د جذري اعدادو آزموینه ۲۱-۱-۹۶

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.
\(\left| {3 - \sqrt 2 } \right| + \left| {1 - \sqrt 2 } \right| = ?\)
\(\sqrt {\frac{2}{5}} \cdot \sqrt {10} = ?\)
\(\frac{{\sqrt[5]{{96}}}}{{\sqrt[5]{3}}} = ?\)
\(\sqrt {0.64} = ?\)
\( - \sqrt {{{( - 3)}^2}} + \sqrt[3]{{{{( - 5)}^3}}} = ?\)
\(\sqrt {0.49} + \sqrt {0.09} - 1 = ?\)
\(\sqrt {{{( - 2)}^2}} + \sqrt[3]{{{{( - 3)}^3}}} = ?\)
\(\sqrt {1.44} = ?\)
\(\sqrt[4]{{0.0081}} \cdot \sqrt[3]{{{{\left( {0.027} \right)}^{ - 1}}}} = ?\)
\({\left( {\sqrt {1,44} - \sqrt {0,04} } \right)^{ - 1}} = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