد279
142صالح محمدنور محمد279
143زرین شاهاحمد جان279
144اسد اللهعبدالوحید279
145ستارهخداداد279
146لیناگل عظمت279
147سلافهمحمد علی279
148ریحانهفضل کریم279
149سید کریمسید احمد شاه277
150نسیم مهدیمهدی حسین277
151مصطفیمحمد فهیم277
152نگارعبدالکبیر277
153شعبان ملنگ داود277
154خواجه الهامخواجه سلیمان275
155میرویسعبدالمنان274
156محمد عمرخلیل الله274
157عتیق اللهخان آغا274
158سحرمحرم274
159امید اللهرحمت الله272
160محمد سمیرمحمد غنی272
161حفیظ اللهخادم علی272
162عبدالباعثعبدالباقی272
163سمیع اللهشکر الحق272
164یلدامیرزا سعید272
165فرحنازشاه میر272
166صدفاحمد طارق272
167سید احمد صمیمسید اکبر270
168احمد سروشعزیز الرحمن270
169عبداللهوحید الله270
170محمد داودمحمد عظیم270
171اصیلاعبدالقادر270
172استوریعبدالودود270
173اسرا مریم میر شفیع الله 270
174شمیلهعبدالاقرار270
175طاهر خان نور حسین270
176حکمت الله لطف الله270
177جاهد رواج الدین270
178محمد مصطفیمحمد سرور270
179محمد هارونمحمد افضل270
180مهر الدین صفا الدین 270
181احسان اللهکمال الدین268
182ایملحفیظ جان268
183محمد رفیعمحمد کبیر268
184ستایشمیر حسین268
185عبدالخالقغلام علی266
186منصو احمدنظرمحمد266
187سمیر الرحمنشیر الرحمن266
188کمالجمال266
189بهیرهاسد الله خان266
190محمد امیر محمد شفیق266
191محمود عبدالله266
192شاکر عبدالله 266
193وحید اللهحمید الله265
194محب اللهنقیب الله265
195نذیر احمدمیر آقا265
196بنیامین265
197نوید اللهمحمد اکرم265
198محبوبهمحمد سعید265
199بهار عبدالحی265
200حسنا شاه پادشاه265
201احمد سید بهادر264
202محمد کبیرمحمد عوض263
203محبعبدالرسول263
204محمد نصیرمحمد کبیر263
205عبدالباسطعبدالرقیب263
206سید باسطسید بهاوالدین263
207مسلمهمحمد حسین263
208عاطفهسید عالم263
209نیلوفرعبدالحمید263
210ستایشمحمد مقیم263
211محمد عثمانوحید الله261
212دولت زیعبدالرحیم261
213عبدالواحدحامد261
214عبدالمومنمحمد یاسین261
215محمد تمیمدوست محمد261
216لطف الرحمنعبدالرحمن261
217مرجانمحمد کبیر261
218تهمینهغلام فاروق261
219خاطرهمحمد سعید261
220احمد شاهدعبدالعزیز261
221احمد سمیر محمد عمر261
222مریم میر فخر الدین 260
223ادریسبابه کلان 260
224محمد رامینمحمد امین 260
225سید جاویدعلی بخش259
226حسیب اللهمرحمت259
227شکراللهفضل الرحمن259
228الیاسحکیم الدین259
229ادریسخلیل احمد259
230محمد جعفرمحمد عارف259
231احمد بلالامیر محمد 259
232فایزمحمد اکرم259
233محمد عبداللهمحمد حامد259
234عبداللهسید محمد259
235عمرانعبدالمنان259
236سعیدهسید منوچهر259
237تمکینعبدالغنی259
238شبانهعبدالمجید259
239زینبنور محمد259
240احمد جاویدهمایون 255
241احسان اللهعبدالاحمد254
242رامشمحمد احسان254
243امید وحید الله254
244عمرانسعد الله254
245مجیب الرحمنعبدالاحد254
246محمد جوادنور علی254
247عمراسد الله254
248مقدسهعبدالمجیب254
249زحلحمد الله254
250سید علیمهر علی252
251محمد مصطفیمحمد داود252
252راشدعبدالقدوس252
253تیمورعبدالله252
254فاطمهعنایت الله252
255مریممحمد حسین252
256عطاالحقنظر محمد 252
257محمد قدوسمحمد انور 252
258شهرزادشهریار250
259نور الرحمنالله بیانی250
260محمد منیبفیض محمد250
