د یوولسم ټولګي د دري کتاب ازموینه

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

Default image
استاد احمد راشد پاینده
استاد احمد راشد پاینده په انیس ښوونیز مرکز کې د کانکور چمتوالي برخې مسوولیت پر عهده لري. استاد پاینده د قضا او څارنوالې په برخه کې د لیسانس سند او په دې سایت کې د ازموینو په چمتو کولو په پښتو او دري ژبو کې فعاله ونډه لري.

you're currently offline