نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1مرسلرجب خان 356
2محمد عبداللهمحمد حامد349
3احمد جواد عبدالبصیر349
4محمد نزیرمحمد گل 349
5صمیمعبدالحمید 349
6احسان اللهحبیب الله342
7نعمت اللهرحم خدا342
8انعام اللهفدا محمد340
9عبدالمجیب عبدالفتاح 338
10صالح محمدراز محمد335
11ابوالفضلخیر الله333
12زینبسید خلیل333
13ملالیعبدالغیاث333
14ماریلاعبدالبشیر333
15همراز الدینسخیداد331
16شبانهتاج محمد331
17محمد مصطفیمحمد عیسی329
18عبدالوارثشیر محمد329
19ثنا محمد وحید 327
20نوابوزیر گل 327
21احمد رامشعبدالبصیر326
22مجیب الرحمنعبدالرحمن322
23الهام اللهغلام حضرت 322
24محمد وسیممحمد انور322
25اسماعیلسلطان شریف320
26خواجه میهنخواجه اسحق320
27رخسارمحمود320
28حمیرامحمد شفیع 320
29تمیمبسم الله319
30نیلابشیرین آقا319
31طیبهمحمد هاشم318
32سلمههمایون318
33شهزاد عبدالغفور318
34عبدالمصورعبدالله317
35مصطفیعبدالحکیم317
36فائزهمحمد هاشم317
37محب اللهعلدالجان316
38برهان الدینمحمد نادر315
39احمد راشدعبدالظاهر315
40عبدالصبورجانعلی315
41احمد لایقمحمد اعظم315
42فریدوننور آقا315
43احمد فیصلامیر محمد315
44محمد مسیحمحمد اسماعیل315
45احمد فریدمحمد سخی315
46محمدمسعودمحمد صابر315
47احمد فریدمحمد سخی315
48نجمهاحسان الله315
49عاصمهاحمد ذکی315
50محمد الیاس وحید الله315
51رامینسید محمد 315
52حسیب الله عبدالجمیل315
53میلاد مایل آغا315
54عبدالوارثعبدالخالق313
55عبداللهمیر محمد313
56محجوبهامین الله313
57گل حیدرمحمد یونس312
58افضلغمی311
59عبدالشکورمحمد نادر311
60محمد خیبرمحمد شفیع311
61احمد شاهمحمد اکبر311
62سحرنجیب الله310
63صنم محمد امان308
64سنبلمحمد امان308
65صنم محمد امان308
66اسداللهمحمود306
67زبیح اللهمحمد موسی306
68خواجه فیض الدینخواجه امین الدین306
69پریساعبدالاحد306
70مریم رحمت گل306
71زهرانثاراحمد306
72مریم عبدالرزاق306
73شاهد جمعه خان306
74وارث نایب شاه 306
75عبید الله محمد کبیر306
76محمد عارفغلام جیلانی304
77محمد هلالمحمد بلال304
78سید علی آغاسید غلام حسین304
79حسیباآقا محمد 304
80شکریهنظ 304
81ریحانهعبدالرشید304
82محب اللهعطا الله304
83سید مسعودسید محمد الله303
84شرف الدینامر الدین302
85محب اللهاسماعیل302
86صفی الهخیراله301
87سمیع اللهسیدالرحمن301
88حسن المآبمحمد باور301
89خالدهعبدالبصیر301
90مسلمهمحمد حسین301
91عزیزهعبدالوکیل301
92خواجه احمدشیر محمد299
93زر عالممحمد عالم299
94بازغهعبدالرحیم299
95رفیعهعبدالمحفوظ299
96سمیع اللهغلام حسین297
97محمد منیرمحمد انور297
98امراللهگل اکبر297
99عبدالصادقعبدالملک297
100عبدالروفعبدالجبار297
101ذکر اللهخالدار297
102سمیرااحمد297
103ستوریعبدالودود297
104سویتانیک محمد297
105مریم غلام معصوم297
106جاهد رواج الدین 297
107عصمت اللهمحب الله296
108خواجه زاهدسید امان خواجه295
109شایستهمحمد مدیر295
110سمیه عبدالرحمن295
111محمد مرشد محمد قاسم295
112خجستهمحمد معروف294
