د دولسم پښتو آزموینه ۱۵-۱۲-۱۳۹۷

دا آزموینه ۲۵ پوښتنې لري او ۲۵ دقیقې وخت ورته ټاکل شوی دی. هره پوښتنه ۴ نمرې لري. آزموینه د دولسم ټولګي د پښتو کتاب څخه جوړه شوی ده.

مطالب مشابه

غورنۍ