نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1مرسلرجب خان354
2محمد مسیحمحمد اسماعیل349
3احمدجوادعبدالبصیر349
4صالح محمدراز محمد347
5روح اللهجانعلی344
6فائزهمحمد هاشم344
7ملالیعبدالغیاث344
8عبدالمصورعبدالله342
9محمد نذیرمحمد گل340
10تمیم بسم الله339
11مجیب الرحمنعبدالرحمن338
12عبدالمجیبعبدالفتاح338
13نقیب اللهفضل احمد 337
14شبانهتاج محمد337
15سراج الدینگل الرحمن335
16احسان اللهحبیب الله335
17سلیمانمحمد احسان335
18احمد فریدمحمد سخی333
19برهان الدینمحمد نادر333
20خواجه فیض الدینخواجه امین الدین329
21خواجه میهنخواجه اسحاق328
22همراز الدینسخیداد328
23نوید عبدالشکور328
24نوابوزیرگل327
25صمیمعبدالحمید327
26حسیب اللهخانعلی326
27احمد شاهمحمد اکبر326
28حشمت اللهسلطان عزیز326
29احمد فیصلامیر محمد326
30سید نصرت اللهسید فیض الله324
31نصیر احمد گل احمد 324
32صالح محمدامیر محمد324
33هارونشیر محمد324
34مرسل احمد بیژن324
35محجوبهامین الله324
36حسیب اللهنعمت الله322
37محمد احسانمحمد آجان321
38محب اللهعبدالجان321
39زحلغلام سخی321
40عبدالشکورمحمد نادر320
41محمد وسیممحمد انور320
42اسد اللهمحمود320
43میلادمایل آغا320
44سید مسعودسید محمد الله319
45شایستهمحمد مرید319
46خالدهعبدالبصیر319
47زینبسید خلیل319
48محمد حامدنصرت میر318
49شهزادهعبدالغفور318
50احمد جاهداحمد جاوید318
51ابوالفضلخیر الله317
52نیلابشیرین آقا317
53صفی اللهنجیب الله315
54محب اللهاسماعیل315
55سپوژمیبریالی315
56حسیباآقا محمد315
57ویسآغا گل315
58محمد وارثمحمد صابر315
59نبی اللهعبدالله315
60شهابمحمد داود315
61مریمعبدالرزاق315
62طیبهمحمد هاشم315
63حمیرامحمدشفیع315
64سلمههمایون315
65مارسیلاعبدالبشیر315
66مریمرحمت گل315
67محمد حسینمحمد اسماعیل313
68الیاسخیر الدین312
69شبانهبابه جان312
70محمد ایملاصحاب الدین311
71افضلغمی311
72فریدوننور آقا311
73احمد حارثمحمد حسین311
74سمیرمحمد امید311
75امید وحید الله310
76خیر بی بیسید منوچهر310
77نرگسعبدالمجید310
78رفیعهعبدالمحفوظ310
79محمد شفیعمحمد الیاس309
80ریحانه (پارسی)عبدالرشید309
81ذبیح اللهشریف الله308
82احمد شاکرشیر شاه308
83محمد عرفانسلیمان308
84حسنیحاجی جاوید308
85شرف الدینامرالدین306
86مسیح اللههدایت الله306
87محمد نجیمعبدالخلیل306
88جمیل احمدشفیع احمد306
89خاطرهغلام فاروق306
90گیتیمحمد یوسف306
91وصلتاخترمحمد306
92صفی اللهخیر الله304
93عبدالفهیمعبدالغیاث304
94یلدامیرزا سعید304
95اعجازالحقنظرمحمد304
96محمد مرشدمحمد قاسم304
97رامینشیرمحمد304
98غلام مجتبیغلام مصطفی304
99صبرینااخترمحمد304
100بشرامحمد جعفر304
101سمیهعبیدالرحمن304
102میرویس راز محمد303
103صنممحمد امان303
104محمد ابراهیمطلا خان302
105عبدالوارثعبدالخالق302
106مصطفیعبدالحکیم302
107الهام اللهغلام حضرت302
108منیب احمد غلام احمد 301
109فرهادفریدون301
110گل حیدر301
111وحید اللهاسد الله301
112مسکاسید کریم301
113سیدمحبوبسیدمعروف300
114عبالقهارعبدالرحمن 299
115ایملحفیظ جان299
116دولت زیعبدالرحیم299
117شکرانفضل الرحمن299
118محمد حسنمحمد اسحاق299
119سیدال خانحیدر محمد299
120محمد حارثسطان محمد299
121عبدالصادقعبدالملک299
122مولودهمحمد طاهر299
123احمد رامشعبدالبصیر297
124غلام مصطفیغلام سرور297
125ستارهخداداد297
126مرسل عبدالهادی297
127شفیق اللهگل احمد297
128خدیجهتوریالی297
129اسما(کمالی)نعمت الله297
130مهریه غلام جیلانی297
131سحرعبدالبشیر296
132سید علی آغاسید غلام حسین295
