د لسم ټولګي د پښتو کتاب ازموینه

د پښتو ازموینې

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

1 ....... هغه کلمه ده چې د نوم څرنګوالی څرګندوي:
2. هغه کلمه چې په جمله کې د کلمو د مطابقت، اړیکو، ترتیب او ترکیب په هکله بحث کوي:
3. "لمر راوخوت" په دې جمله کې مبتدا په نښه کړی:
4. "حدیقه خټک ، ګلدسته ، یوسف زلیخا، څلویښت حدیثونه او قصیده برده" د چا آثار دی:
5. د نثر لغوي معنا په نښه کړی:
6. تذکره الاولیا کتاب په کوم کال لیکل شوی دی:
7. خیرالبیان او مخزن الاسلام په کوم ډول نثر لیکل شوی دی:
8. د بدیع لغوي معنا په نښه کړی:
9. دستار نامه د چا اثر دی:
10. په دی شعر کی " چې یې تلمه په خندا خندا دیدار ته --- اوس یې درومم په ژړا ژړا مزار ته" کوم ډول صنعت استعمال شوی:
11. په دی شعرکی" ما په سل کرته یاد کړې ته رانغلې --- زه به سل کرته درشم که تا یاد کړم " کوم ډول صنعت استعمال شوی:
12. متلونه د شکل له مخی په څو ډلو ویشل شوی دی:
13. "تیږه په خپل ځای درنه وې" څه ډول متل دی:
14. د "مستغنی" لغت ضد معنی په نښه کړۍ:
15. د "پیاوړی" لغت ضد معنی په نښه کړۍ:
16. د "رجوع" لغوی معنا په نښه کړی:
17. که په یو شعر کې یو تاریخي پیښې او حکایت ته اشاره وشی، نو کوم ډول صنعت رامنځته کیږی:
18. د خیرالبیان په مقابل کی کوم کتاب ولیکل شو:
19. " کلمه داره روپۍ" د چا اثر ده:
20. لاندی کوم شخصیت د پښتو د "غزل بابا" په نامه یادیږی:
21. "ننګرهار" څه ډول نوم دی:
22. ادبي تاریخ لیکونکو د پښتو ژبې ادبیات په تاریخي لحاظ په څو دورو ویشلي دي:
23. د پښتو ادب تاریخ لومړنۍ یا لرغونې دوره د چا د ترلاسه شوی شعر څخه پیل کیږی:
24. بیټ نیکه د کومی پیړۍ شاعر و:
25. د سلیمان ماکو د پلار نوم څه دی:

که چیرته غواړی د آزموینې پایله ووینی په ثبت او پایله باندی کلیک وکړئغورنۍ

you're currently offline