د جذري اعدادو آزموینه ۲۳-۱-۹۶

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.
\(\sqrt {16 - 2\sqrt {63} } + \sqrt {11 - 2\sqrt {28} } = ?\)
\({\left( {5 - \sqrt 3 } \right)^2} \cdot \left( {28 + 10\sqrt 3 } \right) = ?\)
\({\left( {\sqrt 5 - \sqrt 3 } \right)^2} + 2\sqrt {15} - 3 = ?\)
\(\sqrt 6 \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[6]{{54}} = ?\)
\(\sqrt[4]{{{{\left( { - 4} \right)}^2}}} - \sqrt[3]{{ - 1}} - \left( { - {2^2}} \right) = ?\)
\(\frac{{\sqrt {0,2} + \sqrt {0,45} }}{{\sqrt {1,25} }} = ?\)
\(\sqrt {\frac{{0,2}}{{0,0\overline 2 }}} = ?\)
\(\sqrt {3 - \frac{2}{9}} + (0,\overline 3 ) = ?\)
\(2 \cdot \sqrt {0.04} + 3 \cdot \sqrt {0.09} = ?\)
\(\sqrt[3]{{ - 27}} + \sqrt[5]{{ - 1}} \cdot 2 = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