113رحمت گلشفیع الله293
114احمد شکیبغلام مصطفی293
115میرویسراز محمد293
116المریه زرگی293
117شبانه نجیب الله293
118عبدالرحیم عبدالروف293
119سید محبوب آغا سید معروف آغا293
120غلام مجتبی غلام مصطفی293
121احمد جوادمحمد رازق292
122نگینهحمید الله292
123اصیلاعبدالقادر292
124نرگسعبدالمجید292
125اصیلاعبدالقادر292
126فیصل اسد الله 291
127محمد احسانمحمد آجان290
128احمد شاکرشیر پادشاه290
129معصومهغلام سخی290
130ام البنینحسین احمد 290
131حسنیهناصر بیک290
132سید فردوسسید محمد شاه288
133عبدالمجید عبدالخلیل288
134کبراسید امان288
135عبدالمجیدعبدالخلیل288
136امید حاجی آغا گل286
137محمد نذیرمحمد اسحاق286
138محمد داودمحمد عظیم286
139شیریالیسیف الدین286
140سحرسید حلیل الله286
141خواجه فایقخواجه وحید286
142محمدکفایت الله284
143رفعت اللهنصر الله284
144رفعت اللهنصر الله284
145عبدالواحدحامد284
146محمد نجیمعبدالخلیل284
147زینبنورمحمد284
148مهریهغلام جیلانی284
149محمد شاکر محمد صبور284
150ضیاالرحمننیک محمد 284
151محمد وارثمحمد صابر284
152ابراهیم سید مختار 284
153سلطان علیسید حسین283
154نجیب اللهنعمت الله283
155مجتبیعبدالواحد282
156عنایت اللهکرام الدین281
157محمد عبداللهمحمد اسماعیل281
158اوستاشاه ولی281
159خاطرهغلام فاروق281
160صدفاحمد طارق281
161خاطرهغلام فاروق281
162محمد رضامحمد علی279
163وحید اللهاسد الله279
164فخر الدینمحمد حسین279
165عتیق اللهخان آغا279
166مقدسهعبدالحبیب279
167یلدامیرزا سعید279
168رامش عبدالصبور278
169راسخغلام نبی277
170سید احمد صمیمسید اکبر277
171ضیاالدینصمد علی277
172سمیرالرحمنشیرالرحمن277
173سلمامحمد شریف277
174مهریهرفیع الله277
175هدیهمحمد طاهر277
176ملالی همایون277
177آسیه نورجان 277
178شیرزی محمد جان 277
179ادریسبابه کلان 277
180منصور احمدنظر محمد275
181عبدالمنصورعبدالصبور275
182خواجه مسعود خواجه عبدالسمیع275
183محمد عیسینور آغا 275
184حسیب احمدغلام احمد274
185محمد ابرهیمطلا خان274
186الیادعبدالقهار274
187زرین شاهاحمد جان274
188زینبمحمد رحیم274
189سعیدهمنوچهر274
190نبیلهحبیب الرحمن274
191عطاالحقنظر محمد 273
192نویدشیر احمد 273
193عبدالنصیر عبد العزیز273
194محمد امیر محمد امان 273
195عمرانصفاالدین272
196سید عبدالباعثسید عبدالباقی272
197میرویسعبدالمنان272
198محمد اجملببرک شاه272
199احمد زیلطف الله272
200روئینمحمد اصغر272
201زحلغلام سخی272
202مریمحاجی محمد ناصر272
203صدیقهحاجی سید داود272
204بهشتهعبدالبصیر272
205علی رضامحمد علی270
206نصرت اللهایمل270
207شمس الرحمنعبدالحنان270
208جمشیدقند آقا270
209احمد شاهمردان شاه270
210سید جلالسید حبیب الله270
211منیژهغلامسخی270
212آمر خان زلمی270
213احمد منصورعبدالواسع 270
214محمد اللهشاه سعید270
215اعجاز الحقنظر محمد 270
216محب الله نقیب الله 270
217محمد سمیر محمد نزیر270
218قیسنور آغا 270
219مصطفی محمد انور270
220عبدالباسطمحمد تورسن270
221میلادجلال268
