د لسم ټولګي د دري کتاب ازموینه

د دري ازموینې

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

1- کاملترین دیوان تصوف به زبان دری، یکی از این ها به شمار میرود:
2- کتاب ابوالفضل محمد بن حسین به کدام نام مشهور است:
3- نخستین کسی که به زیبایی های لفظی و معنوی در کلام عرب توجه کرد:
4- معنای لغوی واژه (تلفیق) را دریابید:
5- جامی کتاب بهارستان خویش را بنام کدام یکی از اینها یاد نموده است:
6- مترادف علم بدیع عبارت است از:
7- شهزاده ایکه خود خطاط چیره دست بود، یکی از اینهاست:
8- یکی از شاعران در آغاز سکاکی تخلص میکرد:
9- مولانا جلال الدین محمد بلخی در یکی از شهرهای ذیل به تدریس مشغول شد:
10- برای جدا کردن جمله های که از جهت ساختمان مستقل به نظر میرسند، نشانه زیر به کار برده میشود:
11- یکی از زبانهای زیر از مشتقات زبانهای هندو اروپایی است:
12- از دانشمندان مشهور قرن هفتم هجری و از اهالی ری بود:
13- از تالیفات مهم عبدالله بن معتز عباسی است:
14- یکی از اشخاص ذیل از جمله شعرای عارف قرن نهم و دهم به شمار میرود:
15- نام اصلی تاریخ بیهقی چیست:
16- شاعری که در سال 604 هجری در بلخ تولد یافته است:
17- سجع چند قسم است:
18- معنای لغوی (بدیع) عبارت است از:
19- یکی از نشانه های ذیل در پایان جمله های خبری به کار می رود:
20- متضاد معنای واژه "طرب" را نشانی کنید:
21- از شاعران و نویسنده گان قرن پنجم هجری است:
22- کتاب معروف "بینوایان" اثر یکی از شاعران ذیل است:
23- پند نامه اثر کدام شاعر است:
24- زادگاه نظامی گنجوی عبارت است از:
25- بیهقی در زمان کدام پادشاه رئیس دیوان رسایل غزنویان بود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.غورنۍ

you're currently offline