261عبدالجامععبدالصمد250
262ننگیالیمحمد اشرف250
263شهرزادشهریار250
264اسمامحمد حسن250
265مروهعبدالعظیم250
266فرهنگیزمحمد علی250
267شهاب محمد داود 250
268احمد سمیرمحمد شریف248
269امیدحاجی آقا گل248
270عایشه رحمت الله 248
271ملحه......248
272رامش عبدالصبور248
273شفیع الله فیض الله 248
274عصمت الله حکیم الله 248
275ایملعبدالخلیل248
276مجتبیعبدالواحد 248
277آمر خان زلمی 248
278حفیظ اللهشیر محمد 248
279محمد ادیب غلام محی الدین 248
280عمرانمحمد ظاهر245
281بهشتهعبدالبصیر245
282کمال الدینآذر خان243
283سید راشدسید فضل الدین243
284ذبیح اللهسلطان حمید243
285ضمیرمحمد حضرت243
286احمد فهیمبریالی243
287ابن سیناکفایت الله243
288رحیمهمحمد علی243
289جمشید غیاث الدین241
290کریم دادعزیز احمد241
291رضوانعبدالغفار241
292جمشیدقند آغا241
293آتنامحمد یوسف241
294مرسلعلی احمد241
295حاسناتعلی خان241
296مرسلفیض احمد241
297مصطفی محمد انور241
298احمد جاویدمحمد الله خان 241
299خواجه فرهادخواجه حبیب خان241
300محمد عیسی نورآقا241
301مومن سلیمان 241
302بیژن محمد داود241
303مدثر جمال الدین241
304مبارزعبدالصمد 241
305فضل الرحمنفضل کریم239
306محمد جاویدعبدالرازق239
307ندیمعبدالقدیر239
308داودعبدالخالق238
309سید بارزسید بهاوالدین238
310خواجه احمد ساحلخواجه بختیار238
311بسم اللهعوض مراد238
312واعظخواجه فقیر238
313محمد رمضانحاجی خالقداد238
314علی دادمحمد عالم238
315توفیقاحمد شکیب238
316نگینهغلام رضا238
317ضیاالرحمننیک محمد 238
318سید امین الله مطیع الله 237
319عبدالوهابنیک محمد 237
320زبیرمحمد اسلم236
321منصورسید حکیم236
322عبدالبصیرپیوند علی236
323حمید اللهمحمد یوسف236
324سهیلااسماعیل236
325خواجه عنایت الله خواجه عبدالله 236
326عبدالمنافعبدالصبور235
327مختارعبدالغفار234
328ذبیح اللهغلام حیدر234
329میرویسلعل محمد234
330محبوب عبدالمحفوظ234
331نیلابمحمد آغا234
332نعمانمومن شاه232
333نصرت اللهنور الله232
334هجرانمحمد شفیع232
335احمد شاهغلام جیلانی232
336سید زمان الدینسید احمد شاه232
337عین الدینعبدالنجیب232
338رمضیهاحمد شاه232
339فرشتهمحمد جمیل232
340صفا محمد بای محمد 232
341ذبیح اللهرمضان230
342تاج محمدصفر محمد230
343ابوریحانابوبکر230
344اقبالذکر علی230
345فریدون محمد شریف230
346عبدالمقدرعبدالصادق229
347عبدالخالقعبدالجلیل229
348سیدال خانحیدر محمد229
349حسناتاسماعیل229
350جاویدعبدالمعین227
351ادریسمحمد نوید227
352الیاسایثار الله227
353محمد شفیقمحمد عمر227
354زبیرمحمد سلیم227
355خالد خان227
356زریالیتوریالی227
357محمد شفیقمحمد صادق227
358لیمهعمران227
359حسنیحاجی جاوید227
360سعدیهشیردل227
361سعدیهعبدالودود227
362سید رحمت اللهسید نعمت الله225
363کرام الدیننظام الدین225
364مینهمحمد عیسی225
365میترا225
366مهرگان اختر محمد 225
367صنم .225
368یلداغلام فاروق225
369تهمینهعبدالله 225
370مرسل سید هاشم 225
371میرویسمحمد انور225
372شفیع الله محمد عاصم 225
373ابوبکر محمد ذاکر 225
374رستم محمد انور225
375عبدالله محمد نسیم225
376احمد خیبرمحمد سیر225
377محمد ایوب رمضان 225
378عبدالواعظمیر سید عبدالله225
379فرهاد سید آقا 225
