د پوښتنې انځور باید افقي وي.

خپل نوم او د پوښتنې عنوان ولیکئ. وروسته د پوښتنې انځور اپلود کړئ. یواځې د پوښتنې انځور په اپلود کولو سره، ستاسي پوښتنه مونږ ته نه رسیږي. ستاسي پوښتنه هغه وخت مونږ ته رسیږي چې دا لاندې پیام ووینی.

پوښتنه ثبت شوه او وروسته له تایید څخه نشر کیږي. په لومړني ممکن فرصت کې تاسي ته ځواب درکوو. وروسته له تایید څخه د ځواب لیدو لپاره (حل شوي پوښتنو) برخې ته لاړ شئ.