د ۱۳۹۴ نخبه زده کوونکي

نخبه زده کوونکي

د انیس د ساینسي علومو ښونیز مرکز، د ۱۳۹۳_۱۳۹۴ کانکور کې د انیس د بریالیو زده‌کونکو، اوومه ستاینغونډه ترسره کړه او د همدی ښونیز مرکز له زرګونو ډیرو زده‌کونکو څخه چې لوړو زده‌کړو ته بریالی شوی وو، ستاینه وشوه.

غورنۍ

you're currently offline