222جانعلیمحرم علی268
223کریم دادعزیز احمد268
224احمد روفعبدالرحمن268
225فرهادفریدون268
226نیلابمحمد آغا268
227سونیاشاه پاد شاه268
228محمد رامینمحمد امین268
229غلام مصطفیغلام سرور267
230شفیع الله فیض الله 267
231صفی اللهروح الله266
232شیر دادشیر دل266
233سید وحید اللهسید هدایت الله266
234تمیمشیرین آقا266
235جاویدحبیب الله266
236کریم بخشاحمد الله266
237وصلت اختر محمد 266
238امیدوحید الله265
239نور الدینقیام الدین265
240احمد مبیننور الله265
241محبوبهمحمد سعید265
242نگارعبدالکبیر265
243نورالامینعبدالرحیم263
244احمد رشادعبدالهادی263
245محمد تمیممحمد نسیم263
246محمد عمر خلیل الله263
247محمد جعفرمحمد عارف263
248ایملحفیظ جان263
249الیاسحکیم الدین263
250محمد صیاممحمد قاسم263
251دیبامحمد شفیع263
252فرحنازشاه میر263
253رامینمحمد نسیم261
254حشمت اللهسلطان عزیز261
255مرتضیمحمد علی261
256سید نعمت اللهسید اسد الله261
257امین اللهاسد الله261
258رحیمهمحمد علی261
259عاطفهسید عالم261
260اصاوریحاجی عبدالرزاق261
261ریحانهجمال الدین 261
262مرسلامان الله 261
263صبرینااختر محمد 261
264مدثرجمال الدین261
265صمیمعبدالغفار261
266تمیمعبدالظاهر 261
267احمد شاهدعبدالعزیز261
268محمد کبیرمحمد عوض259
269عبداللهحسن رضا259
270محب اللهعزیز الله259
271عزیرمحمد اسماعیل259
272امید اللهرحمت الله259
273فضل فردوسفضل کریم259
274سید کریمسید احمد شاه259
275اسرامریممحمدشفیع259
276سمیهعبیدالرحمن259
277اسما نعمت الله 259
278شمیلهعبدالاقرار259
279طیبهسید معروف259
280ممتازمحمد ایوب259
281اجملعجیب گل259
282حسین عبدالمحمد 259
283عثمان محمد داود 259
284احمد جاویدمحمد الله 259
285زبیر خواجه عبدالله 259
286وحید امیر الدین 259
287حیدر عبدالله258
288نوید اسدعبدالکریم258
289الحسنیمحمد یونس258
290احمد فوادمحمد رضا257
291روحی محمد عالم257
292جاوید علی بخش256
293مختار عبدالغفار256
294عبدالولید محمد نسیم 255
295ثابت زلمی255
296نجیب اللهدلاور خان254
297احمد رشادمحمد اسماعیل254
298قیس اللهعبدالعزیز254
299رضوانعبدالغفار254
300سید غفارسید غفور254
301عبداللهسخیداد254
302صدام حسینغلام رسول254
303فرشتهاحمد جاوید254
304بهار وحید الله254
305فرحنازعبدالله254
306زبیرشاه آقا252
307عبدالمصورعبدالله252
308دولت زیعبدالرحیم252
309عبداللهنظر محمد252
310عبدالمومنمحمد یاسین252
311نور الرحمنالله ببانی252
312نرگسشیر محمد252
313یسراعبدالله252
314میرویسمحمد انور خان 252
315عبداللهوحیدالله250
316نذیر احمد میر آقا250
317رفیع اللهمحمد بشیر250
318امین اللهمحمد عوض250
319عمرانایوب250
320جسورعبدالصبور250
321میرویسسخی داد250
322حسنی حاجی جاوید250
323مریم میر فخر الدین 250
324عایده محمد اسلم 250
325پیمانهذبیح الله249
326روح اللهنعمت الله248
327عبدالعزیزعبدالظهور248
328عبدالخالقعبدالجلیل248
329محمد فرازمحمد عارف248
330لیمه248
331بهار حامد نبی248
332هیلن نصیراحمد248
