فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50 سوال فزیک میباشد. سوالات چهارجوابه در این مجموعه به منظور تمرین دانش آموزان آماده شده است و حل تشریحی آنها…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60 سوال هندسه میباشد. سوالات این مجموعه از بخش های ذیل آماده شده اند. بخش حساب و الجبر طبقه بندی و…

اعداد موهومی و مختلط

اعداد موهومی و اعداد مختلط یکی از مباحث مهم در الجبر میباشد. یکتعداد معادلات حل حقیقی نمیداشته باشند و برای دریافت حل غیرحقیقی آنها لازم است با اعداد موهومی و مختلط آشنایی داشته باشید. این مجموعه سوالات برای تمرین دانش…

الجبر حروفی

اساس الجبر حروفی را افاده های الجبری تشکیل میدهد. زمانیکه با افاده های الجبری آشنا شدید میتوانید به ادامه آن سایر بخش های الجبر حروفی مانند کسرهای الجبری، مطابقت ها، معادلات، نامساوات و … را یاد بگیرید. در الجبر حروفی…