علامت: الجبر

 • فورم های کانکور ۱۳۹۹

  01/01/2021
  الجبر به بخش های الجبر عددی و الجبر حروفی تقسیم شده است. اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۸

  01/01/2021
  الجبر به بخش های الجبر عددی و الجبر حروفی تقسیم شده است. اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد…
 • مجموعه سوالات

  12/02/2018
  الجبر به بخش های الجبر عددی و الجبر حروفی تقسیم شده است. اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد…
 • مجموعه سوالات

  26/01/2018
  الجبر به بخش های الجبر عددی و الجبر حروفی تقسیم شده است. اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد…
 • اعداد موهومی و مختلط

  19/08/2017
  الجبر به بخش های الجبر عددی و الجبر حروفی تقسیم شده است. اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد…
 • الجبر حروفی

  05/07/2017
  الجبر به بخش های الجبر عددی و الجبر حروفی تقسیم شده است. اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد…