علامت: کیمیا

 • فورم های کانکور ۱۳۹۹

  01/01/2021
  کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات یک ماده به نوع ماده جدید میتواند تبدیل…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۸

  01/01/2021
  کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات یک ماده به نوع ماده جدید میتواند تبدیل…
 • مجموعه سوالات

  12/02/2018
  کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات یک ماده به نوع ماده جدید میتواند تبدیل…
 • کیمیا

  26/01/2018
  کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات یک ماده به نوع ماده جدید میتواند تبدیل…
 • مجموعه سوالات

  26/01/2018
  کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات یک ماده به نوع ماده جدید میتواند تبدیل…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

  23/12/2016
  کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات یک ماده به نوع ماده جدید میتواند تبدیل…