د جذري اعدادو آزموینه ۲۲-۱-۹۶

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.
\(\left( {\sqrt[4]{{0,01}} + \sqrt {10} } \right)\sqrt {90} = ?\)
\(\sqrt {{{\left( { - 8} \right)}^2}} + \sqrt[3]{{{{\left( { - 7} \right)}^3}}} - \sqrt {121} = ?\)
\(\sqrt {{{\left( {4 - \sqrt {13} } \right)}^2}} + \sqrt[3]{{{{\left( {\sqrt {13} - 5} \right)}^3}}} = ?\)
\(\left| {1 - \sqrt 2 } \right| + \left| {\sqrt 2 - \sqrt 3 } \right| + \left| {2 - \sqrt 3 } \right| = ?\)
\(\sqrt {1 + \frac{5}{4}} - \sqrt[3]{{4 - \frac{5}{8}}} = ?\)
\(7 - \sqrt {6 - \sqrt {11} } \cdot \sqrt {6 + \sqrt {11} } = ?\)
\({\left( {\sqrt 4 + \sqrt 9 } \right)^2} = ?\)
\(\left| {\sqrt 5 - 3} \right| + \left| {\sqrt 5 - 2} \right| = ?\)
\(\sqrt {1.\overline 7 } - \sqrt {0.\overline 1 } = ?\)
\(\left| {\sqrt 7 - 3} \right| + \left| {\sqrt 7 - 2} \right| = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