د یوولسم ټولګي د پښتو کتاب ازموینه

د پښتو ازموینې

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

1. په پښتو شاعرۍ که د هندی سبک ایښودونکی څوک و:
2. په پښتو ژبه کې د مسجع نثر بڼست ایښودونکی څوک دي:
3. د بیان لغوي معنا:
4. "مقصود المؤمنین" چا لیکلی دی:
5. "خیالي دنیا" د چا اثر دی:
6. تشبیه د اداتو له مخې په کوم ډولو ویشل شوی ده:
7. د پښتو سیند قاموس مؤلف څوک دي:
8. د "بهارستان افغاني او شکرستان افغاني" په نامه کتابونه چا لیکی دي:
9. "یوسف او زلیخا" د چا اثر دی:
10. د پښتو ژبې لومړنی نثري کتاب "د سالو وږمه" د چا اثر دی:
11. د پښتو ژبي د اوسني نثر بڼسټ ایښودونکی دی:
12. "بله ډیوه" د چا اثر دی:
13. سلیمان ماکو د چا زوی و:
14. په دې بیت کې "تورې زلفې، شنه خالونه، سره رخسار --- شنه توتیان دي سره ګلونه تور ښامار" مشبه به په نښه کړی:
15. د "تاړاک" لغت سمه معنا په نښه کړۍ:
16. د "ښیګنه" لغات ضد معنا کومه یوه ده:
17. .................. هغه تشبیه ده چې په شاعرانو کې خورا زیات استعمال ولري.
18. ملنګ جان په څو کلنې کې شعر ویل شروع کړ:
19. د ملنګ جان د زیږیدنی نیټه په نښه کړئ:
20. دا شعر " دا زموږ زیبا وطن --- دا زموږ لیلا وطن " د چا دی:
21. "لوړ خیالونه او ژور فکرونه" د چا اثر دی:
22. تشبیه څو رکنونه لري:
23. هغه شی چې تشبیه کیږي په کوم نوم یادیږي:
24. "فراقنامه" د چا اثر دی:
25. ډرامه څو برخې لري:

که چیرته غواړی د آزموینې پایله ووینی په ثبت او پایله باندی کلیک وکړئغورنۍ

you're currently offline