فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

مجموعه سوالات

بخش مثلثات زاویه مرکزی، قوس مقابل آن و شعاع دایره دریافت مکمله یک زاویه نسبت های مثلثاتی حل مثلث ها افاده های مثلثاتی زاویه های کوترمینل حالت معیاری یک زاویه بخش حساب و الجبر عملیه های چهارگانه اعداد اعشاری تبدیل…

مجموعه سوالات

بخش حساب و الجبر طبقه بندی و خوانش اعداد عملیه های چهارگانه اعداد طبیعی اعداد اولیه و مرکب تجزیه اعداد مرکب دریافت بزرگترین قاسم مشترک دریافت کوچکترین مضرب مشترک عملیه های چهارگانه کسرهای عام بخش کیمیا انحلالیت سوالات مربوط به…

اعداد موهومی و مختلط

ساده ساختن اعداد موهومی تواندار عملیه های چهارگانه اعداد موهومی و مختلط دریافت مزدوج اعداد مختلط معادلاتیکه جذور آنها موهومی میباشند معکوس ضربی یکعدد مختلط فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش…

الجبر حروفی

سوالات شامل در این مجموعه به شکل چهارجوابه آماده شده اند و شامل بخش های ذیل میباشد. افاده های الجبری پولینوم تعیین درجه پولینوم پولینوم های معادل پولینوم صفری عملیه های چهارگانه پولینوم ها دریافت مجموع ضرایب پولینوم مطابقت ها…

End of content

End of content