133عبید اللهمحمد ظریف295
134روئینمحمد اصغر295
135سید فردوسسید محمد شاه295
136حسیب اللهعبدالحی295
137حسنیهناصر بیک295
138مجیب الله عبدالاحد294
139انجنیرمنصورعبدالصبور294
140محمد عارفغلام جیلانی294
141ضیاالدینصمد علی294
142سمیع اللهغلام حسین294
143حسنامحمد یونس294
144عزیزهعبدالوکیل294
145محمد داودمحمد عظیم293
146احمد جاویدعبدالجبار293
147خواجه نصیر احمدخواجه ظفر احمد293
148روح اللهنعمت الله293
149ضیاءالرحمننیک محمد293
150عبیداللهمحمد کبیر293
151حشمت اللهمیرعلم293
152عطاوالحقنظرمحمد293
153خواجه فایقخواجه وحید293
154مهرالدینصفاءالدین293
155محمد الیاسوحیدالله293
156تهمینهاحمد جاوید293
157حمیدهنعمت الله293
158منصور احمد نظر محمد 292
159رامشارسلان292
160محمد نذیرمحمد اسحاق292
161عبدالوارثشیر محمد 292
162عتیق اللهسید بیگ292
163داودعبدالخالق292
164بهاروحید الله292
165سودابههمایون292
166سنبلمحمد امان292
167مرسلامان الله292
168ضمیر اللهزین الله291
169رحمت اللهرضا محمد 290
170میلاد جلال290
171امید حاجی آقاگل290
172کریم اللهامیر الرحمن290
173سید عبید اللهسید عبدالله290
174فایزمحمد اکرم290
175فرحنازشاه میر290
176زینبمحمد رحیم290
177نسیممهدی حسین288
178سمیع اللهسید الرحمن288
179احمد مبیننور الله288
180ذبیح اللهمحمد موسی288
181رامینفضل الدین288
182سید جلالسید حبیب الله288
183احمد سروشعزیز الرحمن288
184عبدالعزیزعبداظهور288
185عاطفهسید عالم288
186محبوبهمحمد سعید288
187زهرهاسد الله288
188محمد منسعودمحمد صابر286
189خواجه زاهدشیر امان خواجه286
190زرین شاهاحمد جان286
191احمد جوادمحمد رازق286
192محمد صمیممحمد نعیم286
193وحیداللهامیرالدین286
194وارثنایب شاه286
195ریحانهجمال الدین286
196محب اللهعزیز الله285
197عبدالمومنمحمد یاسین285
198محمد عیسیلطف الله285
199محمد شفیقمحمد عمر285
200مختارعبدالغفار284
201سید نعمت اللهسید اسد الله284
202مقدرعبدالصادق284
203اختر محمدفیض محمد284
204احمد شاهمردان شاه284
205تهمینهمحمد امیر284
206خاطرهمحمد سعید284
207رحیمهمحمد علی284
208گل احمدگل شاه284
209احمد فواد283
210علی رضامحمد علی283
211سحرمحرم283
212اوستاشاه ولی283
213سحرنجیب الله283
214سهیلمحمد علی283
215قیسنورآغا282
216عبدالرحیمعبدالروف282
217محمد اللهشاه سعید282
218ادریسبابه کلان282
219رامشعبدالصبور282
220ممتازمحمد ایوب282
221اسداللهشاه آغا282
222احمد شاهدعبدالعزیز282
223عبدالمبینغلام غوث282
224آرزونورالله282
225نازنینمطیع الله282
226ستوریعبدالودود282
227المریهزرگی282
228زهرانثاراحمد282
229سویتانیک محمد282
230رامشنیکوبخت281
231فخرالدینمحمد حسین281
232تمیم شیرین آقا281
233عبداللهسخیداد281
234احمد رشادعبدالهادی281
235خواجه احمدشیر احمد281
236محمد عبداللهمحمد اسماعیل281
237محمد جعفرمحمد عارف281
238مهریهمحمد یوسف281
239مریمحاجی محمد ناصر281
240رفعت اللهنصر الله279
241احمد راشدعبدالظاهر279
242بهشتهعبدالبصیر279
243بهشتهعبدالمبین279
244نویدشیراحمد279
245مصطفیفقیر حسین277
246سید کریمسید احمد شاه277
247محمد رفیعمحمد کبیر277
248الیاسحکیم الدین277
249حسناشاه پاد شاه277
250صدیقهحاجی سید داود277
251عبدالواعظمیرسیدالله277
252عبدالبشیرنورآغا277
253مصطفیمحمد انور277
254احمد محیطحبیب االرحمن276
255عبدالبصیرپیوند علی276
256محمد کبیرمحمد عوض276
257محمد مجتبیغلام نبی276
258علینایقین علی276
259نذیرهقندآغا276
260مرتضیمحمد علی275
261شاهدجمعه خان275
