نتایج امتحانات

نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود….

نتایج امتحانات

نتایج امتحان علوم دینی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان علوم دینی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو…

نتایج امتحانات

نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود….

End of content

End of content