علامت: حساب

 • فورم های کانکور ۱۳۹۹

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۸

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • مجموعه سوالات

  12/02/2018
  این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50…
 • مجموعه سوالات

  26/01/2018
  این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60…
 • عملیه های چهارگانه

  14/01/2018
  عملیه های چهارگانه ویا به عبارت دیگر جمع، تفریق، ضرب و تقسیم از ابتدا الی بخش های آخر حساب و…
 • حساب

  05/07/2017
  حساب از اعداد و خواص ابتدایی عملیه های مخصوص بالای اعداد بحث میکند. علم حساب ابتدایی ترین بخش ریاضیات است…