380ادریسمیر پادشاه 225
381عبید الله محمد یوسف225
382محمد عبدالله 225
383مسعودغلام بهاوالدین225
384ممتاز محمد ایوب225
385محمد بلال محمد عمر225
386شاکر محمد رحیم225
387محمد محمد عارف225
388عبدالقهارعبدالرحمن224
389توحیدصمیم223
390فیصلفقیر محمد223
391بهرامعبدالجلیل223
392شهابمحمد امین223
393علی شهزادمحمد کبیر223
394مسافرشاه ولی223
395عبدالرزاقغلام حسین223
396ذبیح اللهمحمد میر223
397منیژهغلام سخی223
398نور اللهذکر علی221
399علیگل آقا221
400عنایتفرهاد221
401هدایت خانعزیز خان221
402نوید احمدلطیف احمد221
403ایملمحمد ناظم221
404تمیمعبدالصبور220
405فیض علیعبدالواحد220
406قادرعبدالرحمن220
407علیناسید حبیب الحق220
408رفعتعبدالغفار218
409حبیب الرحمنعزیز الرحمن218
410فخرالدینمحمد حسین218
411سبحانمحمد نعمان218
412طاهرشیر آقا218
413حاجی سجادحاجی اسماعیل218
414احمد مجیباحمد شاه218
415لیدامحمد عثمان218
416دیاناوصال218
417حسین علیرجب216
418علی احمدسید احمد216
419محمد ناصرمحمد حسن214
420بخت علیمحمد آخان214
421سهرابسردار محمد214
422سحرمحمود214
423زحلغلام صدیق214
424فخریهکریم الله214
425مرسلعبدالغفور214
426شفیع الله عبدالحلیم 214
427عبدالبشیر نور آغا 214
428شبنممحمد رسول212
429نجیب اللهعبدالله211
430عبدالواحدعمر211
431دیباویس الدین211
432محمد رحمن محمد معروف210
433شاه مردزلمی210
434امین اللهمحمد عوض209
435ابرار اللهگل احمد209
436رحمت اللهپطره209
437ممتازحفیظ الله207
438محمد انورمحمد اکبر207
439سالمبختیاری207
440شریفدلاور207
441محمد عظیممحمد کریم207
442محمد صیاممحمد قاسم207
443فروزانمحمد شریف207
444محمد علممحمد اعظم 207
445دیدارظفر محمد205
446محمد قیسعبدالصبور205
447احمد فریدمیرعلم205
448میر احسان الدینمیر امان الدین205
449امیدشاه محمد205
450فرشته205
451فرشتهعبدالله205
452انوشهپیر محمد205
453ریتامحمد جان205
454خدیجه205
455مسعودعبدالسمیع 205
456احمد مجتبیعقل الدین 205
457میرویسسخی داد203
458احمد ولیدمحمد آصف203
459نویدمحمد داود203
460عبدالواجدعبدالواسع203
461شهیرهعبدالعزیز203
462ثنافریدون 203
463زحل عبدالمبین 203
464آسیهغلام احمد 203
465مزملعیسی خان 203
466فضل سبحان محمد عباس 203
467شیر آقاشیر ولی خان 203
468عبدالسمیععبدالباقی 203
469شاه کبیر سلیمان شاه 203
470عبدالقادراحمد شاه 203
471عبدالوهابغلام علی203
472عبدالولید محم نسیم 203
473فرید شاه عبدالسبحان 203
474عبدالزاکرعبدالصمد 203
475محمد رفیعغلام فاروق202
476مریمعبدالطیف202
477زینبجعفر202
478راشد علی احمد200
479نرگسغلام نبی200
480غلام صدیقعبدالجبار198
481کریم خانعبدالرحیم198
482احمد سلطانمحمد نسیم198
483فرزانهغلام نبی198
484گیتی افروزعبدالحلیم198
485نرگسغلام یحی198
486نازنینعبدالعظیم198
487جمشید نورالله 198
488نوید ولی محمد 198
489حشمت الله میر علم 198
490طوفان الله محمد 198
491انور سید جان 198
492شکریهدیدار علی196
493فاطمهخان علی196
494غلام مصطفیغلام مرتضی194
495شبیر احمدآغا گل194
496ایازراشد194
497نکهتمحمد رسول194
498کامران محمد حیدر 194
499احمد شکران عبدالروف194
500محمد آصفرمضان193
501محمد فرازمحمد عارف193
502نویدسردار193