333محمد محمد عارف248
334احمد عبدالستار 248
335عبدالمبینغلام غوث248
336سمیر عبدالروف248
337محمد عارف شیر احمد 248
338فرهاد رحمت گل 248
339امیر یامان248
340سیدال خانحیدر محمد247
341تهمینهغلام فاروق247
342سحرعبدالودود247
343عبدالباسطمحمد قاسم247
344رومان عبدالمنان 246
345احمد خالدعبدالولید245
346محمد اکبرمحمد حلیم245
347دیباویس الدین245
348زلمیعلی داد243
349محمد شهابمحمد حسین243
350محمد شفیقمحمد عمر243
351محمد عظیممحمد کریم243
352سید محمد علیسید عبدالحمید243
353محمد نذیررحمت شاه243
354کرام الدیننظر علی243
355کوثرغلام سخی243
356سودابهعبدالرسول243
357علیناسید حبیب الحق243
358مهساسید هاشم 243
359مروت احمد243
360مژگانغلام سخی242
361مجیب الرحمنعبدالواحد241
362جمال الدینآزاد خان241
363میرویسلعل محمد241
364مصورعبدالخلیل241
365محمد عمرمحمد عزیز241
366نصرت اللهنور الله241
367بلال احمداختر محمد241
368خدیجهصالح محمد241
369زهلغلام صدیق241
370زینتمحمد رسول241
371نجواعبدالحکیم241
372وصلت سید محد 241
373نازنینمطیع الله 241
374عبید الله محمد یونس241
375محمد هارونمحمد افضل241
376سمیع الله ......241
377قدرت اللهدلاورخان241
378داودعبدالخالق240
379کلدستهامیر جان240
380یلداغلام فاروق240
381عبدالبشیر نور آغا 240
382محمد عالممحمد اعظم 240
383پیامعبدالمنان239
384محمد انورمحمد اکبر239
385میر احسان الدینمیر امان الدین239
386حفیظ اللهخادم علی239
387یحییشاه محمد 238
388روناسردار آقا238
389نذیرهقند آغا238
390بهرام محمد داود 238
391نجیب اللهمحمد عمر237
392عبدالوهابنیک محمد 237
393ذاکر اللهمحمد سرور236
394الیاسمحمد اجمل236
395تمناعبدالحی236
396حسناتاسماعیل236
397فرامرزمحمد عظیم234
398برات علیغلام عباس234
399احمد حجازعبدالقیوم234
400بهرامعبدالجلیل234
401توفیقاحمد شکیب234
402سعیدقاری234
403کهکشانمحمد حسن234
404سید هارونسید عبدالرحمن232
405احمد ولیمحمد حضرت232
406حسیب اللهمرحمت الله232
407تمیممحمد قسیم232
408منصورسید حکیم232
409سارهمحمد امین232
410مروهعبدالعظیم232
411نرگسغلام نبی232
412فرهنگیزعمر علی231
413شهیرهعبدالعزیز231
414ایثار اللهعنایت الله230
415محمد عثمانوحید الله230
416ذبیح اللهسلطان حمید230
417محمد جوادنور علی230
418ادریس احمدیاحمد احمدی230
419صدفسید عبدالله 230
420شگوفهعصمت الله230
421عایشه رحمت الله 230
422هاجرهحکیم جان230
423قدوس خان بابا230
424محمد مصطفیمحمد سرور230
425داریوشعبدالعزیز230
426احمد بلالسید بهادر230
427احمد رفیع احمد ربیع 230
428حکمت الله لطف الله230
429عمرانعبدالمنان229
430محمد نصیرمحمد کبیر229
431حکیمهمحمد فهیم229
432سونیامسجدی229
433احمد مجتبیعقل الدین228
434محمد مدثر محمد اقبال 228
435احمد میلاد سخی محمد 228
436حفیظ اللهشیر محمد 228
437محمد فهیم عبدالله 228
438عبدالحمیدعبدالحبیب227
439احمد ولیدمحمد آصف227
440سید عبید اللهسید عبدالله227
441روملسرور خان227
442مرجانمحمد آصف227
