فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50 سوال فزیک میباشد. سوالات چهارجوابه در این مجموعه به منظور تمرین دانش آموزان آماده شده است و حل تشریحی آنها…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60 سوال هندسه میباشد. سوالات این مجموعه از بخش های ذیل آماده شده اند. بخش حساب و الجبر طبقه بندی و…

عملیه های چهارگانه

عملیه های چهارگانه ویا به عبارت دیگر جمع، تفریق، ضرب و تقسیم از ابتدا الی بخش های آخر حساب و الجبر وجود دارند. بطورمثال: زمانیکه در حساب اعداد طبیعی تدریس میشود، به ادامه آن عملیه های چهارگانه آنها کار میشود….

حساب

حساب از اعداد و خواص ابتدایی عملیه های مخصوص بالای اعداد بحث میکند. علم حساب ابتدایی ترین بخش ریاضیات است و برای یادگیری سایر بخش های ریاضیات مانند الجبر عددی، الجبر حروفی، مثلثات، هندسه، احصاییه و احتمالات باید با علم…