کومه پایله ونه موندل شوه. هیله کوو د لاندې لټونګر څخه ګټه پورته ګړئ.