443امیدشاه محمد225
444عمرعبدالواحد225
445عبدالوسیمعبدالقسیم225
446عابد احمدعبدالمجید225
447محمد رفیعغلام فاروق225
448محمد شفیقسرور الدین225
449داد علیعالم225
450شهر یارنعمت الله225
451سهرابعبدالمالک225
452نگینهغلام رضا225
453بهشتهاحمد جاوید225
454مرسلفیض احمد225
455میترامیر سیف الدین 225
456صحرا عبدالستار225
457سعدیهمحمد امین 225
458مدینه محمد علی225
459نوید الله عبدالعزیز225
460میلاد عبدالمبشیر 225
461خالد حامد 225
462داود عبدالله225
463احدمحمد اصغر225
464خواجه فرهادخواجه حبیب خان225
465محمد امین الله225
466محمد رضامحمد صادق225
467سلطان محمد تاج محمد 225
468عبدالسمیععبدالباقی225
469مسعودغلام بهاوالدین225
470داد محمدغلام رسول225
471اسد اللهعبدالله 225
472ذبیع الله کاروان 225
473امین الله نجیب الله225
474شفیع اللهشریف الله223
475جعفرسرور خان223
476نصیرهمحمد یوسف223
477رامینذکی محمد221
478عبدالاحدفرهاد221
479سیف اللهفیض علی221
480رشادعبدالفتاح221
481محمد محفوظغلام فاروق221
482پرویزمحمد عظیم221
483نجیب اللهعبدالله221
484نعمانمومن شاه220
485عنایت اللهعین الله220
486زمری احمدینیاز رسول220
487محمد اسلممحمد انور220
488بهارهعبدالرحمن220
489میوندمحمد قسیم219
490ضیا الرحمنحاجی نبی جان219
491سید راشدسید فیضل الله219
492ابرار اللهگل امیر219
493فیصلخان محمد219
494تاج محمدصفر محمد218
495شبیر احمدآغا گل218
496کیهاناحمد218
497شهاب محمد داود218
498لطف علینور محمد216
499کامرانمحمد شاپور216
500احمد خانمحمد خان216
501ساحلبهرام216
502احمد سمیرمحمد شریف216
503حکمتعبدالله216
504زینبجعفر216
505رمضیهاحمد شاه216
506احمد ندیمعبدالبصیر214
507ممتازحفیظ الله214
508عمرانسید احمد 214
509عابدعالم214
510جمشیدمحمد نعیم214
511محمد جاویدعبدالرازق214
512خورشیدحبیب الله 214
513عبدالمطلبغلام علی214
514کریمهمحمد ایوب213
515عبدالحسینعبدالصمد212
516محمد ناصرمحمد حسن212
517حاجی محمدغلام ربانی212
518مفید احمدعبدالمجید212
519سمندرمحمد داود212
520سمیر شیر احمد 211
521محمد آصفرمضان211
522آکفرعبدالرازق211
523هجرانعلی خان211
524ناجیهعلی جان211
525نجیلاعبدالودود211
526فرهادخیر محمد210
527احمد شاه باعث210
528عبید حشمت210
529یمانثاراحمد210
530رامش غلام الدین210
531صفی الله عبدالله 210
532محمد صابر احمد شاه 210
533عبدالسمیععبدالباقی خان 210
534سمیع اللهشاه رسول209
535عبدالمصورعبدالصبور209
536امین اللهمحمد مصطفی209
537ذبیح اللهایرج مرزا209
538شریفصادق209
539نور اللهذکر علی209
540فردوسمحراب شاه209
541عبدالصبورمدیر کوچی207
542محمد رامشعبدالجمیل207
543دیدار ظفر محمد207
544سهیلعلی شاه207
545سمیرآقا جان207
546جان محمددین محمد207
547راهشمحمد ایوب207
548فائزهعبدالرزاق207
549سهرابنجیب الله207
550نصیراللهحفیظ الله207
551بهیر عبدالجمیل207
552احمد مشفقگل آقا205
553واصلغلام فاروق205
554مرسلامان الله205
555عثمانمحمد سلیم 205
556محمد ناصرنصرت الله 205
