د دولسم ټولګي د پښتو کتاب ازموینه

د پښتو ازموینې

دا آزموینه ۲۵ پوښتنې لري او ۲۵ دقیقې وخت ورته ټاکل شوی دی. هره پوښتنه ۴ نمرې لري. آزموینه د دولسم ټولګي د پښتو کتاب څخه جوړه شوی ده.

غورنۍ

you're currently offline