262فردینمحمد حسین274
263محمد جاویدعبدالحسین274
264حسیب اللهمحمد اسلم274
265مصطفیمیرزا274
266محمد عمرخلیل الله274
267پیمانهعبدالودود274
268صدفاحمد طارق274
269محمد تمیممحمد رامین273
270احمد جاویدهمایون273
271سید نعیمسید احمد 272
272سید احمد صمیمسید اکبر272
273میر عباسخدا یار272
274الیادعبدالقهار272
275منصورسلطان عزیز272
276عبدالصبورمدیر کوچی272
277مروهمحمد رجب272
278طاهرهنوروز272
279خلیل احمد فرید احمد 270
280کریم بخشاحمد الله270
281سراج الدیننظام الدین270
282جمشیدمیر حمزه270
283زلمیعلی داد270
284احمد شکیبلنگر خان270
285احمد زیلطف الله270
286امیدشاه محمد270
287عبداللهسید محمد270
288احمد فریدمیر علم270
289نوابشهنواز270
290کریم دادعزیز احمد270
291حمیرامحمد علی270
292نبیلهحبیب الرحمن270
293شمیلاعبدالصبور270
294مرسلمحمد عارف270
295مهوشصلاح الدین270
296خواجه فرهادخواجه حبیب خان270
297حکمت اللهلطف الله270
298فریدونحاجی محمد آقا270
299محمد رضامحمد صادق270
300عبدالواسیععبدالغنی270
301جاهدرواج الدین270
302طیبهسیدمعروف270
303زینبسید منیب الله270
304مصورعبدالخلیل268
305حبیب اللهنیک محمد268
306عبداللهاسد الله268
307مریمسید عبدالستار268
308محمد منیرمحمد انور267
309واعظخواجه فقیر267
310ضمیرمحمد حضرت267
311سلطان علیسید حسین267
312احمد شکیبغلام مصطفی267
313مسلمهمحمد حسین267
314منیژهعبدالمبین267
315عابدهمحمد اسلم267
316بکتاشقند آغا266
317عبدالمجیدعبدالخلیل266
318نرگسشیر محمد266
319سید غفارسید غفور265
320سید عبدالباعثسید عبدالباقی265
321عنایت اللهکرام الدین265
322عمراسد الله265
323احمد الیاسیار محمد 265
324اسماعیلسلطان شریف265
325ذاکر اللهمحمد سرور265
326ناصر نوراحمد265
327نگارعبدالکبیر265
328شکریهدیدار علی265
329عصمت اللهحاجی خان محمد264
330اجملعجب گل264
331محمد فیصلاسدالله264
332مروتاحمد264
333نجیب اللهعصمت الله263
334تمیم عبدالصبور263
335محمد شریفعبدالواحد263
336زبیرمحمد سلیم263
337سمیرآقا جان263
338قدرت اللهرحمت الله263
339عبدالشکورزلمی263
340احمد مرتضیفیض محمد263
341نعمانمحمد ناصر263
342مرجانمحمد کبیر263
343فرشتهفرهاد263
344حکیمهحسین داد263
345زبیرمحمد انور261
346اکمل عاشور محمد 261
347حسیب اللهمرحمت خان261
348فضل الرحمنفضل کریم261
349احمد لایقمحمد اعظم261
350نزیر احمدمیرآقا261
351زبیرفرزاد261
352محمد رضاموسی261
353منیژهغلام سخی261
354نگینهغلام رضا261
355احمد اللهعصمت الله261
356محمد عبداللهمحمد حامد259
357بهرام اللهعبدالجلیل259
358فرشتهنور الله259
359زهلغلام صدیق259
360مریماحمد شاه259
361فردینعبدالله259
362احمد جاویدمحمد الله خان259
363ثابتزلمی259
364مجتبیعبدالواحد259
365محمد رامینمحمد امین259
366ابوذرغفاری259
367محمد عثمانمحمد داود259
368محمد شاکرمحمد صبور259
369عبدالباسطمحمد قاسم259
370طالع محمدنیک محمد259
371محمد محمد عارف259
372مسعودغلام سخی259
373زینبنورمحمد259
374شاکره.......259
375شیباعبدالشکور259
376بهشتهامیرمحمد259
377فرحتنصیراحمد259
378عبدالعلیعوض علی258
379قیس اللهعبدالعزیز257
380عاصم اللهقسیم الله257
381شفیع اللهرحمت گل257
382حسن التمابمحمد باور257
383ویرافضل الله257
384صدیقهمیرزا حسین257
385محمد آرمانحاجی روح الله257
386مجیبفیض محمد257
387محمد نعیممحمد کریم256
388سیف اللهفیض علی256
389محمد عثمانوحید الله256
390مرسل فیض احمد 256
391نجمان علی احمد255
392منورشاهاحمد شاه255
393محمد ناصرمحمد حسن254
394نورالدینضیاالدین254
