علامت: فزیک

 • فورم های کانکور ۱۳۹۹

  01/01/2021
  علم فزیک از تغییرات ظاهری و موقتی ماده بحث میکند. تعریف فوق جامع نیست و نمیتواند همه موضوعات و پدیده…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۸

  01/01/2021
  علم فزیک از تغییرات ظاهری و موقتی ماده بحث میکند. تعریف فوق جامع نیست و نمیتواند همه موضوعات و پدیده…
 • فزیک حرارت

  27/02/2018
  علم فزیک از تغییرات ظاهری و موقتی ماده بحث میکند. تعریف فوق جامع نیست و نمیتواند همه موضوعات و پدیده…
 • مجموعه سوالات

  12/02/2018
  علم فزیک از تغییرات ظاهری و موقتی ماده بحث میکند. تعریف فوق جامع نیست و نمیتواند همه موضوعات و پدیده…
 • مجموعه سوالات

  26/01/2018
  علم فزیک از تغییرات ظاهری و موقتی ماده بحث میکند. تعریف فوق جامع نیست و نمیتواند همه موضوعات و پدیده…
 • فزیک نور

  15/01/2018
  علم فزیک از تغییرات ظاهری و موقتی ماده بحث میکند. تعریف فوق جامع نیست و نمیتواند همه موضوعات و پدیده…