مجموعه سوالات

اعداد موهومی و مختلط

ساده ساختن اعداد موهومی تواندار عملیه های چهارگانه اعداد موهومی و مختلط دریافت مزدوج اعداد مختلط معادلاتیکه جذور آنها موهومی میباشند معکوس ضربی یکعدد مختلط فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش…

مجموعه سوالات

حساب

اعداد طبیعی قابلیت های تقسیم اعداد تجزیه اعداد مرکب به عوامل ضربی اولیه دریافت بزرگترین قاسم مشترک دریافت کوچکترین مضرب مشترک ساده ساختن کسرهای اعشار ساده ساختن کسرهای عام عملیه های چهارگانه کسرهای عام و اعشار کسرالکسر نسبت تناسب فیصد…

مجموعه سوالات

الجبر حروفی

سوالات شامل در این مجموعه به شکل چهارجوابه آماده شده اند و شامل بخش های ذیل میباشد. افاده های الجبری پولینوم تعیین درجه پولینوم پولینوم های معادل پولینوم صفری عملیه های چهارگانه پولینوم ها دریافت مجموع ضرایب پولینوم مطابقت ها…

مجموعه سوالات

الجبر عددی

عملیه های چهارگانه اعداد الجبری ساده ساختن اعداد تواندار الجبری تطبیق قوانین طاقت بالای اعداد الجبری محاسبه جذر اعداد الجبری عملیه های چهارگانه اعداد جذری فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش…

End of content

End of content