395احمد رشادمحمد اسماعیل254
396محب اللهنقیب الله254
397سمیرعبدالوکیل254
398ناصر احمدسکندر254
399محمد شفیقسرور الدین254
400دیبامحمد شفیع254
401مروهعبدالعظیم254
402مژدهمحمد محفوظ254
403روح اللهعبدالوحید 252
404جان علیخان علی252
405نجیب اللهغلاو الدین252
406حسین بخشغلام عباس252
407عبدالخالقعبدالجلیل252
408محمد رامینبشیر محمد252
409ذبیح اللهرمضان252
410مریم احمد حسن252
411فاخرهرحیم الدین252
412دیباویس الدین252
413احمد فیصلحاجی انارگل252
414فیصلخان محمد250
415احمد خالدعبدالولید250
416زحلحمد الله250
417هنگامهعبدالعظیم250
418شیباحبیب الرحمن250
419فاطمهعنایت الله250
420احمد سیرکاظم شاه250
421عابد احمد عبدالحمید249
422جاویدحبیب الله249
423فردوسمحمد 249
424محمد ذبیحمحمد شفیق249
425قیام الدینصمد علی248
426عبدالولیدمحمد نسیم248
427ایملعبدالخلیل248
428شفیع اللهفیض الله248
429محمد اصیلمحمد یونس248
430خواجه عنایت اللهخواجه عبدالله248
431شاهینعبدالهادی248
432شاکرمحمد رحیم248
433مسعودعبدالسمیع248
434محمد هارونمحمد افضل248
435دولت مرادسردارمحمد248
436شفیع اللهعبدالحلیم248
437زلمیتوریالی248
438شکریهنظرمحمد248
439نجواعبدالحکیم248
440صدفمحمد مجتبی248
441اسرامریممیرشفیع الله248
442شمیلهعبدالاقرار248
443شمس الدینجمال الدین247
444احمد حجازعبدالقیوم247
445مرتضیمحمد نعیم247
446سمیرالرحمنشیرالرحمن247
447مروهغلام حیدر247
448روناسردار آقا247
449اربازیار حبیب245
450محمد سمیرمحمد غنی245
451هشاممحمود245
452عنایت اللهعین الله245
453یحیحاجی محمد رسول245
454مولا دادشیر نظر245
455سمیهصدرالدین245
456مسیحهغنی245
457محمد مصطفیمحمد داود243
458هجتمحمد حسن243
459محمد عظیممحمد کریم243
460شعیبسخیداد243
461زمرینیاز رسول243
462ظریف احمدمیر احمد243
463میرویسسخی داد243
464محمد شهابمحمد حسین243
465سحرزمری243
466صابرهخدایار243
467فرخنده243
468پیمانهزبیح الله243
469گلهنجعفر243
470سخی دادعلی بخش241
471سید شبیرسید منیر241
472مرتضیعوض علی241
473علی دادمحمد عالم241
474محمدعلی جان241
475محمد خیبرمحمد شفیع241
476رفیع اللهمیرآقا241
477دیبامجیب الله241
478تهمینهمیرویس241
479پرویزعبدالغفار241
480میترامیرسیف الدین241
481ذبیح اللهمحمد میر240
482احمد حامدنور احمد شاه240
483امین اللهاسد الله240
484زبیرشاه آقا240
485محمد اقبالمحمد یحی240
486عین الدینعبدالنجیب 240
487رامینذکی محمد240
488فرحنازعبدالله240
489گلدستهامیر جان240
490احمد امیدغلام حضرت239
491برات علیغلام عباس239
492خواجه ساحلخواجه بختیار239
493فرهنگیزعمر علی239
494محمد ادریسمیرپادشاه239
495فرامرز238
496سهیل احمد حاجی محمد سالم238
497صارم شاهدلاور شاه238
498حلیمهمحمد عالم238
499تمیمعبدالظاهر238
500محمد ادیبغلام محی الدین238
501میرویسمحمد انور237
502احمد ریحانمحمد جنید237
503اخترمحمدلاله آقا237
504محمد صمیماخترمحمد237
505عبیداللهمحمد یوسف237
506عبدالوهابنیک محمد237
507تمیم محمد داود236
508نجیب اللهعبدالله236
509عبدالواجدعبدالواسع236
510بهزادعلی شاه236
511احمد ذکیمحمد تیمور236
512محمد ادریسعبدالودود236
513نجیب اللهحبیب الله236
514ذبیح اللهغلام حیدر236
515میلادنجیب الله236
516مریمعبدالله236
517انجیلارسول خان236
518وهاب اللهگلاب شاه234
519میر احسان الدینمیر امان الدین234
520عصمت اللهوحید234
521ننگیالیزرجان234
522سید عابدسید عالم234
523محمد مصطفیمحمد عیسی234
524اسماعیلعبدالصبور234
525کوثرغلام سخی234