503سارهمحمد امین193
504رقیهمحمد علی193
505سودابهعبدالرسول193
506فایز الله نور احمد 192
507الهامزلگی 192
508ابوبکرسراج الدین191
509فیاضعبدالخلیل191
510رامینخلیل الرحمن191
511بلال احمداختر محمد191
512نجیب اللهحبیب الله191
513لیذاذکریا191
514ناجیهعلی جان191
515بهارمحمد امین191
516مریممحمد ابراهیم191
517شگوفهرجب علی191
518شهریارنعمت الله189
519صابرهعلی احمد189
520الهامغلام غوث187
521عزیزجان آقا187
522محمد حسینغلام حیدر187
523قیس اللهعبدالعزیز187
524متینغلام صدیق187
525ستایشمرتضی187
526ملیکهعبدالاحد187
527سید انورمیر محمد 187
528محمد بلال محمد گل 187
529اختر محمد لالا آقا187
530محمد ادریسهمایون185
531حکمتعبدالله185
532احمد فرزادسیف الرحمن185
533نثار احمدجهانگیر185
534نذیرشبیر احمد185
535بصیر عبدالسلام 185
536محمد صمیماختر محمد 185
537سودابهمحمد نعیم184
538فاطمهضیا الله184
539شهاب خان عبدالعزیز183
540محمد حامد محمد خالد 183
541سمیر خان آقا 183
542سید مرتضیسید جمعه خان182
543عبدالرحمناحمد شاه182
544زرعالممحمد عالم182
545مختاربرات خان182
546محمد عمرعبدالمجید182
547عصمت اللهمحب الله182
548محمد ابراهیممحمد الله182
549احمد فواداحمد جواد182
550خاطرهخدای رحیم180
551رومیناعبدالله 180
552وجیههشیرمحمد180
553ثناعبدالله 180
554زهرهعبدالمبین 180
555فرحتغلام یحیی180
556احمد شجاعنصیر محمد 180
557سید فیصل سید قاسم 180
558سمیع الله حفیظ الله180
559محمد ناصر نصرت الله 180
560حیدر کامران 180
561ایمل جاوید 180
562میلاد امر خان 180
563عبدالرحمنمحمد داود180
564محمد ناصر احمد 180
565احمد فرهاد امام گل 180
566فهیم غلام حضرت 180
567احمد نوید محمد ناد ر180
568خواجه عبدالله احمد فرید180
569محمد حبیب الله 180
570محمد رامشعبدالجمیل178
571جان محمد دین محمد178
572بهرامحیدر شاه178
573ذکریابهرام178
574جمشیدنوید178
575نداکریم داد178
576عبدالجمالعبدالجمیل178
577نثار احمدزیارت گل176
578مرتضیمحمد یاسین176
579محمد عرفانمحمد حکیم176
580عبید الله حبیب الحق176
581شمس الحقضیاءالحق176
582عبدالفایضعبدالفتاح175
583خلیلعظمت175
584محمد عبدالظهور175
585لیاقتحبیب الله173
586شمس الدینجمال الدین173
587احمد شکیبلنگر خان173
588ام البنینحسین احمد173
589فرخندههرمز173
590اناهیتاشاه ولی173
591مریممحمد زبیر173
592شفیع اللهمحمد سعید171
593احمد مشفقگل آقا171
594شاهینعبدالقهار171
595نصیر احمدخالد احمد171
596شقایقمحمد رسول 171
597معصومهغلام سخی171
598مسعودغلام بهاوالدین171
599شفیقسردار محمد 171
600سید سمیع اللهعبدالحمید 171
601مدد خان مرحوم خان 171
602حکیم169
603امیر حسینامین169
604فریدونعبدالله169
605عبدالاحدسردار محمد169
606احمد بهیرسلطان محمد169
607حوریهسخی داد169
608فخریهفضل کریم169
609رحیمنظر محمد 169
610فردین حبیب الله 169
611عبدالحدمحمد هاشم 169
612اسماعیلعبدالمتین 169
613محمد یوسفعمرا خان 169
614شبیر احمدپیر محمد167
615مهدیعلی دوست167
616خیال محمدآقا محمد167
617فخریهشیرآقا167
618مصورعبدالصبور167
619عبیداللهعبدالله166
620عبدالکریمعبدالقدیر166
621بسم اللهعلی خان166
622امیر گل احمد166
623عبدالمنیرعبدالبشیر 165
624وثیق اللهمحمد انور165