557نازنینمحمد یونس204
558شفیع اللهمحمد سعید203
559عبدالخالقغلام علی203
560سهرابسردار محمد203
561حسین علیرجب203
562مروه غلام احمد 203
563مریم حاجی معراج الدین 203
564سحر عبدالسلام 203
565مروه عبدالوکیل 203
566نعیم میر پادشاه 203
567حمیدالدیناحسان الدین203
568سمیععیاث دین203
569محب الله محمد الماس203
570جمشید نوید202
571احمد شاهغلام جیلانی202
572عبداللهسید محمد 202
573ریاضه وجیبه الدین201
574ابوبکرمحمد عمر200
575راتب احمدگل محمد 200
576شیر علیبقاءالدین200
577سالمبختیاری200
578حسین بخشغلام عباس200
579سید علیمهر علی198
580شیر اللهبرات خان198
581احمد میلادغلام رسول198
582مولا دادشیر نظر198
583عمرانعبدالوداع198
584ایملمحمد ناظم198
585عبدالسمیععبدالرحمن198
586شفیمحمد صفی198
587صابرهاحمد علی198
588شاهینسید برهان198
589الهامزلگی 198
590وسیممحمد بشیر197
591محمد عرفانمحمد حکیم196
592جان محمدخان محمد196
593میرزا نظرمیرزا محمد196
594بشیر احمدنصیر احمد196
595نظیف اللهمحمد کبیر196
596نیلاباحمد فهیم196
597نازنینعبدالعظیم196
598انیسعبدالبصیر194
599محمد قیسعبالصبور194
600لیاقتحبیب الرحمن194
601احمد شجاعخیر محمد 194
602کریم اللهعطالله193
603همایونمحمد قدم193
604وهاب اللهگلاب شاه193
605اسماعبدالعلیم193
606مریم193
607مریم آقا محمد193
608تهمینهعبدالله 192
609رامینبریالی192
610میوند گل رحمن 192
611صفی الله مومن خان 192
612احمد قیس آغا دل192
613محبوب رسول بیک 192
614محمد شیر آقا شیر علی آقا192
615ایمل سید عالم192
616آرینمحمد صالح191
617مرتضیمحمد نعیم191
618سلیمانشیر جان191
619خواجه الهامخواجه سلیمان191
620علی گل آقا191
621سحرزمری191
622پروانهحبیب الله191
623یسرافضل الله191
624محمد عمر عبدالظهور191
625عبدالزاکرعبدالصمد191
626سید جاویدسید شکور191
627محمد حامد محمد خالد191
628شعبان ملنگ داود190
629جواد عبدالله190
630اسماعیلعبدالمین 190
631رفیق سردار محمد 190
632احمد جاویدحاجی عبدالجبار189
633حاجی سجادحاجی اسماعیل189
634بخت علیمحمد آخان189
635حکیمعبدالحمید189
636عبدالواجدعبدالواسع187
637قدرت اللهاسد الله187
638طوفان الله محمد 187
639انوشهپیر محمد186
640ادریسمیر محمد185
641محمد ادریسمحمد رسول185
642موسی سلیمان 185
643حسین بخشبابه خان184
644مشتاق احمد رحیم خان184
645نور احمد محمد علی184
646عبدالخلیلمحمد ظریف184
647سید میوندسید الفت184
648فرحتمحمد علی184
649تهمینهمیرویس184
650فردوسآکه ملا182
651احمد ولیاحمد گل182
652محمد عبدالمجید182
653احمد ذکیعبدالاحد182
654بسم اللهعلی خان182
655مروتمحمد مصطفی182
656احمد زیشیر احمد180
657سمسورحاجی آقا180
658عبدالمطلبعبالمالک180
659محمد سمیرمحمد سهراب180
660احمد حامدنور احمد شاه180
661سید عتیقمحمد قاسم180
662کایینات عطاالله 180
663رومیناعبدالله 180
664خالده عبدالخلیل180
665جابرتاج محمد 180
666احمد میعاد احمد فرید180
667احمد راشدسیف الدین 180
668وثیق اللهمحمد انور180