526محمد امیدمحمد هاشم232
527نازنینعبدالعظیم232
528ویس الدیننور الربی231
529نعمانمومن شاه231
530سونیامسجدی231
531عبدالمالکعبدالکریم230
532محمد نصیرمحمد کبیر230
533سید عبدالسمیعسید غلام حسن230
534جمشیدغلام مصطفی230
535امین اللهمحمد عوض230
536سمندرمحمد داود230
537احسان اللهبلال احمد230
538محب اللهعبدالظاهر230
539وفی اللهعبدالصمد230
540همایوننورالله230
541فیصلمحمد نواب230
542باصرهجان آقا230
543مرسلمحمد موسی230
544مروهغلام احمد230
545هاجرهحکیم جان230
546احمد ولیدمحمد آصف229
547مسیح احمدعبدالغیور229
548نور علیعبدالحکیم229
549نصیرهمحمد یوسف229
550سید نبیسید داود227
551محمد یحییبهرام227
552ابرار اللهگل میر227
553روملسرور خان227
554محمد انورمحمد اکبر227
555محمد عمرمحمد عزیز227
556عبدالوسیمعبدالمقیم227
557یحیشاه محمد227
558امین اللهمحمد مصطفی227
559برکت اللهنجیب الله225
560علیگل آقا225
561میرویسلعل محمد225
562زبیح اللهسلطان حمید225
563منصورسید حکیم225
564رحمت اللهعبدالوحید225
565فیصلعبدالخلیل225
566حسناتاسماعیل225
567سید فیصلسید قاسم225
568داریوش......225
569حفیظ اللهشیرمحمد225
570رفیق محمد خان225
571میلادعبدالبشیر225
572محمد ابراهیممحمدنسیم225
573محمد عارفظفرخان225
574عبدالذاکرعبدالصمد225
575احمد خیبرمحمد نسیم خان225
576سیدناصرنورآغا225
577احمد بلالضیاءالحق225
578فرهادرجب گل225
579سهرابعبدالمنان225
580احمد مجتبیعقل الدین225
581سمیع اللهرحیم الله225
582احمد فیصلمحمد ...225
583محمد عالممحمد اعظم225
584بهارداکترحامد نبی225
585شهربانومحمد آصف225
586سوسنعبدالسلام225
587خدیجهعزیزمحمد225
588هدیهعبدالستار225
589یلداغلام فاروق225
590زهرهعبدالمبین225
591زحلعبدالمبین225
592سلیمهسیداحمدشاه225
593وجیهههاشمی225
594تهمینهعبدالله225
595سمیهعبدالرحمن225
596شگوفهعصمت الله225
597مریمآقا محمد225
598مریمغلام معصوم225
599شبانهنجیب الله225
600مسیحهعبدالروف225
601محمد عرفانمحمد حلیم223
602واصلغلام فاروق223
603شیر آغامحمد امیر222
604راشدعبدالقدوس222
605سمیراذاکر شاه222
606لیمهمحمد رسول222
607عبدالفایضعبدالفتاح221
608راتب احمدگل محمد221
609روملعصمت الله220
610عمرانعبدالفتاح220
611تاج محمدصفر علی220
612سدیهعبدالرسول220
613ام البنینحسین احمد 220
614محمد فهیمعبدالله219
615حمیدالدیناحسان الدین219
616محمد شیرآقاشیرعلی خان219
617محمد محفوظغلام فاروق218
618محمد عبدالعزیز218
619همایوننور محمد218
620نارونمحمد قسیم218
621سحرخیرالدین218
622راشدعلی احمد 216
623تمیم عبدالعزیز216
624مفید احمد عبدالمجید216
625عبدالمصورعبدالصبور216
626نور اللهذکر علی216
627قدرت اللهاسد الله216
628محمد آصفرمضان216
629عبدالسمیععبدالرحمن216
630نظیف اللهمحمد کبیر216
631مقدسمحمد میرویس216
632مهنازرفیع الله216
633اسماعبدالعلیم216
634ملیکهعبدالاحمد216
635فایزاللهنوراحمد216
636پردیساحمد شاه214
637سید نسیمسید قسیم214
638امیر خانلعل محمد214
639الیاسمحمد اجمل214
640امر اللهگل اکبر214
641مدثرجمال الدین214
642عبداللهعبدالظاهر214
643انورسید جان214
644عبدالجمالعبدالجمیل214
645محمد مصطفیمحمد یوسف214
646میلادشفیق214
647سالمحیات خان213
648شاه جهانشا محمود213
649احمد زیشیر احمد212
650پرویزمحمد عظیم212
651سبحانمحمد نعمان212
652سعیدقاری212
653محمد عمرعبدالمجید211
654مهدیعبدالروف211
655ایملمحمد ناظم211
656عبدالربامیر جان211
657سید راشدسید فضل الله211
658بهشتهسید میر211
659مریم محمد یونس211