625محمدشرین آقا 165
626ایملصدر الدین164
627عبدالمنان عبدالغفار164
628احمد شعیبعبدالحبیب164
629عبدالمطلبعبدالمالک164
630عبداقدوسعبدالستار164
631شاپور خانالله محمد164
632سعیدهسید وکیل164
633شربت گلمراد علی164
634بهارهمایون164
635محمد یاسینمحمد شریف162
636امیر آقاحاجی شیرین آقا162
637هجران علی خان162
638علیبرات علی162
639سارهخالد جمال162
640یار محمد همراه قل162
641عبدالله محمد الله162
642کریم اللهعطا الله160
643نصرت معصوم160
644صبور اللهمهراب160
645شمیلاعبدالصبور160
646فیصل محمد نواب 160
647فیروزاسد الله 160
648پیمان عبدالوارث160
649ساحلمحمد یعقوب160
650احمد اللهمحمد الله158
651ناهیده محمد عباس 158
652سید فیصل محمد افضل158
653مجتبیشیردل157
654جمیلرمضان 156
655زکیعلیاور155
656سید کاظمسید ابراهیم155
657خاطرهمحمد علی155
658عبدالمصورعبدالصبور153
659محمد عمرحاجی عبدالله153
660عمرانعبدالوداع153
661احمد بکتاشاحمد نبیل153
662عزیر محمد اسماعیل153
663حمزهفقیر محمد153
664صفی اللهرومل شاه153
665احمد فرهادمحمد اکرم153
666تمناعبدالحی153
667عبدالمایلعبدالخالق151
668عبدالرحمنعبدالستار151
669محمد سلیمنور علی151
670مختارمیرسید شاه151
671سید نبیسید داود151
672ملالیمحمد اسماعیل151
673هارونمحمد شیرین149
674صفی الله مومن خان 149
675احمد ذکیعبدالاحمد148
676عشوه احمد 147
677فهیم عبدالکریم 147
678ضیالرحمنعبدالقیوم146
679سرفرازگل محمد146
680نصرت اللهزبیح الله146
681لطف علینور علی146
682سلسلهخدایرحیم146
683احمد خالدفقیر محمد144
684ننگیالیزرجان144
685روملعصمت الله144
686باز محمدتاج محمد144
687امیدگلا جان144
688جمال الدینآزاد خان144
689عزیزعبدالسلیم144
690عبدالفریدعبدالمجیب142
691داودنور علی142
692محمدشفیق الله142
693سید عالمسید عابد142
694نجمان الدینمعراج الدین142
695قدرت الله دلاور خان 142
696سمیع الله شاه آغا142
697احمدزیشیر احمد140
698تیموربیک محمد139
699سروشزلمی 138
700احمد شاه محمد شاه 138
701عبدالنوید عبدالسلام 138
702ذکی محمدلعل محمد137
703محمد ایملخوشحال135
704دانشعبدالرحمن135
705عبدالرحمنرمضان135
706رحمت الله محمد مبشر 135
707غفران الحقفقیر الحق135
708عبید اللهطارق131
709روملتوریالی131
710صفی اللهصمد خان131
711مریمعبدالله128
712محمد جمیلمحمد قاسم126
713حمزهیار محمد 126
714زحلنسیم الله124
715مرسلمیر احمد124
716نهال124
717هما محمد نبی124
718عبدالنثارعبدالقهار124
719محمد حسیبمححد اعظم 124
720سهراب نجیب الله 124
721بکتاشعبدالولید119
722فردوسمحمد عارف119
723احمد تمیمسید کمال119
724سحرابزلگی119
725فرهادعبدالقادر119
726گیتیمحمد هارون119
727سمیرمیرزا117
728جهیرنصیر احمد117
729احمد عقیلعبدالحق115
730احمد فریدمیرزا محمد110
731محمد نایبخداداد108
732محمد ساحلمحمد هاشم108
733فردینآغا گل106
734نورزیعبدالقاسم106
735محمد فیاضقربان محمد106
736سید مقصود سید داود 106
737هارون میاه104
738یلدامحمد رسول خان103
739عبدالرحمنعبدالله101
740هوزیدعبدالخالق99
741فرزادمحمد فاروق95
742پرویزعبدالسلیم95
743محمد جاهدگل آقا95
744محمد مختار محمد یاسین 90
745اوستاعبدالصمد81
746عبدالوارثعبدالخالق78

مطالب مشابه

فهرست