669سلیمانعبدالخبیر180
670محمد شرین آقا 180
671سمیر خان آقا180
672محمد یوسفعمرا خان180
673فیروزاسد الله 180
674ادریسعبدالمحمد 180
675محمد بلالمحمد گل180
676مدثر عبدالله180
677مصورعبدالصبور 180
678احمد جواد ظاهر شاه180
679عزیز آقا خان آقا180
680محمد ناصیر احمد180
681بلال احمدفضل محمد180
682محمد فیصلمحمد افضل180
683عبدالله عبدالمقصود180
684عبدالرحیم عبدالحبیب180
685احمد روحیدرحمت الله180
686احمد خیبرمحمد نسیم خان180
687سید ناصر نور آغا 180
688توفیقحاجی نصر الله 180
689محمد عمر عبدالکبیر178
690مجیب الرحمنخلیل الرحمن178
691راشدعبدالقدوس178
692محمد عمرانعبدالقادر176
693عبدالربامیر جان176
694ناد علیعبدالرسول176
695معینهمایون176
696سیناخیرالدین175
697عبید اللهعبدالله175
698محمد داود175
699حوریهسیخیداد175
700ایملعبدالعزیز174
701محمد ایوب رمضان 174
702کیومرثعبدالقهار173
703احمد شاهتیمور شاه173
704زلمیبریالی173
705مقیمسردار173
706زکی علیاور173
707سید کاظمسید ابراهیم173
708امیر شیر علی خانعلی شاه173
709فرخندههرمُز173
710نداکریم داد173
711سکینهامام علی173
712قدسیهمحمد مقیم173
713احمد شاهنجیب الله171
714ضیاالحقایمل171
715عبدالحمناحمد ظاهر خان171
716مجیب االلهنجیب الله171
717محمد لقمانزلمی171
718احمد الیاسامیر داد171
719اوستامحمد اسلم171
720منیژهعبدالحمید171
721احمد فیصلحاجی شهسوار171
722محمد جواد یار محمد 171
723عمرعثمان 171
724ادریسعبدالصبور169
725خاطرهمحمد علی169
726فرحتاحمد یما169
727پلوشهمحمد حکیم 169
728پروانهامین الحق169
729بی نام بی نام 169
730رضوان محمد خان169
731عبدالمطلبعبدالستار169
732شمس الحقضیاءالحق169
733محمد اسماعیلمحمد ابراهیم169
734احمد خواجه محمد 169
735شاه محمد زلمی169
736یار محمد همراه قل169
737هیشم احمد شاه 169
738صفی الله فاروق جان169
739هارون عبدالصور169
740عبدالله محمد عظیم169
741محمد حامد محمد ایمل 169
742مجتبیشیردل167
743احمد شکیبلنگر خان167
744احمد خالدحاجی فقیر محمد166
745عبدالکریمعبدالقدیر166
746شهریارنسیم الله166
747محمد خالقداد166
748راز محمد خیر محمد 164
749عبدالجمیلعبدالصبور164
750شیرآغامحمد امیر164
751مجتبیابو طالب164
752نداخلیل164
753شیباهاسد الله164
754نثار احمدزیارت خان162
755محمد ادریسهمایون162
756سید مجیبسید نجیم162
757سعیدهسید وکیل162
758حبیب الحقعبیدالله 162
759جمال الدین معراج الدین162
760عبدالجمالعبدالجمیل162
761میوند عبدالرحیم162
762فیصل محمد نواب 161
763محمد عمر حاجی عبدالله160
764فرامرزمحمد فهیم160
765محمد عربامیر گل159
766عبدالهادیعبدالصبور159
767صفی اللهعبدالبصیر158
768صفی اللهنور الله158
769رحمان علی محمد داود158
770علی جان سخی داد158
771عبداللهلطف الله158
772حیدر جان آغا158
773احمد تمیم محمد حسن 158
774محمدعبدالعزیز157
775سید نجیب اللهسید عارف آغا157
776شفیق اللهمحمد موسی157
777عمراسد الله157
778حمزهفقیر محمد 157
779مسکاعبدالطیف157