660ستایشعبدالجلیل211
661وثیق اللهمحمد انور210
662محمد سیرعبدالبشیر210
663عمردل آغا210
664سیف الرحمن ذکریا209
665پیام عبدالحنان209
666نقیب اللهشفیق الله209
667سهرابسردار محمد 209
668احمد محمود209
669احمد فهیمفضل الرحمن209
670فردوسمحراب الدین209
671ابوبکرسراج الدین209
672مرسل همایون209
673خدیجهصالح محمد209
674تمناغلام اکبر209
675مژدهعبدالوکیل209
676فاطمهمحمد آغا209
677محمد عثمانرمضان207
678محمد عثمانرمضان207
679عبدالخالقغلام علی207
680داودنور علی207
681راهشمحمد ایوب207
682صدامعبدالرحمن207
683سید هارونسید عبدالرحمن207
684حسنامحمد یعقوب207
685فرحتمحمد عیسی207
686شمعونمحمد امین205
687جمال الدینآزاد خان205
688ذبیح اللهنور محمد205
689ممتازحفیظ الله205
690عقیل محمدذکی محمد205
691احمد ندیمعبدالحمید204
692محمد بلالغلام حسن204
693عبدالحقلطف الله204
694عبدالهادیعبدالصبور204
695مزملسیف الدین203
696فتح اللهمحمد کبیر203
697عبدالقدوسعبدالوهاب203
698محمد جوادنور علی203
699سید پیوندسید الفت203
700توفیقاحمد شکیب203
701احسان اللهکمال الدین203
702محمد عربامیر گل 203
703محمد بهیرمحمد نذیر203
704جوادسیدالله203
705نویداللهعبدالفرید203
706شفیق اللهعبدالرحیم203
707سیدمصطفیسیدآقا203
708آرینفیض خدا203
709جمیللطیف203
710فریدشاهعبدالجان203
711احمد فایزعبدالکبیر203
712مرسلخواجه نادراحمد203
713فرشتهمحمد203
714حسنامحمد هاشم203
715نثار زیارت خان202
716عبدالمطلبعبدالمالک202
717محمد نبیغلام محمد 202
718نوید ااحمد اجمل آغا202
719احمد ذکیعبدالرازق202
720عبدالطیبعبدالبصیر200
721محمد نذیررحمت شاه200
722بلال احمداختر محمد200
723نوید اللهمحمد اکرم200
724شیریالیسیف الدین200
725ربیع اللهمحمد آصف200
726فرخشاه میر200
727محمد توفیق198
728سالم خالد198
729حارثمحمد عارف198
730شهریارنعمت الله198
731سهرابنجم الدین198
732ذلگیسردار198
733بخت علیمحمدا خان198
734احمد مشفقگل آقا198
735وسیممحمد بشیر198
736محمد فرازمحمد عارف198
737فاطمهخان علی198
738فائزهعبدالرزاق198
739مریممحمد رضا198
740عرفان اللهمحمد سرور198
741محمد هارونذبیح الله198
742محمدناصرنصرت الله198
743نرگسعبدالغفور198
744سمیرتوحید196
745عمرانعبدالقادر196
746رامینخان196
747شبیر احمدآغا گل196
748آرشمحمد هاشم196
749مولا دادمیر اعظم195
750نعمیمقایم195
751سیف اللهغلام سخی195
752سلام الدینشیرنظر195
753مریمروح الله195
754شمیمسعادت195
755ژینوساحمد ذکی195
756مهدیعلی دوست194
757احمد بلالمحمد شریف194
758شعیبحکم خان194
759عالیهعبدالواحد194
760سهیلمحمد امین194
761فریدونحیات الله194
762عصمت اللهمحب الله193
763نور علیباز علی193
764ناجیهعلی جان193
765لیدامحمد عثمان193
766عبدالسمیععبدالباقی192
767محمد الرحمنمحمد معروف192
768احمد سمیرعبدالمعصوم192
769احمد سیرلطف الله192
770احمد شکیبمحمد ابراهیم192
771ثناءاللهاسدالله192
772نصیراللهحفیظ الله192
773بلالحیات الله192
774سلیمعبدالله192
775محمد ادریسمحمد یونس192
776توریالیعبدالوکیل192
777مدد خانمعصوم خان192
778میلادمحمد آقا192
779میعاداحمد فرید192
780فیروزاسدالله192
781عبدالقدوسمیرزامحمد192
782برکت اللهشمس الله192
783داودعبدالله192
784سمیهمحمد علی192
785سعدیهمحب الرحمن192
786سعدیهمحمد امین192
787احمد بهیرسلطان محمد 191
788ضیاالرحمنعبدالولی191
789عبدالکریمعبدالقدیر191
790میلاد سید گل191
791محمد ذبیحمحمد هاشم191
792شفیع اللهشریف الله191
793سحرابعبدالمالک191
794حکیمعبدالحمید191
