د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

د حیه موجوداتو ساختماني او وظیفوي واحد په نښه کړئ:
حجره لومړي ځل لپاره د ....... په واسطه په ..... کال کې کشف شوه:
وحیدالحجروي اجسام (Unicellular) هغه اجسام دي چې د:
هغه آله چې د هغې په واسطه کوچني اجسام لیدل کیږي:
کوم ساینس پوه په ۱۶۶۰ میلادي کال کې په مایکروسکوپ کې د بقې په شش کې وینه ولیده:
کوم لاندې ساینس پوهانو الکترون مایکروسکوپ اختراع کړ:
الکترون مایکروسکوپ څو مرتبې یو جسم د اصلي حالت څخه غټ ورښي:
حیه موجودات له لدې لحاظه چې منظمه هسته لري اویا نه لري په څو برخو ویشل شوی دي:
هغه شفاف، غلیظه او کلوییدي ماده ده چې د هستې او هستوي غشا ترمنځ واقع شوی ده:
هغه ساختمان دی چې زهري مواد په وجود کې خنثی کوي:
کوم ساینس پوه لیزوزوم کشف کړ:
هغه بی رنګه پلاستید دی چې د ریښې او ساقې په حجراتو کې شتون لري:
هسته کوم ساینس پوه کشف کړه:
د پروتین په جوړښت کې کوم ډول RNA سهم لري:
کوم ساختمان د RNA د ذخیرې ځای دی:
واکیول په کوم ډول حجراتو کې لیدل کیږي:
سایتوسکلیتون په حجراتو کې کومه دنده لري:
هغه حرکت او انتقال چې په حجراتو کې پرته د انرژي د مصرف ترسره کیږي، په کوم نامه یادیږي:
په فعال انتقال کې د جامد مالیکولو جذب کیدل په کوم نوم یادیږي:
کوم لاندې ځواب فعاله عملیه ده:
په کوم لاندې عملیې کې کوچني مالیکولونه غټ مالیکولو ته تبدیل کیږي او د پروتوپلازم په ترمیم کې ونډه اخلي:
د پاڼو وریدونه په کوم نامه یادیږي:
کوم لاندې عوامل په ضیایي ترکیب کې ضروري دي:
د ضیایي ترکیب لپاره مناسبه د حرارت درجه کوم لاندې ځواب دی:
د خوراکي موادو تجزیه د آکسیجن په موجودیت کې له دې لپاره چې انرژي تولید شي په کوم نامه یادیږي:

د آزموینې پایلې لیدو لپاره ثبت او پایله کېکاږئ.غورنۍ

you're currently offline