د نامساوات او د افادو د اشارې تعیین آزموینه ۱۵-۲-۹۷

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره…
Read More
غورنۍ