795مهنازذکریا191
796صحابه دل آقا191
797حدامحمد رسول191
798سعدیههاشمی191
799ادریسعبدالمنان190
800مسیح اللهمطیع الله189
801عبدالتوابغوث الدین189
802محمد جاویدعبدالرازق189
803کیانوشاحمد189
804غلام حیدرغلام حضرت189
805نوید احمدلطیف احمد189
806عبدالرحمناحمد ظاهر خان189
807سرفرازبازمیر189
808یحیالیاس187
809منصور احمدمحمد علی187
810رامینبریالی187
811سلیمانمحمد داود187
812ضمیرفضل احمد 186
813صمیمخلیل الله186
814رشادعبدالفتاح186
815نداکریم داد186
816جان محمددین محمد185
817سهیلفیض علی185
818محمد داود185
819محمد ایملمحمد عظیم185
820محمد ناصراحمد185
821نقیب اللهعبدالشکور184
822کریمهمحمد ایوب184
823پلوشهسید محمد 184
824احمدمنظوراحمد183
825رامینمحمد نسیم182
826شهیرهعبدالعزیز182
827احمد فواداحمد جواد180
828محمد رامشعبدالجمیل180
829شفیع اللهمحمد سعید180
830جهیرنصیر احمد180
831ممشتاقرحیم خان180
832دیباسفد محمد 180
833سکینهامام علی180
834شبنمعبدالحلیم180
835رامشعبدالغنی180
836قدرت اللهمحمد آقا180
837مسیح اللهمحمد شیرین180
838مصطفیغلام صدیق180
839شفیق شمس180
840عبدالرحیمعبدالحبیب180
841مسعودغلام بهاوالدین180
842عمرظفرخان180
843عبدالحلیمصبر الدین180
844احمد تمیممحمد حسن180
845عبدالرحمنحفیظ الله180
846سلطانبکتاش180
847عبدالرحمنمحمد داود180
848حیدرجان آغا180
849بلال احمدفضل محمد180
850دلاوردل آغا180
851محمد بلالمحمد گل180
852ملنگجیلانی180
853متینعبدالصمد180
854محب اللهمحمد الماس180
855فیض آغاهمزاله خان180
856شفامحمدبای محمد180
857جمیلنورآغا180
858صیامعبدالکبیر180
859بهیرعبدالجمیل180
860سویتاسردارمحمد180
861زحلجان آقا180
862نیلوفرعبدالفتاح180
863سمیرامعشوق180
864دیدارظفر محمد 178
865صدامعنایت الله178
866داریوشمحمد یاسین178
867عبدالنویدعبدالسلام178
868احمد توفیقعبدالرقیب177
869سید گلگل نظر177
870جمشیدعبدالمحمد177
871نور الحق176
872هدایت اللهعزیز الله176
873فرهادخیر محمد176
874فرهادحضرت اسلام176
875محمد یاسینمحمد شریف175
876رخسارعلی احمد 175
877سنبلشاه ولی175
878سلطانمحمد174
879جوادسیداحمد174
880احمد منصورمحمد طاهر174
881شیرالحقمحمد اسحاق173
882محمد شادابمحمد امان173
883عبداللهجان محمد173
884وحید اللهحمید الله173
885محبوبعبدالمحفوظ173
886حوریهسخیداد173
887خاطرهمحمد علی173
888ساحلبریالی171
889سید جوادسید علی آقا171
890شفیق اللهمحمد موسی171
891اکبر علیمهر علی171
892محبوبرسول بیک171
893عبدالمومنعبدالغفور171
894احمد اللهمحمد الله171
895حسینخادم علی171
896محمد معینمحمد همایون171
897عبدالمنیرمحمد نعیم171
898میلادخان محمد169
899احمد احمد فرید169
900هارونتوریالی169
901نرگسغلام یحی169
902محمد رضاکبیرشاه169
903احمد شجاعخیرمحمد169
904سهرابسید میر169
905نویدمحمد نادر169
906اسماعیلعبدالمتین169
907محب اللهعبدالقیوم خان169
908مزملسخیداد169
909سومنمیرافغان169
910سید نجیب اللهسید عارف آغا168
911محمد عمرحاجی عبدالله168
912نوید خیر الله168
913فاطمهضیاءالله 168
914جان محمدخان محمد167
915فرامرزحاجی عبدالغنی167
916لطف اللهعبدالمبین166
917حسیب اللهروح الله166
918ذکریارحیم166
919حبیب اللهخدا داد166
920محمد لقمانمحمد زلمی166
921احمد شعیبعبدالحبیب164
922بسم اللهعلی خان164
923فرشیدفرید خان164
924محمد فقیرراز محمد164
925معصومهغلام سخی164
926محمد ادریسخواجه کرمت الله162
927شیر حسینناظر حسین162
928عمرانغلام مهدی162
929عبدالرحمنعبدالستار162