780حسینهایمل خان157
781مسکاعبدالطیف157
782فیصلمحمد نبی155
783فرشیدولی محمد155
784احمد بلالمحمد کریم153
785احمد پیماناحمد ضیا153
786ضیا الرحمنسیر 153
787ادریسمحمد نعیم153
788وحید اللهحمید الله153
789عصمت اللهغلام محمد151
790محمد حامدحمید الله151
791سید منصورسید علاو الدین151
792میوندعبدالبصییر151
793سمیر سمیر آغا151
794احمد خیبرمیر علم151
795سلیمانگل داد خان151
796عبدالکریمعبدالمعصوم151
797عبداللهمحمد ظاهر151
798مرتضی احمدفیاض احمد149
799شایقزمری149
800حکمت اللهعزت الله149
801محمد اشرفمحمد حفیظ149
802احمد راشدپادشاه گل148
803نرگسغلام عیسی148
804نهالمحمد پرویز147
805سید امین الله مطیع الله 147
806بریالینوریالی147
807عبدالمتین عبدالبصیر147
808محمد ایولمومن خان 147
809مسیح احمدعبدالغیور146
810عبدالمومنعبدالغفور146
811عید محمدخداداد146
812سرشارمحمد حسین144
813حبیب اللهخدا داد142
814محمد سمیرمحمد قاسم142
815عزیزعبدالسلیم142
816علی شهزادمحمد کبیر142
817آرشمحمد شفیق142
818احمد فوادمحمد صادیق142
819عبدالرحمنعبدالستار142
820آرشآقا محمد140
821مهراب الدینعبدالقایم140
822ام کلثوممحمد یحی140
823گیتی....140
824نزیر آغا جمال الدین140
825امر الله محمد عالم 140
826سهیلتاج محمد 139
827نجیبهجان محمد 139
828محمد مجتبیعبد الجبار138
829حبیب حسیب137
830حشمت اللهنعمت الله137
831نجماننور محمد137
832احمد شعیبعبدالحبیب137
833محمد ذبیحمحمد سلطان137
834سمیع اللهصمد خان137
835محمد آرشخلیل الله137
836ثریااحمد137
837عبدالرقیبعبدالشکور135
838محمد مسیحمحمد اسماعیل135
839سمیردادا لله135
840زبیح اللهنور محمد135
841محمد زبیرغلام ایشان135
842امیدمحمد جان135
843وجیههشیرمحمد135
844عبید الله اعطا محمد 135
845فرزادمحمد عارف131
846مبین محمود 131
847حاجی ضمیرحاجی متین130
848مژگانمیر احمد130
849محمد الیاسمحمد ولید128
850محمد نایبخدا داد128
851الهاممحمد حنیف126
852حاجی احمدامید احمد126
853آرشرومل126
854نکهتمحمد رسول126
855روملفضل الله124
856سید فایقسید اکبر124
857ذلگیمحمد هاشم124
858نجیب اللهغلام محمد 124
859زلگیمحمد روکی124
860مهر الدین صفا الدین 124
861احمد صمیمالطاف123
862حشمت اللهعبدالقیوم123
863احمدنور محمد122
864فیصلفخر الدین122
865سید مرتضیسید فیاض احمد122
866شعیبمحمد شریف122
867فضل احمدمحمود121
868سلیمانعبدالعزیز121
869فریدونعبدالرحمن119
870فرخشاه میر117
871محمد همایوناسلام الدین117
872ملا محمدنصر الله115
873شبانهعبدالجمیل115
874فریدمرزا113
875شاهینعبدالهادی113
876اسد اللهشاه آغا113
877فواد عبدالقدوس113
878جان پوپلمحمد هاشم112
879عبدالرافیععبدالرحمن108
880محمد شادابمحمد امان108
881ستایشفرهاد108
882ساحلمحمد انوش106
883عباد اللهعبدالدیان103
884سلیمانبابه خان101
885محمد علیعبدالبشیر99
886محمد فوادحاجی محمد طاهر97
887رضاغلام فاروق97
888سبادل آغا97
889اسد الله خانشیدا جان92
890جاهدزلمی خان76
891عبید اللهمحمد ظریف25

مطالب مشابه