930احمد خالدحاجی فقیر محمد 162
931فردوسعبدالسلیم162
932علیناسید حبیب الحق162
933اسرار احمدنثاراحمد162
934رمضیهاحمد شاه160
935مصورعبدالصبور160
936صمیمعبدالغفار160
937مدثرعبدالمحمد160
938بهادر شاهمحمد نعیم159
939شاداب عبدالصبور159
940منیر احمدعبدالحکیم159
941صفی اللهعبدالبصیر158
942مسکاعبدالطیف158
943یلدامحمد رسول158
944فضل سبحانمحمد عباس158
945مرتضیمحمد جان158
946شکراللهمحمد ابراهیم158
947احمد روهیدرحمت الله158
948محمد فیصلمحمد افضل158
949ذکی اللهغلام رسول158
950احمد اللهمحمد الله158
951قدرت اللهدلاورخان158
952فیاضخواجه آغا158
953ایملعبدالمبین158
954زاهدعبدالکریم158
955رومیناعبدالله158
956وجیههشیرمحمد158
957فرحتمحمد باشی158
958مرضیهبرهان الدین158
959عبدالولیعبدالهاشم157
960عالیهجان علی157
961یعقوبمحمد الدین155
962عبدالاحدمحمد سردار155
963عبدالرقیبعبدالشکور155
964احمد نور محمد153
965منصورمسجدی151
966روح اللهمحمد کریم151
967فرحتاحمدیما151
968مژگانمحمد ناصر150
969ستایشفرهاد150
970سید کاظمسید ابراهیم149
971سروشزلمی149
972رامشربانی149
973احمد فیصلعبدالاحد148
974حسیب اللهعبدالجلیل148
975صلاح الدیننور احمد 148
976زاهداللهبهادر147
977یارمحمدهمراه قل147
978سیف الرحمندین محمد147
979مرتضیمحمد عیسی147
980نذیرآغاجمال الدین147
981الهاممحمد شریف147
982عبدالمتینعبدالبصیر147
983همامحمد نبی147
984ولولهمحمد اکبر147
985نویدهولی محمد147
986آرام الدینجان محمد 146
987نصیر احمد نور احمد 146
988عزیز اللهنور الله146
989سمیع اللهیار محمد146
990ضیا الرحمنعبدالقیوم146
991ایملصدرالدین146
992حمزهفقیر محمد146
993نازیلانجات الله146
994میوندعبدالبصیر144
995امر اللهگل اکبر144
996محمد ادریسهمایون144
997بهاراحمد علی144
998تمیممحمد قسیم142
999میلادسلطان محمود142
1000شیرزیمحمد سمندر142
1001بهرامفضل ربی142
1002محمد خالقداد141
1003شبادل آغا141
1004شبنممحمد جان141
1005شاد محمدتاج محمد140
1006عبداللهمحمد ظاهر140
1007محمد منصورحاجی آصف139
1008سیده حراسید ضیاوالدین139
1009توابقاسم137
1010سمیع اللهصمد خان137
1011گیتیفریدون137
1012سهراباکه جان135
1013ذکی محمدلعل محمد135
1014عبدالرافیععبدالرحمن135
1015الطافعبدالکریم135
1016فضل احمدمحمد135
1017نجمان الدینمعراج الدین135
1018غفران الحقفیض الحق135
1019فریدونبهاوالدین135
1020عبداللهاسدالله135
1021آرشعبدالله135
1022احسان امین الله135
1023جمالعبدالقیوم133
1024محمد نویدجلاد133
1025عبالخالقکریم داد132
1026قسیممحمد نسیم131
1027راحیلعبدالحمید129
1028محمد جمیلمحمد قاسم128
1029مژدهامان الله128
1030نرگسمیرزا حسین128
1031پرویزعبدالسلیم126
1032قهار صفاعبدالجبار126
1033محمد صفاعبدالجبار126
1034عبداللهعبدالریان126
1035مزملمحمد امان125
1036ارینمحمد اجمل124
1037سلیمانشیر جان124
1038فرزادمحمد سرور124
1039راملعصمت121
1040امین غلام فخر الدین119
1041اسماعبدالجبار119
1042دیاناعبدالسلام119
1043سهرابزلگی117
1044احمد آصفنجیب الله117
1045عبدالمبینسید سالم117
1046امیدمحمد جان115
1047حسیب اللهنثار احمد115
1048احمد منصورعبدالواسیع115
1049سلیمانعبدالعزیز114
1050محمد سالمدل آغا113
1051گیتیشفیق113
1052نصیر احمد کریم 108
1053احمد شبیرشرف الدین104
1054سنت اللهغفوری103
1055حامداحمد102
1056ذلگیمحمد روکی101
1057سید احمدسید هاشم97
1058تبسممحمد ابراهیم96
1059ام کلثوممحمد یحی86
1060نصرت اللهایمل85
1061محمدکفایت الله81
1062عبدالاحدمحمد یوسف68

مطالب مشابه